1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-5 فرضیه های تحقیق.. 9

فصل دوم:  پیشینه و ادبیات پژوهش

2-1 پیشینه تحقیق.. 11

2-1-1 مطالعات داخلی پیرامون تحقیق.. 11

2-1-2 پیشینه خارجی تحقیق.. 15

2-2 ادبیات تحقیق.. 17

2-2-1مقدمه: 17

2-2-2 مفهوم نزاع دسته جمعی: 18

2-2-3 تحلیل عوامل موثر بر خشونت، پرخاشگری و نزاع های دسته جمعی.. 20

2-2-4 جایگاه نزاع در فرهنگ دینی.. 23

2-2-5راهکارهای کاهش نزاع دسته جمعی.. 25

2-2-5-1جامعه سازی یا آداب معاشرت با مردم برای پیشگیری از نزاع. 26

2-2-5-2 نقش طوایف در پیشگیری از نزاع دسته جمعی.. 26

2-3 نظریه های مرتبط با تحقیق.. 27

2-3-1 مبانی نظری روان شناسان و جامعه شناسان در خصوص نزاع. 28

2-3-2 طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری.. 30

2-3-2-1 فرضیه ناکامی پرخاشگری.. 31

2-3-2-2 نظریه لورنس(غریزی بودن نزاع و پرخاشگری) 32

2-3-2-3 نظریه می یر(علل زیستی – روانی نزاع و پرخاشگری.. 32

2-4-1طرفداران منشا اجتماعی پرخاشگری.. 33

2-4-1-1 نظریه هایی با  دلایل ناسازگاری.. 33

2-4-1-2 منابع مورد منازعه: 33

2-4-1-3 نقش های ناسازگار. 34

2-4-1-4 ارزش های ناسازگار. 34

2-4-1-5 الگوی كنترل اجتماعی هیرشی.. 35

2-4-1-6 نظریه منابع.. 35

2-4-1-7 نظریه تضاد. 36

2-4-1-8نهادهای مبتنی بر اطلاعات: 36

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-4-1-9  تضادهای مبتنی بر منافع: 37

2-4-1-10  تضادهای ساختاری.. 37

2-4-1-11  تضادهای ارزشی.. 37

2-4-1-12  نظریه ناکامی ستیزه جویی دولارد. 37

2-4-1-13نظریه رابرت کینگ مرتون.. 38

2-5-1-14  نظریه رایان.. 38

2-4-1-15 نظریه پیوند افتراقی ساترلند. 39

2-4-1-16 نظریه کلوارد و اهلین.. 39

2-5-1 نظریه مارکسیستی.. 40

2-5-2نظریه غیر مارکسیستی.. 40

2-5-3 نظریه ساختی- کارکردی.. 41

2-5-4 نظریه آسیب شناسی اجتماعی.. 41

2-5-5 نظریه بی سازمانی اجتماعی.. 42

2-5-6 تئوری یادگیری اجتماعی.. 42

2-6جمع بندی: 43

فصل سوم:  روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه. 46

3-2  نوع روش تحقیق: 47

3-3  روش گرد آوری اطلاعات.. 48

3-4  ابزار گردآوری اطلاعات.. 48

3-5  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات.. 49

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1مقدمه. 52

4-2 یافته های توصیفی.. 53

4-3 بررسی فرضیه ها 58

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه : 72

5-2 نتیجه گیری : 73

5-3 پیشنهادات: 77

5-3-1 سایر پیشنهادت کاربردی: 78

فهرست منابع داخلی.. 82

 

فهرست جداول

جدول شماره 4-1: فرمول محاسبه اندازه اثر بر اساس  آمار مورد استفاده. 52

جدول شماره 4-2: اطلاعات تفصیلی پیرامون پژوهشهای مورد استفاده در فراتحلیل.. 54

جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی مقطع زمانی انجام تحقیقات بررسی شده. 55

جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی تعداد فرضیه های مورد بررسی.. 56

جدول شماره 4-5: توزیع فراوانی روش گردآوری اطلاعات… 56

جدول شماره 4-6:  توزیع فراوانی آمارهای استفاده شده در تحقیقات مورد بررسی.. 57

جدول شماره 4-7: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: سن). 58

جدول4-8: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: سن). 59

جدول4-9: نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده. 59

جدول شماره 4-10: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: جنسیت). 60

جدول4-11: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: جنسیت). 61

جدول4-12 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده(متغیر مستقل: جنسیت). 61

جدول شماره 4-13: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 62

جدول شماره 4-14: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: عوامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و ملکی). 63

جدول4-15 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: عوامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و ملکی). 63

جدول شماره 4-16: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: احساس محرومیت و آنومی). 64

جدول4-17: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل آنومی). 64

جدول4-18 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل احساس محرومیت). 64

جدول شماره 4-19: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 65

جدول4-20 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل  پرخاشگری). 65

جدول شماره 4-21: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 66

جدول4-22: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل  اختلافات قومی یا قومگرایی). 66

جدول4-23 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده. 67

جدول شماره 4-24: اندازه اثر تحقیقات مرتبط… 68

جدول4-25: نتایج تحلیل واریانس ANOVA(بر حسب عامل  اختلافات قومی یا قومگرایی). 68

جدول شماره 4-26: اندازه اثر تحقیقات مرتبط(متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی). 69

جدول4-27 : نتایج تحلیل واریانس ANOVA(متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی). 69

جدول4-28 : نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده (متغیر مستقل: پایگاه اجتماعی-اقتصادی)  70

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1:  مقطع زمانی انجام تحقیق.. 55

نمودار 4-2:  آماره های مورد استفاده در تحقیقات… 57

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت