« پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند: ارائه مدلی برای مدیریت HSEپایان نامه تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران »

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: کاربرد تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، در شرایط فعلی اقتصاد ایران

  یکشنبه 28 مهر 1398 00:48, توسط مدیر سایت   , 755 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

برخی مفاهیم و اصطلاحات در زمینه بازی………………………………..26
پ
استراتژی…………………………………………………………………..26
پیامد…………………………………………………………………………27
عقلانیت……………………………………………………………………27
آگاهی عمومی به قواعد بازی………………………………………28
تعادل……………………………………………………………………….28
برنامه ریزی استراتژیک چیست……………………………………………….29
مراحل مدیریت استراتژیک……………………………………………………..31
تدوین………………………………………………………………………31
اجرا…………………………………………………………………………32
ارزیابی……………………………………………………………………..32
برخی مفاهیم و اصطلاحات در برنامه ریزی استراتژیک………………33
استراتژیست………………………………………………………………33
بیانیه ماموریت…………………………………………………………..33
فرصت و تهدید…………………………………………………………33
ضعف و قوت…………………………………………………………..34
هدف بلند مدت………………………………………………………..34
استراتژی …………………………………………………………………34
هدف سالانه………………………………………………………………34
سیاست…………………………………………………………………….35
فصل چهارم : روش تحقیق
توصیف اجمالی شرایط کنونی اقتصاد ایران……………………………….37
نظریه تحقیق…………………………………………………………………………39
توصیفی بر کاربرد نظریه در فضای کنونی اقتصاد ایران……………….40
فروض حاکم………………………………………………………………………..42
ت
فصل پنجم: محاسبات و یافته های تحقیق
تعریف شرایط و جزئیات بازی…………………………………………………47
تعریف متغیرهای بازی……………………………………………………………49
هدف بازی……………………………………………………………………………51
بررسی بازی از دید دولت……………………………………………………….51
بررسی بازی از دید شرکت……………………………………………………..56
تجزیه و تحلیل رفتار دولت و شرکت………………………………………..59
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری……………………………………………………………………………63
محاسبه مطلوبیت دولت و شرکت……………………………………………..66
تحلیل برخی مفاهیم و اصطلاحات در زمینه بازی………………………………..26 پ استراتژی…………………………………………………………………..26 پیامد…………………………………………………………………………27 عقلانیت……………………………………………………………………27 آگاهی عمومی به قواعد بازی………………………………………28 تعادل……………………………………………………………………….28 برنامه ریزی استراتژیک چیست……………………………………………….29 مراحل مدیریت استراتژیک……………………………………………………..31 تدوین………………………………………………………………………31 اجرا…………………………………………………………………………32 ارزیابی……………………………………………………………………..32 برخی مفاهیم و اصطلاحات در برنامه ریزی استراتژیک………………33 استراتژیست………………………………………………………………33 بیانیه ماموریت…………………………………………………………..33 فرصت و تهدید…………………………………………………………33 ضعف و قوت…………………………………………………………..34 هدف بلند مدت………………………………………………………..34 استراتژی …………………………………………………………………34 هدف سالانه………………………………………………………………34 سیاست…………………………………………………………………….35 فصل چهارم : روش تحقیق توصیف اجمالی شرایط کنونی اقتصاد ایران……………………………….37 نظریه تحقیق…………………………………………………………………………39 توصیفی بر کاربرد نظریه در فضای کنونی اقتصاد ایران……………….40 فروض حاکم………………………………………………………………………..42 ت فصل پنجم: محاسبات و یافته های تحقیق تعریف شرایط و جزئیات بازی…………………………………………………47 تعریف متغیرهای بازی……………………………………………………………49 هدف بازی……………………………………………………………………………51 بررسی بازی از دید دولت……………………………………………………….51 بررسی بازی از دید شرکت……………………………………………………..56 تجزیه و تحلیل رفتار دولت و شرکت………………………………………..59 فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات نتیجه گیری……………………………………………………………………………63 محاسبه مطلوبیت دولت و شرکت……………………………………………..66 تحلیل حساسیت……………………………………………………………………..66 پیشنهادات……………………………………………………………………………..67 پیوست ها: پیوست 1(متن کامل قانون هدفمند سازی یارانه ها)……………………. 69 منابع و مآخذ: منابع و مآخذ………………………………………………………………………….. 80 فهرست جداول: جدول 1-5…………………………………………………………………………… 50 فهرست نمودارها: نمودار 1-5…………………………………………………………………………… 53 ث نمودار 2-5…………………………………………………………………………… 55 نمودار 3-5…………………………………………………………………………… 57 نمودار 4-5…………………………………………………………………………… 58 نمودار 5-5…………………………………………………………………………… 61 تکرار نمودار5-5…………………………………………………………………….63 چکیده : در این پژوهش سعی شده تا با مطالعه، بررسی و بکار گیری اصول نظریه بازی ها ، فرضیه ای جدید در زمینه بکارگیری تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها ارائه شود تا تاثیر تغییرات محیطی بوجود آمده در طول زمان را بر استراتژی های تدوین شده شرکت ها کمتر کند. به عبارت دیگر به شرکت ها کمک میکند تا با در نظر گرفتن دولت به عنوان یکی از بازیکنان این بازی رقابتی که سیاست های اقتصادی او، در نتیجه کسب شده از سوی آنان تاثیر مستقیم دارد، در هنگام برنامه ریزی استراتژیک بتوانند استراتژی های کارآمد تری را در برابر تغییرات و عدم قطعیت های موجود، تدوین کنند. همچنین برای درک بهتر فرضیه ارائه شده، به بررسی این فرضیه در شرایط کنونی اقتصاد ایران یعنی تغییر تعرفه حامل های انرژی، پرداخته شده است. از آنجا که این تغییر به عنوان استراتژی بکار گرفته شده از سوی یکی از بازیکنان این بازی یعنی دولت، مطرح شده است، تاثیر مستقیم بر برنامه ریزی بازیکن دیگر یعنی شرکت و همچنین عایدی او از این بازی خواهد داشت. دولت تسهیلات خود را به شرکت هایی ارائه می دهد که سیستم های بهبود دهنده مصرف انرژی را برای خود پیاده سازی کرده باشند. از طرفی شرکت ها نیز مخیر به پیاده سازی و یا عدم پیاده سازی چنین سیستم هایی در محل خود می باشند. بازی بوجود آمده بین دولت و شرکت ها تعریف گشته و سپس با تحلیل بازی بوجود آمده به کمک تئوری بازی ها، نقاطحساسیت……………………………………………………………………..66
پیشنهادات……………………………………………………………………………..67
پیوست ها:
پیوست 1(متن کامل قانون هدفمند سازی یارانه ها)……………………. 69
منابع و مآخذ:
منابع و مآخذ………………………………………………………………………….. 80
فهرست جداول:
جدول 1-5…………………………………………………………………………… 50
فهرست نمودارها:
نمودار 1-5…………………………………………………………………………… 53
ث
نمودار 2-5…………………………………………………………………………… 55
نمودار 3-5…………………………………………………………………………… 57
نمودار 4-5…………………………………………………………………………… 58
نمودار 5-5…………………………………………………………………………… 61
تکرار نمودار5-5…………………………………………………………………….63
چکیده :
در این پژوهش سعی شده تا با مطالعه، بررسی و بکار گیری اصول نظریه بازی ها ، فرضیه ای جدید در زمینه بکارگیری تئوری بازی ها در برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها ارائه شود تا تاثیر تغییرات محیطی بوجود آمده در طول زمان را بر استراتژی های تدوین شده شرکت ها کمتر کند. به عبارت دیگر به شرکت ها کمک میکند تا با در نظر گرفتن دولت به عنوان یکی از بازیکنان این بازی رقابتی که سیاست های اقتصادی او، در نتیجه کسب شده از سوی آنان تاثیر مستقیم دارد، در هنگام برنامه ریزی استراتژیک بتوانند استراتژی های کارآمد تری را در برابر تغییرات و عدم قطعیت های موجود، تدوین کنند. همچنین برای درک بهتر فرضیه ارائه شده، به بررسی این فرضیه در شرایط کنونی اقتصاد ایران یعنی تغییر تعرفه حامل های انرژی، پرداخته شده است. از آنجا که این تغییر به عنوان استراتژی بکار گرفته شده از سوی یکی از بازیکنان این بازی یعنی دولت، مطرح شده است، تاثیر مستقیم بر برنامه ریزی بازیکن دیگر یعنی شرکت و همچنین عایدی او از این بازی خواهد داشت. دولت تسهیلات خود را به شرکت هایی ارائه می دهد که سیستم های بهبود دهنده مصرف انرژی را برای خود پیاده سازی کرده باشند. از طرفی شرکت ها نیز مخیر به پیاده سازی و یا عدم پیاده سازی چنین سیستم هایی در محل خود می باشند. بازی بوجود آمده بین دولت و شرکت ها تعریف گشته و سپس با تحلیل بازی بوجود آمده به کمک تئوری بازی ها، نقاط

جستجو