2-1 بهداشت روانی………………………………………………………………………………………………… 11
2-2 همه گیرشناسی………………………………………………………………………………………………… 11
2-3 کاربردهای همه گیرشناسی…………………………………………………………………………………. 13
2-4 اختلال روانی…………………………………………………………………………………………………. 13
2-5 پژوهش و همه گیرشناسی مربوط به اختلالات روانی………………………………………………… 14
2-6 طبقه بندی اختلالات روانی………………………………………………………………………………… 16
2-7 چگونه DSM به وجود آمد؟……………………………………………………………………………… 18
2- 8 تعریف اختلال روانی……………………………………………………………………………………… 19
2-9 فرضهای DSM-IzV-TR……………………………………………………………………………….. 21
2-10 طبقه بندی اختلالات روانی (DSM-IV)………………………………………………………….. 22
2-11 عوامل اساسی به‌وجود آورنده رفتار نابهنجار………………………………………………………… 23
2-12 تشخیص……………………………………………………………………………………………………. 24
2-13 اختلال‌های اضطرابی………………………………………………………………………………………. 24
2-14 اختلال‌های جسمانی شكل………………………………………………………………………………. 24
2-15 اختلالات تجزیه‌ای…………………………………………………………………………………………. 25
2-16 اسكیزوفرنی………………………………………………………………………………………………… 25
2-17 اختلال‌های خلقی…………………………………………………………………………………………. 25
2-18 اختلال‌های شخصیت…………………………………………………………………………………….. 25
2-19 اختلال‌های وابسته به مواد………………………………………………………………………………… 25
2-20 اختلال‌های آسیب مغزی………………………………………………………………………………….. 26
2-21 علائمی كه نشانه بیماری واقعی است………………………………………………………………….. 26
2-22 سبب شناسی اختلالات روانی…………………………………………………………………………… 28
2-23 دیدگاه زیست شناختی……………………………………………………………………………………. 29
2-24 دیدگاه روانکاوی…………………………………………………………………………………………… 29
2-25 دیدگاه یادگیری…………………………………………………………………………………………….. 29
2-26 دیدگاه شناختی……………………………………………………………………………………………… 29
2-27 بار بیماری‌ها در ایران……………………………………………………………………………………… 31
2-29 بار اقتصادی بیماری‌های روانی………………………………………………………………………….. 33
2-30 نگرش‌ها و باورهای موجود در باره بیماری روانی در ایران………………………………………. 34
2-31 تاریخچه خدمات بهداشت روان در ایران…………………………………………………………….. 34
2-32 خدمات بهداشتی اولیه (PHC) و

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

بهداشت روان…………………………………………………… 35
2-33 سلامت و بیماری (بهنجاری و نابهنجاری)…………………………………………………………… 36
2-34 سرقت………………………………………………………………………………………………………… 37
2-34-1 تاریخچه سرقت……………………………………………………………………………….. 37
2-34 -2 تعریف سرقت………………………………………………………………………………… 38
2-34-3 علل وانگیزه های سرقت…………………………………………………………………….. 39
2-34-3-1 علل وانگیزه های روانی،عاطفی سرقت………………………………………….. 40
2-34-3-2 علل اجتماعی – اقتصادی سرقت………………………………………………….. 42
2-35 نگاهی به پدیده جرم سرقت درایران…………………………………………………………………… 45
2-36 آثار و پیامد‌های سرقت…………………………………………………………………………………… 45
2-37 پیشینه عملی…………………………………………………………………………………………………. 46
2-37-1پژوهشهای انجام شده در داخل کشور……………………………………………………… 46
2-37-2 پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور :………………………………………………. 47
فصل سوم : روش پژوهش
3-1روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 51
3-2 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… 51
3-3 نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………….. 51

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت