« پایان نامه مطالعه ژئوشیمی و ژنز کانسار نیکل- کبالت- آرسنیک و مس گود مراد، شمال انارکپایان نامه مطالعه­ رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه­ی دفن زباله­ی ارومیه »

پایان نامه مطالعه محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار

پایان نامه مطالعه محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:26, توسط مدیر سایت   , 142 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

شکل(۲-۴) ساختار استاندارد ایلین و ایلید برای توصیف ایلیدهای فسفر
۱۷
شکل(۲-۵) سنتز فسفرایلیدها با بهره گرفتن از انتقال ایلید
۱۸
شکل (۲-۶) تهیه فسفرایلیدها توسط انتقال ایلید
۱۸
شکل(۲-۷) فرآیند تهیه‌ α- فسفرایلیدها با بهره گرفتن از آلکیل هالید.
۲۰
شکل (۲-۸) فرآیند تهیه‌ β- کتوفسفرایلیدها
۲۰
شکل (۲-۹) فرآیند تهیه‌ دی‌کتوفسفرایلیدها با بهره گرفتن از هالید اسیدها
۲۱
شکل (۲-۱۰) فرآیند تهیه‌ دی‌کتوفسفرایلیدها با بهره گرفتن از اسید انیدریدها.
۲۱
شکل(۳-۱)واکنش فسفر ایلیدهای بدون گروه الکترون کشنده.
۲۳
شکل(۳-۲) واکنش فسفر ایلیدهای دارای گروه الکترون کشنده
۲۳
شکل (۳-۳) فسفر ایلیدهای مورد مطالعه.
۲۵
شکل(۳-۴) کنفورمر S سیس و S ترانس ساختار β- کتوفسفرایلید.
۲۵
شکل(۳-۵) ساختار بهینه شده α- فسفرایلید  PhCHPPh3.
شکل(۳-۶) مراحل بهینه شده α- فسفرایلید PhCHPPh3
۲۸
۲۸
شکل(۳-۷)ساختار بهینه شده s-trans β- کتوفسفرایلید.
شکل(۳-۸) مراحل بهینه شدن s-trans، β- کتوفسفرایلید.
شکل(۳-۹) ساختار بهینه شده s-cis، β- کتو فسفرایلید.
شکل(۳-۱۰) مراحل بهینه شدنs-cis  – β- کتو فسفرایلید.
۳۰
۳۰
۳۲

۳۲

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو