« پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی:توسعه پایدار مسکن در نواحی روستاییمطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرجپایان نامه ارشد کشاورزی: بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن »

پایان نامه مسئولیت محدود در حقوق تجارت

پایان نامه مسئولیت محدود در حقوق تجارت

  یکشنبه 28 مهر 1398 18:39, توسط مدیر سایت   , 290 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

2-1-1-کلیات در ارتباط با شخصیت حقوقی.. 32
2-1-2-تعاریف مختلف حقوقدانان از شخصیت حقوقی.. 33
2-1-3-حقوق و وظایف شخص حقوقی.. 34
2-1-3-1-استقلال اموال. 34
2-1-3-2-استقلال در اداره اموال. 35
2-1-3-3-مسئولیت حقوقی.. 35
2-1-3-4-مسئولیت جزایی.. 35
2-1-3-5-حق اقامه دعوی.. 37
2-1-3-6-اقامتگاه و تابعیت… 37
2-1-4-شخصیت حقوقی شرکت های تجاری.. 38
2-2-مبانی حقوقی شخصیت حقوقی شرکت… 40
2-2-1-نظریه واقعی بودن شخص حقوقی.. 40
2-2-2-نظریه فرضی یا اعتباری بودن شخصیت حقوقی.. 42
2-2-3-نظریه دارایی اختصاصی.. 43
2-3-ماهیت شخصیت حقوقی شرکت های تجاری.. 44
2-4-شخصیت حقوقی شرکت درشرف تأسیس… 45
2-5-شخصیت حقوقی در فقه. 47
2-5-1-بیت المال. 49
2-5-2-وقف… 51
2-5-3-ترکه متوفای مدیون. 53
2-6-مفهوم مسئولیت محدود. 54
2-7-مطالعه تطبیقی مسئولیت محدود. 62
2-7-1-مسئولیت محدود در حقوق انگلیس… 62
2-7-2-انواع شرکت های برخوردار از مسئولیت محدود در حقوق انگلیس… 65
2-7-2-1-شرکت های با مسئولیت محدود به سهام خاص…. 65
2-7-2-2-شرکت با مسئولیت محدود به

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

سهام عام. 66
2-7-2-3-شرکتهای با مسئولیت محدود به ضمانت… 67
2-7-2-4-مشارکت با مسئولیت محدود. 68
2-7-2-5-مشارکت محدود. 69
2-7-3-مسئولیت محدود در فقه. 70
2-7-3-1-برده عبدالماذون. 72
فصل سوم: سرمایه شرکت حد مسئولیت محدود
مقدمه. 75
3-1-کارکرد های سرمایه در شرکت های دارای مسئولیت محدود. 76
3-1-1-سرمایه شریک در شرکت، ملاک و میزان محدودیت مسئولیت… 76
3-1-2-تشخیص زمان تشکیل شرکت و شروع مسئولیت محدود شرکاء. 76
3-1-3-احتساب حدنصاب رسمیت و اکثریت اخذ رأی در مجامع عمومی.. 78
3-1-3-1-مجمع عمومی موسس… 79
3-1-3-2-مجمع عمومی عادی(سالیانه) 80
3-1-3-3-مجمع عمومی فوق العاده 81
3-1-4-حق دارندگان نسبت معینی از سرمایه برای اقامه دعوا علیه هیأت مدیره تضمینی برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت در برابر هیأت مدیره 83
3-1-5-حق دعوت مجمع عمومی توسط دارندگان حداقل یک پنجم سرمایه شرکت امکانی قانونی برای مداخله و تأثیر گذاری سهامداران اقلیت بر روند تصمیم گیری در شرکت… 84
3-2-تأمین سرمایه در آغاز تشکیل شرکت های دارای مسئولیت محدود. 85
3-2-1-تأمین سرمایه در شرکت سهامی عام. 86
3-2-2-تأمین سرمایه در شرکت سهامی خاص…. 87
3-2-3-تأمین سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود اصطلاحی.. 88
3-2-3-1-معرفی اجمالی شرکت با مسئولیت محدود. 88
3-2-3-2-تأمین سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود. 89
3-3-ترکیب سرمایه در شرکت های تجاری.. 90
3-3-1-آورده نقدی.. 91
3-3-2-آورده غیر نقدی.. 92


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو