صفحات: 1 ... 357 358 359 ...360 ... 362 ...364 ...365 366 367 ... 476

  دوشنبه 15 مهر 1398 17:27, توسط مدیر سایت   , 1340 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

    عنوان                 صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………1

مقدمه……………………………………………………………………………………2

1-1) تبیین موضوع……………………………………………….2

2-1) اهمیت موضوع……………………………………………………………………………4

3-1) اهداف تحقیق………………………………………………………….5

4-1) نوآوری تحقیق…………………………………………………………………..5

5-1) سؤال‌های تحقیق…………………………………………………………..6

6-1) فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………..6

7-1) پیشینه تحقیق…………………………………………………………..7

8-1) روش تحقیق…………………………………………….8

9-1) شیوه جمع آوری مطالب…………………………………………………………8

10-1) مشکلات و موانع تحقیق………………………………….8

11-1) سازماندهی تحقیق……………………………………………………………….8

فصل اول: کلیات و مفاهیم ……………………………………10

مبحث اول: تاریخچه اندیشه عدم تمرکز…………………………………………11

مبحث دوم: مفاهیم………………………………………………………….21

گفتار اول: تمرکز………………………………………………………………22

گفتار دوم: عدم تراکم…………………………………………………………..24

گفتار سوم: عدم تمرکز………………………………………………………..26

گفتار چهارم: منطقه‌گرایی…………………………………………………………….29

گفتار پنجم: فدرالیسم………………………………………………………31

مبحث سوم: تقسیم بندی انواع عدم تمرکز اداری………………………………………….33

گفتار اول: عدم تمرکز محلی (سرزمینی)……………………………………………34

گفتار دوم: عدم تمرکز فنی……………………………………………………………….40

مبحث چهارم: مبانی نظام عدم تمرکز اداری………………………………….41

گفتار اول: مشارکت‌جویی………………………………………..42

گفتار دوم: ملاحظات فنی و عملی- اداری…………………………………………45

گفتار سوم: عدم کفایت دموکراسی نمایندگی و تمرکز در اداره امور……………………..46

فصل دوم: جایگاه حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران………………….50

مبحث اول: شخصیت حقوقی سازمان تعاون روستایی ایران ………………………………51

گفتار اول: صلاحیت تصمیم گیری مستقل………………………………….55

گفتار دوم: استقلال بودجه‌ای و درآمدی………………………….58

گفتار سوم: حق اقامه دعوا مستقل…………………………………………62

گفتار چهارم: استقلال سازمانی………………………………65

مبحث دوم: شناخت جایگاه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در میان سازمان‌های اداری ……………67

مبحث سوم: ارکان و تشکیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران……………………………..84

گفتار اول: مجمع عمومی……………………………………………………..84

گفتار دوم: شوری (شورا)………………………………………….87

گفتار سوم: هیأت مدیره ………………………………………………………………88

گفتار چهارم: مدیر عامل………………………………………………………………………………90

گفتار پنجم: بازرسان………………………………………………….93

فصل سوم: وظایف و صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پرتو نظام عدم تمرکز………..98

مبحث اول: ماهیت صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران………100

مبحث دوم: تقسیم بندی وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از نگاه عدم تمرکز…………………..104

گفتار اول: وظایف هدایتی………………………………………………….104

گفتار دوم: وظایف حمایتی……………………………………………………..109

گفتار سوم: وظایف نظارتی و مراقبتی…………………………………………………..118

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………125

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………130

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی و ارزیابی جایگاه و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو نظام غیر متمرکز اداری می‌پردازد. نظام عدم تمرکز اداری در واقع به معنای تفویض و واگذاری اختیارات و صلاحیت‌ها و شناسایی شخصیت حقوقی از سوی قدرت مرکزی برای واحدهای محلی و جغرافیایی و یا فنی و تخصصی می‌باشد.. در این ساختار نیز به اعطای اختیار کامل اخذ تصمیم نسبت به یک یا چند امر معین عمومی به یک مؤسسه دولتی یا یک سازمان عمومی پرداخته می‌شود. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با داشتن شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به جهاد کشاورزی می‌باشد که در قالب و چارچوب شرکت دولتی اداره می‌گردد. سازمان مذکور دارای سه سطح مهم صلاحیتی؛ هدایتی، حمایتی و نظارتی می‌باشد و در این راستا به جهت ماهیت و ساختار آن و نیز وجود نوعی شخصیت حقوقی مستقل سازمان و از سویی برون سپاری وظایف و کارکردهای غیر ضروری، مشارکت دادن شهروندان در ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری خود و نیز وجود صلاحیت هایی با جنس تصمیم گیری در حوزه و چارچوب صلاحیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  رامی‌توان یکی از مصادیق و جلوه‌های عینی عدم تمرکز فنی در ایران دانست. تحقیق حاضر در صدد است ضمن واکاوی، تحلیل و بررسی کلیاتی از اندیشه عدم تمرکز به بررسی، تحلیل و ارزیابی جایگاه حقوقی و صلاحیت‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پرتو اندیشه عدم تمرکز می‌پردازد.

واژگان کلیدی :

 

عدم تمرکز، سازمان تعاون روستایی ایران، جایگاه حقوقی، صلاحیت، نظارت، مشارکت.

مقدمه :

1-1) تبیین موضوع

تحقیق حاضر به بررسی جایگاه و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی ایران در پرتو نظام غیر متمرکز اداری می‌پردازد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 1358 در اصول 43 و 44 قانون اساسی، بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان راهکار موفق در نیل به اهداف نظام اسلامی در بعد اقتصادی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت. در سال 1370 قانون بخش تعاونی مشتمل بر 71 ماده و 50 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید براین اساس وزارت تعاون تشکیل و مقرر شد که کلیه تعاونی‌ها از جمله شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی تحت پوشش این وزارتخانه جدید قرار گیرد، در این صورت وزارت کشاورزی وقت مهمترین بازوی اجرایی خود را در عرصه توسعه روستایی و کشاورزی از دست می‌داد اما در نهایت در مورخه 24/7/1370 قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی طی ماده واحده به تصویب مجلس اسلامی رسید که به موجب این قانون سازمان مزبور از کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی قرار گرفت. با وجود شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی و کشاورزی به عنوان دو بال توانمند دولتی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) و غیر دولتی (شبکه تعاونی روستایی ایران) بخش کشاورزی را در حصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی و پایداری و تنظیم بازار و توسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می کند. سازمان مرکزی تعاون روستایی که براساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت و حسابرسی شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی و کشاورزی می‌باشد، دارای 31 شعبه در استان‌ها، 234 نمایندگی در استان‌ها، 12 مدیریت و 25 اداره در مرکز بوده که جمعاً دارای 5992 پست سازمانی بوده که فعلا با تعداد 2920 نفر پرسنل در کل کشور وظایف محوله را انجام می‌دهد. از طرف دیگر امروزه یکی از شاخص‌ها و معیارهایی که موجبات کارایی و کارآمدی سازمانی را فراهم می‌آورد موضوع اندیشه عدم تمرکز و نظام غیر متمرکز می‌باشد. در سیستم متمرکز اداری از آنجا که تصمیمات بوسیله مرکزیت واحد اداری اتخاذ می‌گردد؛ کارگزاران جزء اداری در شهرستانها نقش یک بازیگر منفعل را ایفاء می‌کنند و به عبارت بهتر می‌توان گفت نظام اداری در چنین سیستمی از عدم انعطاف قابل توجهی رنج می‌برد. چه اینکه، همانطور که روشن می‌باشد اخذ تصمیمات اداری مطلوب و متناسب با نیازها و ضرورت‌ها و هماهنگ با تصمیمات سایر بخش‌ها، که توسط کارگزاران اداری بایستی اتخاذ گردد بدون توجه به مقتضیات و شرایط خاص هر تصمیم و در نظر گرفتن ملاحظات مرتبط با تصمیم امکان پذیر نمی‌باشد. اما با اجرای اندیشه عدم تمرکز در دو بعد فنی و سرزمینی ضمن واگذاری و تفویض بخشی از صلاحیت‌ها و کارکردهای دولت مرکزی در استان‌ها و شهرستان‌ها و به طور کلی نواحی غیر متمرکز شاهد افزایش کارایی و کارآمد تحول بخشی و مردمی شدن فرآیندها و امور اداری خواهیم بود. از این رو تحقیق حاضر در صدد می‌باشد تحقیق حاضر در صدد است ضمن واکاوی و تحلیل مفهوم و مبانی و شاخصه‌های اندیشه عدم تمرکز جایگاه آن را در حوزه ساختاری و کارکردی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

 2-1) اهمیت موضوع

در خصوص اهمیت موضوع می‌توان گفت همان اهداف و کار ویژه‌ها و نکات پر اهمیتی که از اجرای اصل مترقی عدم تمرکز حاصل می‌گردد می‌تواند در خصوص اهمیت تحقیق حاضر نیز به کار رود. به واقع یکی از نکات پر اهمیت تحقیق حاضر این است که با واکاوی و بررسی و ارزیابی تحقیق حاضر می‌توانیم جایگاه شاخصه‌ها، معیارها و اصول مرتبط با اندیشه غیر متمرکز و عدم تمرکز را در سازمان تعاون روستایی ایران روشن نماییم و از این رو میزان همراهی و همگامی سازمان تعاون روستایی ایران را با اهداف مهمی همچون کارایی و کارآمدی، بهره وری و ارتقای سازمانی مورد توجه قرار دهیم از طرف دیگر در عنایت به جایگاه مهم اندیشه تعاون در توسعه و ارتقای مشارکت جویی و استفاده از ظرفیت مردم و بخش و خصوصی می‌توانیم با انجام تحقیق حاضر نسبت آنها را با اندیشه عدم تمرکز در سازمان تعاون روستایی ایران مورد واکاوی و تحلیل قرار دهیم. همچنین باید افزود با بررسی تحقیق حاضر می‌توانیم با سیر تکوین و شکل گیری قوانین و مقررات مرتبط با سازمان تعاون روستایی آشنا شده و از این رو جایگاه قوانین و مقررات سازمان تعاون روستایی ایران را با معیارها و ضوابط و شاخص‌های عدم تمرکز مورد مقایسه و تطبیق قرار دهیم. با بررسی تحقیق حاضر و تحلیل محتوایی آن می‌توانیم به نقش و کارکردها و صلاحیت‌های سازمان تعاون روستایی در پرتو اندیشه غیر متمرکز آشنا شده و آخرین قوانین و مقررات مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهیم و نیز جایگاه حقوقی و ساختاری سازمان تعاون روستایی را در پرتو موضوعات مهمی همچون شخصیت حقوقی، روابط درون سازمانی و برون سازمانی و نیز شناخت سازمان تعاون روستایی در بین سازمان‌های اداری مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم. در مجموع بایستی گفت تحقیق حاضر به جهت اینکه علاوه بر نکات پرارزشی که راجع به موضوعات و مسائل نظری دارد می‌تواند ابعاد و پیامدها و کارکردهای اجرایی و عملی خاصی بویژه در حوزه سازمان تعاون روستایی ایران داشته باشد به گونه‌ای که سازمان مذکور را در ایفای صحیح و درست و بهینه وظایف و کارکردهایش به خوبی یاری نماید.

3-1) اهداف تحقیق

  دوشنبه 15 مهر 1398 17:26, توسط مدیر سایت   , 1757 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

عنوان:
ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس
شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM
استاد راهنما:
دكتر محمد طالقانی
 استاد مشاور:
دكتر سید محمود شبگو منصف
 نگارش:
سیده نیلوفر مولوی کوشالشاه
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های
مدل تعالی سازمانی EFQM

سیده نیلوفر مولوی کوشالشاه    

این تحقیق به دنبال بررسی ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می آید. جامعه آماری این تحقیق نیز شامل کلیّه پرسنل بانک تجارت سراسر استان گیلان در حدود 614 نفر می باشد كه بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه 237 نفر تعیین شد. در این تحقیق تلاش شده است تا وضعیّت شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس حوزه های نه گانه مندرج در دو گروه نتایج و توانمندسازها مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت نیز محقّق پس از انجام تجزیه و تحلیل نهایی و با بهره گرفتن از آزمون‌ مرتبط با فرضیه‌ها و با بهره گرفتن از آزمون تی تک نمونه ای مشخص نمود که جامعه مد نظر این تحقیق یعنی شعب بانک تجارت استان گیلان514 امتیاز از1000 کسب نموده است.

کلیّه فرضیات پذیرفته شده و نهایتاً جهت بهبود مستمر پیشنهادهایی برای هریک از معیارها ارائه شده است.

واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت اروپا، توانمندسازها- نتایج- رهبری- خط مشی و استراتژی- کارکنان- مشارکت ها و منابع- فرآیندها- نتایج مشتری- نتایج کارکنان- نتایج جامعه- نتایج کلیدی عملکرد.
 1-1 مقدّمه

امروزه بنگاه های اقتصادی كشور درفرایند جهانی شدن وپیوستن به منظومه تجارت جهانی كه پیوستنی كه چندان نیز ازروی اختیار نیست با چالشهای بیشماری مواجه هستند. حضور دربازارهای جهانی وحتّی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجّه به گسترش وپیچیدگی اهداف، فرایندها وساختار سازمانی درصحنه رقابت، سازمانهایی می توانند به بقای خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتریان وذینفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری وثروت آفرینی بعنوان شاخصهای كلیدی وبرترسازمانی توجّه كنند .مدلهای تعالی سازمانی یا سرآمدی كسب وكار بعنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار سیستم ها درسازمانهای مختلف به كار گرفته می شوند. با بكارگیری این مدلها سازمانها می توانند از یك سو میزان موفّقیّت خود را دراجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قراردهند وازسوی دیگر عملكرد خود را با سایر سازمانها به ویژه بهترین آنها مقایسه كنند.مدلهای سرآمدی کسب وکار پاسخی است به این سؤال كه سازمان برتر چگونه سازمانی است؟ چه اهدافی ومفاهیمی را دنبال می كند وچه معیارهایی بر رقبای آنهاحاكم هستند؟در واقع اكثر كشورهای دنیا با تكیه بر مدلها، جوایزی را درسطح ملّی ومنطقه ای ایجاد كرده اند كه محرّك سازمانها وكسب وكار در تعالی،رشد وثروت آفرینی است. مدل تعالی با محور قراردادن كیفیّت تولید (كالا یا خدمات)ومشاركت همه اعضای سازمان می تواند رضایت مشتری را جلب ومنافع ذینفعان را فراهم نموده ودر عین حال یادگیری فردی وسازمانی را با تكیه بر خلاقیّت ونوآوری تشویق وترویج كند.مدل های تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی برای ارزیابی عملكرد و سنجش میزان موفّقیّت سازمان ها در استقرار سیستم های نوین مدیریتی و مدیریت كیفیّت جامع، كاربردهای روزافزونی پیدا كرده اند. این مدل ها به عنوان یك زبان مشترك برای مقایسه عملكرد و میزان موفّقیّت سازمان ها بكار می روند.

نگرانی صنایع وسازمانهای اقتصادی كشور از پیوستن به تجارت جهانی وطرح سؤالاتی كه آیا سازمانهای صنعتی كشور ما توان رقابت دراین فضا را دارند؟ در چه معیارهایی ضعیف هستیم؟سازمان های ما چگونه بایستی باشند كه در رقابت پیروز میدان باشیم؟ و تفاوت سازمان ما با یك سازمان سر آمد و متعالی در مقیاس جهانی چیست؟ موجب شد مؤسّسات اقتصادی كشورمان به دنبال الگوهایی از سازمانهای موفّق در امر كسب و كار باشند ، سازمانهایی كه نیازهای اصلی جامعه را به بهترین نحو برآورده می كنند و در این راه سرآمد دیگر سازمانها هستند و می دانند در فضای رقابتی برای رشد ، ماندگاری و برتری ، چگونه باید عمل كنند.

با توجّه به مطالب فوق الذّکر و اهمیّت ارزیابی عملکرد،محقّق درصدد ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان بر اساس شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM[1]است.

1-2 بیان مسئله

مدل سرآمدی گسترده ترین ابزار خود ارزیابی در جهان است و مبنای طرّاحی جوایز ملی در كشور های مختلف ازجمله ایران است. تحقیقات زیادی نشان داده اند كه استفاده از مدل های ارزیابی مدیریتی مانند مدل سرآمدی بر عملكردسازمان ها تاثیر مثبت دارد.(ملکی،ایزدی،1389)

از آنجاییکه سازمان ها بایستی به طور مستمر عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهند و استراتژی های آتی خود را بر اساس این ارزیابی ها تدوین نمایند از بین مدل های فراوانی که برای ارزیابی عملکرد طرّاحی شده است در این تحقیق از شاخص های مدل تعالی سازمانی برای سنجش و ارزیابی عملکرد بانک تجارت استان گیلان استفاده شده است.

مزایای مدل تعالی سازمان:

برخورداری این مدل از دیدگاه سیستماتیك و فراگیر
مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی
توجّه ویژه به نتایج كسب شده توسط سازمان
ارزیابی مبتنی بر واقعیّات
مشاركت گسترده كاركنان
شناسایی نقاط قوّت و زمینه‌های قابل بهبود
ارائه تصویر واقعی از فعّالیّتهای سازمان
تبادل تجربیّات درون و برون سازمانی با بكارگیری ابزار بهینه كاوی
استفاده از رویكرد خود ارزیابی به منظور تعالی سازمان
(ملکی،ایزدی،1389)

همچنین مدلی که مبنای ارزیابی و اهدای جایزه های بهره وری و تعالی سازمانی در بخش صنعت و معدن ایران قرار گرفته است منطبق بر مدلEFQM است. جایزه ملّی تعالی سازمانی در بخش‌های ذیل اجرا می‌شود:

بخش ساخت و تولید

 

بخش خدمات

بخش سلامت

بخش آموزش

بخش عمومی

که بانک ها در بخش خدمات جای می گیرند.(بیک زاده،بهبودی،1388)

بازار رقابتی امروز دارای تغییرات سریع و زیادی در عرضه محصولات و خدمات متنوّع و با كیفیّت شده است كه ریشه اصلی این تغییرات در نیازها و خواسته های مشتریان است . لذا سازمان ها و شركت های تولیدی و خدماتی به منظور پاسخ گویی مطلوب به نیازهای فراوان ومتنوّع مشتریان و نیز موفّقیّت در بازار، مستمرًا تلاش می نمایند تا با بهره گیری از فنون مناسب و روزآمد همچون مدیریت کیفیّت فراگیر،جایزه کیفیّت مالکوم بالدریج[2]،الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیّت و غیره به اهداف خود نائل شوند.الگوی تعالی سازمانی به منظور شناسایی میزان دستیابی سازمان ها به کیفیّت و عملکرد برتر و میزان رشد آگاهی آنها نسبت به اهمّیّت کیفیّت و تعالی عملکرد تحت یک قالب رقابتی به وجودآمده است . الگوی فوق در اكثر كشورهای اروپایی به عنوان چارچوب برتری سازمانی و مبنای اكثر جوایز ملّی یا محلّی كیفیّت مطرح است. دلیل اصلی اثربخشی الگوی تعالی اروپا استفاده گسترده ا ز آن به عنوان سیستم مدیریتی و رشد حاصله در زمینه خود ارزیابی سازمان ها ذکر شده است . این الگو یك چارچوب غیرتجویزی است واعتقاد بر این است كه رویكردهای زیادی را برای دستیابی به برتری پایدار و بهبود مداوم داراست(ملکی،ایزدی،1389)

       در دستگاه های اجرائی، عملکرد موضوع اصلی میباشد و مدیریت مؤثر بستگی به اندازهگیری، ارزیابی، برنامه ریزی و بهبود عملکرد سازمانی دارد. از این رو طی چند دهه گذشته تلاش های بسیاری برای تعریف شاخص هاوارائه الگوهایی در این خصوص صورت گرفته است به عقیده صاحبنظران، نظام ارزیابی بستر مناسبی را برای ارتقاء کیفیت خدمات و شفّافیّت عملکرد ایجاد میکند که با استقرار آن امکان درس گرفتن از اشتباهات فراهم میشود و ذخیره تجارب و حجم آموخته های سازمانی فزونی و درصد بروز اشتباهات کاهش می یابد. از این رو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال1381، آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی کشور را تصویب و مورّخ 28/10/1381 به کلیّه دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ نمود.به منظورتشویق داده های صنعتی، كشاورزی، خدماتی دولتی و غیردولتی ودر راستای ارتقای سطح بهره وری به دولت اجازه داده شده است كه جایزه ملّی بهره وری را با بهره گرفتن از الگوی تعالی سازمانی طرّاحی وتوسّط سازمان ملّی بهره وری ایران به واحدهای بهره ور در سطوح مختلف اهدا كند.

ذكر این نكته ضروری است كه در ایران الگوی تعالی سازمانی با نام جایزه ملّی بهر ه وری وتعالی سازمانی شناخته شده و جا یزه مذکور توسّط موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی اهدا می گردد .معیارهای الگوی تعالی سازمانی كه مبنای ارزیابی یك سازمان قرار می گیرند، به دو دسته توانمند سازها ونتا یج تقسیم می شوند . (ملکی،ایزدی،1389)

مدلEFQMدر سال 1991 بعنوان مدل تعالی كسب و كار معرّفی گردید كه در آن چارچوبی برای قضاوت و خود ارزیابی سازمانی و نهایتاً دریافت پاداش كیفیّت اروپایی ارائه شد، این اقدام در سال 1992 عملی گردید. این مدل نشان دهنده مزیّت های پایداری است كه یك سازمان متعالی باید به آنها دست یابد. این مدل به سرعت مورد توجّه شركت های اروپایی قرار گرفت و مشخّص شد كه سازمانهای بخش عمومی و صنایع كوچك هم علاقه دارند از آن استفاده كنند.از میان سه مدل دمینگ[3] و مالكوم بالدریج [4]و EFQMكه از معروف ترین مدلهای تعالی سازمانی هستند مدلEFQMعمومیّت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته است.

EFQM یك چارچوب و الگوی خود ارزیابی است كه موجب حركت و هدایت فعّالیّتهای بهبود مستمر می‌گردد.

توجّه داشته باشید EFQM :

یك استاندارد مدیریت كیفیّت نیست

یك ابزار ممیزی نیست

مدل تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی برای خودارزیابی سازمانی گسترش یافته و سازمان هایی که روی بهبود مستمر تمرکز دارند از این فرآیند به عنوان ابزاری توانمند برای نیل به این مقصود بهره جسته اند.
اعضای كمیته مركزی EFQMاز مدیران عامل شركت های اروپایی هستند كه برای چهار سال انتخاب

می شوند. كمیته اجرائی نیز مركّب از 20 عضو از همان سازمانها بوده كه نه تنها بعنوان نماینده تام الاختیار در زمینه كیفیّت جامع انجام وظیفه می نمایند ،بلكه گزارشات لازم را به كمیته مركزی ارائه می نمایند. اعضای كمیته اجرائیEFQMدر واقع نقش هدایت گر و پشتیبانی كننده استراتژیهای طرحهای عملیّاتی كسب و كار، نظارت بر پیشرفت طرحها و نهایتاً تدوین جهت كلّی مناسب برای تحقّق اهدا ف این سازمانها را به عهده دارند. در حال حاضر 19 كشور اروپایی باEFQMمشاركت می نمایند.(سومی [5]،2008)

مدل تعالی ؛ ساختار مدیریتی است که با تکیه براصول و مفاهیم اساسی و توجّه داشتن به معیارهای اصلی مدیریت کیفیّت فراگیر و سیستم خودارزیابی موجبات پیشرفت و بهسازی را فراهم میکند.مدل تعالی؛ ابزاری جهت سنجش میزان استقرار سیستمها در سازمان و خودارزیابی و راهنمایی است که مسیر فعّالیّت مدیران را برای بهبود عملکرد شناسایی و تعیین میکند . بنابراین پیام کلیدی مدل تعالی متّکی بر پاسخ دادن به دو سؤال است که چگونه این مدل بعنوان یک ساختار مدیریتی مناسب و منطقی شناسایی میشود و چه کسانی می توانند در این زنجیره ارتباط و تعاملات نقش اساسی را ایفا کند. سطح اول این مدل اهداف کلّی و در سطح بعدی اهداف کلّی به درجات و مقیاس های کمّی و قابل اندازه گیری تجزیه و تبدیل میشوند. (سومی،2008)

از طرفی دیگر مدل تعالی سازمانی در شرایطی در ایران مطرح می شود كه در جهان بیش از 70 مدل سرآمدی ملی و 90 جایزه كیفیّت وجود دارد كه عموماً بهره گرفته از مدل

  دوشنبه 15 مهر 1398 17:25, توسط مدیر سایت   , 501 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

عنوان :
تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
علی اکبر فرزین فر
 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- سوالات تحقیق.. 7

1-6- فرضیه های تحقیق.. 7

1-7- روش تحقیق.. 8

1- 8- قلمرو تحقیق.. 8

1-9- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در تحقیق : 8

1-10- ساختار تحقیق.. 9

1-11- خلاصه مطالب فصل اول. 10

فصل دوم. 11

2-1- مقدمه : 12

2-2- جریان وجوه نقد آزاد. 12

2-3- تئوری چرخه عمر شرکت… 16

2-4- سیاست های تقسیم سود. 21

پیشینه تحقیق.. 27

2-5- پژوهش‌های خارجی: 27

2-6-  پژوهش های داخلی: 40

2-7- خلاصه فصل.. 49

فصل سوم. 50

روش اجرای تحقیق.. 50

3-1- مقدمه. 51

3-2- روش کلی تحقیق.. 51

3-3-  جامعه آماری.. 51

3-5- روش‌های گردآوری داده‌ها و موارد استفاده 52

3-6- ابزار  گردآوری  داده‌ها و  موارد  استفاده 53

3-7- پایایی واعتبار ابزار تحقیق: 53

3-8- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 53

3-9- مدل تحقیق: 57

3-10-  خلاصه فصل.. 61

فصل چهارم. 62

یافته های تحقیق.. 62

4-1- مقدمه. 62

4-2- توصیف نمونه. 63

4-3- آزمونهای پیش فرض مدل رگرسیون. 64

4-4- روش های تخمین مناسب مدل. 68

4-5- بررسی و تحلیل فرضیه اول: 70

4-6- جمع بندی فصل چهارم. 80

فصل پنجم : نتیجه گیری. 81

5-1- مقدمه. 82

 

5-2- خلاصه تحقیق.. 82

5-3- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 84

5-4- موانع تحقیق.. 88

5-5- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 88

5-6- پیشنهادات كاربردی.. 89

5-7- خلاصه فصل.. 89

منابع فارسی: 90

منابع لاتین: 96

 

فهرست جدول ها

جدول  2-1- خلاصه تحقیقات خارجی.. 38

جدول  2-2- تحقیقات داخلی 46

جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای کل شرکتها در طی دوره تحقیق.. 63

جدول 4-2-آزمون وایت… 64

جدول 4-3- آزمون کولموگورف – اسمیرنوف… 65

جدول 4-4- آزمون نرمالیتی باقیمانده ها 66

جدول 4-5- آزمون بریوش گادفری لاگرانژ مولتی پلیر. 67

جدول 4- 6- آزمون هاسمن 68

جدول 4-7- نتایج آزمون فرضیه اول. 69

جدول 4-8– آنالیز واریانس… 71

جدول 4-9- نتایج آزمون فرضیه دوم 72

جدول 4-10-آنالیز وواریانس… 11

جدول 5-1-خلاصه فرضیات به همراه نتایج حاصل از فرضیات… 11

مقدمه
در ارزیابی عملکرد و کارایی شرکتها از مقایسه های مختلف مالی و غیر مالی استفاده می گردد و تا کنون مدل ها و الگوهای مختلف در ارزیابی آن ارائه شده ،لیکن مدل و الگوی غالبی تا کنون در این زمینه ارائه نگردیده است.اگر چه صاحب نظران حسابداری ،سود را ملاک مناسب و بهتـرین برآورد از عملکرد موسسه می دانند .اما منتقدین ابراز می نمایند که سود های حسابداری متاثر از تخصیص ،برآورد ها و مفروضات غیر واقعی است، که فاقد تفسیر اقتصادی بوده و تحت تاثیر جانبداری ها و قضاوت های آگاهانه یا ناآگاهانه عوامل انسانی مانند مدیریت قرار می گیرد.در مقابل، جریان های نقدی به دلیل عدم استفاده از این تخصیص ها و قضاوت ها ایرادات فوق را ندارد . علیرغم این هنوز سود حسابداری با عنوان شاخص عملکرد شرکت مورد توجه تدوین کنندگان استاندارد های حسابداردی است و به عنوان شاخص برتری از عملکرد شرکت نسبت به جریان های نقدی در چهار چوب نظری این هیأت معرفی شده و به جریان های نقدی به عنوان اطلاعات مکمل نگاه می شود.

گزارشگری مالی می بایست اطلاعاتی را به سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان ارائه کند، تا آنها در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار کمک

  دوشنبه 15 مهر 1398 17:24, توسط مدیر سایت   , 926 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات

1-1- تعریف بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………………………7

1-2- تاریخچه بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………………….9

1- 3- تحولات تدوین مقررات بارنامه دریایی………………………………………………………………………………………..9

1-3-1- مقررات هارتر…………………………………………………………………………………………………………..10

1-3-2- مقررات بروكسل (لاهه) …………………………………………………………………………………………….10

1-3-3- مقررات لاهه ویزبی……………………………………………………………………………………………………11

1-3-4- مقررات هامبورگ………………………………………………………………………………………………………12

1-3-5- مقررات بارنامه دریایی در حقوق ایران…………………………………………………………………………12

1-4-رابطه قرارداد حمل ونقل دریایی و بارنامه دریایی………………………………………………………………………….12

1-4-1- رابطه قرارداد اجاره کشتی وبارنامه دریایی……………………………………………………………………..13

1-4-2- نقش بارنامه دریایی درصدور بیمه نامه……………………………………………………………………………13

1-4-3- نقش بارنامه دریایی در اعتبار اسنادی (ال.سی)…………………………………………………………………14

1-4-4- نقش بارنامه دریایی در مانیفیست…………………………………………………………………………………..16

1-5- مقایسه بارنامه دریایی بااسناد رسمی……………………………………………………………………………………………16

1-6- مقایسه بارنامه دریایی باچک……………………………………………………………………………………………………..19

1-7- مقایسه بارنامه دریایی با قبض انبار……………………………………………………………………………………………..19

1-8- مقایسه بارنامه دریایی با حواله…………………………………………………………………………………………………..20

فصل دوم: اوصاف بارنامه دریایی

2-1- مکتوب بودن بارنامه دریایی………………………………………………………………………………………………………22

2-1-1- مندرجات بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………….22

2-1-2- تاریخ بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………….24

2-1-3- امضاء بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………….25

2-1-4- نسخ بارنامه دریایی………………………………………………………………………………………………………27

2-2- بارنامه دریایی به عنوان دلیل قرارداد……………………………………………………………………………………………28

2-2-1- بارنامه دریایی واصل نسبی بودن قراردادها ……………………………………………………………………. 29

2-2-2-تعارض حق ثالث با اصل نسبی بودن قراردادها دربارنامه دریایی…………………………………………29

2-2-2-1- نظریه نمایندگی…………………………………………………………………………………………….30

2-2-2-2- نظریه تعهد به نفع ثالث………………………………………………………………………………….30

2-2-2-3- نظریه حق ناشی از ماهیت بارنامه دریایی…………………………………………………………..31

2-3-بارنامه دریایی به عنوان رسید کالا………………………………………………………………………………………………..31

2-4- سندیت بارنامه دریایی………………………………………………………………………………………………………………33

2-4-1- مفهوم کلی سند  ………………………………………………………………………………………………………….34

2-4-2- سند مالکیت…………………………………………………………………………………………………………………34

2-4-3- حجیت سند  ……………………………………………………………………………………………………………….35

2-4-4- سند درحقوق ایران  ……………………………………………………………………………………………………..35

2-5- قابلیت انتقال بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………….37

2- 5-1- انتقال بارنامه دریایی به نام شخص معین  ……………………………………………………………………….40

2- 5-2-انتقال بارنامه دریایی به حواله کرد شخص معین………………………………………………………………..40

2- 5-3- انتقال بارنامه دریایی به صورت حامل  …………………………………………………………………………..41

2-6- انواع بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………………………..42

2-6-1- انواع بارنامه ازجهت وضعیت وكمیت كالای موضوع حمل………………………………………………

 

42

2-6-1-1- بارنامه دریایی تمیزیاغیرمخدوش…………………………………………………………………….42

2-6-1-2- بارنامه دریایی غیرتمییزیامخدوش (مشروط) ……………………………………………………45

2-6-2- انواع بارنامه دریایی ازجهت تعدد وسایل حمل ونقل……………………………………………………….45

2-6-2-1- بارنامه دریایی مستقیم…………………………………………………………………………………….45

2-6-2-2- بارنامه دریایی غیرمستقیم یاسراسری………………………………………………………………..46

2-6-2-3-  بارنامه دریایی حمل ونقل مركب یاتركیبی (فیاتا) …………………………………………….48

2-7- شرط پذیربودن بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………52

2-7-1- شرط پارامونت…………………………………………………………………………………………………………………53

2-7-2- شرط هیمالیا…………………………………………………………………………………………………………………….55

2-7-3-  شرط دیمایس…………………………………………………………………………………………………………………57

2-7-4- شرط حق ممتاز(حق حبس کالا) ……………………………………………………………………………………….58

2-7-4-1-شرایط اعمال حق ممتازه دریایی……………………………………………………………………………….58

2-7-4-2-دامنه اعمال حق ممتازه قراردادی………………………………………………………………………………59

2-7-4-3- محدود بودن حق ممتازه به کالای موضوع بارنامه دریایی……………………………………………60

2-7-4-4- حق ممتازه واستیفاء دیون از محل آن……………………………………………………………………….60

2-7-5-شرط غفلت………………………………………………………………………………………………………………..61

2-7-6-شرط معافیت از خسارات ناشی ازعدم قابلیت دریانوردی…………………………………………………61

2-7-7- شرط کاسپیانا……………………………………………………………………………………………………………..64

2-7-8- سایرشروط ضمن عقد دربارنامه……………………………………………………………………………………64

2-7- تجاری بودن بارنامه دریایی……………………………………………………………………………………………………….67

2-8- وصف تجریدی بارنامه دریایی…………………………………………………………………………………………………..68

فصل سوم : آثار بارنامه دریایی

3-1- اثراثباتی بارنامه دریایی …………………………………………………………………………………………………………….72

3-1-1- اثراثباتی بارنامه دریایی درکنوانسیون لاهه………………………………………………………………………72

3-1-2- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق انگلیس ………………………………………………………………………73

3-1-3- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق آمریکا…………………………………………………………………………76

3-1-4- اثراثباتی بارنامه دریایی در حقوق فرانسه………………………………………………………………………..76

3-1-5- اثراثباتی بارنامه دریایی درحقوق ایران……………………………………………………………………………76

3-2- اثر بارنامه دریایی براشخاص ثالث………………………………………………………………………………………………77

3-3- اثر بارنامه دریایی در تعیین خسارت……………………………………………………………………………………………78

3-3-1- خسارت ناشی از تاخیردر تحویل کالا……………………………………………………………………………78

3-3-2- تلف شدن کل کالا…………………………………………………………………………………………………….81

3-3-3- تلف شدن قسمتی ازکالا……………………………………………………………………………………………..82

3-3-4- خسارت به کالا…………………………………………………………………………………………………………82

3-4- اثر بارنامه دریایی بر اثبات ضرر…………………………………………………………………………………………………83

3-4-1- دلیل ظاهری تحویل کالا منطبق بارنامه دریایی……………………………………………………………….85

3-4-2- دلیل ظاهری به نفع فرستنده کالا………………………………………………………………………………….86

3-4-3- دلیل ظاهری مبنی بر تلف یاخسارت به کالا………………………………………………………………….88

3-4-4- رد دلیل ظاهری با دلیل مخالف ……………………………………………………………………………………89

3-4-5-رد دلیل ظاهری با درج رزروهای معتبر…………………………………………………………………………..89

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….94

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….96

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………97

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..100

 

فهرست علائم اختصاری

 

ق.ت…………………………………………………………………………………………………………………………………قانون تجارت

ق.د……………………………………………………………………………………………………………………………………قانون دریایی

ق.م……………………………………………………………………………………………………………………………………..قانون مدنی

ج………………………………………………………………………………………………………………………………………………….جلد

ص…………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

Cost Insurance Freight(CIF)……………………………………………………………………………………………………. سیف

ّFree On Board(FOB)…………………………………………………………………………………………………………………فوب

New York Produce Exchange Time Charter(NYPE)………………………………………………………………. نایپ

Letter of Creadit(LC)……………………………………………………………………………………………………………… ال.سی

 

چکیده

بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد در قرارداد حمل ونقل دریایی می باشد. بارنامه دریایی سندی است كه مشخصات كامل بار در آن قید وتوسط فرمانده كشتی یا فردی كه از طرف او برای این منظور تعیین شده امضاء می گردد به موجب آن حمل كننده متعهد می شود محموله كشتی را به متصدی حمل و به گیرنده كالا تحویل نماید. بارنامه دریایی دارای اوصاف و آثار متعددی در حقوق ایران واسناد بین المللی است از جمله دارای سندیت بوده و از قابلیت نقل و انتقال برخوردار می باشد. بارنامه دریایی به عنوان رسیدكالاو دلیل قرارداد حمل محسوب می گردد. بارنامه دریایی شرط پذیر بوده وطرفین شروط خود را از جمله در خصوص  قانون حاكم بر روابط قرارداد، حق ممتاز وحق حبس در آن مشخص می نمایند.بارنامه دریایی دارای ویژگی دوگانه مدنی وتجاری بوده و وصف غالب این سند وصف تجاری می باشد وقابلیت انتقال به ثالث را دارد و مشمول وصف تجریدی می گردد. بارنامه دریایی دارای آثار اثباتی است وبعنوان دلیل قطعی مفاد قرارداد حمل محسوب می گردد. اثر و حجیت بارنامه دریایی در حقوق ایران و اسناد بین المللی فقط به طرفین قرارداد نیست بلكه در مقابل اشخاص ثالث مانند گیرنده كالا و یا بیمه كننده كالا استناد پذیر است .زیان دیده با ورود ضرر ، نقض تعهد و رابط سببیت از طریق بارنامه دریایی، ورود ضرر را اثبات و میزان خسارت را مشخص می نماید.

کلیدواژه: بارنامه دریایی، حقوق دریایی، قرارداد،کنوانسیون، اسناد بین المللی، وصف تجاری.

 

مقدمه

بارنامه دریایی یکی از مهمترین اسناد حقوق دریایی بوده و در مسیر نیازمندیهای بشری ایجاد و به تدریج نظام حقوقی خاصی برآن حاکم شده است. مزایای گسترش روابط اقتصادی ومبادلات تجاری باعث افزایش روز افزون اهمیت بارنامه دریایی گردیده است به طوریکه در عرف تجارت بین المللی درمقابل اسناد تنظیمی توسط مقامات دولتی (اسنادرسمی) دارای ارزش یکسان می باشد. بارنامه دریایی از نظر ادله اثبات دعوی دارای خصوصیات مخصوص به خود بوده و به واسطه وصف تجاری آن از ارجحیت روشنی نسبت به اسناد مدنی برخورداراست .

بارنامه دریایی گواهی مالکیت محسوب و بانکها آن را به عنوان وثیقه جهت پرداخت وام مورد پذیرش قرار می دهند .انتقال کالای موضوع بارنامه دریایی بوسیله ظهرنویسی از قرن هیجدهم میلادی آغاز واستفاده از بارنامه دریایی قابل انتقال متداول شد.امکان استفاده بارنامه دریایی به وسیله ظهر نویسی باعث شد این سند به عنوان سندی معتبر وجزء اسناد تجاری محسوب گردد. به لحاظ افزایش چشمگیر مسئولیت مالکان کشتی آنها متمایل به بیمه نمودن مسئولیت خود نزد شرکتهای بیمه شده وبدین ترتیب بیمه گران با تثبیت موقعیت بارنامه دریایی آن را شاخص برای بیمه نمودن کالای مستقر در کشتی قرار دادند.

بارنامه دریایی دارای اثر اثباتی است بنابراین چنانچه میان فرستنده كالا وخریدار به دلیل تحویل ندادن كالا اختلافی بروز كند فرستنده كالا می تواند به استناد بارنامه دریایی

  دوشنبه 15 مهر 1398 17:23, توسط مدیر سایت   , 877 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

    پایان نامه
   برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ژنتیک
 

شناسایی جهش در ژن آنژیوتانسین بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان افشار یزد
 

استاد راهنما :
دکتر مهری خاتمی
 

استاد مشاور :
دکتر سید محمد مشتاقیون
 

اسفند ماه 1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                         فهرست مطالب                                   صفحه
1  فصل اول:  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1- 1  بیماری های قلبی………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2  تعریف آترواسکلروزیس………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3  عواملی که در ایجاد آترواسکلروزیس حضور دارند………………………………………………………. 3

1-3-1  سلول های درگیر در آترواسکلروزیس………………………………………………………………… 3

1-3-2  اکسیداسیون و آترواسکلروزیس…………………………………………………………………………. 6

1-3-3  التهاب و استرس های اکسیداتیو……………………………………………………………………….. 7

1-3-4  شکل گیری پلاک ها…………………………………………………………………………………………… 9

1-3-5  آشفتگی در مکانیسم های حفاظتی…………………………………………………………………… 9

1-4  عواملی که خطر بیماری آترواسکلروزیس را افزایش می دهد…………………………………….. 10

1-4-1  کاهش غلظت HDL-C  …………………………………………………………………………………. 10

1-4-1-1  ژنتیک های HDL – C…………………………………………………………………………. 11

1-4-1-2  نقش های متفاوت HDL – C………………………………………………………………. 11

1-4-2  افزایش فشارخون………………………………………………………………………………………………… 16

1-4-2-1  سیستم های درگیر در فشارخون……………………………………………………………. 16

1-4-3  سیگارکشیدن……………………………………………………………………………………………………….. 17

1-4-4  ژنتیک و آترواسکلروزیس……………………………………………………………………………………. 17

1-4-4-1  ژنتیک های Dyslipidemia……………………………………………………………….. 17

1-4-4-2  پلی مورفیسم های ژنتیکی در نیتریک اکسیدسنتاز اندوتلیالی…………….. 18

1-4-4- 3  پلی مورفیسم هادر گلوتاتیون پراکسیداز ( GPx )…………………………….. 18

1-4- 4-4  پلی مورفیسم های افزایش هموسیستئین…………………………………………….. 19

1-4-4-5  پلی مورفیسم هایی در فیبرینوژن……………………………………………………………. 19

1-4-4-6  واریانت های میتوکندریایی………………………………………………………………………. 20

1-4-5  نقش آلودگی………………………………………………………………………………………………………… 21

1-5  عواملی که در آترواسکلروزیس جلوگیری می کند………………………………………………………. 21

1-5-1  استروژن ها…………………………………………………………………………………………………………… 21

1-5- 2  آنتی اکسیدان ها  و عمکرد آنها………………………………………………………………………… 21

1-5-3  پرهیزهای غذایی………………………………………………………………………………………………….. 22

1-5-4  ورزش……………………………………………………………………………………………………………………. 23

1-6  سیستم RAAS و عملکرد آن……………………………………………………………………………………. 23

1-7  طبقه بندی ترکیبات RAAS و ویژگی شان…………………………………………………………….. 25

1-7-1  رنین……………………………………………………………………………………………………………………… 25

1-7-2  آنژیوتانسینوژن ، آنژیوتانسین 1 و 2…………………………………………………………………. 25

1-7-3  آنزیم مبدل آنژیوتانسین 1 (ACE ) و آنزیم مبدل آنژیوتانسین 2 ( ( ACE2.  26

1-7-4  رسپتورهای 1 و 2………………………………………………………………………………………………. 27

1-8  التهاب و سیستمRAAS…………………………………………………………………………………………….. 29

1-9  واریانت ها در ژن AGT……………………………………………………………………………………………….. 30

1-10 RAAS  موضعی……………………………………………………………………………………………………….. 30

1-10-1 RAAS  موضعی در قلب……………………………………………………………………………….. 31

1-11  تولید آنژیوتانسین بافتی……………………………………………………………………………………………… 31

1-11- 1 تولید آنژیوتانسین در جریان درونی ( بین شکاف )……………………………………….. 31

1-11-2 تولید آنژیوتانسین در غشاء سلولی……………………………………………………………………. 32

1-11-3  تولید آنژیوتانسین در داخل سلول…………………………………………………………………… 32

1-12  تاثیرات RAAS  روی سلول های قلبی………………………………………………………………….. 33

1-13  تاثیرات RAAS روی جریان کرونری………………………………………………………………………. 34

1-14  تاثیرات RAAS روی جریان منظم شریان……………………………………………………………… 34

1-15  جداسازی و خالص سازی DNA……………………………………………………………………………… 36

1-16 واکنش زنجیره پلی مراز  ……………………………………………………………………………………………. 38

1-16-1  مراحل اصلی در واکنش زنجیرۀ پلی مراز………………………………………………………. 39

1-16-2 طراحی پرایمر  ………………………………………………………………………………………………….. 40

1-16-3 دمای اتصال پرایمر  ……………………………………………………………………………………………. 41

1-17  الکتروفورز…………………………………………………………………………………………………………………….. 42

1-18  روش آشکارسازی اسیدنوکلئیک………………………………………………………………………………… 43

1-19  یافتن جهش ها با روش PCR – SSCP………………………………………………………………. 44

1-20 تعیین توالی بازهای DNA ………………………………………………………………………………………. 46

1-21 مروری بر مطالعات گذشته…………………………………………………………………………………………… 48

 

1-22 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 52

2   فصل دوم : مواد و روش ها……………………………………………………………………………………………………….. 53

2-1  مشخصات بیماران…………………………………………………………………………………………………………… 54

2-2  بافرها و محلول ها…………………………………………………………………………………………………………… 55

2-2-1  روش تهیه EDTA……………………………………………………………………………………………. 55

2-2-2  روش تهیه الکل 75/…………………………………………………………………………………………… 55

2-2-3  روش تهیه پرایمرها………………………………………………………………………………………………. 55

2-2-4  روش تهیه اتیدیوم بروماید………………………………………………………………………………….. 55

2-2-5  روش تهیه بافر TBE 10X……………………………………………………………………………… 56

2-2-6  روش تهیه بافر TBE ./5X……………………………………………………………………………… 56

2-2-7  روش تهیه لودینگ بافر PCR…………………………………………………………………………… 56

2-2-8  روش تهیه لودینگ بافر SSCP………………………………………………………………………… 57

2-2-9  روش تهیه محلول NAOH………………………………………………………………………………. 57

2-2-10  روش تهیه آمونیوم پرسولفات 10/………………………………………………………………….. 57

2-3  کیت استخراج DNA…………………………………………………………………………………………………… 57

2-4  تکنیک PCR………………………………………………………………………………………………………………… 59

2-4-1  شرایط تکثیر قطعه مورد نظر……………………………………………………………………………… 60

2-4-2  مراحل PCR………………………………………………………………………………………………………. 61

2-5  الکتروفورز ژل آگاروز……………………………………………………………………………………………………… 61

2-6  آنالیز ژل SSCP…………………………………………………………………………………………………………… 62

2-7  آماده سازی ژل پلی آکریل آمید…………………………………………………………………………………… 62

2-8  مراحل رنگ آمیزی ژل SSCP…………………………………………………………………………………… 63

3  فصل سوم : نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………. 64

4  فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 72

4-1  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 76

4- 3  پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………… 77

4-4  مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………… 78

عنوان                                                   فهرست شکل ها                                      صفحه

شکل 1-1: مکانیسم پیشنهادی در وقوع آترواسکلروزیس……………………………………………………………….. 10

شکل 1-2 : خلاصه ای از تاثیرات HDL-C………………………………………………………………………………….. 15

شکل 1-3 : کل عملکرد سیستم RAAS………………………………………………………………………………………. 24

شکل 1-4 : مسیر کلاسیک و غیر کلاسیک RAAS ………………………………………………………………….. 28

شکل 1-5 : ساختار پروتیین های درگیر در سیستم RAAS …………………………………………………….. 29

شکل 1-6 : طرح پیشنهادی تولید آنژیوتانسین 1 و 2 درقلب……………………………………………………….. 33

شکل 1-7 : تاثیرات آنژیوتانسین 2 روی قلب………………………………………………………………………………….. 35

شکل 1-8 : مراحل زنجیره پلی مراز…………………………………………………………………………………………………. 40

شکل 1-9 : ژل الکتروفورز ………………………………………………………………………………………………………………… 43

شکل 1-10 : روش SSCP …………………………………………………………………………………………………………….. 46

شکل 3-1 : تصویری از الکتروفورز محصول PCR نمونه های مورد مطالعه بر روی ژل آگاروز…. 65

شکل 3-2 : تصویری از آنالیز SSCP روی ژل پلی آکریل آمید…………………………………………………… 66

شکل 3-3 : تشخیص جهش 4360C>T  با استفاده از تکنیک SSCP  و تعیین توالی………… 67

شکل 3-4 : تشخیص جهش 4543T>C  با استفاده از تکنیک SSCP  و تعیین توالی………… 67

شکل 3-5 : هم ردیفی نوکلئوتید برای تغییر 4360C>T……………………………………………………………. 68

شکل 3-6 : هم ردیفی نوکلئوتید برای تغییر4543T>C…………………………………………………………….. 65

شکل 3-7 : هم ردیفی پروتیین برای تغییر T207M …………………………………………………………………. 66

شکل 3-8 : هم ردیفی پروتیین برای تغییر M268T …………………………………………………………………. 66

شکل 3-9 : نتیجه Blastn برای جهش 4360C> T همولوگ با حیوان pan paniscus… 67

شکل 3-10 : نتیجه Blastn  برای جهش 4543T> C همولوگ با حیوان pan paniscus…..  67

عنوان                                                      فهرست جداول                                       صفحه

جدول 1-1 : فعالیت های رسپتور نوع یک و دو آنژیوتانسین 2…………………………………………………….. 28

جدول 1-2 : مواد لازم جهت تهیه ژل SSCP با درصدهای مختلف……………………………………………. 45

جدول 2-1 : مشخصات بیماران…………………………………………………………………………………………………………. 55

جدول 2-2 : مشخصات پرایمر در این مطالعه………………………………………………………………………………….. 59

جدول 2-3 : مقدار مواد مورد استفاده در مخلوط PCR در حجم Lµ25………………………………….. 60

چکیده :
آترواسکلروزیس “بیماری اصلی عروق کرونر قلب”  بیماری است که بر روی شریان های بزرگ و متوسط بدن تاثیر می گذارد.  انواع متفاوتی از سلول ها، اندام ها و شماری از فرآیندهای فیزیولوژیکی در این عارضه درگیر هستند. سیستمRAAS  یک سیستم مهم در تنظیم فشارخون، آب و الکترولیت های بدن انسان و سایر موجودات زنده است. مطالعه وسیعی روی واریانت های ژن های کد کنندۀ این سیستم، که باعث گسترش فشار خون و بیماری آترواسکلروزیس می گردد، صورت گرفته است. ژنAGT  نخستین ژنی است که با فشارخون بالا ارتباط دارد و واریانت های این ژن احتمالا با افزایش فشارخون و گسترش آترواسکلروزیس مرتبط هستند.

این مطالعه بر روی دومین اگزون ژن AGT  (آنژیوتانسین) بر روی 70 فرد مبتلا به آترواسکلروزیس انجام گرفت. پس از استخراج DNA از نمونه ها و PCR ، ژن تکثیر شده با روش SSCP 5 برای یافتن پلی مورفیسم یا تغییرات جدید در ژن، مورد بررسی قرار گرفت. هفت مورد از نمونه های دارای شیفت باندی برای تعیین ماهیت تغییر، تعیین توالی شدند. در این بررسی دو جهش در موقعیت های 4543T>C و 4360C>T  مشخص شد، که در جهش اول متیونین موقعیت 268 به تروئونین (M268T) و در جهش دوم در کدون 207 اسیدآمینه تروئونین به متیونین (T207M) تبدیل می گردد. این تغییرات احتمالا افزایش غلظت های پلاسمایی AGT  و افزایش فشارخون را به همراه دارند.

کلمات کلیدی:آترواسکلروزیس، آنژیوتانسینوژن،  PCR-SSCP، موتاسیون، آنژیوتانسین 2، فشار خون  بالا

فصل اول:
مقدمه
1 بیماری­های قلبی:
بر طبق آمار منتشر شده بیماری های قلبی در سال 2012، هر ساله در آمریکا حدود 795000 نفر با حمله قلبی مجدد (عود کننده) مشاهده می شوند، و در هر

1 ... 357 358 359 ...360 ... 362 ...364 ...365 366 367 ... 476

جستجو