« دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعهپایان نامه ادغام وتجزیه شرکتها/انحلال شرکتهای تجاری »

پایان نامه ارشد:بررسی روش‌های استفاده از عناصر پرمصرف درافزایش عملکرد کیوی استان گیلان، مطالعه موردی آستانه اشرفیه

پایان نامه ارشد:بررسی روش‌های استفاده از عناصر پرمصرف درافزایش عملکرد کیوی استان گیلان، مطالعه موردی آستانه اشرفیه

  دوشنبه 15 مهر 1398 22:00, توسط مدیر سایت   , 385 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                        صفحه

Contents

چکیده: 1

فصل اول: كلیات

1-1- اهمیت مصرف میوه‌ها وسبزی‌ها 3

1-2- اهمیت مصرف كودها 3

1-3- نقش عناصر غذایی.. 4

فصل دوم: مرور منابع

2-1- تاریخچه کشت و کار كیوی در ایران و جهان. 6

2-2- سطح زیر کشت و مقدار تولید کیوی در ایران و جهان. 6

2-3- گیاه‌شناسی كیوی.. 7

2-4- واریته‌های معروف کیوی.. 8

2-4-1- رقم هایوارد. 8

2-4- 2- رقم برنو. 8

2-4- 3- رقم آبوت… 9

2-4-4- رقم مانتی.. 9

2-4-5- واریته آلیسون. 9

2-4-6- رقم گراسی.. 9

2-5- شرایط تولید کیوی.. 9

2-6- ارزش غذایی میوه 10

2-7- مدیریت تغذیه در باغات کیوی.. 12

2-8-عناصر غذایی پر مصرف (ازت ، فسفر ، پتاس ) 13

2-8-1-  نیتروژن. 13

2-8-2-پتاسیم. 13

2-8-3- فسفر. 13

2-9- روش های مصرف کودهای پر مصرف… 14

2-9-1- روش پخش سطحی.. 14

2-9-2- روش محلول پاشی.. 15

2-9-3- روش تزریق به تنه‌ی درختان. 15

2-9-4- روش چالکود. 15

2-9-4-1- چالکود و تأثیر در تسهیل جذب عناصر غذایی.. 15

2-10- کیفیت در زمان برداشت… 17

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- مکان و زمان انجام آزمایش… 19

3-2- اعمال تیمارها 19

3-3-كنترل و مبارزه با علفهای هرز. 20

3-4- روش آبیاری.. 21

3-5- خصوصیات خاك.. 21

3-6- برداشت میوه کیوی.. 21

3-7- ارزیابی صفتها 22

3-7-1- اندازه گیری وزن تر میوه 22

3-7-2- اندازه گیری اسیدیته(pH)  میوه 22

3-7-3-اندازه گیری سفتی میوه 22

3-7-4-اندازه گیری قند میوه 22

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-7-5-عصاره گیری از میوه 23

3-7-6- اندازه گیری وزن خشك میوه 23

3-7-7- اندازه گیری ازت میوه 23

3-7-8- اندازه گیری پتاسیم میوه 24

3-7-9-اندازهگیری فسفرمیوه 24

3-8-تجزیه و تحلیل داده‌‌‌‌‌‌‌‌ها 25

فصل چهارم: نتیجه و بحث

4-1- اثر تیمارها بر رشد گیاه 27

4-1-1- جدول تجزیه واریانس داده ها 27

4-1-2- اثر تیمارها بر زون تر میوه كیوی.. 28

4-1-3- اثر تیمار بر وزن خشك میوه كیوی.. 29

4-1-4- اثر تیمارها بر ماده خشك (درصد) میوه كیوی.. 30

4-1-5- اثر تیمارها بر قند میوه كیوی.. 31

4-1-6- اثر تیمارها بر سفتی میوه كیوی.. 32

4-1-7- اثر تیمارها بر اسیدیته میوه كیوی.. 33

4-1-8- اثر تیمارها بر غلظت نیتروژن میوه كیوی.. 34

4-1-9- اثر تیمارها بر فسفر میوه كیوی.. 35

4-1-10- اثر تیمارها بر غلظت پتاسیم میوه كیوی.. 36

نتیجه گیری کلی.. 37

پیشنهادات: 37

منابع. 38

 

فهرست جداول

جدول 2-1- سطح زیركشت، میزان تولید وعملكرد محصول كیوی درسال 1387. 7

جدول 2-2- ارزش غذایی و ترکیبات تشکیل دهنده میوه کیوی.. 11

جدول 3-1- تیمارهای مورد آزمایش برای هردرخت… 19

جدول 3-2- فاكتورهای مربوط به تجزیه خاك قبل از اجرای آزمایش(عمق 30-0 سانتی متر) 21

جدول4-1-تجزیه واریانس داده های مربوط به تأثیر تیمارها بر برخی صفات ریشه و غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در میوه كیوی.. 27

 

فهرست اشكال

شکل2-1- میزان تولید کیوی در جهان (فائو، 2008) 7

شکل4-1- تاثیر تیمارها بروزن ترمیوه کیوی.. 28

شکل4-2- تاثیر تیمارها بروزن خشك میوه کیوی.. 29

شکل4-3- تاثیر تیمارها برماده خشک میوه کیوی.. 30

شکل4-4- تاثیر تیمارها برقندمیوه کیوی.. 31


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو