« پایان نامه مسئولیت‌های ناشی از سوء استفاده از حق حضانت و ضمانت‌های اجرایی آن در فقه امامیه و حقوق ایرانپایان نامه مطالعه جامعه شناختی چالش های معرفتی – اجتماعی توسعه علم مدرن در ایران معاصر »

پایان نامه مطالعه الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از ۲۰ سال و فرزندآوری آنان

پایان نامه مطالعه الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از ۲۰ سال و فرزندآوری آنان

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:28, توسط مدیر سایت   , 288 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

کشور بر اساس سرشماری ۱۳۸۵ ۵۹
شکل ۵-۴ توزیع فضایی سطح تحصیلات زنان ۱۹-۱۰ ساله کل کشور . ۶۲
شکل ۵-۵ توزیع فضایی درصد اشتغال زنان نوجوان ۱۹-۱۰ ساله در مناطق مختلف
کشور بر اساس سرشماری ۱۳۸۵. ۶۵
شکل ۵-۶ توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان با سطح توسعه یافتگی اقتصادی –
اجتماعی سال ۱۳۸۵. ۹۴

شکل ۵-۷ توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد تحصیلات زیر دیپلم و
 

 دیپلم کل کشور بر اساس سرشماری ۱۳۸۵. ۹۵
شکل ۵-۸ توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان روستایی و درصد تحصیلات زیر دیپلم و
دیپلم زنان نوجوان بر اساس سرشماری ۱۳۸۵. ۹۶
شکل ۵-۹ توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد تحصیلات عالی زنان نوجوان
در مناطق مختلف کشور ۹۷
شکل ۵-۱۰ توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان در مناطق شهری و روستایی بر
اساس سرشماری۱۳۸۵ ۷۴
شکل ۵-۱۱ توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد اشتغال زنان نوجوان در
مناطق مختلف کشور بر اساس سرشماری ۱۳۸۵. ۹۸

عنوان                                                                                                    صفحه

شکل ۵-۱۲ توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد شهرنشینی بر اساس
سرشماری ۱۳۸۵ . ۹۹
شکل ۵-۱۳ توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان با سطح توسعه یافتگی اقتصادی – اجتماعی سال ۱۳۸۵ ۱۰۰
شکل ۵-۱۴ توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد بی­سوادی و تحصیلات
زیر دیپلم و دیپلم کل کشور بر اساس سرشماری ۱۳۸۵ ۱۰۱
شکل ۵-۱۵ توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد بی­سوادی و تحصیلات
زیردیپلم زنان شهری بر اساس سرشماری ۱۳۸۵. ۱۰۲
شکل ۵-۱۶ توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد تحصیلات زیردیپلم، دیپلم
و سایر گروه­های تحصیلی زنان نوجوان روستایی بر اساس سرشماری ۱۳۸۵ ۱۰۳
شکل ۵-۱۷ توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد تحصیلات عالی زنان نوجوان
در محدوده کل کشور و مناطق شهری بر اساس سرشماری ۱۳۸۵. ۱۰۴
شکل ۵-۱۸ توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق شهری و روستایی بر
اساس سرشماری۱۳۸۵. ۸۵
شکل ۵-۱۹ توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد اشتغال زنان نوجوان در کل

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو