مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………                                فصل اول : کلیات
الف- مبانی نظری پژوهش(فرایند پژوهش)
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..    
1-طرح و بیان مساله
2- تعاریف ، مفاهیم
–  زمین لغزش:
_ لغزش منفرد
_ پهنه لغزشی
_ جریانی: لغزش چرخشی- لغزش انتقالی
– حركت
3- اهداف و ضرورت پژوهش
4- سوال های پژوهش
5- فرضیه های پژوهش
6- پیشینه و ادبیات پژوهش
7-روش ها و ابزار پژوهش
الف) مطالعات صحرایی
ب) مطالعات دفتری
ج) تجزیه و تحلیل آماری
رگرسیون ساده و دو متغیره
1_ یک مجموعه از پیش بینی ها
2_ مجموعه های نامنظم از پیش بینی ها
3_ مجموعه های منظم از پیش بینی ها
_ ارزیابی خطر نسبی زمین لغزش
_تعیین واحدهای منطقه ای در بررسی خطر
_ بررسی لغزش ها و تهیه نقشه های اطلاعاتی
_ تعیین اهمیت نسبی عوامل موثر در ناپایداری
8-اطلاعات مبنایی پژوهش
ب- جایگاه  جغرافیایی منطقه پژوهش
ج- تحلیل داده های توپوگرافی
مقدمه                                                                                 
1-1-  واحد كوهستانی شرقی  …………………………………………………………………………………………………………..
1-2– واحد كوهستانی غربی  ……………………………………………………………………………………………………………
1-3- واحد فلات یا پایكوهی……………………………………………………………………………………………………………
الف- ضلع شرقی …………………………………………………………………………………………………………………………….
ب- ضلع غربی ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 فصل دوم: تحلیل داده های زمین شناسی
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
الف- تكامل ساختمانی منطقه……………………………………………………………………………………………………………
ب- لیتولوژی سنگهای تشكیل دهنده و چینه شناسی منطقه …………………………………………………………………
1-سنگهای رسوبی نئوژن
2- نهشته های کواترنر
الف- رسوبات آبرفتی قدیمی
ب- رسوبات آبرفتی جدید
ج- ساختار تكتونیكی منطقه
ج-1- رویدادهای مهم تكتونیكی
ج-2- گسله های مهم منطقه
-گسلهای اصلی و فرعی
1- گسله ترازوج – سوسهاب (T.S.F)
2- گسله چنار – بیلده (       (Ch.B.F
3- گسله های فرعی
د- لرزه زمین ساخت منطقه  
– نتیجه گیری از بحث گسله ها  
فصل سوم : الف- تحلیل داده های اقلیمی
– مقدمه
– توده هوای موثر بر منطقه
1- توده های موثر بر منطقه
1- توده هوای موثر آرکتیک
2- توده هوای

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

قطبی بری
3- توده هوای قطبی بحری
4- توده هوای حاره بری
5- توده هوای حاره بحری
الف – آب و هوا
ب- ریزشهای جوی
ج) دمای هوا
د) رطوبت
ه) باد
1- باد محلی (کوهستان و دره )
2-  باد فرامنطقه ای
الف)بادهای شرقی
ب) بادهای غربی
ب- تحلیل داده های هیدرولوژی
– مقدمه
– منابع آب
1- آبهای سطحی
2- آبهای زیرزمینی
فصل چهارم : پوشش گیاهی
– مقدمه
– وضعیت پوشش گیاهی
الف)منابع طبیعی
1- مراتع ییلاقی
2- مراتع قشلاقی خورش رستم
3- مراتع حریم روستا
– اراضی جنگلی منطقه خورش رستم
– اراضی جنگلی نیمه انبوه
ب)منابع غیر طبیعی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
_مقدمه
5-1- ویژگیهای کلی زمین لقزش ها و پراکنش آنها
الف) اندازه گیری در روی نقشه واحدهای شبکه ای
ب) سن زمین لغزش
1- زمین لغزه های فسیل
2- زمین لغزه های قدیمی
3- زمین لغزه های جدید
ج) خسارات
5-2-مراحل رسوبگذاری و حرکات دامنه
الف) تاثیر فرسایش در وقوع حرکات دامنه ای
ب) مرحله همزمانی یا وقوع زمین لغزش
ج) مرحله بعد از وقوع زمین لغزش
5-3- علل حرکات دامنه ای در منطقه
_ تغییر در شرایط تنش
_ تغییرات مقاومت مصالح
5-4- عوامل تغییر دهنده در ایجاد لغزش
1- عوامل طبیعی
الف) عامل لیتولوژی
ب) پراکنش لغزش نسبت به گسله های منطقه
ج) عامل توپولوگرافی و مورفولوژی:
ج-1) جهت شیب دامنه ها
ج-2) درصد شیب
ج-3) مقایسه نوع سازه های زمین شناسی با کلاس های شیب منطقه:
د) عامل پوشش گیاهی
د-1) مقایسه نوع پوشش گیاهی با جهات مختلف شیب دامنه ها
ه) عوامل اقلیمی و منابع آبی
1- عوامل اقلیمی
2- عوامل منابع آبی
 
2- عوامل غیر طبیعی
5-5- آنالیز آماری
5-5-1- آنالیز آماری بر اساس روشهای رگرسیون
الف) رگرسیون چند متغیره با یک مجموعه پیش بینی کننده
_ عامل لیتولوژی
_عامل پوشش گیاهی
_ عامل فاصله از گسله ها
_ عامل رده های مختلف شیب
_ عامل جهات شیب
_ عامل بارندگی
_ عامل طول آبراهه
_ عامل ابنیه
ب) رگرسیون چند متغیره با مجموعه های نامنظم پیش بینی کننده
منابع فصل هشتم
فصل ششم :
پیشنهاد ها و راهکارها
9-2- پیشگیری و کنترل حرکات دامنه ای (طرح های ایمنی جهت جلوگیری از ناپایداری دامنه ها)
9-3- راهکارهای پیشنهاد شده برای کاهش حرکات دامنه ای (کاهش لغزش لایه های زمین)در منطقه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت