« پایان نامه مطالعه تطبیقی چگونگی تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و انگلستانپایان نامه نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری »

پایان نامه مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی

پایان نامه مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 00:46, توسط مدیر سایت   , 391 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

باوجودتلاش قابل تقدیرمسئولان، پس از جنگ تحمیلی درجهت توسعه کشور،وضعیت فعلی اقتصادی هماهنگ با ظرفیتهاوپتانسیلهای فراوان موجوددرکشورنبوده ویک بررسی اجمالی، عدم تکافوی منابع داخلی را جهت نیل به جایگاهی مناسب گوشزد می نماید.در این میان جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان حلقه ای گمشده خودنمایی نموده وبه نظر می رسد برای افزایش توسعه پایدارتوجه بیش از پیش بدین مقوله غیر قابل اجتناب است.

اگر چه جذب سرمایه گذارخارجی چندسالی است که به طورجدی تری در کشور مطرح گردیده ولی شرایط اقتصادی حال حاضر ایران ورتبه جهانی مادراین زمینه موید کافی نبودن اقدامات انجام شده می باشد.

با وجود اینکه رتبه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران از ۱۰۱ در سال ۲۰۰۷ به ۷۷ در سال ۲۰۰۹ ارتقاء یافته  (List by the CIA World Factbook 2010) واین امر نشانه ای از تلاش دولت در جهت جذب بیشتر سرمایه های خارجی است ولی با نگاهی به نقاط قوت کشور وکمبودهای موجود، درمی یابیم که هنوز راهی طولانی برای نیل به اهداف کلان کشور در پیش داریم.

آنچه که روشن می باشد این است که می باید بااقدامات زیربنایی درجهت جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی اقدام گردد و در این راستا موانع جدی بر سرراه وجود داشته که برداشت آنها همت تمامی ارکان نظام در قوای مقننه ومجریه را می طلبد. برداشت این موانع پروژه ای ملی ودشوار بوده که درصورت تحقق این امر بازهم کار به پایان نرسیده بلکه درآغاز راه قرار می گیریم، زیرا با گشایش راه می باید با بهره گرفتن از فنون بازاریابی به دعوت سرمایه گذاران ورقابت با سایر کشورهایی که بستر سرمایه گذاری را فراهم آورده اند،بپردازیم.

 

۱-۴) اهداف  تحقیق:
 

۱-۴-۱)هدف اصلی:
 

شناسایی موانع اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی درایران ازقبیل موانع حقوقی-سیاسی-اقتصادی وفرهنگی وراههای رفع آنها درجهت افزایش سرمایه گذاری درایران.

 

۱-۴-۲)اهداف فرعی:
 

۱-مقایسه ایران باکشورهای ترکیه ومالزی ازلحاظ پارامترهای اقتصادی وبررسی تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر افزایش جایگاه بین المللی با توجه به نقاط قوت وپتانسیل های کشور.

 

۲-بررسی نظرات نخبگان امر در زمینه موانع اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی اعم از موانع حقوقی،فرهنگی،سیاسی واجتماعی و راهکارهای رفع این موانع.

۱-۵)سوالات تحقیق:
 

۱-۵-۱)سوالات اصلی:
 

۱- موانع جذب بیشتر  سرمایه گذاری خارجی در ایران کدامند؟

۲- راهکارهای رفع موانع جذب سرمایه گذاری خارجی درایران کدامند؟

 

۱-۵-۲) سوالات فرعی:
 

کشورهای ترکیه ومالزی از چه راهبردهایی برای جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی استفاده نموده اند؟

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

جستجو