صفحات: 1 ... 239 240 241 ...242 ... 244 ...246 ...247 248 249 ... 476

  شنبه 27 مهر 1398 22:54, توسط مدیر سایت   , 1093 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

 

فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 1.2. دیدگاه های تاریخی اندیشه های مدیریت در خصوص مسئولیت اجتماعی …………………………
31
جدول 2.2. خلاصه ی پیشینه تحقیق در سطح ملی ……………………………………………………………………………….
53
جدول 2.2. خلاصه ی پیشینه تحقیق در سطح بین المللی …………………………………………………………………….
55
جدول 1.3. متغیرها،نوع و نحوی محاسبه ی آنها …………………………………………………………………………………….
65
جدول 2.3. محاسبه پایایی سؤالات مربوط به پرسشنامه …………………………………………………………………………
68
جدول 1.4. مشخصات جمعیت دموگرافیک ……………………………………………………………………………………………..
74
جدول 2.4. آزمون T یک نمونه برای متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………….
75
جدول 3.4. بررسی ضرایب و مقدار T برای متغیر بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی ………………………………..
76
جدول 4.4. بررسی ضرایب و مقدار T برای بعد قانونی مسئولیت اجتماعی……………………………………………….
77
جدول 5.4. بررسی ضرایب و مقدار T برای بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی ………………………………………….
77
جدول 6.4. بررسی ضرایب و مقدار T برای متغیر رفتار مجاز سازمانی …………………………………………………….
77
جدول 7.4. بررسی ضرایب و مقدار T برای متغیر رفتار غیر مخرب قانونی ………………………………………………
78
جدول 8.4. بررسی ضرایب و مقدار T برای متغیر رفتار مخرب قانونی ……………………………………………………..
78
جدول 9.4. بررسی ضرایب و مقدار T برای متغیر رفتار مخرب غیر قانونی ……………………………………………..
79
جدول 10.4. بررسی شاخص های برازندگی …………………………………………………………………………………………….
81
جدول 4-11- اثر خطی مستقیم نقش متغیرهای پژوهش در مدل  ……………………………………………………….
84
جدول 12.4. آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………………
86
جدول 13.4. آزمون فرضیه دوم  ……………………………………………………………………………………………………………….
86
جدول 14.4. آزمون فرضیه سوم  ……………………………………………………………………………………………………………..
87
جدول 23.4. آزمون فرضیه چهارم  …………………………………………………………………………………………………………..
87
جدول 23.4. آزمون فرضیه پنجم  …………………………………………………………………………………………………………….
88
جدول 23.4. آزمون فرضیه ششم 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

…………………………………………………………………………………………………………….
88
جدول 23.4. آزمون فرضیه هفتم  …………………………………………………………………………………………………………….
89
جدول 23.4. آزمون فرضیه هشتم  …………………………………………………………………………………………………………..
89
جدول 23.4. آزمون فرضیه نهم  ……………………………………………………………………………………………………………….
90
جدول 23.4. آزمون فرضیه دهم  ……………………………………………………………………………………………………………..
90
جدول 23.4. آزمون فرضیه یازدهم  ………………………………………………………………………………………………………….
91
جدول 23.4. آزمون فرضیه دوازدهم  ……………………………………………………………………………………………………….
91
جدول 23.4. خلاصه نتایج فرضیات ………………………………………………………………………………………………………….
92
 

فهرست اشکال
عنوان
صفحه
شکل 1.1. مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………………………..
11
شکل 2.4.  مدل در حالت اعداد معناداری(T-Value) ………………………………………………………………………….
82
شکل 3.4.  مدل در حالت ضرایب مسیر  ……………………………………………………………………………………………….
83
 
چکیده
مسئولیت اجتماعی سازمان، موضوع حساسیت برانگیز و مورد توجه در سال های اخیر بوده و عامل مهمی در بقای هر سازمانی محسوب می شود. مسئولیت اجتماعی فواید و مزایای زیادی در زمینه­های مختلف برای یک سازمان یا شرکت در بر خواهد داشت. لذا هر سازمان و مدیر بازاریابی باید فلسفه ای را برپایه مسئولیت اجتماعی و پای بندی به رفتارهای مسئولانه بیابد. مدل تحقیق حاضر از متغیرهای ابعاد مسئولیت اجتماعی (اخلاقی، قانونی، اقتصادی) و رفتارهای سیاسی کارکنان ­(رفتارهای مجاز سازمانی، رفتار مخرب و غیر مخرب قانونی و رفتار مخرب غیر قانونی) شکل گرفته است. از نظر هدف، روش تحقیق کاربردی و برحسب روش تحقیق؛ همبستگی بوده که با استفاده از ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. کارکنان بیمارستان های دولتی در شهرستان یزد جامعه آماری پژوهش بوده که از بین 280 کارمند ؛ تعداد 162 پرسشنامه به روش تصادفی ساده جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss18 تجزیه و تحلیل گردیده و تایید روابط بین متغیرها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل سازی PLS با استفاده از نرم افزار PLS2 Smart صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی بر رفتارهای مجاز سازمانی، رفتار مخرب غیرقانونی و رفتار غیرمخرب قانونی تأثیر معناداری دارد. بین بعد قانونی مسئولیت اجتماعی با رفتار مخرب غیرقانونی و رفتار غیرمخرب قانونی رابطه معنادار وجود داشته است. همچنین یافته ها نشان می‌دهد که رابطه بین بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی و رفتار غیرمخرب قانونی و رفتار مخرب قانونی و غیرقانونی نیز مورد تایید بوده است.
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 

مقدمه
سازمان­ها برای انجام وظایف با بیشترین کارایی و اثربخشی و در نتیجه تحقق اهداف و مأموریت­ها، علاوه بر رعایت استانداردها و قواعد سازمانی و قانونی، نیاز به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی دارند که آن­ها را در این امر یاری کرده، با ایجاد هماهنگی و ثبات رویه، حرکت آنها را به سمت وضعیت مطلوب تسهیل سازد. رعایت مسئولیت اجتماعی از راه افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد(رحمان سرشت و همکارانش،1388، 22).
مسئولیت اجتماعی[1] مهارتی است که باعث بروز رفتارهایی می شوند که مورد ارزش گذاری قرار می‌گیرند. این مهارت­ها می توانند در روابط با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزی بوجود آورند و منجر به احساس رضایت فردی و گروهی شوند و در صورت عدم رعایت آن می تواند اعتماد بین انسان­ها را کم­رنگ نموده و باعث از بین رفتن روحیه همکاری و تعاون در بین افراد شود (جلائیان بخشنده، 1388، 19).
نیروی انسانی به عنوان مهـم تـرین و بـا ارزش ترین سرمایه سازمان، عامل متفکر و توانمندی اسـت کـه  می‌تواند با استفاده بهینه از سایر منـابع، سـازمانی قدرتمنـد و پویا ایجاد نماید. بدیهی است کارمند با انگیزه می‌تواند به کمک قدرت اراده و تجربه های با ارزش خـود همـه چیـز را بـه نفـع جامعــه، محــیط کــاری و خــود تغییــر دهــد (قاسمیانی و همکارانش، 1393، 2). این پژوهش بر آن است تا تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها را بر مقوله رفتار­های سیاسی کارمندان مورد بررسی قرار دهد.
 

بیان مساله
مسئولیت اجتماعی سازمان موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال های اخیر بوده و عامل اساسی بقای هر سازمانی محسوب می شود. سازمان­های سرآمد به عنوان سازمان­هایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزش­های خویش ابراز دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری می شوند و به این ترتیب مسئولیت پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دو جانبه ای خواهد داشت بطوریکه هم سازمان از رویکرد اخلاقی­تر و منسجم­تر خود نفع می­برد و هم جامعه و طرف­های ذینفع نیز نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت (رویایی و مهردوست، 1388 ، 42).
بنابراین مسئولیت اجتماعی سازمان­ها عامل اساسی بقای هر سازمان است .با توجه به اینکه همه سازمان­ها ارتباط هایی با جامعه دارند، CSR صرف نظر از اندازه یا بخش سازمان، به درجات مختلف، به موضوع اجتناب ناپذیری تبدیل شده است، از آنجاکه این موضوع برای بسیاری از سازمان­ها قلمرو ناشناخته ای است، آن­ها لزوما برای مقابله با چالش­های پیش رو به خوبی تجهیز نیستند. مسئولیت اجتماعی سازمان کل طیف اصول بنیادی را، که از سازمان­ها انتظار می رود آن­ها را بپذیرند و در اقدامات خود منعکس کنند، در برمی گیرد. اصول مزبور، در میان بقیه موارد، شامل احترام به حقوق انسان، رفتار منصفانه با نیروی کار، مشتریان و تامین کنندگان، شهروندان خوبی برای جوامعی که در آن­ها فعالیت می کنند بودن و حفاظت از محیط زیست می شوند و این اصول نه تنها از لحاظ اخلاقی اهداف مطلوب و پسندیده ای هستند، بلکه عوامل کلیدی مهمی نیز در حصول اطمینان از این نکته اند که جامعه امکان بقای سازمان را در دراز مدت فراهم می آورد، زیرا از فعالیت­ها و رفتار سازمان بهره می برد (همان، 44). از طرفی یکی ازمهمترین مشکلات مسئولیت اجتماعی شرکت­ها و سازمان­ها تفاوت بین افراد و اجتماعات مختلف از  نظر فرهنگی ، جغرافیایی، اقتصادی و غیره می باشد که برای حل این مسئله اقداماتی نظیر تحقیق و جمع آوری اطلاعات از فرد، سازمان یا جامعه موردنظر، می باشد.
بنابراین امروزه مسئولیت اجتماعی سازمان­ها مفهومی وسیع­تر از فعالیت­های گذشته دارد. مسئولیت اجتماعی به طور اعم به مجموعه فعالیت­هایی گفته می شود که صاحبان سرمایه و بنگاه­های اقتصادی به صورت داوطلبانه به عنوان یک عضو موثر و مفید در جامعه انجام می­دهند. گریفن و بارنی مسئولیت اجتماعی راچنین تعریف می کنند:«مسئولیت اجتماعی­، مجموعه وظایف و تعهداتی است که

  شنبه 27 مهر 1398 22:53, توسط مدیر سایت   , 1499 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

این پژوهش سعی بران است که ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی در جهت این مقابله ارائه گردد…

کلید واژه: 1- قاچاق انسان.2- حقوق بشر.3- اسناد فراملی.4- بردگی.5-جرم سازمان یافته

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

1 . بیان مساله …………………………………………………………………………………………………… 1

2 . سابقه تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 2

3 . ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 3

4 . سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

5 . فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 4

6 . هدف‌ها و کاربردهای تحقیق…………………………………………………………………………….. 4

7 . روش و نحوه انجام تحقیق……………………………………………………………………………….. 5

8 . ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………. 5

فصل اول : قاچاق انسان در حقوق کیفری ……………………………………………………………. 6

بخش اول : تعریف قاچاق انسان…………………………………………………………………………….. 7

گفتار اول : ارکان جرم قاچاق انسان…………………………………………………………………………. 12

1.رکن قانونی…………………………………………………………………………………………………….. 13

2.رکن مادی………………………………………………………………………………………………………. 14

3.رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………………………….. 14

4.موضوع جرم…………………………………………………………………………………………………… 15

5.وسیله مجرمانه…………………………………………………………………………………………………. 15

6.تأثیر زمان و مکان ……………………………………………………………………………………………. 16

7.شخصیت طرفین………………………………………………………………………………………………. 16

8.نتیجه مجرمانه………………………………………………………………………………………………….. 18

9.رکن روانی……………………………………………………………………………………………………… 19

10.سوء نیت عام………………………………………………………………………………………………… 20

11.سوءنیت خاص……………………………………………………………………………………………… 20

گفتار دوم : مجازات…………………………………………………………………………………………….. 22

فصل دوم : ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی ………………………………………… 24

بخش اول : پیش گیری از قاچاق انسان…………………………………………………………………… 25

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بخش دوم : در آمد……………………………………………………………………………………………. 25

گفتار اول : جهانی سازی، مهاجرت و قاچاق انسان……………………………………………………. 26

گفتار دوم : عوامل ایجاد کننده مهاجرت………………………………………………………………….. 27

گفتار سوم : قاچاق انسان (عوامل مهاجرپذیری)………………………………………………………… 29

گفتار چهارم : واکنش‌های حقوقی بین المللی…………………………………………………………… 30

گفتار پنجم : تلاش‌های مقابله با قاچاق…………………………………………………………………… 31

گفتار ششم : پیش گیری از قاچاق انسان به منظور مقابله با خرید و فروش و تجارت انسان…. 32

فصل سوم : قاچاق کودکان از دیدگاه اسناد بین المللی ……………………………………………. 34

بخش اول : حمایت از کودکان و نوجوانان و جهانی شدن حقوق…………………………………….. 35

بخش دوم : مهمترین حقوق رشدمدارانه کودکان در اسناد بین المللی……………………………….. 36

گفتار اول : حق حمایت………………………………………………………………………………………… 36

گفتار دوم : حق عدم تبعیض………………………………………………………………………………….. 37

گفتار سوم : حق حفاظت در برابر بی توجهی و سوءرفتار……………………………………………… 37

فصل چهارم : حقوق بشر و قاچاق انسان …………………………………………………………….. 43

بخش اول : حقوق بشر ………………………………………………………………………………………… 44

گفتار اول : نقص حقوق بشر …………………………………………………………………………………. 45

گفتار دوم : حق زندگی ……………………………………………………………………………………….. 46

گفتار سوم : آزادی بیان…………………………………………………………………………………………. 47

بخش دوم : قاچاق زنان………………………………………………………………………………………… 47

بخش سوم : وضعیت قاچاقچیان و قربانیان در کشورهای اسلامی……………………………………. 48

بخش چهارم : طرح مساله……………………………………………………………………………………… 49

بخش پنجم : شناخت پدیده قاچاق زنان……………………………………………………………………. 50

گفتار اول : مفهوم قاچاق……………………………………………………………………………………….. 51

گفتار دوم : قاچاق زنان، فاجعه ای بزرگ در جهان……………………………………………………… 52

گفتار سوم : مفهوم قاچاق زنان……………………………………………………………………………….. 53

بخش ششم : پیشینه شناسی……………………………………………………………………………………. 54

بخش هفتم : قاچاق فریبنده……………………………………………………………………………………. 55

بخش هشتم : قوانین قبل از انقلاب………………………………………………………………………….. 56

بخش نهم : قوانین پس از انقلاب……………………………………………………………………………. 59

بخش دهم : سوداگری زنان……………………………………………………………………………………. 60

بخش یازدهم : عبور دادن غیر مجاز از مرز………………………………………………………………… 60

بخش دوازدهم : رویارویی با قاچاق زنان………………………………………………………………….. 62

گفتار اول : رویارویی بر پایه قانونگذاری…………………………………………………………………… 62

گفتار دوم : رویارویی بر پایه پیشگیری…………………………………………………………………….. 63

گفتار سوم : رویارویی بر پایه پیگیری……………………………………………………………………….. 63

گفتار چهارم : پیگرد داخلی……………………………………………………………………………………. 64

گفتار پنجم : پیگیرد بین‌المللی………………………………………………………………………………… 67

بخش سیزدهم : دستاورد……………………………………………………………………………………….. 69

بخش چهاردهم : عوامل و زمینه‏های قاچاق زنان و دختران……………………………………………. 70

گفتار اول : علل فرهنگی……………………………………………………………………………………….. 70

گفتار دوم :  عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………….. 71

گفتار سوم :   عامل خانوادگی…………………………………………………………………………………. 72

فصل پنجم : مقابله با بردگی و جرائم سازمان یافته در مقرارات ایران ………………………… 74

بخش اول : مفهوم بردگی………………………………………………………………………………………. 75

بخش دوم : انواع برده داری…………………………………………………………………………………… 76

گفتار اول : برده به عنوان دارای………………………………………………………………………………. 76

گفتار دوم : بیگاری کشیدن…………………………………………………………………………………….. 76

گفتار سوم : نیروی کار اجباری……………………………………………………………………………….. 76

گفتار چهارم : ازدواج اجباری…………………………………………………………………………………. 76

بخش سوم : برده‌داری در ادیان………………………………………………………………………………. 76

بخش چهارم : منع برده‌داری………………………………………………………………………………….. 77

بخش پنجم : جرائم سازمان یافته…………………………………………………………………………….. 77

بخش ششم : تعریف جرم سازمان‏یافته فراملّی و ویژگی‏های آن……………………………………… 78

بخش هفتم : ویژگی‏های جنایت سازمان‏یافته فراملّی…………………………………………………….. 79

بخش هشتم : عوامل و پیامدهای جرایم سازمان‏یافته فراملّی………………………………………….. 79

بخش نهم : پیامدهای جنایت سازمان‏یافته فراملّی………………………………………………………. 81

بخش دهم : عوامل توسعه جنایت سازمان‏یافته فراملّی…………………………………………………. 82

گفتار اول : عامل فرهنگی……………………………………………………………………………………. 82

گفتار دوم : شهرنشینی و صنعتی شدن کشورها…………………………………………………………. 83

گفتار سوم : فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد……………………………………………………… 83

گفتار چهارم : توسعه اطلاعات و سرعت و آسانی حمل و نقل……………………………………… 84

گفتار پنجم : درگیری‏های داخلی…………………………………………………………………………… 84

گفتار ششم : ضعف و فساد دولت مرکزی………………………………………………………………. 85

گفتار هفتم : گروهی بودن ارتکاب جرم در جرایم سازمان یافته…………………………………….. 85

بخش یازدهم : علل حقوقی گسترش جرایم سازمان‏یافته……………………………………………… 85

بخش دوازدهم : راه‏کار مبارزه با جرایم سازمان‏یافته……………………………………………………. 87

بخش سیزدهم : راه‏کار قانونی مبارزه با جرایم سازمان‏یافته فراملّی………………………………….. .87

بخش چهاردهم : مبارزه با جرایم سازمان‏یافته در قوانین داخلی…………………………………….. .88

بخش پانزدهم : جرایم سازمان یافته مورد رسیدگی در پلیس آگاهی……………………………….. ..88

بخش شانزدهم : آینده جرایم سازمان یافته……………………………………………………………….. …91

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… 93

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………… 93

منابع ……………………………………………………………………………………………………………….. 98

چکیده به لاتین…………………………………………………………………………………………………. 103

1 . بیان مساله   

       به موازات توسعه تکنولوژی و پیشرفت جوامع که در قرن اخیر صورت گرفته است، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده­تر شده است و به طبع آن اعمال مجرمانه و پدیده­های ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافته­اند. این جرایم و فعالیت­های مجرمانه همگی دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه ریزی و و هماهنگی خاصی صورت می­گیرد و بعضا پا را از مرزهای ملی فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در سطح بین المللی مطرح می­شود. این قبیل جرایم دارای ویژگی­های خاصی میباشند که مبارزه با انها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چارجوب یک همکری بین المللی میسر نیست از جمله این پدیده ها می توان به قاچاق انسان اشاره کرد که از قرن بیستم به عنوان یک معضل جدی مطرح شده است.

     بدون شک پدیده قاچاق انسان به عنوان اهانتی به کرامت انسان و جنایتی ناگوار علیه انسان و انسانیت است.اما در عین حال مسئله­ای جدی برای همه کشورها به شمار می رود که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و منطقه­ای است. امروزه در هیچ کجای جهان نمی توان نقطه ای یافت که از این پدیده شوم وآثار مخرب آن در امان باشد. یکی از دلایلی که سازمان های جنایی در سال های اخیر به قاچاق انسان، به ویژه زنان گرایش پیدا کرده­اند، سودآوری کلان آن است. آنان از نفوذ همه کسانی که بتوانند در قاچاق و تجارت زنان کمک کنند، بهره می­گیرند. نظیر دیپلمات ها، کارمندان ارشد و…. از آنجایی که این قبیل تبهکاری ها و بزهکاری ها، ماهیتاً در خفا و پنهان صورت می گیرد، کشف و شناسایی دقیق آن کار چندان آسانی نیست. زیرا قاچاق انسان یک مسئله چند بعدی است و جرمی است که مردم را از حقوق بشر و آزادی محروم می­سازد، خطرات بهداشت جهانی را افزایش می­دهد، و می تواند به ادامه فقر و ایجاد مانع در برابر توسعه در برخی مناطق منجر شود.برای مبارزه با این پدیده در حوزه بین المللی و منطقه­ای، نیازمند راهکارهای جامع و همکاریهای بین المللی است. بی اغراق به نظر نمی رسد که اگر قاچاق انسان را یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جامعه بین المللی در عصر حاضر دانست. مبارزه با قاچاق انسان به عنوان یک معضل جدی از اوایل قرن بیستم شروع گردید. در سال 1904 میلادی، مقاوله نامه بین المللی درپاریس راجب به تامین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایت­کارانه موسوم به خرید و فروش انسان به امضاء رسید. از آن زمان به بعد مقاوله نامه­ها و اسناد زیادی دیگری چه در عرصه حقوق بشر و چه غیر آن و چه در عرصه بین المللی و چه  در عرصه منطقه­ای توسط تابعان حقوق بین الملل به وجود آمده است؛ که از آن جمله می­توان به کنوانسیون­ها 1910-1912-1933-2000 که در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است اشاره کرد.

       در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه بین الملل اقدامات بسیاری انجام داده است که متاسفانه به علت مشکلاتی این قدامات نتوانسته اند موفقیت­آمیز باشند. سازمان ملل لازم دیده است که به پدیده قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند و در این راستا سازمان ملل اقدمات عدیده بسیاری انجام داده است که از آن جمله می­توان به برگزاری کنگره­های پنجساله پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که محور اصلی مباحثات آن کنگره مبارزه با جرایم سازمان یافته بود که یکی از این جرایم جرم قاچاق انسان است.

3 . ضرورت تحقیق

       آمارها حاکی از آن است که قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سود آورترین تجارت نامشروع جهان می باشد. تأثیرات مخرب قاچاق انسان بسیار گسترده است. قربانیان در معرض سوءاستفاده ذهنی و فیزیکی، تجاوز، تهدید علیه خود و خانواده و حتی مرگ قرار می­گیرند. اما خسارات­ها اغلب از سطح فرد فراتر می­رود؛ این جرمی است که سلامت، ایمنی و امنیت کل ملتها را تحت تاثیر قرار می­دهد.

         با وجود این، پاسخ جامعه بین المللی تاکنون متناسب با عمق فاجعه نبوده است. در سال 2007 در 40 درصد جهان هیچ گزارشی مبنی بر حتی یک محکومیت به جرم قاچاق انسان گزارش نشده است. در مناطقی هم که محکومیتهایی صورت پذیرفته است در مقایسه با آمار قربانیان، بسیار کم است. حجم بالایی از محکومیتها تنها در مناطق محدودی از جهان انجام گرفته است. اما در همین مناطق هم نرخ محکومیت به ندرت بالای 1,5 در صدهزار نفر بوده است. آمار کلی این است که بین سالهای 2003 تا2007، 32 درصدکشورها هیچ تعقیب جرمی را گزارش نکرده­اند. و 42 درصد نیز هیچ محکومیتی را اعلام نکرده­اند. جالب آن است که 19 % این کشورها، دارای قوانین خاص در رابطه با قاچاق وتجارت انسان بوده­اند.

           نمی­توان در مورد تعداد قربانیان سالیانه قاچاق انسان به قطعیت رسید. آمارها به ندرت قابل اعتماد و معیارها به شدت متفاوتند. تنها میتوان گفت که حجم تلفات آنقدر تکان دهنده هست که اقدامات مؤثرتر دولتها را می­طلبد. تراژدی قایق مالتا  در 1996که منجر به کشته شدن 272 جوان شد ( 170 نفر هندی، 71 نفر سریلانکایی و بقیه پاکستانی) تنها یک نمونه از شواهد است.

اما به هر حال مقابله با چنین پدیده هراس انگیزی، همت بیشتری می­طلبد. به قول دبیرکل پیشین سازمان ملل “اگر جرمی از محدوده مرز چندین کشور بگذرد و قانون لازم­الاجرا در این کشورها برای مقابله با این جرم کافی نباشد، آنگاه دیگر نمیتوان به مقابله با آن در سطح ملی محدود شد “. اگر دشمن در حال بهره برداری از فرصتهای ناشی از جهانی شدن برای رسیدن به اهداف خود باشد، در اینصورت پاسخ ما به آن نیز باید مشابه و جهانی باشد.

4 . سوال های تحقیق

1-آیا درسطوح بین المللی و منطقه­ای اقدامات  حقوقی در  جهت مقابله با قاچاق انسان صورت پذیر فته است؟

2-آیا اسنادحقوقی موجود در زمینه قاچاق انسان توانسته اند در پیشگیری از  وقوع ویا  گسترش آن موثر باشند؟

  شنبه 27 مهر 1398 22:53, توسط مدیر سایت   , 771 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

مقدمه…..3
1.1 بیان مسأله 3

1.2 اهمیت و ضرورت تحقیق: 3

1.3 سؤالات تحقیق: 3

1.3.1 سؤال اصلی: 3

1.3.2 سؤال‌های فرعی: 3

1.4 اهداف تحقیق: 3

1.4.1 هدف اصلی: 3

1.4.2 اهداف فرعی: 3

1.4.3 اهداف کاربردی: 3

1.5 فرضیه‌ی تحقیق: 3

1.6 پیشینه‌ی تحقیق: 3

1.7 معرفی منابع: 3

1.8 سازماندهی تحقیق: 3

1.9 جنبه‌ی نوآوری وجدید بودن تحقیق: 3

1.10 مفاهیم اصلی تحقیق: 3

1.11 روش و رویکرد تحقیق: 3

1.12 تنگناها: 3

2. کلیات………….. 3
2.1 بازتبیین مفاهیم کلیدی. 3

1.2.1 معنا شناسی شیعه و تشیُّع. 3

1.2.2 معنا شناسی مهدی و مهدویت:


1.2.3معنا شناسی غیبت: 3

1.2.4 معنا شناسی انشعاب: 3

1.2.5 معنا شناسی فرقه 3

2.2 گستره‌ی اندیشه‌ی منجی موعود در اسلام: 3

2.2.1 آموزه‌ی مهدویت از نظرگاه قرآن کریم: 3

2.2.2 آموزه‌ی مهدویت از نظرگاه اهل سنت: 3

2.2.3 آموزه‌ی مهدویت در اندیشه‌ی شیعه امامیه- اثناعشریه : 3

2.3 اولین اندیشه‌های فرقه‌گرایی در اسلام: 3

2.4 بازتبیین علل و زمینه‌های فرقه‌گرایی دراسلام: 3

2.4.1 سیاست و سیاست مداران: 3

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2.4.2 تبادل فرهنگی با فرهنگ‌های موجود: 3

2.4.3 تعصُّبات قبیله‌ای : 3

2.4.4 اختلافات فردی: 3

فصل دوم: زمانه‌شناسی روزگار غیبت صغرا

زمینه سازی معصومین در باورپذیری غیبت: 3
1.1 غیبت در آینه‌ی کلام معصوم7: 3

1.2 غیبت در آینه‌ی عمل معصوم: 3

بازتاب باورداشت غیبت در آینه‌ی تاریخ: 3
2.1 بازتاب باورداشت اندیشه‌ی غیبت (از قرن اول تا قبل از غیبت صغرا): 3

غیبت صغرا…… 3
3.1 ویژگی‌های غیبت صغرا 3

3.2 دورنمایی از اوضاع شیعیان در عصر غیبت صغرا: 3

3.2.1 موقعیت سیاسی شیعیان. 3

3.2.2 موقعیت اجتماعی..3

 

3.2.3 موقعیت علمی و فرهنگی.. 3

فصل سوم: بررسی انشعابات ایجاد شده در روزگار غیبت صغرا

سیر تاریخی انشعابات ایجاد شده در میان امامیه: 3
1.1 واقفیه: 3

1.1.1 دیدگاه گروه اول: 3

1.1.2 دیدگاه گروه دوم: 3

1.1.3 دیدگاه گروه سوم: 3

1.1.4 واقفیه در آئینه‌ی نقد و بررسی: 3

1.2 جعفریه: 3

1.2.1 دیدگاه گروه اول: 3

2.2.2 دیدگاه گروه دوم: 3

2.2.3 دیدگاه گروه سوم : 3

4.2.2 دیدگاه گروه چهارم: 3

2.2.5 جعفریّه در آیئنه‌ی نقد و بررسی: 3

1.3 محمّدیه 3

1.3.1  محمّدیه درآئینه‌ی نقد و بررسی: 3

1.4 انقطاع امامت (عسکریّه): 3

1.4.1 دیدگاه گروه اول: 3

1.4.2 دیدگاه گروه دوم: 3

1.4.3 عسکریّه در آیئنه‌ی نقد و بررسی : 3

1.5 قطعیه: 3

1.5.1 دیدگاه گروه اول: 3

1.5.2 دیدگاه گروه دوم: 3

1.5.3 دیدگاه گروه سوم: 3

1.5.4 دیدگاه گروه چهارم: 3

1.5.5 دیدگاه گروه پنجم: 3

1.5.6 دیدگاه گروه ششم: 3

1.5.6 امامیه در آئینه‌ی نقد و بررسی: 3

1.5.7وجوه تشابه و تمایز امامیه با سایر انشعابات: 3

فصل چهارم: تحلیل و بررسی انشعابات ایجاد شده در روزگار غیبت صغرا

زمینه‌ها و عوامل شکل گیری انشعابات… 3
1.1 عوامل زمینه ساز 3

1.1.1 حیرت حاکم بر فضای جامعه: 3

1.1.2 فاصله گرفتن از خط اصیل امامت… 3

1.1.3 نجات باوری مهدوی: 3

1.2 عوامل تسهیل کننده 3

1.2.1 زمینه‌های فرهنگی.. 3

1.2.2 نابسامانی اجتماعی و اقتصادی: 3

1.2.3 باورهای غلط.. 3

1.2.4 نگاه سطحی و عاطفی به آموزه مهدویت: 3

1.2.5 برداشت‌های نادرست از روایات: 3

1.2.6 ناآگاهی دینی: 3

1.3 عوامل شتاب زا 3

1.3.1 شبهه. 3

1.3.2 پشتیبانی خلافت عباسی از مدعیان  مهدویت: 3

1.3.3 سست نمودن پایگاه اجتماعی معتقدان به مهدویت: 3

1.3.4 تکلیف‌گریزی و اباحه‌گری: 3

امتداد تاریخی و پیامدهای انشعابات: 3
بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در از بین رفتن انشعابات ایجاد شده : 3
1.3 حضور امام در هدایت ( تشریعی و تکوینی) جامعه:3

2.3 نقش نائبان خاص در انسجام جامعه‌ی شیعی: 3

3.3 نقش علمای شیعه در انسجام جامعه‌ی شیعی: 3

3.4 نقش زمینه سازی‌های ائمه: در انسجام جامعه‌ی شیعی. 3

جمع‌بندی و نتیجه گیری:……… 3

پیشنهادات کاربردی…….. 3

فهرست منابع……… 3

پیوست……. 3

چکیده:

تاریخ اهل بیت: را به لحاظ حضور ظاهری و غیبت امامان معصوم: می‌توان به دو دوره تقسیم نمود: دوره‌ی حضور؛ و دوره‌ی غیبت. هر یک از این دوره‌ها، دارای ویژگی‌هایی متمایز از دوره‌ی دیگر است. دوره‌ی نخست به مدد حضور ظاهری معصومین:، زمینه‌ی هدایت به سوی حق بیشتر و زمینه‌ی انحرافات و بی‌راهه‌ها کمتر بود اما در دوره‌ی دوم با غیبت امام4 زمینه‌ی جریان‌های انحرافی رو به گسترش گذاشت. بنابراین یکی از دوره‌های حساس تاریخ شیعه که به واسطه‌ی عدم حضور ظاهری امام معصوم در جامعه فرقه‌ها و جریان‌های انحرافی در آن گسترش یافت، عصر غیبت و به ‌ویژه دوران غیبت صغرا است. در تعداد این فرقه‌ها میان فرقه‌نگارن اختلاف نظر هست، اما با وجود این اختلافات، می‌توان آن‌ها را پنج گروه واقفیه، جعفریه، محمدیه، قائلین به انقطاع امامت و قطعیه دانست. عوامل مختلفی در پدید آمدن این فرقه‌ها، نقش داشتند که مهمترین آن‌ها را می‌توان جو خفقان و حیرت حاکم بر فضای جامعه، بروز پاره‌ای جاه طلبی‌ها و فاصله گرفتن از خط امامت اصیل دانست. اما در کنار این فرقه‌ها، تنها گروهی که توانست حضور قاطع خود را در مرکز خلافت اسلامی حفظ نماید، امامیه-اثنی عشریه بودند که حضرت حجت بن الحسن العسکری4 را آخرین امام منصوص الهی می‌دانستند، که این امر معلول عواملی بود از جمله هدایت‌گری‌های امام مهدی4، اقدامات نائبان و فعالیت‌های علمای این عصر و همچنین زمینه‌سازی‌های ائمه: و این حقیقت روشن می‌شود که غیبت حضرت جزئی است و هرچند ایشان در پرده‌ی غیبت بسر برده اما آثار وجودی ایشان در هدایت جامعه آشکار است. نگارنده در این رساله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد اثبات این فرضیه‌ است که در روزگار غیبت صغرا، به علت عدم اعلام عمومی ولادت حضرت مهدی4، فشار سیاسی حاکم بر جامعه‌ و مواجهه با چالش « غیبت» شیعیان دچار شک و حیرت شدند و انشعاباتی در میان امامیه شکل گرفت. البته این انشعابات با رهبری امام زمان4، روشنگری‌های نائبان خاص وتلاش علمای زمان و همچنین زمینه‌سازی‌های معصومین: بسیار محدود و کم اثر بوده است و منجر به تشکیل هیچ جنبش یا قیام و یا حکومتی در جامعه نشد.

واژه‌گان کلیدی: شیعه، غیبت، فرقه، مهدویّت، واقفیه، جعفریه، محمدیه، انقطاع، قطعیه.

فصل اول
1. مقدمه
1.1 بیان مسأله

  شنبه 27 مهر 1398 22:52, توسط مدیر سایت   , 968 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

فصل اول: مقدمه و کلیات

فصل دوم: بررسی منابع. Error! Bookmark not defined.

2-1- باکتری‌های افزاینده رشد   21

2- 2- تاثیر باکتری‌های محرک رشد بر گیاهان   22

2-2-1- افزایش رشد گیاه   22

2-2-2- اثر بر جوانه زنی   23

2-2-3- تغذیه عناصر غذایی   23

2-2-4- افزایش مقاومت به تنش های محیطی   24

2-2-5- تاثیر بر میکروارگانیسم های دیگر خاک   25

2-3- محلول پاشی   25

2-3-1- کاربرد روی   26

2-3-2- کاربرد آهن   27

2-3-3- کاربرد منگنز   28

2-3-4- کاربرد همزمان عناصر   28

3- 1- محل انجام آزمایش   30

3- 2- نمونه برداری و تجزیه شیمیایی خاک   30

3-2-1- نیتروژن خاک   Error! Bookmark not defined.

3-2-2- فسفر خاک   30

3-2-3- پتانسیم تبادلی خاک   31

3-2-4- عناصر کم مصرف   31

3-3- تعیین بافت خاک   31

3-4- طرح آماری   31

3-4-1- تیمارهای مورد استفاده   32

3-4-1-1- عامل اصلی   32

3-4-1-2- عامل فرعی   32

3-4-1-3- عامل فرعی فرعی   32

3-5- اجرای طرح   32

3-5-1- نحوی تیمار کود زیستیو محلول پاشی عناصر کم مصرف   33

3-6- آماده سازی زمین و کشت بذر   33

3-7- عملیات داشت   33

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-7-1- آبیاری   33

3-7-2‌-واکاری   33

3-7-3- تنک کردن   34

3-7-4- مبارزه با علف های هرز و آفات   34

3-8‌- نمونه برداری و اندازه گیری مورد بررسی صفات   34

3-8-1- نمونه برداری جهت تعیین صفات   34

3-8-2- نمونه برداری در برداشت نهایی   35

3-8-3- اندازه گیری روغن دانه   35

3-8-4- اندازه گیری پروتئین دانه   35

3-9- تجزیه و تحلیل داده‌ها   35

4-3-1 درصد پروتئین   53

4-3-2 درصد روغن   55

فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری   57

5-1-شاخص سطح برگ (LAI)   58

5-2-سرعت رشد محصول (CGR)   58

5-3-سرعت رشد نسبی (RGR)   59

5-4-سرعت جذب خالص (NAR)   59

5-2- عملکرد دانه   60

5-3- عملکرد بیولوژیک   60

5-4- شاخص برداشت   61

5-5- تعداد غلاف در بوته   61

5-6-تعداد دانه در بوته   62

5-7- وزن هزار دانه   62

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                     صفحه

شکل4-2 پاسخ شاخص برداشت رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر  38

شکل4-3 پاسخ دوام سطح برگ رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر  39

شکل 4-4 پاسخ دوام سطح برگ رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 40

شکل4-5 پاسخ سرعت رشد محصول رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 41

شکل 4-6 پاسخ سرعت رشد محصول رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 41

شکل4-7 پاسخ سرعت رشد محصول رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 42

شکل4-8 پاسخ سرعت رشد محصول رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 43

شکل4-9 پاسخ سرعت رشد محصول رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. Error! Bookmark not defined.

شکل4-10 پاسخ سرعت رشد محصول رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 44

شکل4-11 پاسخ عملکرد دانه به اثر ساده محلول پاشی. 47

شکل 4-13 پاسخ عملکرد بیولوژیک رقم الیت به اثر متقابل تلقیح و عدم تلقیح در محلول پاشی عناصر. 48

شکل4-14 پاسخ شاخص برداشت در رقم 033 به اثرات متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 49

شکل 4-15 پاسخ شاخص برداشت در رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پاشی عناصر. 50

شکل 4-6‌1پاسخ تعداد غلاف در بوته به اثر ساده محلول پاشی. 51

شکل4-17 پاسخ تعداد دانه در بوته به اثر ساده محلول پاشی عناصر. 51

شکل4-18 پاسخ وزن هزار دانه به محلول پاشی عناصر. 52

شکل 4-19 پاسخ میزان پروتئین رقم 033 به اثر متقابل تلقیح در محلول پای عناصر. 54

شکل4-20 پاسخ میزان پروتئین رقم الیت به اثر متقابل تلقیح در محلول پای عناصر. 54

شکل 4-21 مقایسه میانگین اثرات متقابل رقم، باکنری بر صفت درصد روغن  55

شکل4-22 مقایسه میانگین اثر ساده محلول پاشی بر صفت درصد روغن. 56

 

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 3-1- میانگین نتایج تجزیه خاک مزرعه قبل ازا جرای آزمایش. Error! Bookmark not defined.

جدول 4-1: تجزیه واریانس شاخص‌های رشدی در دو رقم سویا. 37

جدول (4-3) ضریب همبستگی شاخص‌های رشدی با عملکرد دانه (96= (n. 44

جدول 4-3: تجزیه واریانس رقم، باکتری و محلول پاشی بر صفت‌های وزن هزار دانه، تعداد دانه در بوته و تعداد غلاف در بوته. 45

جدول 4-4: تجزیه واریانس رقم، باکتری و محلول پاشی بر شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه. 46

جدول 4-5 ضریب همبستگی عملکرد و اجزا عملکرد (96n=).. 52

جدول 4-4: تجزیه واریانس اثرات متقابل رقم، باکتری و محلول پاشی بر صفات کیفی   53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

مقدمه و کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

سویا Merr.] [Glycine Max (L.) یکی از دانه‌های روغنی و از مهم‌ترین گیاهان خانواده لگومینوز محسوب می‌‌شود و در آب و هوای گرم و در مناطق استوایی ونیمه استوایی کاشته می‌شود. این گونه گیاهی، احتمالاًحدود دو هزار سال قبل، در مناطق شمال چین اهلی شده است. اهمیت آن بخاطر پروتئین و روغن بالای دانه آن است (فتحی،1378).پروتئین آن با گوشت و فرآورده‌های لبنی و تخم مرغ قابل مقایسه بوده و به همین دلیل یکی از گیاهان ممتاز قرن بیستم لقب گرفته است (کوچکی، 1373).

پیشرفت و توسعه در بخش کشاورزی مستلزم مراحل گوناگون و مرتبط با هم می‌باشد. محقق، مروج و کشاورز به عنوان بخشی از نظام دانش و اطلاعات کشاورزی می‌باشند و نقش مهمی در توسعه کشاورزی ایفا می‌نمایند. در کشور ما قبل از هر چیز باید پذیرفت که هر گونه تحول در بخش کشاورزی نیازمند تحول در فرایند تولید و انتقال تکنولوژی می‌باشد در غیر این صورت هیچ گونه تغییر اساسی و اصولی در بخش کشاورزی حاصل نخواهد شد (علیپور، 1386).

از آنجایی که توانایی تولید غذا یکی از عوامل اصلی توسعه جوامع بشری است توسعه اقتصادی جامعه نوین بستگی به گیاهان زراعی دارد زیرا به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای مصرف انسان مورد نیاز می‌باشد. با وجود اینکه افزایش قابل ملاحظه‌ای در طی 30 سال گذشته در تولید گیاهان زراعی بدست آمده، با این حال متوسط عملکرد اکثر گیاهان زراعی هنوز کمتر از حد پتانسیل آن‌‌‌هاست. عملکرد بالقوه تنها با استفاده از ارقام پر محصول در شرایط مدیریتی ایده ال و همراه با محیط فیزیکی و شیمیایی مطلوب بدست خواهد آمد. یکی از راه های دستیابی به عملکرد بالاتر، تأمین مقادیر کافی عناصر معدنی برای گیاهان زراعی است (فتحی، 1378). برای گیاهانی مانند سویا که با اتکا به همزیستی با باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن مولکولی، بدون نیار به مصرف کودهای شیمیایی بالاترین بازده محصول را داشته باشند، استفاده از این توان ذاتی، به لحاظ جنبه‌های مفید اقتصادی و زیست محیطی آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود (اسدی رحمانی و همکاران، 1381). با توجه به هزینه زیاد برای تولید کودها و هچنین مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف این کودها، لزوم تجدید نظر در روش‌های افزایش تولید ضروری است.

کشاورزی پایدار به عنوان یک نظام زراعی شامل رهیافت‌هایی است که وابستگی کشاورزان به برخی نهاده‌های کشاورزی را کاهش می‌دهد ومنجر به کاهش تخریب محیط زیست و تعادل بین نسل‌ها می‌گردد. مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد کود‌های شیمیایی، انرژی وهزینه‌های تولید و مصرف آن‌ها از مهمترین مسائل جهان امروز است. یکی از راهکارهای تولید بهینه محصول و حفظ

  شنبه 27 مهر 1398 22:51, توسط مدیر سایت   , 501 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

پایان نامه عوامل آمیخته بازاریابی//کانال توزیع و بازاریابی
کانال توزیع( مکان)

تصمیم گیری در مورد چگونگی توزیع نیز همچون سایر تصمیمات آمیخته بازاریابی باید با اهداف مدیریت سازگار باشد. این اهداف ممکن است به صورت تعیین میزان حجم فروش یا درصد سهم بازار، میزان مبلغ کل فروش یا میزان فروش محصولی خاص بیان شده باشند. شاید مدیریت یک سازمان در آغاز، نسبت به ایجاد بخش های خاصی از بازارمثلا گروه خاصی از مشتری، بخش جغرافیایی خاص و یا در موارد خاصی از مصرف محصول علاقمند باشد

یکی از مهمترین چالش های مدیران بازاریابی و تولیدکنندگان، انتقال کالاهای تولیدی خود به بازارهای هدف است. بر این اساس تصمیم‌گیری در خصوص شیوه انتقال کالا به محل خرید یا مصرف، از جمله تصمیمات مهمی است که مدیر بازاریابی با آن مواجه است. اهمیت تصمیمات اتخاذ شده در خصوص کانالهای توزیع، به این دلیل است که شرکت مجبور است برای مدتی طولانی به این تصمیمات پایبند و متعهد بماند. چراکه چندین سال طول می‌کشد یک سیستم توزیع بطور مطلوب مستقر شود و به آسانی قابل تغییر

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

نیست. تولیدکننده یا عمده‌فروش باید در مورد چگونگی توزیع محصولات تصمیم بگیرد. توزیع باید به گونه‌ای صورت گیرد که هنگام نیاز به محصول فروش و عرضه آن تسهیل شود. همچنین این متغیر باید با سایر زمینه‌های استراتژی بازاریابی یعنی محصول ترویج و قیمت سازگاری داشته باشد. به عنوان مثال یک محصول با کیفیت بالا به تنهایی برای بالا بودن قیمت محصول کافی نیست و لازم است که سیستم توزیع نیز کیفیت مشابهی داشته باشد. برای تصمیم‌گیری در مورد چگونگی توزیع کارآفرین باید عوامل مانند کانال‌های توزیع و تعداد واسطه‌ها را بشناسد. شبکه توزیع بخشی از نظام اقتصادی کشور می باشد که تحولات اقتصادی کشور در تعیین کارکرد و ساختار آن مؤثر است . این شبکه حلقه رابط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و متشکل از عاملینی است که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و عمل توزیع کالاها را انجام میدهند(فرجی،1390(.
توزیع  یکی از اجزای آمیخته بازاریابی است که در ساده‌ترین حالت آن وظیفه انتقال محصول از محل تولید به محل خرید مشتری را بعهده دارد. بعبارت دیگر مهمترین وظیفه مدیریت توزیع این است که کالا را در زمان و مکان مناسب در دسترس مشتریان بالقوه قرار دهد.
کانال توزیع  مجموعه‌ای از سازمانها و افراد وابسته است که کالا یا خدمت مورد نظر را در دسترس مشتریان نهایی قرار می‌دهد. کانال توزیع، تولیدکننده و مشتریان کالا را به یکدیگر متصل می‌کند. ارکان کانال توزیع را واسطه ها تشکیل می دهند( فرزین، 1386).
عده ای براین باورند که واسطه ها باعث افزایش قیمت می شوند و نقش آنها غیر ضروری است. باید گفت نقش واسطه ها را می توان کم کرد اما حذف آنها منجر به کاهش هزینه های توزیع نمی شود. با انتقال وظیفه توزیع از تولید کننده به واسطه ها کنترل بر کالا و امر فروش کاهش می یابد.
ارکان اساسی شبکه توزیع عبارتند از:

تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا به شبکه   

عمده فروشان که واسط بین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نهایی می باشند

خرده فروشان که رساننده نهایی کالاوخدمات به دست مصرف کنندگان اند

مصرف کنندگان که کالاها را از شبکه خارج و مصرف می کنند.

1 ... 239 240 241 ...242 ... 244 ...246 ...247 248 249 ... 476

جستجو