هوشمند سازی سیستم های مقابله الكترونیكی (ECM) در جنگ الكترونیك با بهره گرفتن از شبكه های عصبی
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در كلیه سیستمهای مجتمع جنگ الكترونیك بسترخودی در مقابل تهدیدات در وضعیتی قرار می گیرد، كه از یك سو، توسط سیستم های دریافت و پشتیبانی، اطلاعاتی از وضعیت تهدیدات و سلاحهای دشمن بدست می آید و سپس برمبنای اطلاعات و پارامترهای استخراج شده، جهت محافظت از بستر خودی، مقابله با تهدیدات و ارائه راه حل مقابله، پردازش های لازم صورت گرفته، عملیات مقتضی انجام می شود.

هدف کلی پیشنهاد الگوریتم و روشی است، تا بر مبنای یک موقعیت تاكتیكی و با بهره گرفتن از مدل سازی ارائه شده برای تهدیدات و همچنین با بررسی تکن یکهای مقابله الکترونیکی، عکس العمل لازم در زمان مقتضی و مناسب پیش بینی شود.

مدلسازی و شبیه سازی طرح برمبنای شبكه های عصبی انجام شده است، با توجه به ساختار شبكه های عصبی و همچنین موقعیت تاكتیكی فرض شده، آرایه متناظر با تهدیدات كدگذاری شده، به عنوان ورودی سیستم و مبنای عملكرد و آموزش آن در نظر گرفته می شود. خروجی مطلوب شبكه، فرمانی است، كه جهت انتخاب روش مقابله الكترونیكی موثر و بهینه ایجاد می شود. اهداف مطلوب شبكه برای این امر و مبنای آموزش آن، آرایه هایی است، كه به عنوان مدل تكنیك های مقابله و به صورت
كدگذاری شده، ارائه شده است.

پس از بررسی های كامل و انطباق طرح با ساختار شبكه های عصبی، الگوریتمی برای حل مساله و مدلسازی و شبیه سازی آن با بهره گرفتن از شبكه های عصبی پیش خور (با بهره گرفتن از قاعده آموزش پس انتشار خطا)، شبكه های عصبی مبنای شعاعی و شبكه های عصبی رقابتی (با قاعده یادگیری LVQ) ارائه شده است.

مقدمه

در كلیه سیستم های مجتمع جنگ الكترونیك (شامل بخش های پشتیبانی الكترونیكی و مقابله الكترونیكی) بستر خودی در مقابل تهدیدات در وضعیتی قرار می گیرد، كه از یك سو، توسط سیستم های دریافت خودی، اطلاعاتی از وضعیت تهدیدات و سلاح های دشمن بدست آمده (بخش پشتی بانی و دریافت ) و سپس برمبنای اطلاعات و پارامترهای استخراج شده، جهت محافظت از بستر خودی، مقابله با تهدیدات و ارائه راه حل مقابله ، پردازش های لازم صورت گرفته، عملیات لازم انجام شود. برای بررسی كاملتر این موضوع مدلی برای موقعیت تاكتیكی مورد نظر ارائه می گردد و برمبنای این مدل ارائه شده، با توصیف بخش های مختلف و ارتباط بین آنها و ارائه مدل برای هر كدام از بخش های این موقعیت، توصیف می گردد.

 

از آنجایی كه در مباحث جنگ الكترونیك، دریافت اطلاعات از طیف الكترومغناطیسی دشمن و كسب اطلاعات از سیگنالهای تهدید و سلاح های به كار رفته، استخراج مشخصات و پارامترهای تهدیدها، مدلسازی سیگنالهای تهدید و پارامترهای اساسی آنها در زمان مقتضی و مناسب، اصلی ترین بخش هر سیستم جنگ الكترونیك می باشد، سعی شده ابتدا با ارائه طبقه بندی سیگنالهای تهدید و سلاح های دشمن و استخراج و مدلسازی پارامترهای موثر آنها این موضوع بررسی شود.

با توجه به اهمیت سیستم های پشتیبانی الكترونیكی (بخش گیرنده و دریافت)، سیستم های هشداردهنده تهدیدها و حسگرهای مختلف در مواجهه با این تهدیدها و تشخیص، شناسایی و تعیین آنها، در بخشهای بعد توضیحات مربوط به آنها ارائه می شود. با توجه به بررسی سیگنالهای تهدید و مشخص شدن پارامترها و ویژگی های هر كدام، روش های مقابله الكترونیكی موثر برعلیه آنها نیز ارائه و توصیف می گردند.

هدف اصلی از ارائه این طرح، مشكل ناشی از وجود كاربر (نیروی انسانی) در این موقعیت تاكتیكی می باشد. از آنجایی كه پروسه تشخیص، آشكارسازی، تعیین و ردگیری اهداف (سیگنالهای تهدید) و استخراج پارامترهای آنها و طبقه بندی های مربوطه و در نتیجه ارائه روش و مدلی برای مقابله با آنها در زمان بسیار كوتاهی صورت می پذیرد و مشكلات ناشی از خطاهای انسانی، مشكلات ناشی از فشارهای روحی و روانی بر روی كاربرها، حساسیت و دقت بالا و اهمیت حیاتی آن در حفظ این موقعیت تاكتیكی و ملحقات وابسته به بستر خودی، لازم است، تا با كاهش این خطاها با بهره گرفتن از سیستمهای پردازشگر هوشمند، این پروسه به صورت خودكار صورت پذیرد.

هدف كلی ارائه الگوریتم و روشی است، تا با توجه به این موقعیت تاكتیكی، از مدل ارائه شده برای تهدیدات (سیگنالهای تهدید) و روش های پشتیبانی الكترونیكی استفاده شده، پارامترهای تهدیدات كه برمبنای آن تهدیدات طبقه بندی و مدلسازی شده اند، استفاده شده و با حذف یا حداقل كردن نیروی انسانی (كاربرها) بتوان تكنیك و روش مقابله الكترونیكی موثری بر علیه هر نوع تهدید انتخاب و به كار برد. مبنای ارائه این الگوریتم استفاده از شبكه های عصبی می باشد. تلاش شده است تا پس از تكمیل مراحل مربوط به شناسایی و طبقه بندی تهدیدها و بررسی تكنیك های مقابله الكترونیكی با بهره گرفتن از شبكه های عصبی، الگوریتم ها و روش های مرتبط با آن و بهره گیری از مدلسازی انجام شده، راه حلی برای مشكل پیدا شود.

فصل اول

مدلسازی و شبیه سازی جنگ الكترونیك برمبنای یك موقعیت تاكتیكی

1-1- موقعیت تاکتیکی

مدلسازی و شبیه سازی جنگ الكترونیك با یك موقعیت تاكتیكی نظامی و با درگیر شدن بخش های جنگ الكترونیكی كه می بایستی مدلسازی شوند آغاز می گردد. در شكل 1-1 موقعیت تاكتیكی مورد نظر ارائه شده است. همانطور كه در شكل دیده می شود، هدف مواجه با تهدیدات (سیگنالهای تهدید و سلاح ها) می باشد. سیگنالهای الكترونیكی مرتبط در جهت به كارگیری و عدم به كارگیری سلاحها وجود دارد. این سیگنالها شامل سیگنالهای طیف الكترومغناطیسی (راداری، مخابراتی و الكترواپتیكی و…) می باشند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت