« پایان نامه درباره قاعده ید//انواع تصرفپایان نامه آموزش ذهن آگاهی/اختلال وحشتزدگی »

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: زمانبندی بهنگام روی ماشین های موازی مستقل با توجه به اثر استهلاک و فعالیت های نگهداری و تعمیرات

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: زمانبندی بهنگام روی ماشین های موازی مستقل با توجه به اثر استهلاک و فعالیت های نگهداری و تعمیرات

  شنبه 27 مهر 1398 23:17, توسط مدیر سایت   , 299 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

1-4- نظام تولید بهنگام 15
1-5- استهلاک و زمانبندی 16
1-6- مشخصات مساله ماشین های موازی این مطالعه 18
1-7- روش حل 19
1-8- اهداف تحقیق 20
1-9- جمع بندی 20
فصل 2- ادبیات و پیشینه تحقیق 22
2-1- مقدمه 23
2-2- مروری بر رویکرد و اصول سیستم های تولیدی JIT 26
2-3- توالی ماشین های موازی با معیار دیرکرد 29
2-3-1-حداقل کردن کل دیرکرد 29
2-3-2- حداقل کردن دیرکرد وزنی 31
2-4- توالی ماشین های موازی با معیار زودکرد و دیرکرد 32
2-5- مسائل با تمرکز بر زمان آماده سازی بین کارها 33
2-6- مسائل با تمرکز بر موعد تحویل یکسان برای کارها 34
2-6-1- موعد تحویل معلوم 35
2-6-2- موعد تحویل نا معلوم 35
2-7- مروری بر مطالعات زمانبندی با اثر استهلاک 36
2-8- روش های حل 37
2-8-1- مروری الگوریتم های ابتکاری 37
2-8-2- مروری الگوریتم های فرا ابتکاری 37
2-9- مروری بر کارهای انجام شده 38
فصل 3- روش تحقیق 39
3-1- مقدمه 40
3-2- مدل ریاضی پیشنهادی 41
3-2-1- اندیس­ها 41
3-2-2- پارامترهای ورودی 42
3-2-3- متغیرهای

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

تصمیم 42
3-2-4- ساختار اصلی مدل 43
3-2-5- اعتبار سنجی مدل 46
3-3- ساختار کلی الگوریتم های تکاملی 46
3-4- الگوریتم ژنتیک 47
3-4-1- تعریف 47
3-4-2- گذری برژنتیک طبیعی 49
3-4-3- واژگان الگوریتم ژنتیک 56
3-4-4- ساختار کلی الگوریتم ژنتیک 57
3-4-5-مفاهیم کلیدی الگوریتم ژنتیک 60
3-4-6- کدینگ 60
3-4-7- ایجاد جمعیت اولیه 63
3-4-8- اعمال ژنتیک 64
3-4-8-1- عملگر جهشی 64
3-4-8-2- عملگر تقاطعی 65
3-4-8-3- عمل تحول 66
3-4-8-3-1- فضای نمونه گیری 67
3-4-8-3-2- مکانیسم نمونه گیری 68
3-4-8-3-3- احتمال انتخاب 70
3-4-9- تابع برازش 70
3-4-10 – روش اجرای الگوریتم ژنتیک 71
3-4-11- استرتتژی برخورد با محدودیت ها 73
3-4-11-1- استرتتژی اصلاح عملگرهای ژنتیک 74
3-4-11-2- استرتتژی ردی 74
3-4-11-3- استرتتژی اصلاحی 74
3-4-11-4- استرتتژی جریمه ای 75
3-4-12- انواع عملگر های تقاطعی 76
3-4-12-1- یک نقطه برش 76
3-4-12-2- دو نقطه برش 77
3-4-12-3- چند نقطه برش 77
3-4-12-4- بخش- نگاشته 78
3-4-12-5- ترتیب 79
3-4-13- عملگر های جهشی 80
3-4-13-1- جابجایی 81
3-4-13-2- وارونگی 82
3-4-13-3- جایگذاری 82
3-4-13-4- تغییر مکان 83
3-4-13-5- ابتکاری 83
3-10- ساختار الگوریتم ژنتیک پیشنهادی 84
3-10-1- ساختار کروموزوم 84
3-10-2- جمعیت اولیه 85
3-10-3- تابع برازش 86
3-10-4- عملگر تقاطع 86
3-10-5- عملگر جهش 88
3-10-6- ارزیابی فرزندان 89
3-10-7- جستجوی محلی 89
3-10-8- معیار توقف 89
3-11- جمع بندی 90
فصل 4- محاسبات و یافته های تحقیق 91
4-1- مقدمه 92
4-2- تولید مساله نمونه 93
4-3- تنظیم پارامترهای الگوریتم 94
4-4- معیار های عملکرد 95
4-4-1- شاخص زمان محاسباتی 95
4-4-2- روش های اندازه گیری عملکرد الگوریتم 95
4-5- جمع بندی 101
فصل 5- نتیجه گیری و پیشنهادات آتی 102
5-1- نتیجه گیری 103
5-2- پیشنهادات آتی 104
فهرست منابع و مراجع 105
لیست شکل ها
شکل 1-1. دسته بندی مسائل زمانبندی بر اساس مسیر تولید 6
شکل 3-1. فرایند مدل تئوری داروین 52
شکل 3-2. فضای کدینگ و فضای جواب 62

جستجو