آنها در برنامه های نظام پیشنهاد ها شده است.

در این تحقیق که در بین کارکنان سایپا انجام شده است، ضمن بررسی رابطه عوامل کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان به بررسی این عوامل پرداخته می شود . در واقع سوالی که مطرح می شود این است که رابطه عوامل کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان شرکت سایپا به چه میزان و چگونه است؟

متغیرهای تحقیق:

متغیر مستقل : کیفیت زندگی کاری

ابعاد کیفیت زندگی کاری

پرداخت منصفانه۱
انسجام اجتماعی۲
محیط کاری ایمن و بهداشتی۳
فرصت رشد و امنیت مداوم۴
قانونگرایی۵
فضای کلی زندگی۶
توسعه قابلیتهای انسانی۷
وابستگی اجتماعی۸
متغیر وابسته : تعهد سازمانی

ابعاد تعهد سازمانی

عاطفی
مستمر
هنجاری
اهمیت و ضرورت تحقیق:

بدلیل اهمیت تعهد سازمانی در افزایش بهره کاری و پیشرفت سازمان ها این تحقیق اهمیت بررسی داشته و همچنین بدلیل آنکه تحقیق در صنعت خودرو انجام نشده و یا کمتر امجام شده ضرورت بررسی دارد.

اهداف تحقیق

هدف اصلی :

شناسایی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در شرکت سایپا

اهداف فرعی :

شناخت رابطه بین پرداخت منصفانه و تعهد سازمانی در شرکت سایپا
شناخت رابطه بین انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی در شرکت سایپا
شناخت رابطه بین محیط کاری ایمن و بهداشتی و تعهد سازمانی در شرکت سایپا
شناخت رابطه بین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی در شرکت سایپا
شناخت رابطه بین قانون گرایی و تعهد سازمانی در شرکت سایپا
شناخت رابطه بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی در شرکت سایپا
شناخت رابطه بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی در شرکت سایپا
شناخت رابطه بین وابستگی اجتماعی و تعهد سازمانی در شرکت سایپا
فرضیه های تحقیق:فرضیه اصلی :بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در شرکت سایپا رابطه وجود دارد.فرضیه های فرعی :

بین پرداخت منصفانه و تعهد سازمانی در شرکت سایپا رابطه معنی داری وجود دارد.
بین انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی در شرکت سایپا رابطه معنی داری وجود دارد.
بین محیط کاری ایمن و بهداشتی و تعهد سازمانی در شرکت سایپا رابطه معنی داری وجود دارد.
بین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی در شرکت سایپا رابطه معنی داری وجود دارد.
بین قانون گرایی و تعهد سازمانی در شرکت سایپا رابطه معنی داری وجود دارد.
بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی در شرکت سایپا رابطه معنی داری وجود دارد.

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت