صفحات: 1 ... 236 237 238 ...239 ... 241 ...243 ...244 245 246 ... 476

  شنبه 27 مهر 1398 23:03, توسط مدیر سایت   , 816 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

1-1-1-4-لیپیدها …………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-1- 2- فسادشیمیایی………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-1-2- 1- فساد اکسیداتیو……………………………………………………………………………………………………………………………….4
1-1-2-2- مراحل اکسیداسیون و مواد حاصل از آنها…………………………………………………………………………………………………6
1-1-2-3- تشکیل هیدروپراکسید……………………………………………………………………………………………………………………………8
1-1-2-4- تجزیه هیدرو پراکسید…………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-2-5- عوامل موثر در اکسیداسیون چربی ها و روغن ها………………………………………………………………………………………….9
1-2-5-1- ترکیب ماده غذایی ……………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-2-5-2- درجه حرارت…………………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-2-5-3- نور………………………………………………………………………………………………………..10 1-2-5-4- اکسیژن……………………………………………………………………………………………………………10
1-2-5-5- رطوبت…………………………………………………………………………………………………………10
1-2-5-6- کاتالیزورها……………………………………………………………………………………………………10
1-3- روش های اندازه گیری پایداری روغن ها و چربی ها………………………………………………………………………………….11
1-3-1- اندا زه گیری مقاومت چربی و روغن در شرایط معمولی……………………………………….12
1-3-2- آزمایش در گرمخانه ………………………………………………………………………12
1-3-3- ایندکس پایداری روغن………………………………………………………………………….12
1-3-4- عدد پراکسید……………………………………………………………………………13
1-3-5- عدد پارا آنیزین………………………………………………………………………………….13
1-3-6- آزمایش اسید تیوباربیتوریک……………………………………………………………….13
1-3-7- افزایش وزن……………………………………………………………………………………………..14
1-3-8- دی ان ها کونژوگه شده………………………………………………………………………………….14
1-3-9- اندازه گیری گاز در فضای بالای قوطی……………………………………………………………………14
1-3-10- آنالیز حرارتی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

افتراقی…………………………………………………………………………..14
1-3-11- رانسی مت……………………………………………………………………………………………..15
1-4- فاکتور حفاظت………………………………………………………………………………………………..15
1-5-آنتی اکسیدان ها……………………………………………………………………………………………16
1-5-1- آنتی اکسیدان های طبیعی…………………………………………………………………………………………17
1-5-2- آنتی اکسیدان های سنتتیک……………………………………………………………………………..18
1-6- معایب آنتی اکسیدان های سنتتیک……………………………………………………………….19
1-7- تاریخچه و مقدمه درباره گل میمونی ……………………………………………………………………………20
1-7-1- گیاه شناسی گل میمونی………………………………………………………………………………………..20
1-8- ماهی و نقش آن در تغذیه انسان……………………………………………………………………………..23
1-9- ماهی قزل آلای رنگین کمان………………………………………………………………………………………………..24
1-10- فساد ماهی ها…………………………………………………………………………………………………..24
1-10-1-عوامل موثر بر نوع و شدت فساد………………………………………………………………………………….25
1-10-1-1- نوع ماهی…………………………………………………………………………………………….25
1-10-1-2- سن و شرایط ماهی به هنگام صید…………………………………………………………………….25
1-10-1-3- نوع و مقدارآلودگی گوشت ماهی به باکتریها………………………………………………………….25
1-10-1-4- درجه حرارت………………………………………………………………………………………………….25
1-10-2- علائم فساد درگوشت ماهی…………………………………………………………………………………25
1-10-3- فساد میکروبی ماهی……………………………………………………………………………………………26
1-10-3-1- باکتری های عامل فساد……………………………………………………………………………………..26
1-10-3-2- فساد ویژه ماهیان و فراورده های دریایی……………………………………………………………..26
1-10-4- فسادشیمیایی…………………………………………………………………………………………..26
1-10-4-1- اکسیداسیون چربی ها……………………………………………………………………………………….26
1-10-4-2- تغییرات پروتئینی……………………………………………………………………………………….27
1-11- هدف………………………………………………………………………………………………………………28
فصل دوم : مروری بر پژوهش‌های اخیر………………………………………………………………..29
فصل سوم : مواد و روش کار…………………………………………………………………………………………………32
3-1- منابع و تجهیزات و مواد مورد استفاده در مطالعه……………………………………………………………………32
3-2- روش کار……………………………………………………………………………………………………………………35
3-2-1- تهیه عصاره…………………………………………………………………………………………………….5
3-2-2- آماده سازی نمونه ماهی……………………………………………………………………………………..35
3-3- آزمایش میکروبی (توتال کانت)…………………………………………………………………………………….35
3-4- آزمایشات شیمیایی………………………………………………………………………………………36
3-4-1- اندازه گیری pH………………………………………………………………………………………………..36
3-4-2- استخراج چربی و تعیین عدد پراکسید…………………………………………………………………….36
3-4-3- تست عدد TBARS……………………………………………………………………………………………..37
3-4-4- تعیین ازت پایه فرار کل TVB-N……………………………………………………………………………..38
3-5- ارزیابی حسی …………………………………………………………………………………………….38
3-6- آزمون های آماری مورد استفاده در تحلیل نتایج حاصل از آزمایشات…………………………………….39
فصل چهارم : نتایج
4-1- آزمایش میکروبی (توتال کانت)…………………………………………………………………………………………………………….40
4-2- تعیین pH……………………………………………………………41
4-3- تعیین عدد پراکسید و TBARS…………………………………………………………………………..42
4-4- عدد TVN…………………………………………………………………………………………44
4-5- ارزیابی شاخص های حسی…………………………………………………………………………………..44
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………….46
5-1- آزمایش میکروبی(توتال کانت)…………………………………………………………………………………………46
5-2- ارزیابی میزان pH…………………………………………………………………………………………………………….48
5-3- ارزیابی میزان عدد پراکسید PV وTBARS ………………………………………………………………48
5-4- ارزیابی میزان TVN………………………………………………………………………………………………………50
5-5- ارزیابی شاخص های حسی………………………………………………………………………………………..51
-نتیجه گیری کلی و پیشنهادات…………………………………………………………………………………..52
– فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………….53
– چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………..61
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- تغییرات در میزان شمارش میکروبی کل نمونه های ماهی طی نگهداری در دمای 1- درجه………………………..40
نمودار 4-2- تغییرات در pHنمونه های ماهی طی نگهداری در دمای 1- درجه…………………………………………………………41
نمودار 4-3- تغییرات در میزان عدد پراکسید نمونه های ماهی طی نگهداری در دمای 1- درجه…………………………………….42
نمودار 4-4- تغییرات در میزان عدد TBARS طی نگهداری نمونه های ماهی در دمای 1- درجه ……………………………….43
نمودار 4-5- تغییرات در میزان TVN طی نگهداری نمونه های ماهی در دمای 1- درجه ……………………………………………44
نمودار 4-6- میزان امتیاز حسی (ارگانولپتیک) نمونه های ماهی طی نگهداری در دمای 1- درجه ………………………………….45
اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان نگهداری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد
اخیراً، به دلیل پرهیز از به کارگیری نگهدارنده های شیمیایی در صنایع غذایی، توجه محققین به سمت استفاده از ترکیبات طبیعی به منظور افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی ازجمله ماهی جلب شده است. گیاه گل میمونی با نام محلی ته شه نه داری از خانواده اسکلروفولاریاسه از جمله گیاهانی است که به عنوان یک داروی گیاهی از زمانهای قدیم در ایران استفاده می شده است. در این مطالعه تجربی، تاثیرات عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان نگهداری و کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان در حالت انجماد بررسی شد. در این آزمایش، نمونه های ماهی پس از غوطه ورسازی در عصاره های 1% و 3% گیاه گل میمونی به مدت 20 روز در دمای 1- درجه سانتیگراد نگهداری شدند. آزمایشات اندازه گیری شمارش میکروبی کل یا توتال کانت، pH، عدد پراکسید(PV)، تیوباربیتوریک اسید (TBARS)، میزان ازت فرار کل (TVN) و شاخص های حسی بر روی نمونه های ماهی تیمار شده و شاهد در فواصل معین انجام گردید. نتایج حاکی از آن است که عصاره آبی گیاه گل میمونی بر روی نمونه های ماهی در حفظ کیفیت مطلوب آن ها و افزایش مدت زمان نگهداری در حالت انجماد تاثیر بسزایی دارد. شایان ذکر است که عصاره آبی 3% در مقایسه با عصاره آبی 1% در افزایش مدت زمان نگهداری فیله های ماهی اثر بیشتری داشت.
کلمات کلیدی : قزل آلا، گیاه گل میمونی، عصاره آبی، عمر ماندگاری.
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- تعریف فساد مواد غذایی
زمانی که یک ماده غذایی دچار تغییراتی می شود یا اینکه واکنش های شیمیایی در آن به صورتی به وقوع می پیوندند که ارزش مصرفی آن کاملا پایین آید، یا از بین برود، در این صورت چنین ماده غذایی را فاسد می نامند. فسادها یا از راه عوامل خارجی یا در اثر مواد موجود در خود ماده غذایی ایجاد می شود و دارای منشأ فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی یا میکروبیولوژیکی هستند. بیشتر مواد غذایی فاسد آن چنان دچار تغییرات حسی و ظاهری از نظر رنگ، بو، مزه و قوام می شوند که مصرف کنندگان متوجه آن شده و از مصرف آن صرف نظر می کنند. فساد مواد غذایی را می توان به طور کلی به سه دسته فساد میکروبی، فساد شیمیایی و فیزیکی تقسیم کرد(گریسی[1] و همکاران، 2001).
1-1-1- فساد میکروبی
عبارت است از تغییرات حسی و ظاهری ایجاد شده در اثر فعالیت های حیاتی و متابولیسم میکروارگانیسم ها در یک ماده غذایی، به گونه ای که ارزش مصرفی آن کاملا پایین آید یا از بین برود. براساس تاثیر این میکروارگانیسم ها، فساد میکروبی به گروه های زیر تقسیم می شود:
الف- فساد ناشی از رشد و فعالیت میکروارگانیسم ها، که عمدتاً شامل باکتری ها، کپک ها و مخمرهاست (گریسی و همکاران، 2001).

  شنبه 27 مهر 1398 23:03, توسط مدیر سایت   , 1800 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

3-5-1- تعریف استراتژی……………………………………………………………………………………………………………………. 19

4-5-1- مدیریت استراتژیک……………………………………………………………………………………………………………….. 20

5-5-1- تعریف محیط خارجی……………………………………………………………………………………………………………. 20

6-5-1- تعریف محیط داخلی……………………………………………………………………………………………………………… 21

6-1- مدیریت علمی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

1-6-1- مفهوم علم مدیریت……………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-6-1- مفهوم مدیریت بوروکراسی……………………………………………………………………………………………………… 22

3-6-1- مفهوم مدیریت مبتنی بر روابط انسانی…………………………………………………………………………………….. 22

4-6-1- مفهوم مدیریت رفتار سازمان…………………………………………………………………………………………………… 23

5-6-1- مفهوم مدیریت سیستمی………………………………………………………………………………………………………… 23

6-6-1- مفهوم مدیریت اقتضایی………………………………………………………………………………………………………….. 23

8-6-1- مفهوم مدیریت تغییرات استراتژی……………………………………………………………………………………………. 23

9-6-1- مفاهیم استراتژی های مدیریت تغییر تحول آفرین…………………………………………………………………….. 24

7-1- مفهوم تفکر استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………………. 25

1-7-1- مفهوم جدید

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

استراتژی……………………………………………………………………………………………………………. 25

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

1-2- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-2- مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………………………………………………… 29

1-2-2- اهداف مدیریت ارشد در مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………… 29

2-2-2- مدیریت خوب ……………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-2-2- مزایای مدیریت استراتژیک…………………………………………………………………………………………………….. 32

4-2-2- الگوی مدیریت عملکرد در سازمانهای تحقیق و توسعه ……………………………………………………………… 34

3-2- برنامه ریزی استراتژیک ……………………………………………………………………………………………………………………. 35

1-3-2- تفاوت تفکر و برنامه ریزی استراتژیک ……………………………………………………………………………………… 35

2-3-2- تفاوت برنامه ریزی استراتژیک بین سازمانهای بزرگ و کوچک ………………………………………………….. 36

3-3-2- مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه ای ……………………………………………………………………………………… 27

4-3-2- برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های کوچک ……………………………………………………………………. 38

5-3-2- معمول ترین برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………….. 38

4-2- تفکر استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

1-4-2- تجزیه و تحلیل محیطی ………………………………………………………………………………………………………… 41

2-4-2- پایه گذاری و جهت گیری سازمانی   ……………………………………………………………………………………… 42

3-4-2- هدف گذاری ………………………………………………………………………………………………………………………… 42

5-2- تعیین و تدوین استراتژی ………………………………………………………………………………………………………………….. 44

1-5-2- عوامل موثر در مرحله تدوین استراتژی…………………………………………………………………………………….. 45

2-5-2- الگوی مدیریت تغییرات استراتژی……………………………………………………………………………………………. 46

3-5-2- الگوی مدیریت تحول کاریزماتیک…………………………………………………………………………………………… 46

4-5-2- الگوی مدیریت تغییرات تحول آرانه…………………………………………………………………………………………. 46

5-5-2- الگوی رهبری تعغییرات استراتژیک……………………………………………………………………………………………………. 47

6-5-2- استراتژی های مدیریت تغییر تحول آفرین……………………………………………………………………………….. 47

6-2- سیاست گذاری استراتژیک…………………………………………………………………………………………………………………. 48

1-6-2- انحصار چند جانبه و سیاست استراتژیک………………………………………………………………………………….. 48

7-2- بستر سازی و اجرای استراتژی ها………………………………………………………………………………………………………… 50

1-7-2- مهارت تعامل………………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-7-2- مهارت تخصیص……………………………………………………………………………………………………………………. 51

3-7-2- مهارت نظارت……………………………………………………………………………………………………………………….. 51

4-7-2- مهارت های سازمانده…………………………………………………………………………………………………………….. 51

8-2- کنترل استراتژی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

1-8-2- بخش های ساختار تحلیلی استراتژی ………………………………………………………………………………………. 53

2-8-2- تحلیل گلوگاه ………………………………………………………………………………………………………………………. 53

فصل سوم: مواد و روشها

1-3- منطقه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………………………………………. 55

2-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

1-2-3- دهکده دامداران زاهدان………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-2-3- دهکده دامداران خاش …………………………………………………………………………………………………………… 56

3-2-3- دهکده دامداران سیستان……………………………………………………………………………………………………….. 57

3-3- چگونگی جمع آوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………………………….. 57

1-3-3- جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه …………………………………………………………………………………. 57

4-3- روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 58

1-4-3- بررسی عوامل داخلی……………………………………………………………………………………………………………… 59

2-4-3- ماتریس اولویت عوامل داخلی ………………………………………………………………………………………………… 59

3-4-3- بررسی عوامل خارجی…………………………………………………………………………………………………………….. 60

4-4-3- ماتریس اولویت عوامل خارجی ……………………………………………………………………………………………….. 60

5-3- اراِئه راهبردها و راهکارهای توسعه دامداریها………………………………………………………………………………………….. 61

1-5-3- استراتژیهای so……………………………………………………………………………………………………………………… 61

2-5-3– استراتژیهای wo…………………………………………………………………………………………………………………… 62

3-5-3- استراتژیهای st………………………………………………………………………………………………………………………. 62

4-5-3- استراتژیهای wt…………………………………………………………………………………………………………………….. 62

فصل چهارم: نتایج و بحث

1-4- تجزیه و تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

1-1-4- عوامل داخلی موثر بر دامداری ها در ناحیه مطالعه شده ……………………………………………………………. 54

2-1-4- عوامل خارجی موثر بر دامداری ها در ناحیه مطالعه ………………………………………………………………….. 56

2-4- تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت ها و تهدید ها …………………………………………………………………………………….. 57

1-2-4- تحلیل نقاط قوت از دیدگاه مسئولان ……………………………………………………………………………………… 61

2-2-4- تحلیل نقاط ضعف از دیدگاه مسئولان ……………………………………………………………………………………. 63

3-2-4- تحلیل نقاط فرصت از دیدگاه مسئولان …………………………………………………………………………………… 64

4-2-4- تحلیل نقاط تهدید از دیدگاه مسئولان ……………………………………………………………………………………. 65

5-2-4- تحلیل نقاط قوت از دیدگاه دامداران ……………………………………………………………………………………….. 66

6-2-4- تحلیل نقاط ضعف از دیدگاه دامداران ……………………………………………………………………………………… 68

7-2-4- تحلیل نقاط فرصت از دیدگاه دامداران ……………………………………………………………………………………. 68

8-2-4- تحلیل نقاط تهدید از دیدگاه دامداران ……………………………………………………………………………………. 70

9-2-4- تحلیل نقاط قوت از دیدگاه فارغ التحصیلان ……………………………………………………………………………. 71

10-2-4- تحلیل نقاط ضعف از دیدگاه فارغ التحصیلان………………………………………………………………………… 72

11-2-4- تحلیل نقاط فرصت از دیدگاه فارغ التحصیلان……………………………………………………………………….. 73

12-2-4- تحلیل نقاط تهدید از دیدگاه فارغ التحصیلان………………………………………………………………………… 74

3-4- اولویت بندی نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………… 74

4-4- ارائه راهبردهای و راهکارهای توسعه دامداری ها …………………………………………………………………………………… 76

1-3-4- راهبرد های رقابتی/تهاجمی SO……………………………………………………………………………………………… 76

2-3-4- راهبرد های تنوع ST…………………………………………………………………………………………………………….. 77

3-3-4- راهبرد های بازنگری WO……………………………………………………………………………………………………… 78

4-3-4- راهبرد های تدافعی WT……………………………………………………………………………………………………….. 79

5-4- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

6-4- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

7-4- فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                               صفحه

جدول1-3- ماتریس اولویت عوامل داخلی……………………………………………………………………………………………………. 50

جدول2-3- ماتریس اولویت عوامل خارجی………………………………………………………………………………………………….. 51

جدول3-3- ماتریس SWOT……………………………………………………………………………………………………………………. 52

جدول1-4- ماتریس عوامل خارجی  موثر بر دامداریها ناحیه مطالعه شده……………………………………………………….. 55

جدول2-4- ماتریس عوامل داخلی موثر بر دامداریها ناحیه مطالعه شده………………………………………………………….. 57

جدول3-4- ماتریس SWOT در توسعه مناطق مطالعه شده………………………………………………………………………… 58

جدول4-4- نقاط قوت از دیدگاه مسئولان……………………………………………………………………………………………………. 60

جدول5-4- نقاط ضعف از دیدگاه مسئولان………………………………………………………………………………………………….. 62

جدول6-4- نقاط فرصت از دیدگاه مسئولان…………………………………………………………………………………………………. 63

جدول7-4- نقاط تهدید از دیدگاه مسئولان…………………………………………………………………………………………………. 65

جدول8-4- نقاط قوت از دیدگاه دامداران ……………………………………………………………………………………………………. 66

جدول9-4- نقاط ضعف از دیدگاه دامداران…………………………………………………………………………………………………… 67

جدول10-4- نقاط فرصت از دیدگاه دامداران……………………………………………………………………………………………….. 68

جدول11-4- نقاط تهدید از دیدگاه دامداران………………………………………………………………………………………………… 69

جدول12-4- نقاط قوت از دیدگاه فارغ التحصیلان……………………………………………………………………………………….. 70

جدول13-4- نقاط ضعف از دیدگاه فارغ التحصیلان……………………………………………………………………………………… 71

جدول14-4- نقاط فرصت از دیدگاه فارغ التحصیلان……………………………………………………………………………………. 72

جدول15-4- نقاط تهدید از دیدگاه فارغ التحصیلان ……………………………………………………………………………………. 73

جدول16-4- اولویت بندی نهایی SWOT از دیدگاه سه گروه مشارکت کننده………………………………………………. 75

جدول17-4- ماتریس SWOT  و نحوه تعیین استراتژیها……………………………………………………………………………… 76

جدول18-4- تحلیل SWOT  و تعیین استراتژیها………………………………………………………………………………………. 80

 

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

نمودار 1-1- مدل هاروارد……………………………………………………………………………………………………………………………… 2

نمودار 1-4- نقاط قوت از دیدگاه مسئولان…………………………………………………………………………………………………… 60

نمودار 2-4- نقاط ضعف از دیدگاه مسئولان…………………………………………………………………………………………………. 62

نمودار 3-4- نقاط فرصت از دیدگاه مسئولان………………………………………………………………………………………………… 64

نمودار 4-4- نقاط تهدید از دیدگاه مسئولان………………………………………………………………………………………………… 65

نمودار 5-4- نقاط قوت از دیدگاه دامداران……………………………………………………………………………………………………. 66

نمودار 6-4- نقاط ضعف از دیدگاه دامداران………………………………………………………………………………………………….. 67

نمودار 7-4- نقاط فرصت از دیدگاه دامداران…………………………………………………………………………………………………. 68

نمودار 8-4- نقاط تهدید از دیدگاه دامداران…………………………………………………………………………………………………. 69

نمودار 9-4- نقاط قوت از دیدگاه فارغ التحصیلان………………………………………………………………………………………… 70

نمودار 10-4- نقاط ضعف از دیدگاه فارغ التحصیلان…………………………………………………………………………………….. 71

نمودار 11-4-  نقاط فرصت از دیدگاه فارغ التحصیلان………………………………………………………………………………….. 72

نمودار 12-4- نقاط تهدید از دیدگاه فارغ التحصیلان……………………………………………………………………………………. 73

 

چکیده

    مدیریت استراتژیک به عنوان یک سیستم سیاست گذاری وتدوین برنامه های کلان و خرد در سطوح مناطق نقش مهمی در کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی و ارتقاء وضعیت توسعه دارد و اگر به درستی تهیه و تدوین گردد، منجر به انتخاب استراتژی هایی می شود که در صورت اجراء صحیح و به موقع، تعالی و پیشتازی منطقه و کشور را به ارمغان می آورد. دامداری و اقتصاد دامداری در حال حاضر، در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان و زندگی روزمره مردم است. افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت دامداری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. در این راستا دامداری نیز بخش مهمی از صنعت کشاورزی می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیت ها و محدودیت های دامداری ها، نقش موثری در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی برعهده داشته باشد، از این رو در اینجا سوال این است که پتانسیل ها و محدودیت های توسعه دامداری کدام است؟ چه راهبردها و راهکارهایی جهت توسعه دامداری هایی که منجر به توسعه این مناطق و توسعه ملی بشود، وجود دارد؟ به این منظور   پایان نامه حاضر با استفاده از روش پیمایشی، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها با استفاده از روش SWOT به ارائه راهبردها در جهت توسعه دامداری ها در  منطقه     سیستان و بلوچستان پرداخته است. تجزیه و تحلیل های تجربی در منطقه مطالعه شده نشان می دهد که آستانه آسیب پذیری این نقاط بسیار بالاست و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع محدودیت ها و استفاده از مزیت های نسبی موجود می باشد.

 

کلمات کلیدی: مدیریت- تدوین استراتژی- دامداری ها- مدل SWOT

 

1-1- مقدمه

توسعه دارای سطوح و شرایط به خصوصی است که از اصلی ترین شرایط آن تصمیم گیری منطقی و عقلانی در راستای رسیدن به اهداف می باشد. قاعدتاً الگوی مدیریت تصمیم گیری بایستی مبتنی بر تدوین راهبردهای منطقی و صحیح باشد تا بتوان به توسعه رسید. از لحاظ مفهومی مدیریت استراتژیك با تحول در تئوری‌های مدیریت همگامی دارد. مكاتب كلاسیك رفتاری و كمی مدیریت بر جنبه‌هایی از سازمان و عملكرد آن تأكید می‌كردند كه توسط مدیریت قابل كنترل بود. مسایلی از قبیل برنامه‌ریزی تولید، رفتار زیردستان، بهبود محیط كار، نقش گروههای غیررسمی در بازدهی كار، مدل‌های كمی تصمیم‌گیری و غیره. لیكن هرگز فضای سیاسی جامعه، احساس افراد و نهادهای خارج از سازمان، مسأله اصلی آنها نبود، چرا كه محیط از ثباتی نسبی برخوردار بوده و چنین نیازی هم احساس نمی شد. به تدریج با رشد مستمر اقتصادی، اوضاع قابل اطمینان محیطی از میان رفت و تغییرات و حوادث شتابنده ای در جهان اتفاق افتاد. لذا تغییرات و دگرگونی های سریع و پیچیده‌ جامعه و تأثیر آن بر رشد و توسعه‌  موجب شد كه مدیران توجه خود را به محیط سیستم ها معطوف گردانند و مفاهیمی مانند سیستم، اقتصاد، برنامه‌ریزی بلند مدت، استراتژی و فرآیند تصمیم گیری استراتژیك مورد توجه صاحب‌نظران مدیریت قرار گیرد. این مفاهیم و نظریات پاسخ علم مدیریت به دگرگونی و تغییرات وسیع اقتصادی واجتماعی بود. توجه به محیط، آگاهی از تاثیر متغیرهای محیطی و ارائه‌ چشم اندازی از فعالیت آینده برای سیستم ‌ها، لزوم آمادگی برای برخورد با تغییرات مداوم را توجیه می كند. وجود عدم قطعیت های[1] محیطی در مسائل سیستمی به لحاظ مبهم بودن و طبیعت احتمالی رخدادهای آتی و آمادگی آنها جهت تغییر، برخوردی متفاوت با تغییر، نوع تصمیمات‌، عوامل جدید مؤثر بر تصمیم‌گیری و قطعیت در مورد تغییرات آینده، توجه به استفاده از مدل مدیریت استراتژیك را افزون تر می كند.

یکی از اصلی ترین مدل های مطرح در مدیریت استراتژی همان مدل هاروارد است. مدل مدیریت استراتژیک یا همان مدل هاروارد که از دهه 1920 تاکنون در مدرسه بازرگانی ‌هاروارد تدریس می‌شود الهام بخش اکثر مدل‌های تدوین استراتژی در بخش‌های مختلف اقتصادی، خدماتی، دولتی و غیرانتفاعی به حساب می‌آید (هدایتی،1381). هدف اساسی این مدل ایجاد ارتباط بین سازمان و محیط آن برای دستیابی به بهترین گزینه‌های استراتژی است. آنچه در مدل هاروارد در درجه اول اهمیت قرار می‌گیرد. توجه به توانمندی‌ها و ضعف‌های داخلی سیستم و فرصت‌ها و تهدیدهای موثر بر آن است (هدایتی، 1381). به عقیده صاحب نظران، مدل هاروارد کاربردی فراتر از سطح شرکت‌ها داشته و در قلمرو کلیه بخش‌های خصوصی، دولتی و غیر انتفاعی نیز امکان بکارگیری دارد. سنجش فرصت‌ها، توانمندی ‌ها، ضعف‌ها و تهدیدها که بعدها به تحلیل SWOT معروف شد نقطه اصلی و محور مدل هاروارد است. تاکید بر فرصت ها و قوت‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل دستیابی به استراتژی موثر که به رفع کاستی‌ها و حداقل رساندن تهدیدها می‌انجامد مهم‌ترین جنبه مثبت این مدل است. در واقع تمام مدل‌های تدوین استراتژی که طی چند دهه گذشته ارائه شده‌اند خود را نیازمند استفاده از مدل هاروارد دانسته‌اند (نمودار 1).

قوتها                                                             فرصت ها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

استراتژی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ضعفها                                                             تهدیدها

نمودار1-1 مدل هاروارد (هدایتی،1381)

نقش های مختلف مدیریت از قبیل محرک تولید و خدمت، هدایت گری و برنامه ریزی، هماهنگ کنندگی، ناظر و ارزیاب، ابداع گر و خلاق از جمله مواردی است که در تحلیل مدیریت توسعه راهبردی مد نظر قرار می گیرد .(Crittenden, 1997; Anonymous, 2006, 2009) این امور با توجه به دخالت دولت در برنامه ریزی و مدیریت واحدهای تولیدی دام و طیور نقش مهمی دارد. بخصوص در مناطق مرزی و حاشیه ای کشور، آمیختگی مدیریت دولتی و اجرای امور توسط بخش خصوصی، الگوی خاصی را از سیستم اداره واحدهای تولیدی دام در منطقه سیستان به عنوان یک نمونه کشوری فراهم نموده است که دارای شرایط خاص خود است. در این سیستم آشفتگی اقدامات و تصمیمات، .نبود یک طرح جامع و برنامه ای و بسیاری از عوامل دیگر زمینه هدر رفتن سرمایه های ملی را فراهم نموده است.

به همین دلیل به منظور شناسایی شرایط سیستمی حاکم بر نظام اداره واحدهای دام و تولیدات شیر از مدل SWOT استفاده خواهد شد. در این مدل دو نوع بررسی صورت خواهد گرفت، یکی بررسی درونی که در برگیرنده قوت ها و ضعف های داخلی سیستم مدیریت واحدهای تولیدی دام است و دیگری شناسایی فرصت ها و تهدیدات محیط بیرونی این گونه نظام مدیریتی و تصمیم گیری است (الوانی،1387). اگر متن نوشته های موجود در رابطه با مدیریت تغذیه دام و طیور به الگوهای غذایی (جامعی،1357)، چگونگی تغذیه دام (شماع،1361)، ترکیبات خوراک (جامعی،1376) مقایسه تغذیه ای طیور (رحیمی،1385) استفاده از مکمل های غذایی (نصابیان،1377؛ نیکخواه،1375؛ کمال زاده،1380) احتیاجات غذایی (امامی دوست،1372 و گلیان،1375) روش علمی تغذیه (کامیاب،1383) و غیره پرداخته اند و لیکن تا به حال در کشور ما تحقیق مرتبط با مدیریت کلان توسعه دراین زمینه به ثبت نرسیده است. اما در کشورهای دیگر از این مدل استفاده گسترده ای شده است از قبیل گزارش تحقیق دانشگاه سیدنی (2006) و گزارش کمیته(2007) NRMMC  و مؤسسه کشاورزی و جنگلهای استرالیا (2005) و مرکز تحقیقات دامی دانمارک (2002) و آنتال و همکاران (2007) که ساختار مدل SWOT را بررسی کردند.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته این پژوهش از چند بعد دارای اهمیت است.

اولاً: برای اولین بار این مدل و ارزیابی مدیریت تولیدات دامی در ایران و به خصوص منطقه سیستان انجام می شود.

ثانیاً: تا به حال بصورت کلان مدیریت تغذیه دام و طیور مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

ثالثاً: می توان با استفاده از این مدل تحلیل های مدیریتی را در حوزه مدیریت تغذیه دام و طیور گسترش داد.

2-1- ضرورت تحقیق

  شنبه 27 مهر 1398 23:01, توسط مدیر سایت   , 2342 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

بیان مساله………………………… 2

2-1- ضرورت موضوع………………………… 3

1-2-1- شبکه های ماهواره ای مهمترین معضل رسانه ای کشور………………. 4

2-2-1- انحصار و نفی فرصتهای رسانه ای…………………………. 7

3-1- مساله اصلی تحقیق…………………………. 9

4-1- پیشینه تحقیق…………………………. 11

1-4-1- سوابق داخلی……………………….. 11

2-4-1- پیشینه خارجی…………………………. 14

5-1-  ا هداف وپرسشهای تحقیق……………………….. 17

6-1- روش ونمونه تحقیق…………………………. 17

فصل دوم بررسی متون تحقیق…………………………. 19

1-2- مقدمه………………………… 20

1-2-2-  مبانی نظام متکثر رسانه ای در اسلام………………………… 21

2-2-2-  مبانی نظام متکثر رسانه ای در نظریه انقلاب اسلامی………………. 25

3-2- تکثر رسانه ای از منظر منافع و امنیت ملی…………………………. 27

4-2- ریشه های تکثر در  تحولات جهانی رسانه………………………… 32

5-2- حمایت نهادهای بین المللی ازتکثر و استقلال رسانه‌ها……………….. 36

6-2- بررسی جایگاه وعملکرد سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران……….. 38

1-6-2- بررسی جایگاه  صداوسیما در قوانین کشور………………………… 39

2-6-2- تطبیق قانون اساسی و اساسنامه صداوسیما با نظام های رسانه ای……….. 42

3-6-2- بررسی عملکرد سازمان صداوسیما ………………………..43

4-6-2-  سازمان صدا و سیما و کارکردهای رسانه‌ای…………………………. 52

1-7-2- سابقه تلویزیون خصوصی قبل از انقلاب………………………….. 65

2-7-2- سابقه تلویزیون خصوصی بعداز انقلاب………………………….. 65

3-7-2- علل مخالفت با تلویزیون خصوصی وموانع آن…………………………. 67

8-2- تئوریهای تکثر وانحصار در  نظام رسانه ای…………………………. 72

2-8-2- نظریه پردازی درباره نظام رسانه ها……………………….. 74

9-2- نظامهای رایج رادیو- تلویزیونی در جهان…………………………. 74

1-9-2- رادیو تلویزیون خدمت عمومی…………………………. 75

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

10-2- سیاست انحصار زدایی در صنعت رادیو تلویزیون…………………. 77

1-10-2 – تعریف خصوصیسازی و انحصار زدایی…………………………. 77

2-10-2- پیشینه خصوصیسازی و انحصار زدایی ازصنعت رادیو- تلویزیون……78

3-10-2- دلایل انحصار زدایی وتسهیل ورود بخش خصوصی……………… 79

4-10-2 – ریشه های انحصار زدایی از صنعت رسانه……………………… 82

5-10-2- دلایل مخالفت با انحصار زدایی از صنعت رادیو- تلویزیون…….. 83

11-2- تجربه جهانی : نظام تلویزیونی در سایر کشورها…………………… 90

1-11-2- اروپا……………………….. 90

2-11-2- آسیا……………………….. 95

3-11-2- محدودیتهای اصلی نظام رادیو تلویزیونی در کشورهای مشابه ایران…….101

4-11-2- جمع بندی بررسی نظام رادیو – تلویزیونی دیگر کشورها………… 102

12-2- ضرورت لغو انحصار رادیو تلویزیونی در ایران………………….. 105

13-2 – نتیجه گیری…………………………. 108

1-13-2- چارچوب مفهومی…………………………. 111

2-13-2- نتیجه………………………… 111

فصل سوم روش تحقیق…………………………. 113

1-3- مقدمه………………………… 114

1-3 – روش علمی…………………………. 114

2-3-  روش کیفی…………………………. 115

3-3- گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد………………………… 118

4-3- نمونه گیری نظری…………………………. 121

5-3- مصاحبه………………………… 122

1-5-3- مصاحبه نیمه استاندارد………………………… 123

2-5-3- مصاحبه با متخصصان…………………………. 123

6-3- اشباع نظری…………………………. 124

3-7 –  شیوه تحلیل مصاحبه………………………… 124

1-7-3- کدگذاری نظری…………………………. 124

2-4-3- کدگذاری باز………………………..125

3-4-3- کدگذاری محوری…………………………. 126

4-4-3- کد گذاری انتخابی…………………………. 126

5-3- تحلیل گفتمان…………………………. 127

6-3- مدل پاردایمی…………………………. 128

5-3- فرایند این تحقیق…………………………. 128

1-5-3- انتخاب نمونه نظری…………………………. 129

2-5-3- چگونگی انتخاب نمونه نظری تحقیق و ویژگیهای مصاحبه شوندگان……..129

2-5-3- اشباع نظری در این تحقیق…………………………. 131

3-5-3- پاردایم…………………………. 132

4-5-3- محدودیتهای تحقیق…………………………. 132

6-3- قلمرو زمانی وموضوعی تحقیق…………………………. 132

1-6-3- قلمرو زمانی تحقیق…………………………. 132

2-6-3- قلمرو موضوعی تحقیق…………………………. 132

فصل چهارم تحلیل داده های تحقیق………………………… 133

1-4-مقدمه………………………… 134

2-4- تحلیل مصاحبه ها……………………….. 135

1-2-4- تحلیل سطح اول: کد گذاری باز………………………… 135

2-2-4- تحلیل سطح دوم: کدگذاری محوری…………………………. 135

3-2-4 – تحلیل سطح سوم: کدگذاری انتخابی…………………………. 141

3-4 – جمع بندی نظرات مصاحبه شوندگان براساس شیوه تحلیل گفتمان………….149

1-3-4- ارزیابی وضعیت فعلی عملکردصداوسیما در جامعه وچشم انداز آن با توجه به تحولات تکنولوژی……….149

2-3-4- نظام مطلوب رسانه ای برای کشور با توجه به مبانی اسلام، انقلاب ، ویژگیهای محیطی و قانون اساسی…….150

3-3-4 – ضرورت تاسیس رادیو تلویزیون غیردولتی از نظر اقتصادی، ایدئولوژیک ، سیاسی وفرهنگی…………..152

4-3-4- تاثیرات تلویزیون غیردولتی برامنیت ومنافع ملی و همگرایی و وحدت جامعه…………..153

5-3-4- روشهای تاسیس تلویزیون غیردولتی و عبور از انحصار فعلی…………….155

6-3-4-  سازوکار نظارت بر رادیو – تلویزیون خصوصی……………….157

7-3-4-  امکان سنجی تحقق ایجادرادیوتلویزیون غیردولتی براساس پارامترهای مالی،  فرهنگی و بازار رقابتی……159

8-3-4-  چارچوب فعالیت رادیو تلویزیون غیردولتی…………………………. 161

9-3-4 –  پیامدهای فرهنگی تاسیس رادیوتلویزیون خصوصی بر ارزشهای اجتماعی………..161

10-3-4- جمع بندی دلایل تاسیس رادیو تلویزیون خصوصی………………. 162

4-4-  زمینه های موفقیت رادیو تلویزیون خصوصی………………………. 164

1-4-4- امنیت………………………….. 164

2-4-4- نظارت………………………….. 170

3-4-4 – فضای رسانه ای…………………………. 175

4-4-4- فرهنگ…………………………… 178

5-4-4- اقتصاد………………………… 181

5-4- مدل حوزه های موثر بر نظام رسانه ای…………………………. 185

1-5-4- قدرت سیاسی…………………………. 185

2-5-4- امنیت………………………….. 187

3-5-4- اقتصاد………………………… 188

4-5-4- مخاطب………………………….. 189

5-5-4- ایدئولوژی…………………………. 190

6-5-4- خرده فرهنگها……………………….. 191

7-5-4- هنر………………………… 192

8-5-4- مدل تعاملی حوزه های موثر بر صنعت رسانه های دیداری شنیداری……………. 192

6-4- روابط متقابل حوزه های موثر بر نظامهای رسانه های دیداری شنیداری…………. 196

1-6-4- روابط متقابل صداوسیما با حوزه های تاثیرگذار………………………… 197

2-6-4- روابط متقابل رادیو تلویزیون خصوصی با حوزه های تاثیرگذار……………. 198

3-6-4- روابط متقابل رسانه خدمت عمومی با حوزه های تاثیرگذار……………….. 201

7-4- مدل تلفیقی نظام رسانه ای…………………………. 202

مدل تلفیقی…………………………. 203

فصل پنجم پیشنهادات تحقیق……………………….. 204

2-5- مقایسه نتایج ادبیات تحقیق وتحلیل مصاحبه ها……………………….. 205

3-5- مقایسه کارایی نظام انحصاری ونظام متکثر با تلفیق نتایج حاصل از بررسی متون و مصاحبه ها……208

1-3-5 – کارکرد سرگرم سازی…………………………. 208

2-3-5-  کارکرد سیاسی…………………………. 209

3-3-5- کارکرد فرهنگی – آموزشی…………………………. 210

4-3-5- کارکرد اجتماعی…………………………. 211

5-3-5- کارکرد اقتصادی…………………………. 211

6-3-5-  کارکرد ملی…………………………. 212

7-3-5- نتایج ارزیابی کارامدی نظامهای رادیو – تلویزیونی بر اساس کارکردهای شش گانه……..212

4-5- الگوی مطلوب نظام رسانه ای…………………………. 214

5-5- پیشنهادات تحقیق…………………………. 216

1-5-5- نقشه راه تاسیس رادیو تلویزیون خصوصی در کشور……………………… 217

6-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………. 219

فهرست منابع و ماخذ……………………….. 220

پیوست…………………………. 227

پروتکل مصاحبه………………………… 228

پرسش های تحقیق واسامی مصاحبه شوندگان………………………… 230

کد گذاری باز………………………… 232

آزادی در منظر نظریه پردازان انقلاب اسلامی…………………………. 281

نظریه پردازی درباره نظام رسانه ها……………………….. 290

دیدگاه های صاحب نظران داخلی درباره رادیو –  تلویزیون خصوصی…………….. 308

ارزش ها و نقش های رسانه………………………… 311

زمینه های موفقیت رادیو تلویزیون خصوصی در ایران…………………………. 315

چکیده:

 امروزه تحولات تکنولوژیک در حوزه های رسانه ای و دسترسی به شبکه های ماهواره ای و ورود رسانه های دیداری – شنیداری مبتنی بر شبکه اینترنت، موجب شده  است تا کارآمدی و اثرگذاری ساختار انحصاری رسانه های رادیو – تلویزیونی فعلی کشور با چالش مواجه شود، افزون بر این با گذشت ثلث قرن از انقلاب اسلامی، نیاز به ارائه الگوی نظام رسانه ای دیداری – شنیداری با توجه به آرمانهای انقلاب اسلامی، قانون اساسی و الزامات سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش احساس می گردد، از این رو ارائه الگوی نظام رادیو –  تلویزیونی کارآمد و مطلوب برای کشور از اولویتها محسوب می شود. امکان سنجی ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی، جهت گذار از ساختار رسانه ای انحصاری موجود در حوزه رسانه های دیداری – شنیداری، هدفی است که این تحقیق، در پی برآورده ساختن آن می باشد.

در این تحقیق که با روش گراندد تئوری و تحلیل گفتمان صورت گرفته است، ابتدا مبانی، ضرورتها و موانع تکثر رسانه ای بررسی گردیده و سپس در مصاحبه با مسئولان شاخص پیشین و فعلی حوزه تحقیق، به تبیین موضوع، تعیین الگوی مطلوب و روشهای ایجاد تکثر رادیو – تلویزیونی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

نتایج این تحقیق در قالب مدل پارادایمی مرکب از پنج جزء پدیده که شامل الگوی مطلوب رسانه های دیداری شنیداری در نظام  جمهوری اسلامی متشکل از رادیو تلویزیون خدمت عمومی ( سازمان صدا و سیمای  اصلاح  شده) و شبکه های رادیو تلویزیونی خصوصی، ارائه شده است.

در بخش دیگر پارادایم علل و ضرورتهای ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی مورد بررسی قرار گرفته ودر قالب یک مدل ارائه گردیده است، جزء سوم نتایج این تحقیق به ارائه بستر و زمینه های موفقیت رادیو – تلویزیون خصوصی می پردازد، و در کنار آن استراتژی های ایجاد تکثر رادیو – تلویزیونی در قالب نقشه راه ارائه گردیده است.

سرانجام پیامدهای تکثر رادیو تلویزیونی در کشور در مدل تعاملی رسانه ای در هفت حوزه اقتصاد، قدرت سیاسی، امنیت، ایدئولوژی، خرده فرهنگها، مخاطب  ونهاد هنر بررسی گردیده است.

فصل اول: کلیات و مقدمه

1-1- بیان مسئله

تحولات تکنولژیک در حوزه های رسانه ای و دسترسی به شبکه های ماهواره ای و ورود رسانه های دیداری شنیداری مبتنی بر شبکه اینترنت، موجب شده  است تا کارآمدی و اثرگذاری ساختار انحصاری رسانه های رادیو – تلویزیونی فعلی کشور با چالش مواجه شود، و بخش قابل توجهی از شهروندان جذب رسانه های غیر رسمی وشبکه های تلویزیونی ماهواره ای گردند.

افزون بر این با گذشت ثلث قرن از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران و از سرگذراندن بحرانها وتهدیدات متعدد در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی، اکنون جمهوری اسلامی برای بدست آوردن جایگاه قابل اطمینان و اتکا در نظام بین الملل وتحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله ایران 1404 مبتنی بر کسب “جایگاه اول در منطقه والهام بخش جهان اسلام، و دارای هویت اسلامی وانقلابی” (مقام رهبری، 1382)،  نیازمند ترسیم الگوهای ساختاری در عرصه های گوناگون نظام است.

تعبیر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت از سوی رهبر انقلاب(1390) نیز تاکیدی بر این موضوع است که بدون ترسیم الگو، مدل و ساختارهای مطلوب و حرکت در مسیر تحقق این الگوها نمی توان جایگاه متناسب با نیازها وتوانمندهای کشور را در آینده محقق کرد.

در این میان الگوی رسانه‌ای یکی از مهمترین ساختارها است که علاوه بر تاثیر گذاری مستقیم در حوزه فرهنگ، حوزه‌های دیگر را نیز نظیر حوزه اقتصاد، سیاست، دیپلماسی و  امنیت ملی به‌شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد.

از سال 1926 که برت[1] برای اولین بار یک دستگاه تلویزیون را در انجمن سلطنتی انگلیس رونمایی کرد،  بیش از 85 سال می‌گذرد. سابقه ورود تلویزیون به ایران نیز به 53 سال قبل باز می‌گردد، اگرچه بخش خصوصی تلویزیون را وارد ایران کرد و اولین شبکه تلویزیونی در ایران توسط حبیب‌الله ثابت پاسال تاسیس شد اما پس از چند سال و آشنایی حاکمیت با اهمیت و ابعاد این رسانه، تلویزیون در ایران ملی گردید و از چهل سال قبل تا کنون رادیو- تلویزیون خصوصی در ایران وجود ندارد.

انحصار دولتی در رادیو تلویزیون در زمان قبل از انقلاب در قالب عملکرد دولت و قانون مصوب مجلس شورای ملی بود، پس از انقلاب بنابر تفسیر رسمی اصل 44 قانون اساسی، رادیو تلویزیون به انحصار دولت درآمد، اما اکنون مراجع رسمی و غیر رسمی با توجه به فراگیرشدن استفاده از ماهواره و رشد شدید مخاطبان شبکه‌های ماهواره‌ای شکستن انحصار رادیو- تلویزیون دولتی را مورد بررسی قرار داده‌اند.

نیاز به شکستن انحصار صدا و سیما برای تامین نیازها و انتظارات برآورده نشده شهروندان ایرانی، از موضوعاتی است که در اکثر مطالعات مراجع ذی‌صلاح به آن اشاره شده، به طور نمونه در گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح شده است:

“جلوگیری از راه‌اندازی تلویزیون‌‌های ماهواره‌‌ای با توجه به طراحی پایگاه‌های اینترنتی متنوع و متعدد نمی‌تواند عامل بازدارنده موثری در راه ارتباط‌گیری با مخاطبان داخلی به ویژه جوانان ایران با گرایش بالا به سوی اینترنت باشد… پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای در مناطق محروم و مرزی در ابعاد مختلف و بالا بردن شاخص امید در آنها که البته با بیان نکردن واقعیات و مشکلات کاملا متفاوت است، می‌تواند ظرفیت رسانه‌های غربی را به منظور تبلیغ و ترویج واگرایی از میان ببرد و زمینه‌های اعتراض اجتماعی مانند فقر، ناامنی، تورم، بیکاری، ترافیک و… را کمرنگ کند.

پرهیز از تهدید انگاری بیش از حد در فعالیت نهادهای غیردولتی (NGOs) و تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و اعطای اجازه فعالیت به آنها در چارچوب قانون اساسی همراه با حفظ هوشیاری لازم جهت اجتناب از تهدیدات احتمالی این رسانه‌ها و نهادها در حوزه امنیت سیاسی و اجتماعی، توصیه می شود.”(مرکز پژوهشهای مجلس،1388)

متاسفانه به رغم نقاط ضعف مشهود شبکه های ماهوره‌ای فارسی از نظر فنی وهنری، فقدان هویت و ضعف مفرط استودیو های تلویزیونی، تنها به دلیل استفاده از خلاء موجود در شبکه های تلویزیونی فارسی، عملکرد این شبکه ها با موفقیت نسبی همراه بوده است.

2-1- ضرورت تحقیق

چرا یک شبکه محدود تلویزیونی ماهواره‌ای با تعداد پرسنل معدود و بودجه سالیانه چندمیلیون دلاری می تواند در برابر شبکه های تلویزیونی سازمان عظیم صدا و سیما با بیش از سی هزار پرسنل و بودجه سالیانه بیش از یک هزار میلیارد تومانی عرض اندام کند.

نکته قابل تامل آن که به نظر می رسد هدف گذاری شبکه های تلویزیونی بیگانه عمدتا بر سست کردن نهاد خانواده و متزلزل کردن ارزشهای اخلاقی و هنجارهای فرهنگی جامعه متمرکز شده باشد، سوژه های ضداخلاقی موضوعِ محوری اکثر برنامه های  این شبکه ها را تشکیل داده و به دلیل ممنوعیت ورود به این موضوعات در تولیدات صدا و سیما عملا شبکه های بیگانه در حوزه ای جذاب و مورد توجه مخاطب یکه تازی کرده و طبیعی است که در انجام ماموریت محوله از سوی گردانندگان خود موفق خواهد بود.

1-2-1- شبکه های ماهواره ای مهمترین معضل رسانه ای کشور

به دلیل افزایش اثرگذاری شبکه های ماهواره در این بخش از تحقیق، نتایج حاصل از یک نظرسنجی جامع مرکز تحقیقات صداو سیما که در سال 1390 در رابطه با بینندگان شبکه های ماهواره ای در 31 مرکز استان کشور که حدود 60 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده اند انجام شده است، برای نخستین بار در این تحقیق درج می گردد.

52 درصد پاسخگویان در حد زیاد و خیلى زیاد و 40 درصد در حد کم و خیلى کم برنامه‏هاى تلویزیون داخلى را تماشا مى‏کنند.

 از نظر پاسخگویان، مهم‏ترین انگیزه کسانى که شبکه‏هاى ماهواره‏اى را تماشا مى‏کنند به ترتیب عبارتند از: تنوع، جذاب‏بودن فیلم‏ها، شاد و سرگرم‏کننده بودن و سرعت پوشش اخبار.

 33 درصد در حد زیاد و خیلى زیاد و 32 درصد در حد کم و خیلى کم به تماشاى برنامه‏هاى ماهواره ابراز علاقه کرده‏اند. 35 درصد نیز اصلاً علاقه‏اى به تماشاى این شبکه‏ها ندارند.

 58 درصد پاسخگویان اصلاً شبکه‏هاى ماهواره‏اى را تماشا نمى‏کنند. در حالى که 42 درصد، بیننده برنامه‏هاى ماهواره هستند. بینندگان ماهواره در هر شبانه روز به‏طور متوسط در حدود 3 ساعت برنامه‏هاى ماهواره را تماشا مى‏کنند.

 مهم‏ترین قالب‏هاى مورد علاقه بینندگان ماهواره به ترتیب عبارتند از: فیلم و سریال، شوى تلویزیونى، مسابقات و سرگرمى، برنامه‏هاى ورزشى، خبر و تحلیل سیاسى، موسیقى و هنر و برنامه‏هاى علمى.

 از میان بینندگان شبکه‏هاى ماهواره‏اى، 40 درصد گفته‏اند در مقایسه با سال گذشته همانند قبل به تماشاى ماهواره مى‏پردازند. در حالى که 28 درصد بیشتر از قبل و 27 درصد کمتر از قبل ماهواره تماشا مى‏کنند.

در حالیکه بنابر نتایج این نظر سنجی شبکه های ماهواره ای بطور متوسط دارای 42درصد بیننده در مراکز استان های کشور می باشد ، شبکه بی بی سی فارسی در پایان سال 1390 نتایج نظر سنجی مستقل خود را منتشر کرد که بر طبق آن بینندگان این شبکه 28درصد بینندگان کل شبکه های ماهواره ای در کشور را تشکیل می دهد و مجموع بیننده ماهواره در کل ایران برابر با حدود 40 درصد ایرانیان می باشد که نتایج حاصل از این دونظر سنجی با یکدیگر تطابق زیادی دارد( بی بی سی، 1390)

مهم‏ترین دلایل کسانى که بیننده شبکه‏هاى ماهواره‏اى نیستند، عبارتند از: نداشتن ماهواره، نداشتن علاقه، آثار سوء و بدآموزى و عدم انطباق با فرهنگ ایرانى و نداشتن وقت.همچنین  از نظر پاسخگویان، مهم‏ترین آسیب‏هاى ماهواره براى جوانان عبارتند از: بدآموزى، تضعیف اعتقادات دینى، انحرافهاى فکرى، و جذب جوانان به فرهنگ غربى.البته  11 درصد پاسخگویان اظهار داشته‏اند برنامه‏هاى ماهواره براى جوانان ضررى ندارد.

 در خصوص اثرات مثبت و منفى برنامه‏هاى ماهواره، پاسخگویان با گزینه‏هاى زیر موافق و کاملاً موافق هستند: گرایش جوانان به فرهنگ غربى را زیاد مى‏کند، گرایش به بى‏بند و بارى را در مردم زیاد مى‏کند، پایبندى مردم به دین را تضعیف مى‏کند، عامل بروز ناآرامى و اغتشاش در کشور است، روحیه مردم را شاد مى‏کند و اخبار واقعى از ایران را در اختیار مردم مى‏گذارد. 51 درصد پاسخگویان با آزاد شدن ماهواره موافق و 49 درصد مخالف هستند.

 از نظر پاسخگویان اقدامات ذیل در کاهش تمایل مردم به تماشاى ماهواره در حد زیاد و خیلى زیاد مؤثر است: افزایش کیفیت، تنوع و جذابیت برنامه‏ها، توجه به نیازهاى مردم در تولید برنامه‏ها و تخصصى شدن شبکه‏هاى داخلى.

 70 درصد پاسخگویان مهم‏ترین اهداف شبکه‏هاى ماهواره‏اى را اهداف ضد فرهنگى، تضعیف دین و ایجاد اغتشاش در کشور دانسته‏اند. برخى مواردى که پاسخگویان ذکر کرده‏اند عبارتند از: گمراه کردن جوانان، تهاجم فرهنگى، تضعیف دین، اغتشاش در کشور، ترویج بى‏بندوبارى، منفعت مادى، انحراف اخلاقى، از بین بردن خانواده و از بین بردن اتحاد.

 مهم‏ترین پیشنهاد پاسخگویان براى استفاده کمتر مردم از ماهواره عبارتست از: تنوع برنامه‏ها، توجه به کیفیت، توجه به شادى و سرگرمى، جذابیت و بیان واقعیت.

 مقایسه نتایج نظرسنجی با نظر سنجی سال گذشته:

 میزان بینندگان ماهواره در شهرهاى مرکز استان در کشور نسبت به سال گذشته با افزایش 8 درصدى از 34 درصد به 42 درصد رسیده است. هم‏چنین میزان کسانى که در حد زیاد علاقه‏مند به

  شنبه 27 مهر 1398 23:01, توسط مدیر سایت   , 499 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

پایان نامه حقوق دریاها/: اسناد رسمی سازمان دریانوردی
الحاقیه ها (پروتکل‌ها)

اسنادی مهم که به هنگام ضرورت تنظیم اصلاحیه برای عهدنامه‌هایی صادر می‌شوند که تصویب‌شده‌اند ولی لازم‌الاجرا نشده‌اند. اصطلاح پروتکل که در قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین کشورها زیاد به‌کاربرده می‌شود به‌عنوان ضمیمۀ یک قرارداد یا موافقت‌نامه و توضیحات و اصلاحات مربوط به آن است. این توضیحات و اصلاحات گاهی بدون امضای پروتکل و از طریق مبادله نامه‌هایی که ضمیمۀ قرارداد می‌شود به عمل می‌آید. پروتکل در محاورات و مکاتبات سیاسی معنی تشریفات هم می‌دهد.2

3-5-3 اصلاحیه‌ها

اسنادی که پس از بحث، توافق و تصویب در مجمع سازمان با تصویب قطعنامه‌ای به عهدنامه‌ها، الحاقیه ها و ضمایم آن‌ها اعمال می‌شوند. اصلاحیه بخش کوچکی از تغییرات و اصلاحات بوده که پس از بحث، توافق و تصویب در مجمع سازمان با تصویب قطعنامه‌ای به عهدنامه‌ها، الحاقیه ها و ضمایم آن‌ها اعمال می‌شوند.اصلاحیه‌ها طی یک گردشکار از طریق کمیته‌های زیرمجموعه سازمان تهیه و به تصویب مجمع

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

رسیده است. قدرت اجرایی و الزامات یک اصلاحیه، همانند کنوانسیون است.3

3-5-4 توصیه‌ها، آیین‌نامه‌ها و راهنماها

دیگر اسناد رسمی سازمان بین‌المللی دریانوردی که برای طیـف وسیعی از موضوعات، به‌ویژه مسائل فنی، تصویب می‌شوند. هریک از این اسناد با یک قطعنـامه به تصـویب می‌رسند. البتـه توصیه‌ها، مدارکی رسمی، نظیر عهدنامه و الحاقیه، تلقی نمی‌شوند و منوط به تنفیذ نیستند و نسبت به مدارک رسمی، رهنمودهای مفصل‌تری ارائه می‌دهند. توصیه‌ها برای دولت‌ها الزام قانونی به همراه ندارند ولی راهنمای دولت‌ها در تدوین مقررات ملی هستند. بسیاری از دولت‌ها با ادغام تمام یا بخشی از مندرجات این توصیه‌ها با قوانین و مقررات ملی خود آن‌ها را اجرا می‌کنند. هدف از توصیه‌ها، تکمیل یا کمک به اجرای مندرجات عهدنامه‌ها و در برخی موارد آیین‌نامه‌ها و راهنماهاست. برخی توصیه‌ها، مشتمل بر آیین‌نامه‌ها، راهنماها یا توصیه‌های حرفه‌ای، درزمینه مسائل مهمی هستند که برای تدوین به شکل اسناد حقوقی نظیر عهدنامه و الحاقیه مناسب نبوده‌اند. توصیه‌ها، آئین‌نامه‌ها راهنماها اسناد رسمی سازمان بوده که با یک قطعنامه به تصویب می‌رسند. توصیه‌ها، مدارکی رسمی، نظیر عهدنامه و الحاقیه، تلقی نشده و منوط به تنفیذ نمی‌باشند و نسبت به مدارک رسمی، رهنمودهای مفصل‌تری ارائه می‌دهند. توصیه‌ها برای دولت‌ها الزام قانونی به همراه ندارند ولی راهنمای دولت‌ها در تدوین مقررات ملی هستند. بسیاری از دولت‌ها با ادغام تمام یا بخشی از مندرجات این توصیه‌ها با قوانین و مقررات ملی خود آن‌ها را اجرا می‌کنند. هدف از توصیه‌ها، تکمیل یا کمک به اجرای مندرجات عهدنامه‌ها و در برخی موارد آیین‌نامه‌ها و راهنماهاست. برخی توصیه‌ها، مشتمل بر آیین‌نامه‌ها، راهنماها یا توصیه‌های حرفه‌ای، درزمینه مسائل مهمی هستند که برای تدوین به شکل اسناد حقوقی نظیر عهدنامه و الحاقیه مناسب نبوده‌اند.

3-5-5 قطعنامه‌ها

اسنادی نهایی که پس از توافقات مجمع یا کمیته‌های اصلی درباره مسائلی نظیر اصلاحیه‌ها یا توصیه‌ها، صادر می‌شوند و قطعنامه‌های مجمع یا کمیته ذی‌ربط تلقی می‌شوند. چنانچه قطعنامه‌ای درباره اصلاحیه به عهدنامه‌ای که در کشور عضوی تنفیذ شده است دریکی از کمیته‌های اصلی صادر شود کشور عضو می‌تواند آن قطعنامه را از طریق قانون داخلی خود به اجرا گذارد.1

2 دایره‌المعارف جامع دریایی بندری – سازمان بنادر و دریانوردی

 

3 دایره‌المعارف جامع دریایی بندری – سازمان بنادر و دریانوردی

1 دایره‌المعارف جامع دریایی بندری – سازمان بنادر و دریانوردی

 

  شنبه 27 مهر 1398 23:00, توسط مدیر سایت   , 1533 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع


FDTD -3-1 در یک بعد………………………………………………………………………………….. 8

-4-1 پایداری در روش 14…………………………………………………………….. FDTD
-5-1 تعیین اندازه سلول…………………………………………………………………………………… 14

-6-1 شبیه سازی در سه بعد به روش FDTD در فضای آزاد……………………………………… 15

-7-1 خواص الکترومغناطیسی در مرز بین دو سلول…………………………………………………. 17

-8-1 لایه تطبیق کامل 18…………………………………………………………………………….. PML

فصل دوم : مدل کردن عناصر فشرده پسیو و اکتیو با استفاده از روش FDTD

-1-2 عناصر فشرده خطی…………………………………………………………………………………. 27

-1-1-2 مقاومت……………………………………………………………………………………………… 29

-2-1-2 منبع ولتاژ مقاومتی………………………………………………………………………………. 30

-3-1-2 خازن………………………………………………………………………………………………… 32

-4-1-2 سلف…………………………………………………………………………………………………. 32

-5-1-2 سیم یا اتصال………………………………………………………………………………………. 33

-2-2 مدل کردن عنصر فشرده در بیش از یک سلول………………………………………………… 33

-3-2 مدل کردن عناصر اکتیو…………………………………………………………………………….. 37

-4-2 روش FDTD بسط یافته…………………………………………………………………………… 39

-5-2 مدل گلوبال……………………………………………………………………………………………. 41

-6-2 روش منبع جریان معادل 48…………………………………………………….. …………………………..

-1-6-2 فرمول بندی روش منبع جریان معادل……………………………………………………….. 49

-2-6-2 دستگاه های اکتیو خطی……………………………………………………………………….. 53

-3-6-2 دستگاه اکتیو غیر خطی………………………………………………………………………… 56

فصل سوم : تقویت کننده مایکروویوی

-1-3عناصر مداری مایکروویو……………………………………………………………………………… 61

-1-1-3 مدارات عنصر فشرده…………………………………………………………………………….. 61

-2-1-3 مدارات خط توزیع شده…………………………………………………………………………. 61

-2-3 تطبیق شبکه های مایکروویو 61……………………………………………….. …………………………..

-3-3 تقویت کننده های مایکروویو………………………………………………………………………. 61

-1-3-3 تقویت کننده های مایکروویوی از نظر ساختار……………………………………………… 62

-2-3-3 تقویت کننده های مایکروویوی از نظر ساختار مداری…………………………………….. 62

-3-3-3تقویت کننده های مایکروویوی از نظر عملکرد………………………………………………. 62

-4-3 تق

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ویت کننده یک طبقه مایکروویوی……………………………………………………………… 65

-5-3 مدل سیگنال کوچک 67………………………………………………………………….. MESFET

-1-5-3اندوکتانس های پارازیتیک 67………………………………………………… …………………………..

-2-5-3 مقاومت های پارازیتیک………………………………………………………………………….. 68

-3-5-3خازن های درونی…………………………………………………………………………………… 68

-4-5-3مقاومت با ر69………………………………………………………………………………………. Ri

-5-5-3ضریب هدایت متقابل……………………………………………………………………………… 69

-6-5-3زمان گذر…………………………………………………………………………………………….. 69

-7-5-3مقاومت خروجی…………………………………………………………………………………… .70

فصل چهارم : طراحی و شبیه سازی تقویت کننده

-1-4 طراحی تقویت کننده سیگنال کوچک…………………………………………………………… 73

-1-1-4 شبکه تطبیق خروجی…………………………………………………………………………… 76

-2-1-4 شبکه تطبیق ورودی…………………………………………………………………………….. 77

-2-4 مشخصات خط مایکرواستریپ 78………………………………………………. …………………………..

-3-4 مشخصات شبکه FDTD در شبیه سازی……………………………………………………….. 80

-4-4 مدل سازی عنصر فعال……………………………………………………………………………… 80

-1-4-4 مدل منبع جریان…………………………………………………………………………………. 85

-2-4-4 مدل منبع ولتاژ……………………………………………………………………………………. 89

-5-4 محاسبه پارامترهای 92……………………………………………………………………………….. S

-6-4 پروسه شبیه سازی…………………………………………………………………………………… 94

نتیجه…………………………………………………………………………………………………………… 100

پیوست…………………………………………………………………………………………………………. 101

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………… . 102

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………… 106

فهرست شکل ها

:1-1 یک در میان قرار گرفتن میـدان های E و H از نظر زمـانی و مکانی در فرمـــول بندی

10……………………………………………………………………………………………………….. FDTD

:2-1 سلول 15……………………………………………………………………………………………… yee

:1-2 منبع ولتاژ مقاومتی که در جهت z مثبت قرار گرفته است…………………………………. 31

:2-2 مدار مربوط به عنصر فشرده که در چندین سلول yee واقع شده است………………….. ..35

:3-2 مدل کردن ترانزیستور در شبکه 41………………………………………………………… FDTD

:4-2 دید فوقانی نیمی از ساختار 45…………………………………………………. GaAs MESFET

:5-2 تقویت کننده ترانزیستور GaAs و شبکه تطبیق……………………………………………….. 46

:6-2 شبکه تطبیق ورودی………………………………………………………………………….. 47
:7-2 کوپلینگ در 47……………………………………………………………………. GaAs MESFET

:8-2 شبکه تطبیق خروجی 47………………………………………………………… …………………………..

:9-2 صفحه اکتیو ABCD در انتهای خط مایکرواستریپ……………………………………………. 50

:10-2 نمایش مدار معادل لبه های سلول (i, j) در شبکه 51………………………………… FDTD

:11-2 شبکه اکتیو و ختم شدگی آن به جریان دستگاه……………………………………………. 52

:12-2 مدار معادل سلول 52………………………………………………………………………… FDTD

:1-3 عملکرد سیگنال کوچک تقویت کننده 64……………………………………. …………………………..

:2-3 عملکرد سیگنال بزرگ تقویت کننده…………………………………………………………….. 64

:3-3 نمای کلی تقویت کننده یک طبقه……………………………………………………………… ..65

:4-3 تقویت کننده در این پایان نامه……………………………………………………………………. 66

:5-3 مدل 16 عنصری سیگنال کوچک 70………………………………………………….. MESFET

:6-3 ناحیه تخلیه زیر گیت……………………………………………………………………………….. 71

:1-4 تقویـت کننده مایکــروویوی شبیه سازی شـده در این پایان نامـه با استفـاده از

MESFET مایکروویوی 77………………………………………………………………………….. js8851

:2-4 مقادیر S اندازه گیری شده با استفاده از نرم افزار مایکروویو آفیس………………………… 78

:3-4 خط مایکرواستریپ 79……………………………………………………………. …………………………..

:4-4 (الف) قرار گرفتن منابع معادل جریان در روش معادل نرتن. (ب) مدار معادل فرم انتگرالی

قانون آمپر 81……………………………………………………………………………… …………………………..

:5-4 (ج) قرار گرفتن منـابع ولتاژ معادل در روش معـادل تونن. (د) مدار معـادل فرم انتگرالی

قانون فاراد…………………………………………………………………………………………………….. 82

:6-4 پارامترهای S به دست آمده حاصل از شبیه سازی 85……………………… …………………………..

:7-4 مدل منبع جریان معادل……………………………………………………………………………. 86

:8-4 منبع ولتاژ معادل…………………………………………………………………………………….. 89

:9-4 پارامترهای S به دست آمده با استفاده از روش منبع ولتاژ معادل………………………….. 96

:10-4 پارامترهای S به دست آمده با استفاده از روش منبع جریان معادل……………………… 97

:11-4 پارامترهای S حاصل شده از شبیه سازی در حوزه فرکانس با استفاده از 98……… MWO

چکیده ١

چکیده:


در این پایان نامه از روش FDTD جهت شبیه سازی و آنالیز یک تقویت کننده مایکروویوی در فرکانس

10GHz، استفاده شده است. این تقویت کننده شامل منبع AC ، مدارات تطبیق ورودی و خروجی و


یک MESFET مایکروویوی JS8851 به عنوان دستگاه اکتیو می باشد. روش منابع جریان و منابع ولتاژ


معادل جهت مدل کردن عنصر فعال به کار رفته اند و با توجه به مدل سیگنال کوچک MESFET و


معادلات حالت مربوطه، شبیه سازی تمام موج با استفاده از روش FDTD انجام می شود و میدان های


الکتریکی و مغناطیسی در صفحات فعال به روز می شوند. در نهایت پارامترهای اسکترینگ تقویت کننده


با استفاده از تبدیل فوریه پاسخ زمانی به دست می آیند. نتایج حاصل از شبیه سازی با دو روش معادل


ولتاژ و جریان با یکدیگر مقایسه شده اند. از آن جایی که این دو روش دوگان یکدیگرند توافق خوبی با


یکدیگر دارند. این نتایج با نتایج به دست آمده از روش فرکانسی با نرم افزار مایکروویوآفیس نیز مقایسه


شده اند.

مقدمه

روش های عددی ابزاری بسیار مفید در شبیه سازی مسائل الکترومغناطیسی هستند. از این رو می توان


به روش ممان، روش عنصر محدود و روش تفاضلات محدود در حوزه زمان به عنوان مهم ترین این روش


ها اشاره کرد. روش عددی FDTD به دلیل قابلیت آن در شبیه سازی انواع شکل های پیچیده، بدون


نیاز به حل ماتریس های بزرگ، معادلات غیر خطی و معادلات انتگرالی پیچیده، نسبت به سایر روش


های ذکر شده از مزایایی برخوردار است. همچنین با استفاده از این روش می توان با یک بار اجرای


برنامه، پاسخ فرکانسی سیستم تحت بررسی را در باند وسیعی در اختیار داشت.

فصل اول :

معرفی روش FDTD

فصل اول: معرفی روش FDTD
مقدمه:

روش های عددی ابزاری بسیار مفید در شبیه سازی مسائل الکترومغناطیسی هستند. از این رو می توان


به روش ممان، روش عنصر محدود و روش تفاضلات محدود در حوزه زمان به عنوان مهم ترین این روش

ها اشاره کرد. روش عددی 1 FDTD به دلیل قابلیت آن در شبیه سازی انواع شکل های پیچیده، بدون

نیاز به حل ماتریس های بزرگ، معادلات غیر خطی و معادلات انتگرالی پیچیده، نسبت به سایر روش


های ذکر شده از مزایایی برخوردار است. همچنین با استفاده از این روش می توان با یک بار اجرای


برنامه، پاسخ فرکانسی سیستم تحت بررسی را در باند وسیعی در اختیار داشت. به طور کلی می توان با


یک بار اجرای برنامه، پاسخ فرکانسی سیستم تحت بررسی را در اختیار داشت. به طور کلی می توان به


مزایای این روش نسبت به سایر روش های عددی اینچنین اشاره کرد.


١- این روش نیاز به حل معادلات انتگرالی ندارد و مسائل پیچیده بدون نیاز به معکوس سازی


ماتریس های بزرگ قابل حل هستند.


٢- این روش برای استفاده در ساختارهای پیچیده، غیر همگن هادی یا دی الکتریک ساده است،


زیرا مقادیر ε، μ و σ در هر نقطه از شبکه قابل تعریف است.

٣- نتایج حوزه فرکانس با استفاده از نتایج حوزه زمان بسیار ساده تر از روش معکوس گیری از


ماتریس به دست می آیند. بنابراین نتایج باند وسیع فرکانسی به راحتی محاسبه می شوند.


۴- این روش موجب استفاده از حافظه به صورت ترتیبی می شود.


اما این روش دارای معایبی نیز هست که عبارتند از:


١- مش بندی اجسام پیچیده دشوار است.


٢- از آن جایی که شبکه به شکل چهار گوش است، مسائل با سطوح منحنی را در بر نمی گیرد و


در مدل سازی آن با این روش با خطا مواجه خواهیم شد.


٣- در الگوریتم های تفاضل محدود، مقادیر میدان ها فقط در گره های شبکه مشخص است.


۴- برای دست یابی به دقت بالا در محاسبات، نیاز به اجرای برنامه در تعداد گام زمانی زیاد است که


سبب کندتر شدن اجرای برنامه می شود.


چند دلیل افزایش علاقه مندی به استفاده از FDTD و روش های حل محاسباتی مربوطه اش برای


معادلات ماکسول وجود دارد.


FDTD -1 از جبر غیر خطی استفاده می کند. با یک محاسبه کاملاً ساده، FDTD از مشکلات جبر


خطی که اندازه معادله انتگرالی حوزه فرکانس و مدل های الکترومغناطیسی عنصر محدود را به کمتر


از 106 میدان نامشخص الکترومغناطیسی محدود می کند؛ اجتناب می کند. مدل های FDTD با 109


میدان ناشناخته، اجرا می شوند.

FDTD -2 دقیق و عملی می باشد. منابع خطا در محاسبات FDTD به خوبی شناخته شده اند و این


خطاها می توانند محدود شوند به گونه ای که مدل های دقیقی را برای انواع مسائل عکس العمل موج


الکترومغناطیسی فراهم کنند.


FDTD -3 طبیعتاً رفتار ضربه ای دارد. تکنیک حوزه زمان باعث می شود تا FDTD به طور مستقیم


پاسخ ضربه یک سیستم الکترومغناطیسی را محاسبه کند. بنابراین شبیه سازی FDTD می تواند شکل


موج های زمانی بسیار پهن باند یا پاسخ های پایدار سینوسی را در هر فرکانسی در طیف تحریک فراهم


کند.


FDTD -4 طبیعتاً رفتار غیر خطی دارد. با استفاده از تکنیک حوزه زمان، FDTD پاسخ غیر خطی یک


سیستم الکترومغناطیسی را محاسبه می کند.


FDTD -5 یک روش سیستماتیک می باشد. با FDTD می توان به جای استفاده از معادلات انتگرالی


پیچیده از تولید مش برای مشخص کردن مدل یک ساختار جدید استفاده نمود. به عنوان مثال FDTD


نیازی به محاسبه توابع گرین مربوط به ساختار مورد نظر ندارد.


-6 ظرفیت حافظه کامپیوتر به سرعت در حال افزایش است. در حالی که این روش به طور مثبت تمام


تکنیک های عددی را تحت تاثیر قرار می دهد، این از مزیت های روش FDTD است که گسسته سازی


مکانی را روی یک حجم انجام می دهد، بنابراین نیاز به RAM بسیار زیادی دارد.

-7 توانایی مصور سازی کامپیوترها به سرعت در حال افزایش است. در حالی که این روش به طور مثبت


تمام تکنیک های عددی را تحت تاثیر قرار می دهد. این از مزیت های روش FDTD است که آرایه گام


های زمانی از مقادیر میدان را برای استفاده در ویدئو های رنگی برای نمایش حرکت میدان مناسب می


سازد.

-1-1 تاریخچه تکنیکFDTD در معادلات ماکسول


جدول زیر بعضی از نشریات اصلی در این زمینه لیست شده اند که با مقاله Yee آغاز شده است.


بخشی از تاریخچه تکنیک FDTD برای معادلات ماکسول:


Yee :1966 اساس تکنیک عددی FDTD را برای حل معادلات کرل ماکسول در حوزه زمان و بر روی


شبکه مکانی مطرح کرد.


Taflove :1975 و Brodwin ملاک پایداری عددی را برای الگوریتم Yee و اولین روش FDTD حالت


پایدار سینوسی را از موج الکترومغناطیسی 2 و 3 بعدی در ساختار ماده را تشکیل دادند.


Holland :1977 و Kunz و Lee الگوریتم Yeeرا در مسائل EMP به کار بردند.


1891: Mur شرط مرزی جذب ABC مرتبه اول و دوم را برای شبکه Yeeبه کار برد.

1 ... 236 237 238 ...239 ... 241 ...243 ...244 245 246 ... 476

جستجو