پایان نامه نظارت بر قوه مجریه/نقش نظارت عمومی
نقش نظارت عمومی در مسئولیت متقابل همه مردم در برابر یکدیگر و در برابر دولت  و نیز دولت در برابر مردم که از ممیزات و خصایص ویژه نظام جمهوری اسلامی است و قتی بیشتر روشن می‌شود که ما به ضعف کنترل قدرت از طریق انتخابات و مراجعه به آرای عمومی پی می‌بریم؛ زیرا مسئولان منتخب مردم و گردانندگان امور و مقامات بالای کشور از طرف مردم برگزیده شده‌اند و نیز نمایندگان مردم خود را مجبور نمی‌بینند که در هر موردی نظر انتخاب کنندگان را تأیید کنند و در دوران نمایندگی تا پایان مدتی که برای آن مدت انتخاب شده‌اند، امکان هر نوع انحراف و لغزش وجود دارد و دموکراسی، به معنی مراجعه به آرای عمومی به تنهایی قادر نیست که از فساد قدرت و انحراف و لغزش دولتمردان و نمایندگان ملت جلوگیری کند. از سوی دیگر، مردم هرگز نباید در برابر نظریه قوه مقننه یا قوه مجریه از ایفای نقش خود چشم بپوشند و اصولاً پارلمان و دولت اگر بدون پی بردن به نظرات مردم عمل کند، نه تنها با خطر عدم تصویب اقدامات انجام شده روبه‌رو می‌شود، لکه ممکن است مصوبات آن‌ها هرگز جامه عمل نپوشد و همواره امکان اجرا نشدن آن‌ها وجود دارد زیرا اجرای صحیح و طبیعی قوانین، مستلزم حداقل رضایت مردم است. آگاهی از نظر مردم جزء لاینفک آزادی، حاکمیت مردمی و رهبری است. بر این اساس، نیرومندترین اهرمی که می‌تواند در جامعه قدرت را کنترل کند، و در همه حال، با چشم باز ناظر همه‌ی اعمال در تمامی ابعاد و اعماق

 

جامعه باشد، چشم باز و آگاه و مسئول همه‌ی مردم است. (عمید زنجانی، 80، 1392)

هر دولت قانونمند برای حفظ مشروعیت قانونی خود، نیاز به رعایت کامل قانون اساسی و انطباق عملکردهای آن، با اصول قانون اساسی دارد. از سوی دیگر، قانون اساسی به دلیل نداشتن ضمانت اجزایی ماهوی، برای صیانت اصول خود در برابر عملکردهای فرا قانون اساسی نهادها و جلوگیری از تجاوز اشخاص و یا نهادهای 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت