« پایان نامه عوامل روانی، اجتماعی و محیطی همبسته با فعالیت جسمانی دانش­ آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیهپایان نامه مقایسه تغییرات پویای الگوی پخش فشار کف پا، شاخص قوس و Cop در پای مسلط فوتبالیست های نوجوان و جوان آماتور استان البرز حین راه رفتن »

پایان نامه مقایسه تاثیر سه روش تمرینی منتخب پلایومتریک، مقاومتی با وزنه و ترکیبی پلایومتریک- مقاومتی با وزنه بر توان انفجاری پا و چابکی ورزشکاران پرورش ‌اندام شهرستان گرگان

پایان نامه مقایسه تاثیر سه روش تمرینی منتخب پلایومتریک، مقاومتی با وزنه و ترکیبی پلایومتریک- مقاومتی با وزنه بر توان انفجاری پا و چابکی ورزشکاران پرورش ‌اندام شهرستان گرگان

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 01:57, توسط مدیر سایت   , 369 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

پرورش‌اندام صورت گرفته است و در نتیجه محقق بر آن شد که تاثیر این برنامه‌های منتخب را بر این ورزشکاران بررسی کند. ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- هدف کلی مقایسه تاثیر سه روش تمرینی منتخب پلایومتریک، مقاومتی با وزنه و ترکیبی پلامتریک با وزنه بر توان انفجاری و چابکی ورزشکاران پرورش‌اندام ۱-۴-۲- اهداف توصیفی ۱- توصیف ویژگی‌های فردی ورزشکاران پرورش‌اندام ۲- توصیف توان بی‌هوازی ورزشکاران پرورش‌اندام ۳- توصیف چابکی ورزشکاران پرورش‌اندام ۱-۴-۳- اهداف اختصاصی تعیین اثر تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری ورزشکاران پرورش‌اندام تعیین اثر تمرینات منتخب مقاومتی با وزنه بر توان انفجاری ورزشکاران پرورش‌اندام تعیین اثر تمرینات منتخب ترکیبی پلایومتریک – مقاومتی با وزنه بر توان انفجاری ورزشکاران پرورش‌اندام مقایسه تاثیرات تمرینات پلایومتریک، مقاومتی با وزنه و ترکیبی پلایومتریک- با وزنه بر توان انفجاری ورزشکاران پرورش‌اندام تعیین اثر تمرینات پلایومتریک بر چابکی ورزشکاران پرورش‌اندام تعیین اثر تمرینات منتخب مقاومتی با وزنه بر چابکی ورزشکاران پرورش‌اندام تعیین اثر تمرینات ترکیبی پلایومتریک- مقاومتی با وزنه چابکی ورزشکاران پرورش‌اندام مقایسه تاثیر تمرینات پلایومتریک – مقاومتی با وزنه بر چابکی ورزشکاران پرورش‌اندام ۱-۵- فرضیه‌های تحقیق فرضیه اول: تمرینات پلایومتریک تاثیر معنی‌داری بر توان انفجاری ورزشکاران پرورش‌اندام ندارد. فرضیه دوم: تمرینات مقاومتی با وزنه تاثیر معنی‌داری بر توان انفجاری ورزشکاران پرورش‌اندام ندارد. فرضیه سوم: تمرینات ترکیبی پلایومتریک- مقاومتی با وزنه تاثیر معنی‌داری بر توان انفجاری ورزشکاران پرورش‌اندام ندارد. فرضیه چهارم: تفاوت معنی‌داری بین سه شیوه‌ی تمرینی پلایومتریک، مقاومتی با وزنه و ترکیبی پلایومتریک-مقاومتی با وزنه بر توان انفجاری ورزشکاران پرورش‌اندام وجود ندارد. فرضیه پنجم: تمرینات پلایومتریک تاثیر معنی‌داری بر چابکی ورزشکاران پرورش‌اندام ندارد. فرضیه ششم: تمرینات مقاومتی تاثیر معنی‌داری بر چابکی ورزشکاران پرورش‌اندام ندارد. فرضیه هفتم: تمرینات ترکیبی پلایومتریک-مقاومتی تاثیر معنی‌داری بر چابکی ورزشکاران پرورش‌اندام ندارد. فرضیه هشتم: تفاوت معنی‌داری بین سه شیوه تمرین بر چابکی ورزشکاران پرورش‌اندام وجود ندارد. ۱-۶- محدودیت‌های تحقیق ۱-۶-۱- محدودیت‌های قابل کنترل آزمودنی‌ها فقط از شهر گرگان انتخاب شدند. آزمودنی‌ها فقط از جنس مذکر بودند. نوع تمرین برای هر گروه تجربی ثابت و مشخص بود و شدت تمرین‌ها و میزان پیشرفت آن کنترل شدند. زمان و تعداد جلسات و هفته‌های تمرینی برای گروه‌های تجربی یکسان بود. برای به حداقل رساندن خطا و از بین بردن آسیب، شکل درست حرکت آموزش داده شد. ۱-۶-۲- محدودیت‌های غیر قابل کنترل: ادامه مطلب دیگر سایت ها : پایان نامه بررسی تاثیر شخصیت کارآفرینی در بروز رفتارهای کارآفرینانه با تاکید بر نقش میانجی تسهیم دانش :: پایان نامه ها


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو