« پایان نامه تبیین عوامل ایجادکننده تفکر نقاد در دانشکده مرجعپایان نامه اثر آموزش چندرسانه ای و سنتی بر یادگیری مهارت دریبل بسکتبال »

پایان نامه نقش شایستگی­های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان­های ورزشی استان قم

پایان نامه نقش شایستگی­های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان­های ورزشی استان قم

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 00:21, توسط مدیر سایت   , 508 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

نمودند که در قالب بعد اصلی (دانش و آگهی‌ها، ویژگی­های فردی، مهارت‌ها و ارزش‌های مدیران) است. اما نادریان جهرمی (۱۳۸۱) در تحقیقی که مربوط به مدیران ورزشی بود به تعیین مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیران سازمان تربیت بدنی و ارائه الگو پرداخت. او مدل شایستگی‌های مدیران سازمان تربیت بدنی را در سه بعد مجموعه دانش، ویژگی­های شخصیتی و رفتاری و ویژگی­های فردی با ۳۶ شاخص طراحی و تأیید نمود. در این تحقیق برای تعیین میزان شایستگی‌های مدیران ورزشی استان قم از این مدل استفاده خواهد شد.

۱-۴ اهداف تحقیق

 الف) هدف کلی:

تعیین نقش مهارت­ها و شایستگی­های مدیریتی در عملکرد شغلی مدیران سازمان­های ورزشی شهرستان قم

ب) اهداف اختصاصی:

تعیین ارتباط بین مجموعه دانش مدیران با عملکرد شغلی آنها.
تعیین ارتباط بین ویژگی­های شخصیتی و رفتاری مدیران با عملکرد شغلی آنها.
تعیین ارتباط بین ویژگی­های فردی مدیران با عملکرد شغلی آنها.
تعیین ارتباط بین مهارت­های مدیران با عملکرد شغلی آنها.
تعیین میزان شایستگی­های (دانش، ویژگی­های فردی، ویژگی­های رفتاری و شخصیتی) مدیران.
پیش بینی عملکرد مدیران ورزشی با بهره گرفتن از ابعادمهارت‌ها و شایستگی‌های مدیریتی
۱-۵ فرضیه ­های تحقیق

بین مجموعه دانش مدیران با عملکرد شغلی آنها ارتباط وجود دارد.
بین ویژگی­های شخصیتی و رفتاری مدیران با عملکرد شغلی آنها ارتباط وجود دارد.
بین ویژگی­های فردی مدیران با عملکرد شغلی آنها ارتباط وجود دارد.
بین مهارت­های مدیران با عملکرد شغلی آنها ارتباط وجود دارد.
شایستگی‌های مدیران (دانش، ویژگی­های فردی، ویژگی­های رفتاری وشخصیتی) در سطح مطلوبی قرار دارد.
معادله رگرسیون پیش بینی عملکرد مدیران ورزشی با بهره گرفتن از ابعاد شایستگی و مهارت­های مدیران معنی‌دار است.
۱-۶ حدود تحقیق

این تحقیق در سال ۱۳۹۱ و در شهرستان قم انجام شده است و مدیران کلیه سازمان‌های ورزشی و ادارات تربیت بدنی سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف را شامل می‌شود.

۱-۷ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات

مدیریت ورزشی:

مدیریت ورزشی عبارت است از هر نوع ترکیبی از مهارت­های مرتبط با برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل، بودجه‌بندی، راهنمایی و ارزشیابی در بافت سازمان یا اداره‌ی که فراورده یا خدمات اولیه آن مرتبط با ورزش یا فعالیت جسمانی است (پارکز، زانگر و کوارترمن، ۱۳۸۲).

شایستگی:

شایستگی، عبارت است از هرگونه دانش، مهارت، توانایی یا کیفیت شخصی که از طریق رفتار نشان داده شده و منجر به تعالی خدمت دهی می شود (کانون و روبرت[۹]، ۲۰۰۵). شایستگی، عبارت است از دانش، مهارت، توانایی یا ویژگی­های مرتبط با عملکرد بالا در یک شغل (میرسپاسی، ۱۳۸۲).

در این تحقیق منظور از شایستگی برخورداری از دانش، مهارت، توانایی و یا کیفیت شخصی است که مدیران سازمان‌های ورزشی شهرستان قم نشان داده و به وسیله پرسشنامه ارزیابی شایستگی و در چهار بعد دانش، ویژگی­های فردی، ویژگی­های رفتاری و شخصیتی سنجیده می‌شود (پیوست ۱).

مهارت‌:

مهارت را دانش تخصصی و فنی خاص یک شغل معین می‌دانند (فرهی، ۱۳۸۱) همچنین مهارت توانایی پیاده‌سازی علم در عمل است (شرمرهورن[۱۰]، ۱۹۹۴). در این تحقیق منظور از مهارت شامل مهارت­های ادراکی، مهارت­های انسانی و مهارت­های فنی مدیران سازمان‌های ورزشی شهرستان قم است که به وسیله پرسشنامه مهارت­های مدیران سازمان‌های ورزشی و در سه بعد مذکور سنجیده می‌شود (پیوست ۲).

ارزیابی عملکرد:

فرایندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصل معین به طور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد (سعادت، ۱۳۸۷). منظور از ارزیابی عملکرد

 

ادامه مطلب

 

دیگر سایت ها :

 

پایان نامه ، پروژه ، سمینار درباره تجسس
دانلود پروژه ، پایان نامه تلفیق gis

،


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو