۲ برنامه تمر ینی درست و دقیق بوده و نمونه های تجربی تمر ینات را مطابق برنامه طراحی شده به انجام رسانده‌اند .
۳-نمونه های  شاهد هیچ گونه برنامه تمر ینی خا صی نداشته‌اند.
۴-آزمون‌های مقاومتی تحقیق حاضر به درستی طراحی شده و محقق به درستی آن‌ها را بکار برده است و  آزمودنی‌ها با انگیزه تمام تلاش خود را در انجام آن‌ها بکار برده‌اند .
١-٧ محدودیت‌های تحقیق
١-٧-١ محدودیت‌های خارج از کنترل محقق
۱  – شرایط روحی و روانی آزمودنی‌ها  قابل کنترل نبود .
۲ – شرایط زندگی و میزان فعالیت‌های روزانه آزمودنی‌ها  طی دوران تحقیق قابل کنترل نبود.
١-٧-۲ محدودیت‌های  در کنترل محقق
۱ – آزمودنی‌ها همگی از بین مردان بین سنین ٢۵ تا ٣۵ سال انتخاب شده‌‌اند چرا که درافراد بالای ٣۵ سال احتمال ابتلا به استئوآرتریت  وجود دارد لذا به‌منظور اطمینان از عدم ابتلا به آرتروز افراد بالای ٣۵ سال از طرح تحقیق حذف شدند .
۲- کلیه آزمودنی‌ها سابقه درد طی٩ ماه گذشته و یا بیشتر را داشته‌اند .
۳- هیچ کدام از آزمودنی‌ها  سابقه جراحی زانو و یا دررفتگی کشکک را نداشته‌اند .
۴- کلیه آزمودنی‌ها  طی ۶ ماه گذشته و طول مدت تحقیق در هیچ گونه فعالیت ورزشی شرکت نمی‌کردند .
۵- کلیه آزمود نی‌ها  از بین افراد غیر ورزشکار انتخاب شد ه‌اند .
۶-کلیه آزمود نی‌ها  داروها ی ر ایج در درمان سندرم درد کشککی رانی را مصرف نمود‌ه‌اند .
۷-پرسشنامه‌های درد در مورد هر دو زانو بوده است  زیرا افراد مبتلا به سندرم از درد هر دو پا اظهار شکایت می‌کردند.
١-٨ واژه‌های کلیدی
 تعاریف مفهومی (۱) و عملیاتی (۲)
     تمرینات مقاومتی :
١- تمریناتی که منجر به افزایش نیروی عضلانی از طریق سازگاری‌های عصبی و عضلانی می گردد(١۰).
۲- در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از کش‌های ورزشی با مقاومت متفاوت ، عضلات ابداکتور واداکتور و چرخاننده‌های ران آزمودنی‌ها تقویت شدند.
درد[۶]:
١-تجربه ناخوشایند حسی یاعاطفی واحساس آسیب  فردی و خصوصی است که ممکن است همراه با تخریب واضح یا بالقوه بافتی باشد.(IASP)[7]
۲-این عامل در تحقیق حاضر بوسیله مقیاس دیداری درد[۸]ا ندازه گیری شد .
زاویه Q:
١-زاویه‌ی است بین خط واصل خار خاصره ی فوقانی با مرکز کشکک و مرکز کشکک با برجستگی استخوان درشت نی (١١).
۲– در تحقیق حاضر این زاویه توسط پژوهشگر در کلینیک ارتوپدی با بهره گرفتن از گونیامتر اندازه گیری گردیده است.
سندرم درد پتلوفمورال :
١– دردی که جلوی زانو، کنار، زیر و یا اطراف کشکک احساس می‌شود و با فعالیت‌‌هایی نظیر بالا و پایین رفتن از پله‌ها، پیاده روی، نشست و برخاست، نشستن با زانوی خمیده به مدت  طولانی، دویدن در سطوح ناهموار، دوچرخه سواری، وزنه برداری و اسکی تشدید می‌شود)١٢،١٣و١۴)
۲- سندرم درد کشککی رانی آزمودنی‌ها توسط پزشک فوق تخصص ارتوپدی و با بهره گرفتن از شواهد بالینی و عکس  MRI تشخیص داده شد.
[۱] Patellofemoral Pain Syndrome.

[۲] Subchondral bone

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت