صفحات: 1 ... 241 242 243 ...244 ... 246 ...248 ...249 250 251 ... 476

  شنبه 27 مهر 1398 22:48, توسط مدیر سایت   , 1728 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- سؤالات تحقیق.. 5

1-6- متغیرهای تحقیق.. 5

1-7- روش‌شناسی تحقیق.. 5

1-8- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 6

1-9- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 6

1-10- قلمرو تحقیق.. 7

1-10-1- قلمرو موضوعی.. 7

1-10-1- قلمرو مکانی.. 7

1-10-2- قلمرو زمانی.. 7

1-11- تعریف نظری واژه‏ها و اصطلاحات.. 7

1-11-1- تعاریف نظری خودپنداره. 7

1-11-2- تعاریف نظری عوامل موثر بر خودپنداره. 8

1-11-3- تعاریف نظری انضباط در سازمان.. 8

1-12- تعریف عملیاتی واژه‏ها و اصطلاحات.. 9

1-12-1- تعریف عملیاتی خودپنداره. 9

1-12-2- تعریف عملیاتی انضباط در سازمان.. 12

2                   فصل دوم. 14

2-1- مقدمه. 14

2-2- خودپنداره. 16

2-2-1- دیدگاه اجتماعی.. 16

2-2-2- دیدگاه شناختی.. 16

2-2-3- دیدگاه شناختی – اجتماعی.. 17

2-3- اهمیت و کاربرد خودپنداره. 17

2-3-1- سطح زیستی.. 17

2-3-2- سطح روانی.. 17

        ………………………………….. عنوان                                                                                          صفحه                                 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-3-3- سطح اجتماعی.. 17

2-3-4- سطح فرهنگی.. 17

2-4- مفاهیم خودپنداره. 18

2-5- تعریف ترکیبی از خود. 20

2-5-1- خودسازمان‌یافته. 20

2-5-2- خودپویا 21

2-6- تقسیم بندی خود از نظرویلیام جیمز. 21

2-6-1- خود مفعولى.. 21

2-6-2- خود فاعلى.. 21

2-7- جنبه‌های خودپنداره پدیدار شناختی.. 22

2-8- علل پیدایش پدیده خود و خودپنداره. 23

2-9- دیدگاه‌های دیگرصاحب نظران غربی.. 23

2-9-1- نظریه‌های اولیه مربوط به خود. 23

2-9-2- کارل راجرز(1937) 23

2-9-3- آبراهام مازلو(1943) 25

2-9-4- آلفرد آدلر(1908) 25

2-9-5- کوپر اسمیت(1967) 26

2-9-6- اریک اریکسون(1950) 26

2-9-7- فرانکن(1994) 27

2-9-8- سنت کلر. 28

2-10- دیدگاه اسلام. 28

2-11- خودپنداره یک الگوی‌ذهنی چندبعدی.. 30

2-12- انضباط.. 31

2-13- مفاهیم انضباط.. 31

2-14- نظریات و رویکردهای انضباط.. 35

2-14-1- هابز و آگوست کنت.. 36

2-14-2- مارکس و دورکیم. 36

2-14-3- تیلور 36

2-14-4- فایول.. 37

2-14-5- دیدگاه اسلام. 38

2-14-6- دیدگاه دوره‌ی متاخر. 39

2-15- انضباط در سازمان.. 41      

 عنوان                                                                                                               صفحه                                                                                                                        2-16- مدل سه شاخگی ساختار-رفتار-زمینه. 47

2-17- پیشینه و ادبیات تحقیق.. 48

2-17-1- پیشینه‌ی پژوهشی خارجی.. 48

2-17-2- پیشینه‌ی پژوهشی داخلی.. 51

2-18- مدل مفهومی تحقیق.. 57

3                   فصل سوم. 58

3-1- مقدمه. 59

3-2- روش تحقیق.. 59

3-3- جامعه آماری پژوهش… 61

3-4- نمونه‌ آماری پژوهش… 62

3-4-1- انتخاب حجم نمونه. 63

3-5- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها 64

3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای.. 64

3-5-2- روش پیمایشی.. 65

3-6- نحوه‌اجرای پژوهش… 66

3-6-1- تکنیک دلفی.. 66

3-6-2- جمع‌آوری و تکمیل  پرسشنامه‌ی تحقیق.. 70

3-7- روایی و پایایی ابزار پژوهش… 71

3-7-1- روایی پرسشنامه. 71

3-7-2- پایایی پرسشنامه. 72

3-8- روش و فنون آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل مشاهدات.. 72

3-8-1- آمار توصیفی.. 74

3-8-2- آمار استنباطی.. 74

3-8-3- نرم‌افزارهای مورد استفاده در پردازش داده‌ها 74

4                      فصل چهارم. 76

4-1- مقدمه. 76

4-2- تحلیل توصیفی گزینه‌های ابزار تحقیق.. 76

4-2-1- توزیع فراوانی جنسی پاسخگویان.. 77

4-2-2- توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاسخگویان.. 78

4-2-3- توزیع فراوانی سنی پاسخگویان.. 79

4-2-4- توزیع سطح تحصیلات پاسخگویان.. 80

4-2-5- توزیع فراوانی وضعیت درآمد پاسخگویان.. 81

عنوان                                                                                                        صفحه                                                                                                                        4-2-6- توزیع فراوانی سابقه‌کاری پاسخگویان.. 82

 4-3- آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش… 83

4-3-1- خودپنداره. 83

4-3-2- انضباط کارکنان.. 89

4-4- استنباط‌های مرتبط با فرضیات تحقیق.. 90

4-4-1- پاسخ به سئوال اول تحقیق.. 90

4-4-2- پاسخ به سئوال دوم تحقیق.. 92

4-4-3- پاسخ به سئوال سوم تحقیق.. 94

4-4-4- یافته‌های جانبی.. 97

5                   فصل پنجم. 101

5-1- مقدمه. 101

5-2- یافته‌های تحقیق.. 103

5-2-1- پاسخ به سئوال اول تحقیق.. 106

5-2-2- پاسخ به سئوال دوم تحقیق.. 107

5-2-3- پاسخ به سئوال سوم تحقیق.. 109

5-3- پیشنهادات مبتنی بر یافته‌های تحقیق.. 111

5-4- پیشنهادات محقق.. 113

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آینده. 114

5-6- محدودیت‌های تحقیق.. 114

6                      فهرست منابع. 117

6-1- منابع فارسی.. 117

6-2- منابع لاتین.. 123

7                   پیوست‌ها 126

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                    صفحه                  جدول ‏1‑1 گویه‌های مرتبط با مولفه‌های تحقیق(خودپنداره) 10

جدول ‏1‑2 گویه‌های مرتبط با نمودهای تحقیق(انضباط) 12

جدول ‏2‑1 گونه شناسی انضباطی کارکنان (فنلی،1998) 33

جدول ‏2‑2 انضباط بدون مجازات (دیک گروت،2001) 45

جدول ‏3‑1 شاخص‌های بدست آمده ازطرح دلفی.. 69

جدول ‏3‑2 ضرایب قابلیت اعتمادهریک ازابزارهای اندازه‌گیری تحقیق (پرسشنامه‌ها) 73

جدول ‏4‑1 توزیع جنسی پاسخگویان.. 77

جدول ‏4‑2 توزیع وضعیت تأهل پاسخگویان.. 78

جدول ‏4‑3 توزیع سنی پاسخگویان.. 79

جدول ‏4‑4 توزیع سطح تحصیلات پاسخگویان.. 80

جدول ‏4‑5 توزیع وضعیت درآمد پاسخگویان.. 81

جدول ‏4‑6 توزیع سابقه‌کاری پاسخگویان.. 82

جدول ‏4‑7 شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عامل فردی بر خودپنداره کارکنان اداره …… 84

جدول ‏4‑8 شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عامل گروهی یا سازمانی خودپنداره کارکنان…… 85

جدول ‏4‑9 شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عامل اجتماعی بر خودپنداره کارکنان اداره …… 86

جدول ‏4‑10 مقایسه شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عوامل سه‌گانه …… 88

جدول ‏4‑11 شاخص‌های توصیفی میزان انضباط کارکنان اداره کل راه و شهرسازی…… 89

جدول ‏4‑12 نتایج آزمون t برای بررسی عوامل مؤثر بر خودپنداره از منظر کارکنان…. 91

جدول ‏4‑13  آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امتیازات عوامل سه ‌گانه…… 92

جدول ‏4‑14 نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین امتیازات تأثیر عوامل سه‌گانه …… 93

جدول ‏4‑15 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه خودپنداره…… 95

جدول ‏4‑16 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه  عوامل سه‌گانه …… 96

جدول ‏4‑17 آزمون t– دو نمونه‌ای مستقل برای بررسی تأثیر جنسیت و وضعیت تأهل …… 97

جدول ‏4‑18 آزمون آنالیز واریانس یکطرفه برای مقابسه میانگین خودپنداره در…… 98

جدول ‏5‑1 مقایسه شاخص‌های توصیفی میزان تأثیر عوامل سه‌گانه فردی، گروهی …… 104

جدول ‏5‑2 شاخص‌های توصیفی میزان انضباط کارکنان اداره کل …… 106

جدول ‏5‑3 نتایج آزمون t برای بررسی عوامل مؤثر بر خودپنداره …… 107

جدول ‏5‑4  آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امتیازات عوامل سه ‌گانه …… 108

جدول ‏5‑5 نتایج آزمون دانکن برای مقایسه میانگین امتیازات تأثیر عوامل سه‌گانه…… 108

جدول ‏5‑6 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه خودپنداره و انضباط کارکنان.. 109

جدول ‏5‑7 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه …… 110

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                صفحه

شکل ‏2‑1 مدل سه شاخگی ” ساختار – رفتار – زمینه ” (میرزایی اهرنجانی ، 1377 ، ص 322) 47

شکل ‏2‑2  مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..57

شکل ‏3‑1  مراحل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………61

شکل5-1 الگوی عوامل موثر بر خودپنداره…………………………………………………………………………………………………103

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                      صفحه                   

 

نمودار ‏4‑1 نمودار دایره‌ای توزیع جنسی پاسخگویان.. 77

نمودار ‏4‑2 نمودار دایره‌ای وضعیت تأهل پاسخگویان.. 78

نمودار ‏4‑3 هیستوگرام توزیع سنی پاسخگویان.. 79

نمودار ‏4‑4 نمودار ستونی سطح تحصیلات پاسخگویان.. 80

نمودار ‏4‑5 هیستوگرام وضعیت درآمد پاسخگویان.. 81

نمودار ‏4‑6 هیستوگرام سابقه‌کاری پاسخگویان.. 82

نمودار ‏4‑7 نمودار هیستوگرام میزان تأثیر عامل فردی بر خودپنداره کارکنان …… 85

نمودار ‏4‑8 نمودار هیستوگرام میزان تأثیر عامل گروهی یا سازمانی بر خودپنداره …… 86

نمودار ‏4‑9 نمودار هیستوگرام میزان تأثیر عامل اجتماعی بر خودپنداره کارکنان ا…… 87

نمودار ‏4‑10 نمودار مقایسه‌ی میزان تأثیر عوامل سه‌گانه فردی، گروهی یا سازمانی و اجتماعی …… 88

نمودار ‏4‑11 نمودار هیستوگرام میزان انضباط کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی.. 89

نمودار ‏4‑12 نمودار جعبه‌ای مقایسه میزان تأثیر عوامل فردی، گروهی یا سازمانی و اجتماعی بر …… 94

نمودار ‏4‑13 نمودار پراکنش میان خودپنداره و انضباط کارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی.. 96

نمودار ‏5‑2 نمودار مقایسه‌ی میزان تأثیر عوامل سه‌گانه …… 105

نمودار ‏5‑3 نمودار هیستوگرام میزان انضباط کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی.. 106

نمودار ‏5‑4 نمودار جعبه‌ای مقایسه میزان تأثیر عوامل فردی، گروهی یا سازمانی و اجتماعی بر خودپنداره. 109

نمودار ‏5‑5 نمودار پراکنش میان انضباط و خودپنداره کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی.. 110

 

 


 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

1              فصل اول
1-1- مقدمه
موفقیت و پیروزی در زندگی، دوستی، کار، تحصیل و تقریبا هر اقدامی که برای آن کوشش می‌کنیم تا حد زیادی از تصورات شخصی ما سرچشمه می‌گیرد. به نظر می‌رسد افرادی که به ارزش شخصی خود اطمینان دارند و خود را فردی باارزش می‌دانند، موفقیت و خوشبختی را به سوی خود جذب می‌کنند مفهوم” خود” از موضوعاتی است که به لحاظ کانون توجه بودن، تاریخچه‌ای تقریبا طولانی دارد. آگاهی از خود نشان‌دهنده جنبه مهمی از تجربه پدیدار شناختی یا ذهنی انسان است. تعداد جالب توجهی از پژوهش‌ها نشان می‌دهند که چگونگی احساس انسان از خود در بسیاری از موقعیت‌ها بر رفتار او اثر می‌گذارد. درحال حاضر مهم ترین و رایج ترین اشکالات و اختلالات رفتاری را به خود نسبت داده‌اند(فروید[1]،173،1914).

به مفهوم خود به سه دلیل تاکید شده است: اول اینکه آگاهی از خود نشان‌دهنده جنبه مهمی از تجربه ذهنی انسان است .دوم اینکه تعداد جالب توجهی از پژوهش‌ها نشان می‌دهند که چگونگی احساس انسان از خود در بسیاری از موقعیت‌ها بر رفتار او اثر می‌گذارد و سوم اینکه مفهوم خود برای بیان جنبه‌های سازمان یافته و یکپارچه کنش شخصیت به کار رفته است(جلالی،1392،2).

محور اصلی و رکن اساسی سازمان، منابع و سرمایه‌انسانی آن محسوب می‌شود و توسعه سازمان منوط به استفاده بهینه، مطلوب و کارامد از منابع و به‌وی‍‍ژه نیروی انسانی آن است. بهترین سیستمها بدون ایجاد زمینه مناسب در نیروی انسانی خود نمی‌توانند برنامه های خود را به انجام برسانند و نقطه حائز اهمیت ان است که نفس برنامه متکی به نوعی انضباط[2] است. همانطور که بیان شد چگونگی احساس انسان از خود در بسیاری از موقعیت‌ها بر رفتار او اثر دارد و مجموعه رفتارهای افراد در سازمان رفتار سازمانی و آن نیز رفتار اجتماعی، از جمله انضباط اجتماعی را شکل می‌دهد.

طی سال‌های اخیر مطالعات بسیاری در خصوص خودپنداره[3] و ارتباط آن با متغیرهای دیگری نظیر هویت، جنسیت، عزت نفس، موفقیت و پیشرفت تحصیلی و شایستگی در انجام دادن کار اجرا شده است. اما به ندرت پژوهش‌های در مورد شناسایی عوامل موثر بر خودپنداره و همچنین ارتباط آن با  انضباط سازمانی صورت گرفته است در این پژوهش عوامل موثر بر خودپنداره شناسایی و ارتباط آن با انضباط کارکنان در سازمان مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که مسائل مربوط به خودپنداره و انضباط در حوزه سازمان موضوع بسیار مهمی است لذا پژوهش در این مورد به پیشبرد هرچه بیشتر دانش این حوزه کمک خواهد کرد و زمینه ساز ارائه راهکارهای مناسب تر در خصوص مسائل و مشکلات مرتبط با آن خواهدشد.

1-2- بیان مسأله
از آنجایی که منابع‌انسانی از حساس‌ترین و فنی‌ترین منابع هر سازمان به حساب می‌آیند لذا جایگاهی عظیم در سازمان دارند. تحقق موفقیت سازمان منوط به بررسی رفتار فرد در سازمان دارد رفتاری که هر فرد در موقعیت‌های مختلف از خود نشان می‌دهد به طور مستقیم تحت تاثیر متصور و پنداری است که وی از کل وجود خود دارد. برداشتی که هر کس از خودش دارد بر رفتار و عمل او تاثیر می‌گذارد چونانکه  انسان‌ها معمولا آنگونه عمل می‌کنند که فکر می‌کنند هستند. با آنکه بیشتر تئوریسینهای”خویشتن پنداری” در دهه1970 و1980 تحقیقات خود را اجرا نمودند، در حال حاضر توجه عمومی به خویشتن پنداری رو به کاهش نهاده است خویشتن پنداری به صورت مداوم در تعامل با دیگر افراد تعدیل یافته وتحت تأثیر عوامل دیگر از قبیل درون‌گرایی و برون‌گرایی و عزت نفس  قرار می‌گیرد. با وجودی که در سایت تحقیقاتی اریک[4] حدود 6000 مطلب در این خصوص نوشته شده است ولی متأسفانه هنوز هم این اصطلاح برای عموم ناشناخته بوده و تعریف شفافی از آن ارائه نشده است و در خصوص پدیده«خود» حدود15 مفهوم مختلف مطرح شده است(استرین،1993). موفقیت سازمان‌های امروزی در تحقق بخشیدن به اهدافشان در گرو نیروی انسانی کارا و کارامدی است که در این سازمان ها وجود دارد و این مهم ، جز از طریق ایجاد یک سیستم انضباطی موثر بدست نمی‌آید(جزنی ،1380). همیشه در سازمان کارکنانی وجود دارند که مساله ساز هستند و با مسائلی از قبیل کم‌کاری، تمرد، غیبت‌های غیرموجه، تاخیر در ورود به محل کار ، درگیری با سرپرست و کارکنان دیگر و … باعث بی‌نظمی در سازمان شده و برنامه‌ها را مختل می‌سازند. بوجود آمدن این مسائل به نوبه خود باعث افزایش هزینه‌های سازمان در دستیابی به اهداف خود می‌شود. نظم و انضباط محافظ دوام و قوام ساختار جامعه و سازمان است. داشتن انضباط مستلزم انضباط فردی است و بدون وجود انضباط فردی، تحقق انضباط گروهی و سازمانی میسر نخواهد بود. توجه به بحث انضباط باعث کاهش نابهنجاری‌ها در سطح جامعه و به تبع آن سازمان ها می‌گردد. لذا شناخت عوامل موثر بر خودپنداره که بر رفتار وعمل انسان موثر بوده و رابطه آن با انضباط در  سازمان، جهت جلوگیری از بروز هرج و مرج برای انجام فعالیت‌های سازمانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و ما در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوالات هستیم که :     

عوامل موثر بر خودپنداره کدامند؟
دسته‌بندی این عوامل چگونه است؟
رابطه این عوامل و انضباط کارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی چگونه است؟
 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه منابع‌انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه در سازمان ها به شمار می‌رود و بالاترین جایگاه را در امر توسعه دارند. بدون تردید مطالعه و بررسی هیچ یک از ابعاد وجودی انسان بدون مطالعه شخصیت وی امکانپذیر نیست و برای مطالعه شخصیت نیز توجه به مفهوم خود که هسته اصلی شخصیت محسوب می‌شود ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. رفتاری که هر فرد در موقعیت‌های مختلف از خود نشان می‌دهد به طور مستقیم تحت تاثیر متصور و پنداری است که وی از کل وجود خود دارد. وقتی فرد نسبت به کل وجود خود اعم از ویژگی‌های ظاهری, توانایی‌های ذهنی و

  شنبه 27 مهر 1398 22:47, توسط مدیر سایت   , 571 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

زندانی به هنگام ورود به زندان و یا هنگام خروج از زندان ممکن است از یکسو از طرف خانواده اش که با زندانی شدن از متحمل مشکلات عاطفی، مالی، … شده اند طرد شود و دیگر وی را به دیده عضو خانواده قبول نداشته باشند که در اثر این طرد شدگی زمینه ها برای جذب شدن بزهکار به باندهای فساد و انحراف و مشکلات روحی و روانی فراهم می گردد. و از سوی دیگر جامعه وی را به عنوان یک فرد عادی و مطمئن نگاه نمی کند و حتی به حاظ غیبت های طولانی از محیط کار و از دست دادن سرمایه شغل سابق خود را از دست بدهد. همه اینها باعث ایجاد اختلالات در شخصیت زندانی می شود که در نتیجه آن زندانی هیچ احساس تعهد و مسئولیتی را اولاً: نسبت به خانواده ثانیاً: نسبت به جامعه نداشته باشد پس یکی از آثار منفی زندان و در واقع از معایب زندان کمک در رسیدن به احساس پوچی و بی هدفی در زندان است. در همین راستا عده ای معتقدند که: از دیگر تبعات حبس این است که زندانی احساس می کند که در طول مدت حبس از امکانات رایگان و مجانی برخوردار می شود این امر ضمن سوق دادن زندانی به تن پروری و بیکاری موجب از بین رفتن حس مسئولیت در وی خواهد شد»(محمدی: پیشین، ۴۰).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

 مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن
 

قبل از اینکه به عوامل نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن بپردازیم، ابتدا باید گفت که استفاده از جایگزین های مجازات حبس را باید در حقیقت نوعی کیفرزدایی تلقی کرد. زیرا کیفر زدایی طبق تعریف شورای اروپا عبارتست از: «کلیه اشکال جرح و تعدیل در درون نظام کیفری در جهت تخیف مانند تبدیل بزهی از درجه جنایی به جنحه ای یا گذاشتن یک اقدام «جانشین» به جای کیفر سالب آزادی. در این قسمت به مبانی نظری عدم مشروعیت کیفر حبس و جلوه های کاهش توسل به مجازات حبس و استفاده از مجازاتهای جایگزین در پرتو تحولات کیفری و نظریات جرم شناسی بطور اختصار خواهیم پرداخت.

 

تحولات کیفری و گسترش زندان
 

مکاتب کیفری ضمن افزایش توسل به مجازات حبس، هر یک به نوبه خود در دگرگونی های اساسی در نحوه اجرای مجازات حبس با هدف مساعدتر کردن زمینه های اصلاح و درمان محکومین و بازپذیری آنها به جامعه و در برخی موارد به علت غیرضروری بودن مجازات حبس خواستار مجازات جایگزین برای حبس شده اند. به اختصار به نگرش مکاتب کیفری در خصوص افزایش استفاده از زندان و حتی عدم مشروعیت آن خواهیم پرداخت.

 

۱- مکتب کلاسیک: بنیانگذاران این مکتب: بکاریا، بنتام و روسو هستند. بکاریا با انتشار کتاب «جرائم و مجازات» در سال ۱۷۶۴ حقوق کیفری را تابع اصول و قاعده کرد و توسل به حقوق کیفری تابع اصل قانونی بودن شده بود دیگر از توسل خودسرانه و بی قید و شرط از جقوق کیفری جلوگیری کرد. این مکتب برای نحوه اجرای مجازات اهمیت بسیار قابل است و معتقد است که تشکیلات زندان باید مجرم را ضمن تحمل مجازات، تربیت کند. آنها از حبس بعنوان مجازات اصلی استفاده می کردندفقط دغدغه آنها اجرای بهتر و کارامد آن بود(نعیمی: ۱۳۸۲، ۸۵).

 

۲- مکتب نئوکلاسیک: بنیانگذاران این مکتب، رسی، لیزر، ارتولان هستند. در آثار برخی از نویسندگان این مکتب راه حل هایی برای اجتناب از آثار زیان بار مجازات حبس دیده می شود که قبل از ذکر آنها باید گفت کیفر حبس در افکار بنیانگذاران این مکتب جای خاصی دارد آنها بهترین مجازات را حبس می دانند.  یکی از اندیشه های مورد احترام این مکتب اصل فردی کردن کیفر 

  شنبه 27 مهر 1398 22:47, توسط مدیر سایت   , 1025 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………….5
2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………6
2-2 مدل­های مرز فعال …………………………………………………………………………………………………….6
2-2-1 تابع انرژی ………………………………………………………………………………………………………….7
2-2-2 حداقل سازی انرژی ……………………………………………………………………………………………..9
2-3 مدل­های شکل فعال ………………………………………………………………………………………………..12
2-4 مدل­های انعطاف­پذیر ………………………………………………………………………………………………16
2-4-1 مدل لب ………………………………………………………………………………………………………….16
2-4-2 فرمول­بندی تابع هزینه ………………………………………………………………………………………17
2-4-3 بهینه سازی پارامترهای مدل ……………………………………………………………………………….18
2-5 الگوهای انعطاف­پذیر ……………………………………………………………………………………………….19
2-6 موجک هار ……………………………………………………………………………………………………………..21
2-6-1 پیش پردازش …………………………………………………………………………………………………..21
2-6-2 تبدیل رنگی ……………………………………………………………………………………………………..22
2-6-3 قطعه­بندی ……………………………………………………………………………………………………….22
2-7 آنالیز مؤلفه­های خاص ……………………………………………………………………………………………..23
2-7-1 زمینه ریاضی EM-PCA ………………………………………………………………………………….24
2-7-2 تولید منیفولد از تصویر ورودی………………………………………………………………………………24
2-8 تبدیل کسینوسی گسسته ………………………………………………………………………………………..26
2-8-1 مدلسازی بر اساس 3-D DCT…………………………………………………………………………..26
2-8-1-1 استخراج ویژگی حرکتی لب ……………………………………………………………………….27
2-8-1-2 استخراج ویژگی حرکت مبتنی بر شبکه …………………………………………………………27
2-8-1-3 استخراج ویژگی حرکت مبتنی بر کانتور ………………………………………………………..28
2-8-2 استخراج ویژگی از ناحیه مورد نظر……………………………………………………………………….29
2-8-2-1 استخراج ویژگی­های دیداری………………………………………………………………………..30
2-8-3 تبدیل کسینوسی و LSDA………………………………………………………………………………31
2-8-3-1 پیش پردازش ………………………………………………………………………………………….31
2-8-3-2 روش DCT……………………………………………………………………………………………31
2-8-3-3 DCT + PCA ……………………………………………………………………………………..31
2-8-3-4 DCT +LDA ………………………………………………………………………………………32
2-8-3-5 DCT

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

+LSDA……………………………………………………………………………………32
2-8-3-6 ماتریس انتقال ویژگی…………………………………………………………………………………35
2-9 مدل لب با منحنی بیزیر ………………………………………………………………………………………….35
2-10 جداسازی ناحیه لب با کا- منیز ………………………………………………………………………………37
فصل سوم : روش­های استخراج ناحیه دهان و سیستم­های تشخیص …………………………..39
3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………40
3-2 آشکارسازی ناحیه لب ……………………………………………………………………………………………..41
3-2-1 آنالیز ترکیب رنگ لب و پوست ……………………………………………………………………………41
3-2-2 رنگ و اشباع و شدت روشنایی (HSV) ………………………………………………………………42
3-2-3 حذف مؤلفه قرمز ……………………………………………………………………………………………..43
3-2-4 الگوریتم کا- مینز …………………………………………………………………………………………….43
3-2-4-1 پیاده­سازی الگوریتم …………………………………………………………………………………44
3-2-5 شدت روشنایی و باینری کردن ……………………………………………………………………………45
3-2-6 روش­های ترکیبی ………………………………………………………………………………………………45
3-3 روش­های کلاسه­بندی و شناسایی …………………………………………………………………………….47
3-3-1 شبکه عصبی …………………………………………………………………………………………………….47
3-3-1-1 شبکه­های پیش­خور ………………………………………………………………………………….48
3-3-1-2 الگوریتم پس انتشار خطا ……………………………………………………………………………48
3-3-2 مدل مخفی مارکوف …………………………………………………………………………………………..48
فصل چهارم : ویژگی­های استخراجی وپیاده­سازی روش پیشنهادی و معرفی پایگاه داده …………………………………………………………………………………………………………………………………….51
4-1 پایگاه داده ……………………………………………………………………………………………………………..52
4-1-1 جداسازی ویدیوهای ضبط شده ……………………………………………………………………………53
4-2 ویژگی­های استخراج شده ………………………………………………………………………………………..53
4-3 جداسازی ناحیه لب ………………………………………………………………………………………………..54
4-3-1 آستانه­گذاری ……………………………………………………………………………………………………54
4-3-2 استفاده از روش حذف رنگ قرمز ………………………………………………………………………….56
4-3-3 آنالیز ترکیب رنگ لب و پوست ……………………………………………………………………………..57
4-3-4 برچسب­گذاری اجزا ……………………………………………………………………………………………58
4-3-5 جعبه محاطی …………………………………………………………………………………………………..59
4-4 ضرایب مل فرکانسی ………………………………………………………………………………………………60
4-4-1 فریم بندی ……………………………………………………………………………………………………….61
4-4-2 پنجره­گذاری …………………………………………………………………………………………………….62
4-4-3 تبدیل فوریه گسسته ………………………………………………………………………………………….62
4-4-4 مقیاس مل ………………………………………………………………………………………………………62
4-4-5 تبدیل کسینوسی گسسته …………………………………………………………………………………..64
4-4-5-1 محاسبه ضرایب کسینوسی و ویولت ……………………………………………………………..65
4-4-5-2 محاسبه ضرایب مل فرکانسی ………………………………………………………………………65
4-5 یافتن مرکز لب و استخراج ناحیه­ای حول لب ……………………………………………………………..66
4-5-1 اسکن زیگزاگ …………………………………………………………………………………………………..67
4-5-2 کاهش ویژگی با LSDA ……………………………………………………………………………………68
4-5-2-1 استفاده از تابع Logsigmoid و تغییر الگوریتم آموزش ………………………………..70
4-5-2-2 استفاده از تابع Tansigmoid و الگوریتم ممنتوم …………………………………………70
4-6 استخراج ویژگی از تصاویر مختلف …………………………………………………………………………….72
4-6-1 استخراج ویژگی از تصاویر جدید …………………………………………………………………………..72
4-6-2 ضرایب مل فرکانسی و ضرایب کسینوسی ……………………………………………………………….72
4-7 کاهش تعداد فریم­ها و کاهش سایز تصاویر…………………………………………………………………73
4-7-1 محاسبه ضرایب MFCC …………………………………………………………………………………..73
4-7-2 ضرایب DCT , DWT …………………………………………………………………………………….73
4-7-3 کاهش تعداد فریم­ها و کاهش سایز تصاویر با دستور ری­سایز ……………………………………..76
4-8 نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………81
4-9 پیشنهاد ادامه کار ……………………………………………………………………………………………………82
مراجع ………………………………………………………………………………………………………………………………83
 
 
 
فهرست جدول­ها
جدول 1-1 گروه­بندی ویزم­ها در انگلیسی …………………………………………………………………………………………3
جدول 1-2 گروه­بندی ویزم­ها در زبان فارسی ……………………………………………………………………………………3
جدول 4-1 کلمات تک سیلابی در بانک اطلاعاتی ……………………………………………………………………………..52
جدول 4-2 نتایج قبل از تنظیم نقاط انتهایی …………………………………………………………………………………… 71
جدول 4- 3 نتایج بعد از تنظیم نقاط انتهایی …………………………………………………………………………………….71
جدول 4- 4 نتایج حاصل از ویژگی های استخراجی از تصاویر اصلی با 20 فریم …………………………………..74
جدول 4- 5 نتایج حاصل از ویژگی­های استخراجی از تصاویر نرمالیزه شده با رابطه (4-7) با 20 فریم ….74
جدول 4- 6 نتایج حاصل از ویژگی های استخراجی از تصاویر کوچک شده با 20 فریم …………………………75
جدول 4- 7 نتایج حاصل از 10 ضریب اول از ضرایب DCT تصاویر اصلی با 20 فریم ………………………….75
جدول 4- 8 نتایج حاصل از 10 ضریب اول از ضرایب DCT تصاویر نرمالیزه شده با 20 فریم ……………….76
جدول 4- 9 نتایج حاصل از 10 ضریب اول از ضرایب DCT تصاویر کوچک شده با 20 فریم ………………..76
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل­ها
شکل 2- 1 مدل کانتور فعال نمونه­گیری شده ……………………………………………………………………………………..11
شکل 2- 2 علامت گذاری انجام شده بر روی لب ……………………………………………………………………………….13
شکل 2- 3 مدل توزیع نقطه­ای، هر حالت با σ2 ± اطراف متوسط رسم شده است ……………………………….14
شکل 2- 4 مدل هندسی لب …………………………………………………………………………………………………………… 16
شکل 2- 5 الگوی لب …………………………………………………………………………………………………………………….. 19
شکل 2- 6 فرآیند تولید منیفولد …………………………………………………………………………………………………….25
شکل 2- 7 (a) نتیجه درون­یابی منیفولد (b) نمونه­گیری دوباره از منیفولد درون­یابی شده با 20 نقطه کلیدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………26
شکل 2- 8 نمودار بلوکی برای استخراج ویژگی­های حرکت مبتنی بر شبکه ……………………………………….28
شکل 2- 9 استخراج ویژگی حرکت مبتنی بر کانتور ………………………………………………………………………….29
شکل 2-10 تصویر اصلی و چهار ناحیه پردازش شده برای استخراج ویژگی …………………………………………30
شکل 2-11 (الف) نقاط با رنگ و شکل مشابه در یک کلاس قرار می گیرند. (ب) گراف درون کلاس نقاط با برچسب یکسان را متصل می کند. (ج) گراف بین کلاس نقاط با بر چسب متفاوت را متصل می کند. (د) بعد از اعمال LSDA فاصله بین کلاس های متفاوت ماکزیمم شده است……………………………………………………33
شکل 2- 12 سمت چپ منحنی بیزیر و سمت راست مدل لب …………………………………………………………….36
شکل 2- 13 زاویه گشودگی افقی 2α و زاویه گشودگی عمودی 1α ……………………………………………………..38
شکل 3–1 نتیجه حاصل از آنالیز ترکیب رنگ پوست و لب و نقاط گوشه لب ………………………………………..42
شکل 3-2 الگوریتم جداسازی ناحیه لب ………………………………………………………………………………………….46
شکل 4-1 آستانه گذاری با ترشلد 0.4 ………………………………………………………………………………………………55
شکل 4-2 آستانه گذاری با ترشلد 0.5 …………………………………………………………………………………………….55
شکل 4-3 استفاده از الگوریتم حذف رنگ قرمز با 0.5=β ……………………………………………………………….56
شکل 4-4 تصاویر مربوط به گوینده ها ………………………………………………………………………………………….. 57
شکل 4- 5 شکل لب استخراج شده بعد از اعمال الگوریتم ……………………………………………………………….58
شکل 4- 6 شکل لب استخراج شده بعد از برچسب­گذاری ……………………………………………………………….. 59
شکل 4-7 مستطیل محاطی لب …………………………………………………………………………………………………….. 60
شکل 4-8 مراحل محاسبه ضرایب مل ……………………………………………………………………………………………. 61
شکل 4-9 فیلتر بانک مثلثی …………………………………………………………………………………………………………. 63
شکل 4-10 ناحیه مورد نظر پیرامون لب ………………………………………………………………………………………….. 66
شکل 4-11 تعداد 25 فریم مربوط به کلمه خرس بعد از یافتن ناحیه مورد نظر …………………………………… 67
شکل 4-12 نحوه اسکن زیگزاگ ماتریس ……………………………………………………………………………………….. 68
شکل 4-13 نتایج حاصل از ویژگی­ها + LSDA ………………………………………………………………………………..70
شکل 4-14 نتایج حاصل از تصاویر کوچک شده با مقیاس 0.5و تعداد 25 فریم…………………………………. 77
شکل 4- 15 نتایج حاصل از تصاویر کوچک شده با مقیاس 0.7و تعداد 25 فریم…………………………………. 78
شکل 4- 16 نتایج حاصل از ضرایب مختلف DCT با مقیاس 0.5 ……………………………………………………… 79
شکل 4-17 نتایج حاصل از ضرایب مختلف DCT با مقیاس 0.7………………………………………………………. 80


 
 
 
فصل اول : مقدمه
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1 مقدمه
از دیر باز بشر، با این واقعیت آشنا بوده است که برای درک بهتر گفتار می­تواند به حرکات لب و دهان گوینده در حین گفتار و هنگام ادای کلمات توجه کند. احتمالاً همه ما به طور ناخودآگاه تا حدی از این جنبه غیر صوتی گفتار استفاده کرده و هنگامی که محیط شنوایی، دچار همهمه و سر و صدا و آغشته به نویز صوتی می‌شود، به حرکات لب گوینده توجه بیشتری می‌کنیم. این امر در مورد مخاطبینی که دارای نقص در سیستم شنوایی خود هستند از اهمیت بالاتری برخوردار می­باشد. ضمناً حرکات لب یا سیگنال تصویری گفتار می­تواند به طور قابل ملاحظه­ای دقت سیستم­های تشخیص گفتار صوتی را خصوصاً در محیط­های نویزی بهبود بخشد. همزمان کردن حرکات لب و صدای گفتار، برطرف کردن خطای تأخیر بین صوت و تصویر و دوبله اتوماتیک تصویری از دیگر کاربردهای این مقوله می­باشد.
افرادی زیادی هستند که دچار آسیب در سیستم صوتی بوده و به دلیل عدم برخورداری از صدای مناسب، قادر به برقراری ارتباط با دیگران نیستند این افراد معمولاً توانایی انجام صحیح حرکات لب به شکلی که برای تکلم لازم است را داشته و در حالت ایده­آل می­توان با انجام لب­خوانی به مقصود آن­ها پی برد. گفتار بشری به دفعات به صورت صوتی و تصویری در طبیعت تکرار شده است. گفتار صوتی به شکل موج تولید شده توسط گوینده و گفتار دیداری به حرکات لب و زبان و ماهیچه­هایی که در صورت است اشاره دارد. در گفتار صوتی واحد اصلی واج[1] نامیده می­شود. در حوزه تصویری واحد اصلی از حرکات دهان ویزم[2] نامیده می­شود که کوچک‌ترین جزء دیداری صحبت است. بسیاری از صداهای صوتی هستند که از نظر دیداری مبهم هستند این صداها به کلاس مشابه­ای گروه­بندی شده که یک ویزم را نشان می­دهد. یک نگاشت چند به یک بین واج­ها و ویزم­ها هست یعنی می­توان مجموعه­ای از واج­ها را در نظر گرفت که تأثیر مشابه­ای بر روی شکل دهان دارند. در جدول­های زیر گروه­بندی ویزم­ها در زبان انگلیسی و فارسی آورده شده است [1] , [2].
جدول 1- 1 گروه­بندی ویزم­ها در انگلیسی

N,L
8
P,B,M
1
R
9
F,V
2
A
10
Th,Dh
3
E
11
T,D
4
I
12
K,G
5
O
13
Sh,Zh
6
U
14
S,Z
7

جدول 1- 2 گروه­بندی ویزم­ها در زبان فارسی

  شنبه 27 مهر 1398 22:46, توسط مدیر سایت   , 405 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی : برررسی تطبیقی بازتاب های فضایی سیاست های جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی : بررسی تطبیقی باز تاب های فضایی سیاست های جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
موضوع این تحقیق بررسی تطبیقی بازتاب های فضایی سیاستگذاری های جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در محدوده شهر بابلسر استان مازندران است.
بر این اساس فرضیه هایی تدوین گردید که عبارتند از :
1- به نظر می رسد تفاوتهای ایدئولوژیک و تغییر ارزش ها در نوع سیاستگذاریهای توریسم تاثیر اشته است.
2- بعد از

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پیروزی انقلاب اسلامی زیر ساخت های توریستی تغییری نکرده است ولی مراکز تفریحی کمتر شده و تغییر ماهیت داده اند.
3- بعد از انقلاب اسلامی سواحلی که به حال خود رها شده اند آلودگی آن افزایش یافته است.
4- به نظر می رسد مشاغل مرتبط با ولنگاری و بی بند و باری از بین رفته اند و مشاغلی جدید ایجاد شده اند و در مجموع سطح تولید مشاغل در بعد از انقلاب اسلامی نسبت به قبل از نقلاب کاهش داشته است.
این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که با روش مطالعه اسنادی و میدانی انجام گرفته شده است. در این روش از تکنیک پانل در نظر سنجی های میدانی استفاده گردیده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها نیز کمی و کیفی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و داده های حاصل از اطلاعات میدانی و به شیوه ماشینی و دستی و با استفاده از نرم افزار spss انجام پذیرفت.
نتیجه تحقیق نشان می دهد فرضیه های اول و سوم تایید و فرضیه های دوم و چهارم رد شده اند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی ، متن کامل پایان نامه
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
تعداد صفحه : 234


قیمت : پنج هزار تومان

  شنبه 27 مهر 1398 22:46, توسط مدیر سایت   , 871 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

 بخش گذشته مورد بررسی قرار گرفتند همگی یک اعتبار اسنادی تجاری هستند. یک معامله اعتبار اسنادی تجاری مشتمل بر سه طرف[2] و سه معامله است. سه طرف درگیر در این فرآیند شامل خریدار یا متقاضی اعتبار یا مشتری بانک، فروشنده یا همان ذینفع اعتبار و بانک به عنوان گشاینده اعتبار می باشد. سه معامله ای که در این اعتبار دیده می شود عبارتند از:

1.معامله پایه بین خریدار و فروشنده که براساس آن فروشنده موافقت می کند کالایی را به خریدار بفروشد و خریدار موافقت می نماید ثمن را از طریق سازوکار اعتبار اسنادی تأدیه نماید.

معامله بین خریدار و بانک که برساس آن بانک موافقت می کند اعتبار اسنادی را به نفع فروشنده افتتاح کند و خریدار موافقت می کند وجهی را که بانک به موجب اعتبار اسنادی به فروشنده می پردازد به اضافه کارمزد به بانک بازپرداخت کند.
معامله بین خریدار و فروشنده یعنی همان خود قرارداد اعتبار اسنادی که براساس آن بانک موافقت می کند مسئولیت اصلی پرداخت وجه اعتبار را به فروشنده برعهده بگیرد مشروط بر اینکه اسناد حمل بدون مغایرت با اعتبار توسط فروشنده به بانک ارائه شود.
 

گفتار دوم: اعتبار اسنادی تضمینی

از نظر حقوقی اعتبارات اسنادی تضمینی[3] در همان قالب و چارچوب یکسان با اعتبارات اسنادی تجاری عمل می کند. یک معامله اعتبار اسنادی تضمینی نیز همانند اعتبار اسنادی تجاری مشتمل بر سه طرف(متقاضی اعتبار،صادر کننده اعتبارنامه و ذینفع اعتبار) و سه معامله(معامله پایه،قرارداد صدور اعتبارنامه و خود قرارداد اعتبار اسنادی) می باشد. لیکن به لحاظ کاربرد،برخلاف اعتبارات اسنادی تجاری که جهت پرداخت یا تسهیل پرداخت ثمن در بیع بین الملل به کار می رود، دامنه استفاده از یک اعتبار اسنادی تضمینی بسیار وسیع تر است و در انواع و اقسام گوناگونی از معاملات مورد استفاده می باشد و بنا به تعبیر پروفسور جان دولان « از حیث نوع معامله ای که اعتبار اسنادی ممکن است در آن به کار آید، تقریباً هیچ حد ومرز و محدوده ای وجود ندارد. علی الاصول در هر معامله ای که اجرای تعهد یک طرف آن مؤجل و مستمر باشد می توان از اعتبارات اسنادی تضمینی استفاده کرد.»[4] با وجود این، اعتبارات اسنادی تضمینی در بعضی صنایع و معاملات بیشتر از سایر معاملات مورد استفاده است،

علی الخصوص در موارد زیر:

در صنعت ساخت و ساز به منظور حراست از منافع صاحب پروژه(کارفرما) در مقابل اجرای با تأخیر، سوءاجرا و عدم اجرای تعهدات از سوی پیمانکار
در صنعت پولی و بانکی به منظور تقویت اعتبار اوراق بهاداری که یک شرکت منتشر می کند یا به منظور اینکه اوراق قرضه ای که یک شرکت برای فروش بلند مدت در بازار عرضه می کند خریدار بیابد. چرا که از این طریق شرکت از شهرت و اعتبار یک بانک سرشناس و خوش نام نهایت استفاده را می برد و
در بیع بین الملل کالا جهت تأمین و تضمین خدمات پس از فروش یا تضمین عملکرد و کارایی ماشین آلات و تجهیزاتِ خریداری شده.
در واقع اعتبار اسنادی تضمینی زمانی ص

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ادر می شود که ذینفع تمایل دارد انجام تعهدات طرف معامله توسط بانک تضمین شود. در این حالت بانک گشاینده متعهد می شود در صورتی که متقاضی اعتبار تعدات خود را انجام ندهد بانک وجه اعتبار را به ذینفع پرداخت نماید. علی رغم اینکه اعتبارات اسنادی و تضمینی از ماهیت واحدی برخوردارند با این حال تفاوت های مهمی بین آن دو وجود دارد. اولاً اهداف و اغراض این دو نوع اعتبار اسنادی متفاوت است.برخلاف اعتبار اسنادی تجاری که مکانیزم مطمئنی جهت پرداخت ثمن به ذینفع فراهم می آورد، اعتبار اسنادی تضمینی ابزاری است که برای فرض تخلف در انجام تعهد طراحی شده است تا از طریق آن چنانچه به احتمال ضعیف متقاضی صدور اعتبارنامه تعهد ناشی از معامله پایه را ناقص اجرا کرد یا به طور کل اجرا ننمود وثیقه یا تضمینی برای جبران خسارت در اختیار ذینفع باشد. از آنجا که انتظار می رود اکثر معاملات پایه به نحو صحیح اجرا گردد لذا به طور معمول پیش بینی می شود گشاینده یک اعتبار اسنادی تجاری در مقام اجرای تعهد خود مبلغ اعتبار را بپردازد حال آنکه برعکس،صادر کننده یک اعتبار اسنادی تضمینی معمولاً احتمال نمی رود مبلغ اعتبار را پرداخت کند چرا که این نوع اعتبار برای تضمین انجام تعهد طراحی شده واز آنجا که تعهدات قراردادی در اکثر موارد به درستی اجرا شود لذا نوبت به مطالبه مبلغ اعتبار نمی رسد. دوماً اعتبار اسنادی تجاری برای خرید کالا و یا انجام خدمات استفاده می شود در حالی که اعتبار اسنادی تضمینی برای اطمینان از باز پرداخت وام،استهلاک پیش پرداخت و یا حسن انجام کار مورد استفاده قرار می گیرد. سوماً در حالت معمول، یک اعتبار اسنادی تضمینی پر مخاطره تر از یک اعتبار اسنادی تجاری می باشد.چرا که در اعتبار اسنادی تجاری با ارائه اسنادی که معرف مالکیت یا حداقل دلیل بر ارسال کالایی منطبق با قرارداد است و غالباً از سوی مؤسسات مستقل و بی طرف صادر می شود حد بالایی از اطمینان خاطر و امنیت را فراهم می آورد. برعکس شرط مطالبه وجه در اعتبار اسنادی تضمینی اغلب فقط یک اظهارکتبی از سوی خود ذینفع است. گاهی نیز جهت پرداخت مبلغ اعتبار ممکن است صدور اسنادی از سوی اشخاص ثالث مستقل و بی طرف مثل گواهی کارشناس رسمی دادگستری یا رأی دادگاه و یا رأی داور لازم دانسته شده باشد. به همین خاطر احتمال تقلب به هنگام استفاده از اعتبارات اسنادی تضمینی به مراتب بیش از اعتبارات اسنادی تجاری است. به عبارت دیگر، مبلغ اعتبار 

1 ... 241 242 243 ...244 ... 246 ...248 ...249 250 251 ... 476

جستجو