« پایان نامه حاکمیت شرکتی/:معیارهای حاکمیت شرکتیپایان نامه ارشد:طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی »

پایان نامه درمورد بزهکاری؛ سطوح پیشگیری از بزهکاری

پایان نامه درمورد بزهکاری؛ سطوح پیشگیری از بزهکاری

  دوشنبه 15 مهر 1398 16:01, توسط مدیر سایت   , 116 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

 هنگام، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری از طریق نظام عدالت کیفری از گونه ای های نهاد هستند. گروهی دیگر بر این باورند که پیشگیری به سه گونه نخستین، دومین و سومین  وهمچنین پیشگیری واکنشی و کنشی تقسیم می گردد.

بند اول :سطوح سه گانه پیشگیری از بزه

پیچیدگی ماهیت بزهکاری پیشگیری را نیز مشکل می کند و رهیافت های چندگانه ای را که می طلبد که کلیه عوامل خطرزا را در نظر بگیرد  از این نقطه نظر سطوح پیشگیری به سه سطح تقسیم می شود:

الف: پیشگیری نخستین یا ابتدایی
پیشگیریئ نخستین یا ابتدایی عبارت از مجموعه وسایلی است که معطوف به تغییر شرایط جرم زای اطرافیان به طور کلی اعم از طبیعی و اجتماعی می باشند. به 

 


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو