۱۰- تعیین رابطه بین قد بازیکنان با عملکرد پرش عمودی بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۱- تعیین رابطه بین وزن بازیکنان با عملکرد پرش عمودی بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۲- تعیین رابطه بینBMI بازیکنان با عملکرد پرش عمودی بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۳- تعیین رابطه بین سن بازیکنان با عملکرد دریافت  بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۴- تعیین رابطه بین قد بازیکنان با عملکرد دریافت بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۵- تعیین رابطه بین وزن بازیکنان با عملکرد دریافت بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۶- تعیین رابطه بین BMI بازیکنان با عملکرد دریافت بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۷- تعیین رابطه بین سن بازیکنان با عملکرد دفاع بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۸- تعیین رابطه بین قد بازیکنان با عملکرد دفاع بازیکنان والیبال مرد نخبه

۱۹- تعیین رابطه بین وزن با عملکرد دفاع بازیکنان والیبال مرد نخبه

۲۰- تعیین رابطه بین BMIبا عملکرد دفاع  بازیکنان والیبال مرد نخبه

۲۱- تعیین رابطه بین سن بازیکنان با عملکرد لیبرو

۲۲- تعیین رابطه بین قد بازیکنان با عملکرد لیبرو

۲۳- تعیین رابطه بین وزن بازیکنان با عملکرد لیبرو

۲۴- تعیین رابطه بین BMI بازیکنان با عملکرد لیبرو

۲۵- تعیین رابطه بین سن بازیکنان با عملکرد پاسور

۲۶- تعیین رابطه بین قد بازیکنان با عملکرد پاسور

۲۷- تعیین رابطه بین وزن بازیکنان با عملکرد پاسور

۲۸- تعیین رابطه بین BMI بازیکنان با عملکرد پاسور

۱-۵)فرضیه های پژوهش:

بین سن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد اسپک آنها رابطه وجود دارد.
بین قد بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد اسپک آنها رابطه وجود دارد.
بین وزن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد اسپک آنها رابطه وجود دارد.
بین BMI بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد اسپک آنها رابطه وجود دارد.
بین سن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد سرویس آنها رابطه وجود دارد.
بین قد بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد سرویس آنها رابطه وجود دارد.
بین وزن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد سرویس آنها رابطه وجود دارد.
بین BMI بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد سرویس آنها رابطه وجود دارد.
بین سن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد پرش عمودی آنها رابطه وجود دارد.
بین قد بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد پرش عمودی آنها رابطه وجود دارد.
بین وزن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد پرش عمودی آنها رابطه وجود دارد.
بین سن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد پرش عمودی آنها رابطه وجود دارد.
بین سن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد دریافت آنها رابطه وجود دارد.
بین قد بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد دریافت آنها رابطه وجود دارد.
بین وزن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد دریافت آنها رابطه وجود دارد.
بین BMI بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد دریافت آنها رابطه وجود دارد
بین سن بازیکنان والیبال مرد نخبه با عملکرد دفاع آنها رابطه وجود دارد.

 

ادامه مطلب

 

دیگر سایت ها :

پایان نامه بررسی میزان رضایت شهروندان از خدمات ارائه شده توسط سرای محله دکتر هوشیار :: پایان نامه

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت