« پایان نامه طراحی سامانه داشبورد مدیریتی با بهره گرفتن از شاخص های کلیدی عملکردپایان نامه طراحی مدل تشخیص فرصت های کارآفرینانه در دانشگاه »

پایان نامه طراحی مجدد زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی

پایان نامه طراحی مجدد زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 00:49, توسط مدیر سایت   , 372 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

مجدد زنجیره تأمین یاری نمایند؟

سؤال فرعی:

چگونه می‌توان مدل‌های بهینه سازی عدد صحیح مختلط برای طراحی زنجیره تأمین را بسط و توسعه داد؟
چگونه می‌توان از سناریو سازی در تخمین پارامترهای ریسک استفاده کرد؟
۱-۶      تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق :
زنجیره تأمین :

یک زنجیره تأمین شامل دو یا چند سازمان است که از نظر قانونی از هم جدا بوده و توسط جریان‌های مواد،  اطلاعات و مالی به هم مرتبط هستند (عسگری و فراهانی،    ۱۳۸۲: ۲۵).
ریسک مالی :

احتمال عدم دسترسی به بودجه معین در زمان مشخص (آزرون، ۲۰۰۸: ۱۳۱).

۱-۷      روش شناسی تحقیق :
از نظر هدف:

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است.

از نظر روش :

این تحقیق از نوع تجربی  است.   منظور از تجربی مدل سازی است.  تعریف متغیرهای تصمیم و شناسایی محدودیت‌ها از جمله فعالیت‌های اصلی در این روش است و مدل طراحی شده از نوع برنامه ریزی

عدد صحیح مختلط می‌باشد.

۱-۸      جامعه و نمونه آماری :
در این تحقیق به دنبال دستیابی به مدلی جهت طراحی زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی می‌باشیم و برای تست مدل از یک مطالعه‌ی موردی در شرکت هلدینگ استفاده می‌شود.

روش تحلیل داده‌ها :

در این تحقیق از نرم افزارهای ریاضی نظیر lingo برای حل مدل و استخراج پاسخ‌ها،  و از نرم افزار اکسل برای آماده سازی داده‌ها به منظور ورود به مدل در مرحله حل استفاده شده است.

۱-۹      قلمرو تحقیق :
الف) قلمرو موضوعی:

تحقیق در عملیات، مدیریت تولید،  مدیریت مالی

ب) قلمرو مکانی:

شرکت هلدینگ سنگ زاگرس می‌باشد.

ج) قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی تحقیق،  از فروردین سال ۱۳۸۷ تا اسفند سال ۱۳۹۱ می­باشد.

۱-۱۰   چارچوب  کلی پژوهش :
ساختار این پژوهش به این صورت می‌باشد که در فصل دوم پس از ذکر مفاهیم اولیه،  کاربرد و انواع زنجیره تأمین،  به مرور مطالعات اخیر در حوزه بهینه سازی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین پرداخته
می شودو پس از آن خلا تحقیقاتی و ضرورت تحقیق بیان می‌گردد.  در فصل سوم مدل ریاضی توسعه یافته ای با لحاظ کردن ریسک مالی بر اساس خلا تحقیقاتی پیشنهاد می‌گردد.  در فصل چهارم حل مدل و نتایج مربوط به آن با یک مثال عددی توضیح داده می‌شود و سپس نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در نهایت در فصل پنجم،  نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه می‌گردد.

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

جستجو