مقایسه شایستگی حرکتی درک شده بین دختران چاق و غیر چاق ۱۰ سال .
مقایسه رشد مهارت های حرکتی بنیادی بین دختران چاق و غیر چاق ۱۰ سال.
۱- ۵.  فرضیه های تحقیق

بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران چاق رابطه معنی داری وجود دارد.
بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی و شایستگی حرکتی درک شده دختران غیر چاق رابطه معنی داری وجود دارد.
۳.بین شایستگی حرکتی درک شده  دردختران چاق و غیر چاق تفاوت معنی داری وجود دارد .
۴.بین رشد مهارت های حرکتی بنیادی در دختران چاق و غیر چاق تفاوت معنی داری وجود دارد .
۱ – ۶.  پیش فرض های تحقیق

شرکت کننده ها در انجام مهارت های آزمون رشد حرکتی درشت-۲(اولریخ،۲۰۰۰) نهایت تلاش و کوشش خود را کردند.
هیچ‌ یک از شرکت کننده ها با پرسشنامه خود توصیفی (۱)(مارش ،۱۹۹۲)[۲۰]آشنایی نداشتند.
هیچ یک از شرکت کننده ها آشنایی قبلی در آزمون رشد حرکتی درشت-۲(اولریخ،۲۰۰۰) [۲۱]نداشتند.
شرکت کننده ها سؤالات پرسشنامه را به‌خوبی درک کرده و با صداقت پاسخ دادند.
۱- ۷.  قلمرو تحقیق

همه شرکت کنندگان از نظر بدنی و ذهنی سالم بودند.
دامنه سنی دانش آموزان ۱۰ سال بود.
همه شرکت کنندگان از مدارس ابتدایی شهر سیرجان انتخاب شدند.
همه شرکت کنندگان دختر بودند.
همه شرکت کنندگان بر اساس دستورالعمل استاندارد آزمون رشد حرکتی درشت(اولریخ،۲۰۰۰) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
آزمون رشد( TGMD – 2) و پرسشنامه (SDQI) در نوبت صبح اجرا شد.
۱ – ۸.  محدودیت های تحقیق

میزان صراحت و دقت آزمودنی ها در پاسخ به سؤالات پرسشنامه ( SDQI) و اجرای آزمون رشد (TGMD – 2).
شرایط روانی افراد در زمان پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه و اجرای آزمون.
میزان بالیدگی، سطح فعالیت جسمانی و آمادگی جسمانی شرکت کنندگان.
۱- ۹. تعریف نظری واژه های تحقیق      

رشد: فرایند مداومی است که کلیه ی تغییرات تمام ابعاد وجودی انسان را از لقاح تا مرگ در بر می گیرد. بخشی از این فرایند را نمو جسمانی و بالیدگی تشکیل می دهند که تا پایان نوجوانی است. نمو جسمانی به افزایش اندازه یا جرم بخش های بدن اشاره می کند و بالیدگی به پیشرفت کارکرد ارگان های بدن در نتیجه تغییرات کیفی و زیست شیمیایی سلولی گفته می شود.
رشد حرکتی: تغییرات پیشرونده در رفتار حرکتی در سراسر دوره زندگی است که حاصل تعامل بین نیازهای تکلیف، ویژگی های بیولوژیکی فرد و شرایط محیطی می باشد.
مهارت های حرکتی بنیادی: مهارت­هایی که شامل مهارت­های جابجایی، استواری و دستکاری می باشد، زیربنای شکل گیری مهارت­های حرکتی پیشرفته ومهارت­های ورزشی هستند.
مهارت های حرکتی درشت: آن دسته از مهارت های حرکتی هستند که مستلزم بکارگیری عضلات بزرگ و تولید کننده نیرو می باشند و برای دستیابی به هدف یا عمل حرکتی معینی، مثل پرتاب توپ به سمت سبد یا پرش از روی مانع بکار گرفته می شوند.
خویشتن: تصویر گرایی ذهنی اطلاعات راجع به خود و احساسات مربوط به آن.
خودپنداره: شناختی که فرد نسبت به خویشتن دارد بدون داشتن قضاوت مشخصی یا هرگونه مقایسه‌ای با افراد دیگر.
عزت نفس: قضاوت و ارزشیابی فرد نسبت به خویشتن.
اعتماد به نفس: اعتماد و باور فرد بر اینکه قادر به انجام موفقیت‌آمیز تکالیف مربوط به خود باشد.
شایستگی حرکتی درک شده: درک توانایی فرد درجهت برآوردن نیازهای موفقیت.
شایستگی واقعی: توانایی واقعی در جهت برآوردن نیازهای خاص موفقیت.
شایستگی حرکتی واقعی: مهارت­هایی که شامل مهارت­های جابجایی،استواری ودستکاری می باشد، زیربنای شکل گیری مهارت­های حرکتی پیشرفته ومهارت­های ورزشی هستند.
چاقی: افرادی که وزنشان حدود ۲۰ درصد بالاتر از وزن مطلوب باشد، چاق اطلاق می شود و در چاقی شدید فرد ۴۰ درصد بالاتر از وزن مطلوبش وزن دارد. به عبارت دیگر شاخص توده بدنی افراد([۲۲](BMI بیشتر از ۳۰ می باشد.
۱-۱۰. تعریف عملیاتی واژه های تحقیق

شایستگی حرکتی درک شده: در این مطالعه جهت ارزیابی شایستگی حرکتی درک شده در کودکان از خرده مقیاس “شایستگی ورزشی “خود توصیفی (۱)((

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت