صفحات: 1 ... 254 255 256 ...257 ... 259 ...261 ...262 263 264 ... 511

  شنبه 27 مهر 1398 23:52, توسط مدیر سایت   , 575 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

مفهوم عملکرد شغلی:/پایان نامه درباره هوش سازمانی
عملکرد شغلی عبارت است از کارایی و اثربخشی در وظایف محوله. در این تعریف کارایی به معنای نسبت بازده به دست آمده به منابع به کار رفته می باشد و اثربخشی عبارت است از میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده. (سیستانی ، 1380) (حجازی و شمس ، 1384 : 32)

عملکرد شغلی کارایی است که هر شخص در شغل خود  بر اساس  وظایف محوله اش کسب میکند که نشان دهنده تلاش و موفقیت آن فرد در انجام امور می باشد همچنین می تواند به عنوان مهارتهایی تعریف شود که افراد در انجام وظایف و امور شغلی خود از آن استفاده می کنند. (Rezaei Dizgah et al ,2012 :1736)

عملکرد شغلی حاصل یا نتیجه فرایند یا تحقق اهداف می باشند ، فرایند بدین معنی است که انجام هر کاری و مراحلی می بایست انجام گیرد تا ان کار انجام پذیرد و تحقق اهداف بدین معنی است که با رعایت مراحل کاری ، آن هدف تحقق می یابد. (خلخالی ، 1389: 47)

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

عملکرد شغلی بعنوان رفتار یا عملی که با اهداف سازمانی در ارتباط است ، تعریف می شود ومی تواند مقیاسی برای سطوح مختلف مهارت و شایستگی در جهت رسیدن به اهداف باشد ،که از طریق انجام فعالیت های خاص و ویژه ای صورت می گیرد.  (Thompson et al , 2012: 32)

عملکرد شغلی همان بازده افراد طبق وظایف قانونی تعریف شده است و عبارت است از پیامد فعالیت های نیروی انسانی در خصوص انجام وظایفی که به او واگذار می شود و میزان تلاش و حدود موفقیت کارمند در اجرای وظایف شغلی و تکالیف رفتاری مورد انتظار را بیان می کند .(حجازی و شمس ، 1384 : 32)

عملکرد شغلی به نتیجه یا حاصل  فعالیت های یک فرد  در یک دوره زمانی مشخص، اشاره دارد ، و مستقیما با موفقیت و بهره وری سازمانی در ارتباط است. (shahzad et al , 2011: 1226)

عملکرد شغلی رسیدن به کارایی و اثربخشی در شغل و نشان دهنده ی سطوحی از رضایتمندی حاصل از آن می باشد. (Rezaei Dizgah et al ,2012 :1735)

عملکرد می تواند معانی زیادی داشته باشد از نظر کارایی مقایسه ستانده ها در برابر داده ها را گویند اصطلاح دیگری که در ارتباط با عملکرد استفاده می شود اثربخشی است که برای اشاره به میزان موفقیت هدفها (نه هر هدفی ، بلکه هدف های مطلوب) به کار می رود مفهوم دیگر مرتبط با عملکرد بهره وری ، مستلزم این است که به مسئله کارایی و اثربخشی به طور همزمان توجه شود. (احمدی و همکاران ،1390: 26)

عملکرد شغلی به این معنا است که چیزی که باید انجام شود یا یه دست آید مهم است و باید به طور عینی اندازه گیری شود و یا به عبارتی ارزیابی شود و آنچه ارزیابی می شود و مورد تقدیر قرار می گیرد رفتار است نه صفات ، بنابراین انجام دادن مهم تر از بودن است. ( اسدی شوکی ، 1389: 34)

عملکرد شغلی همکاری مستقیم یا غیر مستقیم افراد در جهت رسیدن به اهداف سازمانی می باشد. (Indradevi , 2012:39)

عملکرد شغلی عبارت است از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از خود نشان می دهند که هم مفهوم فعالیت برای انجام کار و هم نتیجه کار را یکجا در بر دارد .(کریمی ، 1388 : 30)

نقطه مشترک تمام تعاریف در مورد عملکرد شغلی نحوه انجام وظایف و مسئولیت های محوله است. در واقع به مجموع رفتارهایی که در ارتباط با شغل ، افراد از خود نشان می دهند یا به عبارتی میزان محصول و بازدهی است که به موجب اشتغال فرد در شغلش(اهم از خدماتی ، آموزشی و تولیدی) حاصل می شود. طبیعت عملکرد شغلی در یک سازمان به نیازمندی های شغل ، اهداف و ماموریت های سازمان و باورهای موجود سازمان نسبت به رفتارهای پراهمیت وابسته است. ( حجازی و شمس ، 1384 : 32)

  شنبه 27 مهر 1398 23:52, توسط مدیر سایت   , 78 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

بررسی میزان بهره مندی جامعه محلی از درآمد حاصل از گردشگری
 

شناخت منابع اقتصادی در تثبیت معیشت پایدار جامعه محلی روستای افراچال
 

 

 

 

۱-۳-۱ کاربرد و نتایج تحقیق
 

کلیه سطوح تصمیم‌گیری برنامه ریزی در سطح استان مازندران و نهادهای ذیربط شهرستان ساری
 

مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی
 

سازمان‌ها و ادارات مرتبط با گردشگری و طبیعت گردی
 

شهرداری ساری
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

شرکت‌ها و موسسه خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی فعال در زمینه گردشگری و طبیعت گردی
 

شرکت‌های مهندسان مشاور فعال در زمینه توریسم و اکوتوریسم
 

  شنبه 27 مهر 1398 23:51, توسط مدیر سایت   , 734 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

5- فرضیه. 4

6- پیشینه. 4

7- تاریخچه بحث… 5

فصل اول کلیات… 6

1-1-تعریف واژگان.. 7

1-1-1-فقه. 7

1-1-1-1-فقه در لغت… 7

1-1-1-2- فقه در اصطلاح.. 8

1-1-2- فقیه. 9

1-1-2-1-فقیه در لغت… 9

1-1-2-2-فقیه در اصطلاح.. 9

1-1-3-جوان.. 10

1-1-3-1-جوان در لغت… 10

1-1-3-2-جوان در اصطلاح.. 10

1-1-4-دین.. 10

1-1-4-1-دین در لغت… 10

1-1-4-2-دین در اصطلاح.. 11

1-1-5-دینگریزی.. 11

1-1-5-1-مفهوم گریز. 11

1-1-5-2-مفهوم دین‌گریزی.. 11

فصل دوم جایگاه فقه در منظومه معارف دین.. 12

2-1-تعریف دین و تبیین وظایف آن.. 13

2-1-1-معنای دین.. 13

2-1-2-دین نیاز همه عصرها 14

2-1-3-فلسفه دین.. 15

2-1-3-1- آگاهی دادن.. 15

2-1-3-2 – داوری.. 16

2-1-3-3- بیان مسئولیت‌ها 17

2-1-3-4- معرفت جهان.. 17

2-1-3-5-نشاط‌بخشی به زندگی.. 18

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-1-4-جامعیت دین.. 19

2-1-5-سهولت دین.. 20

2-1-6-دینداری.. 21

2-2-تعریف فقه و تبیین و ظایف آن.. 22

2-2-1- مفهوم فقه. 22

2-2-2-هدف از علم فقه‌ 22

2-2-3-شمولیت فقه اسلامى‌ 23

2-2-4- نقش فقه در زندگی فردی و اجتماعی.. 24

2-2-5-آمیختگی فقه و اخلاق.. 26

2-3-علل دین گریزی.. 28

2-3-1-تربیت نامناسب… 29

2-3-1-1-مفهوم تربیت… 30

2-3-1-2-ضرورت تربیت… 30

2-3-1-3-آسیب شناسی تربیت… 30

2-3-1-3-1-نام و القاب ناشایست… 31

2-3- 1-3-2-بی محبتی به فرزند. 31

2-3-1-3-3- افراط در محبت… 31

2-3-1-3-4- خشونت… 31

2-3-2-محیط اخلاقی و اجتماعی.. 32

2-3-2-1-تأثیر محیط بر شخصیّت جوانان بنا بر آیات قرآن.. 32

2-3-3- مدرسه. 34

2-3-3-1-اهمیت تعلیم و تربیت… 34

2-3-3-2-وظیفۀ استاد. 35

2-3-4-عملكرد نامناسب برخی از عالمان دین.. 36

2-3-4-1-نقش رفتار عملی فقها در هدایت مردم. 36

2-3-5-دوستان.. 38

2-3-5-1-همنشین و پایه گذاری اخلاق.. 39

2-3-6- تهاجم فرهنگی.. 40

2-3-6-1-تهاجم فرهنگی شیبخون ناگهانی دشمن.. 40

2-3-6-2-ابزار و وسایل تهاجم فرهنگی.. 41

2-3-6-3-رسانه ابزار تهاجم فرهنگی.. 41

2-3-6-3-1-تلوزیون و رادیو. 42

2-3-6-3-2- ماهواره 42

2-3-6-3-3- اینترنت… 43

2-3-7-فقر اقتصادی.. 44

2-3-7-1- ارتباط مال با دین داری.. 44

2-3-7-2-پیامد زیانبار فقر. 45

2-3-8-لقمۀ حرام و آثار آن.. 45

2-3-8-1-آثار لقمۀ حرام. 46

2-3-8-1-1-آثار فردی لقمۀ حرام. 46

2-3-8-1-2-آثار اجتماعی لقمۀ حرام. 47

فصل سوم نقش مؤلفه‌های علمی فقها در  پیش‌گیری از دین‌گریزی جوانان.. 51

3-1-علمای ربانی عامل هدایت نسل جوان.. 51

3-1-1- شخصیت علمی.. 54

3-1-1-1-مناصب فقیه. 55

3-1-1-1-1- منصب افتاء 56

الف: روان  بودن فتوا و پرهیز از عبارتهای فنی و علمی فقه و اصول.. 57

ب: به روز بودن و متناسب سن و سطح مخاطب… 58

ت- متناسب با سطح تحصیلات، شغل و جنسیت… 58

ث-پرهیزاز بیان فتاوای اختلافی.. 59

ج-داشتن سایت یا سامانۀ پیامکی برای آنلاین پاسخ دادن سؤالات شرعی.. 60

چ- مشخص کردن حد و مرز و فلسفۀ برخی فتواها 60

ح- پرهیز از حاكمیت جو جمود بر بیان فتواها 61

3-1-1-1-2- قضاوت… 63

3-1-1-1-3-ولایت… 66

1-3-1-3-1-رهبری و دوری از تجملگرایی.. 69

3-1-1-2-شخصیت علمی.. 69

3-1-1-3- پاسخگویى به شبهات… 73

3-1-1-3-1- نفوذ اندیشه هاى بیگانه. 74

3-1-1-4- فقه و پرداختن به مسائل مستحدثه فراروی جوان.. 75

فصل چهارم بررسی نقش مؤلفه‌های عملی و اخلاقی فقها در پیش‌گیری از دین‌گریزی جوانان.. 80

4-1-جوان و اثرپذیری.. 80

4-1-1-شخصیت فردی و اخلاق شخصی.. 81

4-1-1-1-تهذیب نفس…. 83

4-1-1-2-اخلاص…. 84

4-1-1-3- پرستش و عبادت… 86

4-1-1-4- شب‌زنده‌داری و تهجد. 87

4-1-1-5-تواضع.. 88

4-1-1-6- عزت‌نفس و آزادگی.. 90

4-1-1-7- زهد و ساده زیستی.. 91

4-1-8- حسن خلق.. 93

4-1-1-9-عفو و گذشت… 94

4-2- اخلاق اجتماعی.. 95

4-2-1-مصادیق اخلاق اجتماعی.. 95

4-2-1-1- مبازه با فقر و محرومیت‌زدایی.. 95

4-2-1-2- اتحاد. 96

4-2-1-3-مبارزه با ظلم.. 97

4-2-1-4- نفی سلطۀ کافران و پرهیز از اطاعت کفار 98

4-2-1-5- ثبات قدم و ایستادگی در برابر دشمنان.. 99

4-2-1-6- احترام و رعایت قانون.. 100

4-2-1- 7- صیانت و پاسداری از ارزشهای فرهنگی.. 101

4-2-1-8- ایثار و از خود گذشتگی.. 102

4-2-9- مبارزه بارخنه فرصت طلبان.. 102

4-3-1-فرایند ارتباط گیری با جوان.. 105

4-3-1-1- آگاهی و بصیرت… 105

4-3-1-2- شناخت زمان و مکان.. 106

4-3-1-3-هـمـاهـنگی کردار و گفتار 107

4-3-1-4- دوری از افراط و رعایت ظرفیت جوانان در انجام مناسک دینی.. 107

4-3-1- 5- رعایت قاعدۀ تدریج.. 109

نتیجه. 111

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………..115

چکیده

وجود دین از ضروریات زندگی بشر است و به نوعی سعادت و کمال آدمی در گرو شناخت آگاهانه از دین می­باشد. جهل سبب شده تا پایه اعتقادات بعضی از جوانان متزلزل شود. در کنار این ناآگاهی­، تربیت نامناسب، مدرسه، محیط فاسد، دوستان ناباب، تهاجم فرهنگی، فقر اقتصادی تشدیدکننده این امر هستند. از این روی وجود یک الگوی شایسته برای جوانان از نیازهای اساسی است.

فقها به‌عنوان جانشینان انبیاء و رسولان الهی با عهده­داری منصب­های افتاء، قضاوت و اجتهاد، در عصر غیبت امام زمان «عج» هدایت جوانان و مردم را بر عهده‌دارند. ازاین‌روی آنان با تبلیغ و اجرای احکام الهی و عملکرد صحیح خود در هر منصب و جایگاهی و متخلق نمودن خود به آداب فردی و اجتماعی چون: تهذیب نفس، اخلاص، نماز شب، تواضع، عزت‌نفس، زهد و ساده­زیستی، عفو و گذشت، احترام و رعایت قانون، مبارزه با فقر، مبارزه با رخنۀ فرصت‌طلبان، نفی سلطه کافران، پرهیز از اطاعت کفار، ایستادگی در مقابل دشمن، مانع از دین­گریزی جوانان شده­اند.

در این پایان‌نامه سعی شده تا به سؤالاتی پیرامون عواملِ زمینه‌ساز دین‌گریزی، جایگاه و مراتب علمی فقها در جریان هدایت جوانان، نقش اخلاق فردی و اجتماعی فقها در پیش­گیری از دین­گریزی پاسخ داده شود. ازجمله نتایج به‌دست‌آمده آنکه فقها به‌عنوان الگوی معرفتی و رفتاری، فرا روی جوانان، می­توانند در گرایش آنان به سمت دین نقش بسزایی ایفا نمایند.

مقدمه
1-بیان مسئله
دین عبارت است از شریعت مقدّس؛ اعم از اصول و فروع كه پیامبران الهى آن را از طریق وحى دریافت و به بندگان خدا ابلاغ كرده‌‌اند.ا[1]

یا دین مجموعه­ای از عقاید، اخلاق و احكام است. یعنی یك سلسله معارف علمی و عملی را كه مجموعه اعتقاد به هست‌ها و نیست‏ها و مجموعه بایدها و نبایدهاست، دین می‏نامند. این دین نزد خدای

  شنبه 27 مهر 1398 23:51, توسط مدیر سایت   , 449 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

پایان نامه منابع مالی شهرداری؛مالیات برارزش افزوده
قانون مالیات برارزش افزوده :

نزدیک به یک قرن از طرح اولیۀ ایدۀ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای اولین بار در کشور فرانسه می گذرد و آن به تدریج در دیگر کشورهای اروپایی و چند کشور آسیایی مورد استفاده قرار می گیرد.اما در کشور ما، قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 87 به اجرا در آمد و قانون تجمیع عوارض که مبنای عمل شهرداری ها برای وصول برخی خدمات و کالاها بود ملغی و این قانون جایگزین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه دوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک دریافتی از نهادهای دولتی به صورت دو بخشی بوده به این صورت که یک بخش از آن مالیات 5/1 درصد بود و بخش دیگر عوارض بود که مؤسسات محلی مانند شهرداری ها و دهیاری ها به میزان 5/1 درصد اخذ می کنند که در مجموع معادل 3 درصد در نظر گرفته می شود. قانون تجمیع عوارض مقرر می کرد که تولید کننده، چه کسی که ماده اولیه را تولید می کند چه کسی که کالا یا خدمات نهایی را 5/1 درصد بابت شهرداری ها و 5/1 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد، قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

5/1 درصد شهرداری ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 5/1 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.(سایت اداره کل امورمالیاتی سمنان ، 1389)

8-3-2- معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب:

اصولاً عوارض و مالیات ها را می توان با  استفاده  از معیارهای زیر مورد ارزیابی قرارداد:

تأثیر مالیات بر کارایی
هزینه اداری دریافت مالیات یا عوارض
عدالت اقتصادی
میزان استقلال دولت محلی برای وضع مالیات یا عوارض(حسن زاده ،1385،ص14)

4-2-  منابع درآمدی خارجی شهرداری

1-4-2- روش استقراض

به  طور اصولی روش استقراض زمانی مطرح  می گردد  که  هماهنگی لازم بین زمان  دریافت  درآمدها و پرداخت  هزینه ها  توسط شهرداری  وجود نداشته باشد. شهرداری ها  به  دو منظور می توانند  از  روش استقراض استفاده  نمایند،  تأمین مخارج جاری  و  تأمین مخارج سرمایه ای.با توجه به مبنای نظری استقراضی باید توجه داشت که جهت  مخارج  جاری لازم است از منابع پولی کوتاه مدت و به منظور تأمین مخارج سرمایه ای باید از منابعی که  بازپرداخت آنها بلند مدت باشد استفاده شود. مزیت اصلی این روش کاهش بحران های مالی شهرداری ها به علت  ناهماهنگ بودن زمان  دریافت درآمدها  و پرداخت  هزینه ها  میباشد.

اما باید توجه داشت که چنانچه شهرداری فاقد یک مدیریت مناسب به منظور نظارت بر نحوه استقراض و موارد استفاده آن باشد و به طور مشخص این روش را به عنوان جانشین برای سایر روشهای تامین منابع مالی به کار گیرد، روش استقراض خود می تواند منشأ بحران ها مالی شدیدتری برای شهرداری در دوره های بعد باشد. به عبارت دیگر اصولاً استقراض را باید به صورت مکمل سایر روش های تأمین مالی بکار گرفت. (حسن زاده ،1385،ص16)

  شنبه 27 مهر 1398 23:50, توسط مدیر سایت   , 746 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

بهمن ماه1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چکیده. ‌ج

فصل اول: کلیات… 1

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیّت و ضرورت پژوهش…. 7

1-4- اهداف پژوهش…. 9

1-5- متغیّر پژوهشی.. 9

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش. 13

2-1- سازگاری.. 15

2-2- سازگاری و بهداشت روانی.. 18

2-3- خصوصیّات فرد سازگار. 20

2-4- سازگاری اجتماعی.. 21

2-5- سازگاری تحصیلی.. 23

2-5-1- عوامل مؤثّر در سازگاری تحصیلی.. 25

2-5-2- انتقال به دانشگاه. 29

2-5-3- تغییرات اساسی در زندگی دانشجویان جدیدالورود. 31

2-5-4- سازگاری با زندگی خوابگاهی.. 33

2-6- تعریف آزمون.. 34

2-6-1- ویژگیهای اصلی یک آزمون  خوب… 36

2-6-2- ویژگیهای فرعی یک آزمون خوب… 38

2-6-3- نظریه کلاسیک نمره واقعی.. 39

2-6-4- نظریه خصیصه مکنون.. 40

2-6-5- عناصر مورد نظر در تهیّه و استاندارد کردن آزمون‌ها 40

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-7- مفهوم هنجار. 42

2-7-1- آزمون‌های هنجاری.. 44

2-7-2- خصوصیات یک گروه هنجاری.. 45

2-7-3- انواع نرم یا هنجار. 45

2-8- پیشینه‌ی پژوهش…. 47

فهرست مطالب

فصل سوم: روش پژوهش… Error! Bookmark not defined.

3-1- جامعه آماری.. 60

3-2- نمونه  و روش نمونه‌گیری.. 60

3-3- سؤال­های پژوهش…. 60

3-4- ابزار پژوهش..60

5- 4- روش تجزیه و تحلیل داده ها 64

فصل چهارم: یافته های پژوهشی.. Error! Bookmark not defined.

4-1-تحلیل نتیجه مقدماتی.. 67

4-2- تحلیل نتیجه نهایی.. 120

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 131

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 133

5-2- محدودیتها و پیشنهادها 139

فهرست منابع. 141

پیوست… 147

نسخه آزمایشی پرسشنامه. 156

نسخه نهایی پرسشنامه. 162

کلید پرسشنامه. 167

فهرست جدول ها

جدول شماره 3-1. توزیع دانشجویان در دانشگاههای مختلف به تفکیک جنس…. 58

جدول شماره 3-2. توزیع نمونه های انتخاب شده ازدانشگاه های مختلف به تفکیک جنس…. 59

جدول شماره 3-3. توزیع نمونه بر حسب جنس آزمودنیها 59

جدول شماره 3- 4. توزیع نمونه های انتخاب  شده ازدانشگاه های مختلف به تفکیک مقطع. 59

جدول شماره 3- 5. توزیع گروه نمونه برحسب مدرک تحصیلی.. 60

جدول شماره 4- 1. ضریب  آلفای  کرنباخ   عامل  سازگاری با محیط دانشگاه و دانشکده (عامل 1). 67

جدول شماره 4- 2. ضریب  آلفای  کرنباخ   عامل  سازگاری با دوره و رشته تحصیلی(عامل 2). 66

جدول شماره 4- 3. ضریب  آلفای  کرنباخ   عامل  سازگاری اجتماعی و بین فردی(عامل 3). 67

جدول شماره 4- 4. ضریب  آلفای  کرنباخ   عامل  سازگاری عاطفی(4). 68

جدول شماره 4- 5. ضریب  آلفای  کرنباخ   عامل  سازگاری خودیابی و هدفمندی(عامل6). 69

جدول شماره 4- 6 . ضریب آلفای کرونباخ  برای عامل سازگاری با مهارتهای تحصیلی و آموزشی.. 70

جدول شماره4 – 7. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون.. 71

جدول شماره 4- 8. میانگین و انحراف استاندارد. 80

جدول شماره 4- 9. تقسیم نمرات پرسشنامه براساس میانگین به سازگاری ضعیف، متوسط، قوی.. 81

جدول شماره 4- 10. ماتریس همبستگی بین سؤالات و عامل ها و دسته بندی هرعامل.. 81

جدول شماره 4- 11. آزمون KMO  و بارتلت  برای بررسی قابلیت آزمون  در  تقلیل به عوامل 6 گانه. 88

جدول شماره 4- 12. ماتریس همبستگی  بین سؤالات و عامل ها بعد از چرخش…. 88

جدول شماره 4- 13. اشتراکات عوامل یا شناخت سهم مجموعه عامل ها در تبیین واریانس هر عامل………… 98

جدول شماره 4- 14. ماتریس تبدیل عامل ها 106

جدول شماره 4- 15. ماتریس همبستگی بین گویه‌ها 108

جدول شماره 4- 16. ضریب آلفای کرونباخ عامل سازگاری با دانشگاه و دانشکده عامل (1). 118

جدول شماره 4- 17. ضریب آلفای کرونباخ سازگاری با دوره و رشته تحصیلی عامل(2). 119

جدول شماره 4- 18. آلفای کرونباخ سازگاری اجتماعی و بین فردی(عامل 3). 120

جدول شماره 4- 19. ضریب آلفای کرونباخ سازگاری عاطفی(4). 121

جدول شماره 4- 20. ضریب آلفای کرونباخ خودیابی و هدفمندی(عامل 5). 122

جدول شماره 4- 21. ضریب آلفای کرونباخ سازگاری با مهارتهای تحصیلی و آموزشی(6). 123

جدول شماره 4- 22. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون.. 124

جدول شماره 4- 23. میانگین و انحراف استاندارد. 127

جدول شماره 4- 24. نقاط برش پرسشنامه سازگاری تحصیلی.. 127

فهرست جدول ها

جدول شماره پ- 1. کل واریانس تبیین شده. 148

جدول شماره پ-2. کواریانس ماتریس همبستگی.. 155

جدول شماره پ-3. سؤالات مربوط به هر خرده مقیاس… 172

فهرست نمودارها

نمودار  شماره 1-4. ماتریس عامل چرخش یافته. 109

 


چکیده
پژوهش حاضر  به منظور ساخت و هنجاریابی  آزمون سازگاری تحصیلی انجام گرفته است. برای ساخت  این آزمون تمام آزمون­های مربوط به سازگاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و بعد از انجام مصاحبه با تعدادی از دانشجویان  و حذف و تغییر تعدادی از سؤال­ها و تأیید روایی محتوایی و روایی صوری توسط استادان روان­شناسی ،پرسشنامه­ای در 6 خرده مقیاس (سازگاری با دانشگاه و دانشکده،سازگاری با دوره و رشته تحصیلی،سازگاری اجتماعی و بین فردی،سازگاری عاطفی،خودیابی و هدفمندی،سازگاری با مهارت­های تحصیلی و آموزشی) با 152سؤال تهیه شد.این پرسشنامه روی گروه نمونه اجرا شد.جامعه پژوهش حاضر را تمام دانشجویان شهر قزوین تشکیل می­دهند.ازمیان چهار دانشگاه بزرگ قزوین و دو مؤسسه ی غیر دولتی تعداد 411 نفر به عنوان نمونه به صورت خوشه­ای انتخاب شدند.سؤالات با روش  تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تحلیل شده و با استفاده از روش کرونباخ میزان پایایی آزمون به دست آمد و نقاط برش آزمون نیز تعیین شد و سؤالاتی را که همبستگی کم یا منفی با خرده مقیاس مربوطه داشتند از پرسشنامه حذف شدند و نسخه نهایی با 138 سؤال تنظیم شد.نتایج نشان داد که با توجه به آلفای کرونباخ به دست آمده برای کل آزمون(94/0=α) پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار است.

کلید واژه ها:سازگاری تحصیلی،هنجاریابی

فصل اول

کلیات

1 ... 254 255 256 ...257 ... 259 ...261 ...262 263 264 ... 511

جستجو