« پایان نامه مطالعه­ رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه­ی دفن زباله­ی ارومیهپایان نامه مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی یک طرفه و دو طرفه بر قدرت عضلات تاکننده و عضلات باز کننده مفصل آرنج در افراد مبتدی »

پایان نامه مطالعه‌ای بر رشد قابلیت‌اعتماد

پایان نامه مطالعه‌ای بر رشد قابلیت‌اعتماد

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:25, توسط مدیر سایت   , 210 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

جدول۴-۳: زمانهای رخداد ۱۷ شکست و اثرات آنها. ۶۸
جدول۴-۴: براورد پارامترها در سه حالت بدون تعمیر، تعمیر کامل و تعمیرجزیی. ۶۹
جدول۵-۱: مقادیر وn، میزان اریبی براوردهای ML وبیزی آن ۷۴
جدول۵-۲: مقادیر شدت شکست، براوردهای ML و بیزی آن. ۷۸
جدول۵-۳: مقادیر α وβ ، براوردهای کوروAMSAA و بیزی آن ۸۲
جدول۵-۴: مراحل آزمون، تعداد واحدهای تحت آزمون و تعداد شکستها ۸۸
جدول۵-۵: مقادیر . ۸۹
جدول ۵-۶: مراحل آزمون، تعداد واحدهای تحت آزمون و تعداد شکستها ۹۳

نمادها
زمان اتمام آزمون                                                                                             T
تابع چگالی احتمال در زمان t                                               f(t)
تابع توزیع احتمال در زمان t                                                F(t)
تابع قابلیت اعتماد در زمان t                                                R(t)
تعداد شکستها تا زمان t                                                    N(t)
شدت شکست در زمان t
تابع صفر
متوسط زمان بین شکستها تا زمان t                                                   MTBF(t)
تابع درستنمایی                                                                                            L(.)
تابع چگالی پیشین
تابع چگالی پسین
امیدریاضی                                                                                                  E(.)
واریانس                                                                               Var(.)

 
 
 
فصل اول
مفاهیم اولیه

 
۱-۱  مقدمه
دراین فصل مفاهیم مقدماتی موردنیاز برای استفاده در سایر فصول آمده‌است. در بخش ۱-۲ از این فصل، به معرفی قابلیت‌اعتماد و برخی شاخص‌ها در این باب می‌پردازیم. در بخش ۱-۳، یکی از توزیع‌های مهم در قابلیت‌اعتماد به نام توزیع وایبل[۱] بیان شده‌است. بخش ۱-۴ نیز فرایند پواسن ناهمگن[۲] را که یکی از پرکاربردترین فرایندهای رخداد شکست است، معرفی می‌کنیم. بخش ۱-۵ به فرایند تجدیدکامل[۳] اختصاص یافته است. در بخش ۱-۶ مدل رتبه-

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

جستجو