« پایان نامه مطالعه محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدارپایان نامه مطالعه‌ای بر رشد قابلیت‌اعتماد »

پایان نامه مطالعه­ رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه­ی دفن زباله­ی ارومیه

پایان نامه مطالعه­ رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه­ی دفن زباله­ی ارومیه

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:25, توسط مدیر سایت   , 282 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

شکل ‏۲‑۹: چگونگی توزیع بار در لایه کائولینیت ۲۱
شکل ‏۲‑۱۰: مکانیسم­های احتمالی جذب آب توسط سطوح رسی. ۲۵
شکل ‏۲‑۱۱: مکانیسم­های مختلف جذب یون در سطح کانی. ۲۷
شکل ‏۲‑۱۲: چهار دسته کلی هم­دماهای جذب سطحی. ۲۹
شکل ‏۲‑۱۳: مفهوم ترسیمی پارامترهای Kf و n در معادله فروندلیچ. ۳۰
شکل ‏۲‑۱۴: کنترل کننده­های اصلی غلظت فلزات کمیاب در محلول خاک ۳۷
شکل ‏۲‑۱۵: سه مکانیسم جذب کاتیون در سطح سیلیکات (مثل مونتموریلونیت) ۳۸
شکل ‏۲‑۱۶: تحرک نسبی کاتیون­ها در میان خاک ۴۰
شکل ‏۲‑۱۷: نمودار حلالیت کادمیم در خاک­های نیبلی با بافت لومی رسی. ۴۴
شکل ‏۲‑۱۸: انتقال مایعات به طریقه فرارفت ۵۰
شکل ‏۲‑۱۹: نمایش ریاضی جریان فرارفت ۵۰
شکل ‏۲‑۲۰: انتشار مولکولی املاح. ۵۲
شکل ‏۳‑۱: نمودار انواع رفتار خاک در برابر رطوبت ۶۰
شکل ‏۳‑۲: دستگاه کاساگرانده برای تعیین حد خمیری خاک ۶۱
شکل ‏۳‑۳: نحوه آماده کردن فیتیله mm2/3. 62
شکل ‏۳‑۴: ستون­های مدل لاینری آزمایش انتشار مولکولی. ۷۲
شکل ‏۳‑۵: خارج کردن ستون انتشار مولکولی از درون قالب و قطعه­بندی آن. ۷۳
شکل ‏۳‑۶: آماده کردن پیستون جهت استحصال آب منفذی ۷۴
شکل ‏۳‑۷: پانل و گیج­های فشار دستگاه استحصال آب منفذی ۷۵
شکل ‏۴‑۱: نمودار حد روانی خاک­های مورد مطالعه. ۸۰
شکل ‏۴‑۲: نمودار تراکم خاک­های مورد مطالعه. ۸۱
شکل ‏۴‑۳: هم­دماهای جذبی خاک­های مورد مطالعه. ۸۲
شکل ‏۴‑۴: هم­دماهای جذبی فروندلیچ و لانگ­مویر. ۸۳
شکل ‏۴‑۵: پراش­نگاره خاک مورد مطالعه. ۸۶
شکل ‏۴‑۶: منحنی دانه­بندی خاک منطقه لندفیل ارومیه. ۸۷
شکل ‏۴‑۷: نمودار حد روانی نمونه­های خاک ۸۸
شکل ‏۴‑۸: نمودار تراکم نمونه­های مورد مطالعه. ۹۰
شکل ‏۴‑۹: هم­دماهای جذبی نمونه­های مورد مطالعه. ۹۲
شکل ‏۴‑۱۰: هم­دمای جذبی برازش داده شده با معادله فروندلیچ. ۹۴
شکل ‏۴‑۱۱: هم­دمای جذبی برازش داده شده با معادله لانگ­مویر. ۹۵
شکل ‏۴‑۱۲: نمودار غلظت-زمان خاک منطقه (فاقد لئوناردیت) ۹۸
شکل ‏۴‑۱۳: نمودار غلظت-زمان خاک تیمار شده با ۵/۲ درصد لئوناردیت ۹۸
شکل ‏۴‑۱۴: نمودار غلظت-زمان خاک تیمار شده با ۵ درصد لئوناردیت ۹۹

شکل ‏۴‑۱۵: نمودار غلظت-زمان خاک تیمار شده با ۵/۷ درصد لئوناردیت ۹۹

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

جستجو