« پایان نامه ارشد : بررسی میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانیدانلود پایان نامه : بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوۀ چند رسانه ایِ مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل »

برنامه‌های جانبی

برنامه‌های جانبی

  دوشنبه 15 مهر 1398 21:20, توسط مدیر سایت   , 896 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

مرداد 1394 
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
 
فصل1 : کلیات پژوهش
1-1. مقدمه. 2
1-2. بیان مسأله. 2
1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش… 6
1-4. فرضیه‌ها 7
1-5. اهداف پژوهش… 7
1-6. پرسش‌های پژوهش… 9
1-7. متغیرهای پژوهش… 9
فصل2 : مبانی نظری پژوهش
2-1. مقدمه. 16
2-2. برند. 17
2-3. اعتماد به برند. 22
2-4. ارزش ویژه برند. 23
2-5. پارامترهای موثر بر ارزش ویژه برند. 25
2-6. دانش برند. 38
2-7. وفاداری به برند. 39
2-8. رابطه با برند. 40
2-9. برند و مشخصه های آن. 40
2-10. برندسازی.. 42
2-11. ویژگی های یک برند خوب.. 43
2-12. آمیزه بازاریابی.. 48
2-13. آمیخته تبلیغات.. 48
2-14. سوابق مرتبط.. 49
فصل3 : روش پژوهش
3-1. مقدمه. 53
3-2. روش پژوهش… 53
3-3. جامعه آماری.. 55
3-4. نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 55
3-5. ابزار گردآوری داده‏ها 56
3-6. اعتبار و روایی.. 56
3-7. متغیرهای تحقیق، نحوه اندازه‏گیری آن ها و مدل های آماری جهت آزمون فرضیات.. 57
3-7-1. متغیرهای مستقل.. 57
3-7-2. متغیر اصلی یا وابسته. 57
3-8. چگونگی جمع‏آوری داده‏ها 58
3-9. روش‏های آماری.. 58
3-10. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 59
فصل4 : تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1. مقدمه. 60
4-2. توصیف داده‏ها 61
4-2-1. وضعیت آزمودنی‏ها بر حسب نوع فروشگاه 61
4-2-2. وضعیت آزمودنی‏ها بر حسب جنسیت… 62
4-3. تحلیل داده‏ها 63
4-3-1. بررسی نرمال بودن داده‏ها 64
4-3-2. ادراک مشتری از هزینه تبلیغات بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 65
4-3-3. ادراک مشتری از هزینه تبلیغات بر شناخت برند تاثیر معنی‏داری دارد. 67
4-3-4. ادراک مشتری از هزینه تبلیغات بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 69
4-3-5. نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 71
4-3-6. نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر شناخت برند تاثیر معنی‏داری دارد. 72
4-3-7. نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 74
4-3-8. ادراک مشتری از ترفیعات پولی بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 76
4-3-9. ادراک مشتری از ترفیعات پولی بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 78
4-3-10. ادراک مشتری از ترفیعات غیرپولی بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 80
4-3-11. ادراک مشتری از ترفیعات غیرپولی بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 81
4-3-12. شناخت برند بر کیفیت ادراک شده تاثیر معنی‏داری دارد. 83
4-3-13. شناخت برند بر تداعی برند تاثیر معنی‏داری دارد. 85
4-3-14. کیفیت ادراک شده بر وفاداری مشتریان تاثیر معنی‏داری دارد. 87
4-3-15. تداعی برند بر وفاداری مشتریان تاثیر معنی‏داری دارد. 89
فصل5 : نتیجه گیری
5-1. مقدمه. 92
5-2. بحث در یافته‏ها 93
5-3. پیشنهادهای تحقیق.. 97
5-3-1. پیشنهادهای کاربردی.. 97
5-3-2. پیشنهادهای پژوهشی.. 98
5-4. محدودیت‏های تحقیق.. 99
منابع. 99
پیوست… 100
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                 صفحه
جدول2-1. دیدگاه‏های مختلف در تعاریف برند. 23
جدول4-1. جامعه آزمودنی این پژوهش بر حسب نوع فروشگاه 61
جدول4-2. جامعه آزمودنی این پژوهش بر حسب جنسیت… 62
جدول4-3. آزمون کلموگرف – اسمیرنوف نرمال بودن داده ها 65
جدول4-4. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 66
جدول4-5. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 66
جدول4-6. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 67
جدول4-7. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 67
جدول4-8. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 68
جدول4-9. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 68
جدول4-10. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 69
جدول4-11. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 70
جدول4-12. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 70
جدول4-13. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 71
جدول4-14. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 71
جدول4-15. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 72
جدول4-16. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 73
جدول4-17. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 73
جدول4-18. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 74
جدول4-19. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 74
جدول4-20. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 75
جدول4-21. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 76
جدول4-22. میزان

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 76
جدول4-23. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 77
جدول4-24. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 77
جدول4-25. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 78
جدول4-26. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 79
جدول4-27. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 79
جدول4-28. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 80
جدول4-29. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 80
جدول4-30. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 81
جدول4-31. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 82
جدول4-32. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 82
جدول4-33. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 83
جدول4-34. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 83
جدول4-35. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 84
جدول4-36. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 85
جدول4-37. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 85
جدول4-38. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 86
جدول4-39. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 86
جدول4-40. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 87
جدول4-41. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 88
جدول4-42. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 88
جدول4-43. میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته. 89
جدول4-44. آنالیز واریانس برای معنادار بودن رگرسیون در رگرسیون خطی.. 90
جدول4-45. آزمون ضرایب خط رگرسیونی.. 90
 

: کلیات پژوهش
 

مقدمه
امروزه سازمان‏ها با رقابتی شدن بازارها و تغییرات پیوسته محیط، به این واقعیت پی برده‏اند که دیگر مانند گذشته با یک نظام اقتصادی رو به گسترش و بازارهای در حال رشد روبرو نیستند. لذا هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار باید مبارزه کرد. گرچه بازاریابان تا دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتریان جدید بودند ولی در دیدگاه امروز، بازاریابی یعنی کشف یک نیاز، تلاش در جهت برآورده کردن آن و استمرار در تلاش. امروزه متعهد کردن مشتری جایگاه ویژه‏ای پیدا کرده و رشد دادن مشتری یعنی توجه به رضایت‏مندی، ارتباط موثر با وی و سنجش کیفیت از دیدگاه وی که باعث می‏شود مشتریان یک سازمان در داخل همکار و در خارج از سازمان حامی و طرفدار سازمان باشند. لذا فقط مشتریانی که احساس تعلق خاطر و تعلق قلبی پیدا کرده و سودآوری و عمر طولانی دارند برای سازمان‏ها سرمایه به شمار می‏روند (تقی زاده، 1390).
در بازاریابی مصرف کننده، برندها غالباً نقطه آغاز تمایز بین پیشنهادهای رقابتی بوده‏اند، به طوری که در موفقیت سازمان‏ها می‏توانند حیاتی باشند. لذا بسیار مهم است که مدیریت برندها به صورت استراتژیک انجام گردد (فراهانی، 1392).
 

بیان مسأله
یک برند قوی می‏تواند ارزشمندترین دارایی یک موسسه تجاری محسوب شود، زیرا باعث می‏شود سازمان حاشیه سود بیشتر، کانال‏های همکاری بهتر و هم چنین مزایای دیگر را به دست آورد (یوو و


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو