« دانلود پایان نامه اقسام عقد – اقسام عقود و معاملات – شرایط اساسی صحت معاملاتپایان نامه تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان »

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: طراحی و بکارگیری کنترل کیفیت چند متغیره در یک سیستم تولیدی

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: طراحی و بکارگیری کنترل کیفیت چند متغیره در یک سیستم تولیدی

  یکشنبه 28 مهر 1398 00:28, توسط مدیر سایت   , 666 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

3-2 کنترل کیفیت با اهداف تعیین شده خارجی…………………………………………………….. 30
3-3 کنترل کیفیت با اهداف چند متغیره از درون فرآیند – مطالعات کارایی فرآیند چند متغیر……….. 43
3-4 کنترل کیفیت با اهداف از نمونه مرجع……………………………………………………………. 55
3-5 ارزیابی داده ها با نمودارهای کنترل چند متغیره………………………………………………… 62
3-6 شناسایی مشخصات خارج از کنترل………………………………………………………………. 66
3-7 کاربردهای اجزاء اصلی………………………………………………………………………… 67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها3-2 کنترل کیفیت با اهداف تعیین شده خارجی…………………………………………………….. 30
3-3 کنترل کیفیت با اهداف چند متغیره از درون فرآیند – مطالعات کارایی فرآیند چند متغیر……….. 43
3-4 کنترل کیفیت با اهداف از نمونه مرجع……………………………………………………………. 55
3-5 ارزیابی داده ها با نمودارهای کنترل چند متغیره………………………………………………… 62
3-6 شناسایی مشخصات خارج از کنترل………………………………………………………………. 66
3-7 کاربردهای اجزاء اصلی………………………………………………………………………… 67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 73
4-2 اندازه گیری متغیر های کنترل………………………………….…………………………………. 73
4-3 محاسبات نمودار تک متغیره……………………………………………………………………… 84
4-4 تشکیل ماتریس همبستگی ………………………………………………………………………88
4-5 محاسبه و رسم نمودار ………………………………………………………………………88
4-6 بررسی اینکه آیا با متغیرهای کمتر نیز جوابگو کیفیت مورد نظر می باشد…………………………. 90
فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
5-1 مقدمه و خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………. 92
5-2 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 92
5-3 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………. 93
5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………. 94
منابع و ماخذ
منابع ……………………………………………………………………………………………………95
فهرست جداول
جدول 2-1………………………………………………………………………………………..….25
جدول 2-2 …………………………………………………………………………………………. 26
جدول 2-3………………………………………………………………………………………….. 29
جدول 2-4 …………………………………………………………………………………………….30
جدول 2-5……………………………………………………………………………………………. 31
جدول 2-6……………………………………………………………………………………………. 32
جدول 2-7 …………………………………………………………………………………………….32
جدول 2-8 …………………….3-2 کنترل کیفیت با اهداف تعیین شده خارجی…………………………………………………….. 30 3-3 کنترل کیفیت با اهداف چند متغیره از درون فرآیند – مطالعات کارایی فرآیند چند متغیر……….. 43 3-4 کنترل کیفیت با اهداف از نمونه مرجع……………………………………………………………. 55 3-5 ارزیابی داده ها با نمودارهای کنترل چند متغیره………………………………………………… 62 3-6 شناسایی مشخصات خارج از کنترل………………………………………………………………. 66 3-7 کاربردهای اجزاء اصلی………………………………………………………………………… 67 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 73 4-2 اندازه گیری متغیر های کنترل………………………………….…………………………………. 73 4-3 محاسبات نمودار تک متغیره……………………………………………………………………… 84 4-4 تشکیل ماتریس همبستگی ………………………………………………………………………88 4-5 محاسبه و رسم نمودار ………………………………………………………………………88 4-6 بررسی اینکه آیا با متغیرهای کمتر نیز جوابگو کیفیت مورد نظر می باشد…………………………. 90 فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات 5-1 مقدمه و خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………. 92 5-2 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 92 5-3 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………. 93 5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………. 94 منابع و ماخذ منابع ……………………………………………………………………………………………………95 فهرست جداول جدول 2-1………………………………………………………………………………………..….25 جدول 2-2 …………………………………………………………………………………………. 26 جدول 2-3………………………………………………………………………………………….. 29 جدول 2-4 …………………………………………………………………………………………….30 جدول 2-5……………………………………………………………………………………………. 31 جدول 2-6……………………………………………………………………………………………. 32 جدول 2-7 …………………………………………………………………………………………….32 جدول 2-8 …………………….………………………………………………………………………34 جدول 2-9……………………………………………………………………………………………. 38 جدول 2- 10 ………………………………………………………..………………………………39 جدول 2-……………………………………………………………………………………………… 40 جدول 2-12………………………………………………………………………………………… 49 جدول 2-13 ………………………………………….……………………………………………..51 جدول 2-14………………………………………………………………………………………… 55 جدول 2-15………………………………………………………………………………………… 56 جدول 2-1…………………………………………………………………………………………… 66 جدول 4-1………………………………………………………….………………………………… 72 جدول 4-2 …………………………………………………………………………………………….83 جدول 4-3 …………………………………………………………………………………………..87 جدول 4-4………………………………………………………………………………………….. 87 جدول 4-5 …………………………………………………………………………………………..88 جدول 4-6………………………………………………………………………………………….. 89 فهرست تصاویر و نمودارها نمودار 2-1………………………………………………………………………………………….. 15 نمودار 2-2 …………………………………………………………………………………………..16 نمودار 2-3 ……………………………………………………………………….………………….56 نمودار 2-4 …………………………………………………………………………………………….62 نمودار 2-5……………………………………………………………………………………………. 67 نمودار 4-1 …………………………………………………………………………………………….84 نمودار 4-2……………………………………………………………………………………………. 88 چکیده امروزه تولید صنعتی نیازمند نمودارهای کنترل کیفیت چند متغیره برای پایش توام چند مولفه کیفی است ؛ علاقه به چنین نمودارهایی حتی در زمینه های غیر تولیدی نیز افزایش یافته است. در………………………………………………………………………34
جدول 2-9……………………………………………………………………………………………. 38
جدول 2- 10 ………………………………………………………..………………………………39
جدول 2-……………………………………………………………………………………………… 40
جدول 2-12………………………………………………………………………………………… 49
جدول 2-13 ………………………………………….……………………………………………..51
جدول 2-14………………………………………………………………………………………… 55
جدول 2-15………………………………………………………………………………………… 56
جدول 2-1…………………………………………………………………………………………… 66
جدول 4-1………………………………………………………….………………………………… 72
جدول 4-2 …………………………………………………………………………………………….83
جدول 4-3 …………………………………………………………………………………………..87
جدول 4-4………………………………………………………………………………………….. 87
جدول 4-5 …………………………………………………………………………………………..88
جدول 4-6………………………………………………………………………………………….. 89
فهرست تصاویر و نمودارها
نمودار 2-1………………………………………………………………………………………….. 15
نمودار 2-2 …………………………………………………………………………………………..16
نمودار 2-3 ……………………………………………………………………….………………….56
نمودار 2-4 …………………………………………………………………………………………….62
نمودار 2-5……………………………………………………………………………………………. 67
نمودار 4-1 …………………………………………………………………………………………….84
نمودار 4-2……………………………………………………………………………………………. 88

چکیده
امروزه تولید صنعتی نیازمند نمودارهای کنترل کیفیت چند متغیره برای پایش توام چند مولفه کیفی است ؛ علاقه به چنین نمودارهایی حتی در زمینه های غیر تولیدی نیز افزایش یافته است. در
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 73
4-2 اندازه گیری متغیر های کنترل………………………………….…………………………………. 73
4-3 محاسبات نمودار تک متغیره……………………………………………………………………… 84
4-4 تشکیل ماتریس همبستگی ………………………………………………………………………88
4-5 محاسبه و رسم نمودار ………………………………………………………………………88
4-6 بررسی اینکه آیا با متغیرهای کمتر نیز جوابگو کیفیت مورد نظر می باشد…………………………. 90
فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
5-1 مقدمه و خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………. 92
5-2 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 92
5-3 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………. 93
5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………. 94
منابع و ماخذ
منابع ……………………………………………………………………………………………………95
فهرست جداول
جدول 2-1………………………………………………………………………………………..….25
جدول 2-2 …………………………………………………………………………………………. 26
جدول 2-3………………………………………………………………………………………….. 29
جدول 2-4 …………………………………………………………………………………………….30
جدول 2-5……………………………………………………………………………………………. 31
جدول 2-6……………………………………………………………………………………………. 32
جدول 2-7 …………………………………………………………………………………………….32
جدول 2-8 …………………….………………………………………………………………………34
جدول 2-9……………………………………………………………………………………………. 38
جدول 2- 10 ………………………………………………………..………………………………39
جدول 2-……………………………………………………………………………………………… 40
جدول 2-12………………………………………………………………………………………… 49
جدول 2-13 ………………………………………….……………………………………………..51
جدول 2-14………………………………………………………………………………………… 55
جدول 2-15………………………………………………………………………………………… 56
جدول 2-1…………………………………………………………………………………………… 66
جدول 4-1………………………………………………………….………………………………… 72
جدول 4-2 …………………………………………………………………………………………….83
جدول 4-3 ………………………………………3-2 کنترل کیفیت با اهداف تعیین شده خارجی…………………………………………………….. 30
3-3 کنترل کیفیت با اهداف چند متغیره از درون فرآیند – مطالعات کارایی فرآیند چند متغیر……….. 43
3-4 کنترل کیفیت با اهداف از نمونه مرجع……………………………………………………………. 55
3-5 ارزیابی داده ها با نمودارهای کنترل چند متغیره………………………………………………… 62
3-6 شناسایی مشخصات خارج از کنترل………………………………………………………………. 66
3-7 کاربردهای اجزاء اصلی………………………………………………………………………… 67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 73
4-2 اندازه گیری متغیر های کنترل………………………………….…………………………………. 73
4-3 محاسبات نمودار تک متغیره……………………………………………………………………… 84
4-4 تشکیل ماتریس همبستگی ………………………………………………………………………88
4-5 محاسبه و رسم نمودار ………………………………………………………………………88
4-6 بررسی اینکه آیا با متغیرهای کمتر نیز جوابگو کیفیت مورد نظر می باشد…………………………. 90
فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
5-1 مقدمه و خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………. 92
5-2 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 92
5-3 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………. 93
5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………. 94
منابع و ماخذ
منابع ……………………………………………………………………………………………………95
فهرست جداول
جدول 2-1………………………………………………………………………………………..….25
جدول 2-2 …………………………………………………………………………………………. 26
جدول 2-3………………………………………………………………………………………….. 29
جدول 2-4 …………………………………………………………………………………………….30
جدول 2-5……………………………………………………………………………………………. 31
جدول 2-6……………………………………………………………………………………………. 32
جدول 2-7 …………………………………………………………………………………………….32
جدول 2-8 …………………….………………………………………………………………………34
جدول 2-9……………………………………………………………………………………………. 38
جدول 2- 10 ………………………………………………………..………………………………39
جدول 2-……………………………………………………………………………………………… 40
جدول 2-12………………………………………………………………………………………… 49
جدول 2-13 ………………………………………….……………………………………………..51
جدول 2-14………………………………………………………………………………………… 55
جدول 2-15………………………………………………………………………………………… 56
جدول 2-1…………………………………………………………………………………………… 66
جدول 4-1………………………………………………………….………………………………… 72
جدول 4-2 …………………………………………………………………………………………….83
جدول 4-3 …………………………………………………………………………………………..87
جدول 4-4………………………………………………………………………………………….. 87
جدول 4-5 …………………………………………………………………………………………..88
جدول 4-6………………………………………………………………………………………….. 89
فهرست تصاویر و نمودارها
نمودار 2-1………………………………………………………………………………………….. 15
نمودار 2-2 …………………………………………………………………………………………..16
نمودار 2-3 ……………………………………………………………………….………………….56
نمودار 2-4 …………………………………………………………………………………………….62
نمودار 2-5……………………………………………………………………………………………. 67
نمودار 4-1 …………………………………………………………………………………………….84
نمودار 4-2……………………………………………………………………………………………. 88

چکیده
امروزه تولید صنعتی نیازمند نمودارهای کنترل کیفیت چند متغیره برای پایش توام چند مولفه کیفی است ؛ علاقه به چنین نمودارهایی حتی در زمینه های غیر تولیدی نیز افزایش یافته است. در…………………………………………………..87
جدول 4-4………………………………………………………………………………………….. 87
جدول 4-5 …………………………………………………………………………………………..88
جدول 4-6………………………………………………………………………………………….. 89
فهرست تصاویر و نمودارها
نمودار 2-1………………………………………………………………………………………….. 15
نمودار 2-2 …………………………………………………………………………………………..16
نمودار 2-3 ……………………………………………………………………….………………….56
نمودار 2-4 …………………………………………………………………………………………….62
نمودار 2-5……………………………………………………………………………………………. 67
نمودار 4-1 …………………………………………………………………………………………….84
نمودار 4-2……………………………………………………………………………………………. 88

چکیده
امروزه تولید صنعتی نیازمند نمودارهای کنترل کیفیت چند متغیره برای پایش توام چند مولفه کیفی است ؛ علاقه به چنین نمودارهایی حتی در زمینه های غیر تولیدی نیز افزایش یافته است. در


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو