« پایان نامه مقایسه علل پرخاشگری تماشاگران فوتبال در شهرآورد بزرگ تهران در سال ۱۳۸۶ و سال ۱۳۹۲پایان نامه موانع استقرار بازاریابی رابطه‌مند در مدیریت هواداران باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران »

پایان نامه مقایسه تاثیر دو نوع تمرین گیرنده عمقی بر حس وضعیت مفصل زانو بازیکنان زن بسکتبال

پایان نامه مقایسه تاثیر دو نوع تمرین گیرنده عمقی بر حس وضعیت مفصل زانو بازیکنان زن بسکتبال

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 01:55, توسط مدیر سایت   , 295 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

‏۱- تاثیر تمرین روی تخته لغزان و تیوپ بادی بر حس وضعیت زانو در وضعیت اعمال وزن بدن در بازیکنان زن بسکتبال.
۲- تاثیر تمرین روی تخته لغزان و تشک بر حس وضعیت زانو در وضعیت بدون اعمال وزن بدن در بازیکنان زن بسکتبال.
۳- تاثیر تمرین اسکوات پرش و فرود تغییر مسیر بر حس وضعیت زانو در وضعیت اعمال وزن بدن در بازیکنان زن بسکتبال.
۴- تاثیر تمرین اسکوات، پرش و فرود تغییر مسیر بر حس وضعیت زانو در وضعیت بدون اعمال وزن بدن در بازیکنان زن بسکتبال.
۵- مقایسه حس وضعیت زانو در وضعیت اعمال وزن بدن در بازیکنان زن بسکتبال گروه آزمایشی تمرین روی تخته لغزان و تشک  و گروه آزمایشی تمرین اسکوات پرش و فرود تغییر مسیر، بعد از اعمال تمرین.
۶- مقایسه حس وضعیت زانو در وضعیت بدون اعمال وزن بدن در بازیکنان زن بسکتبال گروه آزمایشی تمرین روی تخته لغزان و تشک و گروه آزمایشی تمرین اسکوات پرش و فرود تغییر مسیر، بعد از اعمال تمرین.

 ۵-۱ فرضیه های تحقیق
۱-۵-۱  فرض کلی
 حس وضعیت مفصل زانوی بازیکنان زن بسکتبال قبل و بعد ازاعمال دو نوع برنامه های گیرنده عمقی تفاوت دارد.    
۲-۵-۱   فرضیه های اختصاصی

حس وضعیت زانو در وضعیت اعمال وزن بدن در بازیکنان زن بسکتبال گروه آزمایشی تمرین روی تخته لغزان و تیوپ بادی قبل و بعد از اعمال تمرین تفاوت دارد.
حس وضعیت زانو در وضعیت بدون اعمال وزن بدن در بازیکنان زن بسکتبال گروه آزمایشی با بهره گرفتن از تخته لغزان و تیوپ بادی، قبل و بعد از اعمال تمرین تفاوت دارد.
حس وضعیت زانو در وضعیت اعمال وزن بدن در بازیکنان زن بسکتبال گروه آزمایشی تمرین اسکوات پرش و فرود تغییر مسیر، قبل و بعد از اعمال تمرین تفاوت دارد.

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو