عنوان صفحه
چکیده 2
فصل اول :کلیات پژوهش
بیان مساله 2
اهمیت وضرورت پژوهش 9
اهداف 11
سوالات پژوهش 11
تعریف مفاهیم و اصلاحات پژوهش 12
خرد 12
ساختار عاملی 12
رواسازی 13
اعتباریابی 13
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش
مقدمه 15
ادبیات تاریخی خرد 15
خرد در میان تمدن های گذشته 15
خرد در بین النهرین 15
خرد در مصر باستان 16
خرد درآیین کنفسیوس 16
خرد در آیین بودا 16
خرد در آیین زرتشت 17
خرد در متون ادبی فارسی 18
خرد در قرآن 18
تاریخچه ی شکل گیری مطالعات روانشناختی خرد 18
نظریه های خرد 19
مفهوم سازی عامیانه از خرد (نظریه ی ضمنی) 20
مولفه های اصلی خرد در نظریه ی ضمنی 22
نظریه رسمی خرد : مفهوم سازی و اندازه گیری 22
1- رویکرد تحولی 23
الف.بر مبنای نظام خود 23
دیدگاه کارول لیف 24
دیدگاه لووینگر 24
دیدگاه بری من 25
لوونسون 26
ب.رویکرد تحولی پیاژه 27
دیدگاه لابووی-ویف 27
2- خرد به عنوان نظام دانش 28
الف.مکتب برلین 28
ب.نظریه تعادل استرنبرگ 29
3- خرد به عنوان ویژگی شخصیت 29
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

/>مدل سه بعدی آردلت 29
مدل شش عامل براون 30
مدل پنج عاملی وبستر 31
مطالعات بین فرهنگی 31
تفاوت های فردی در مفاهیم ذهنی خرد 33
مدل مفهومی مکتب برلین 34
الگوی مفهومی گلوک و بلوک بر مبنای نظریه ضمنی 35
بلوغ و خودپنداره در خرد مبتنی بر تجارب فردی 35
تاریخچه ی نظریه پرسش-پاسخ 36
مفروضه های اساسی نظریه پرسش-پاسخ 36
نرم افزار مولتی لوگ 37
مقیاس 5 عاملی وبستر و تحقیقات انجام شدۀ وی
در این زمینه 37
جمع بندی 38
فصل سوم:روش شناختی پژوهش
مقدمه 41
روش پژوهش 41
شیوه ی اجرای پژوهش 41
جامعه آماری 42
روش نمونه گیری وحجم نمونه ها 42
روش وابزار جمع آوری اطلاعات 42
روش تجزیه وتحلیل 43
فصل چهارم:یافته های پژوهش
مقدمه 45
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 45
نتایج تحلیل عاملی تاییدی 52
مدل سوال پاسخ برای تحلیل سوالات خرده مقیاس 60
نتایج اعتبار محتوا 96
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری 98
محدودیت های پژوهش 99
پیشنهادهای پژوهش 100
فهرست منابع 101
پیوست ها 106

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت