« پایان نامه طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستانپایان نامه عوامل روانی، اجتماعی و محیطی همبسته با فعالیت جسمانی دانش­ آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه »

پایان نامه طراحی،روایی و پایایی سنجی آزمون میدانی توان هوازی ویژه بازیکنان زن فوتسال

پایان نامه طراحی،روایی و پایایی سنجی آزمون میدانی توان هوازی ویژه بازیکنان زن فوتسال

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 01:58, توسط مدیر سایت   , 384 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

علاوه بر جنبه علمی و کاربردی آن، روایی وپایایی لازم را نیز داشته باشد(۲۹،۴۹).
به هرحال تا کنون آزمون توپی که از لحاظ الگوهای حرکتی شبیه به فوتسال باشد برای اندازه گیری توان هوازی ویژه این رشته مورد مطالعه و آزمایش قرار نگرفته است. با طراحی چنین آزمونی که اعتبار وپایایی آن نیزتـأیید شود، مربیان این رشته ورزشی خواهند توانست ارزیابی خوبی از میزان آمادگی هوازی ورزشکاران خود به عمل آورند.
۳-۱. اهداف تحقیق
۱-۳-۱. هدف کلی:
طراحی و تعیین روایی و پایایی آزمون ویژه توان هوازی بازیکنان زن فوتسال
۲-۳-۱. اهداف اختصاصی: 
۱)تعیین میزان همبستگی شاخص توان هوازی در آزمون طراحی شده و تجزیه وتحلیل گازهای تنفسی
۲)تعیین میزان همبستگی بین نتایج آزمون طراحی شده وتجزیه تحلیل گازهای تنفسی در اندازه گیری متغیرفیزیولوژیکی ضربان قلب بازیکنان فوتسال
۳)تعیین میزان همبستگی بین نتایج آزمون طراحی شده و تجزیه تحلیل گازهای تنفسی در اندازه گیری متغیرفیزیولوژیکی لاکتات بازیکنان فوتسال
۴)بررسی اختلاف بین نتایج آزمون طراحی شده و تجزیه تحلیل گازهای تنفسی دراندازه گیری متغیرفیزیولوژیکی ضربان قلب  بازیکنان فوتسال
۵)بررسی اختلاف بین نتایج آزمون طراحی شده و تجزیه تحلیل گازهای تنفسی دراندازه گیری متغیرفیزیولوژیکی لاکتات بازیکنان فوتسال
۶) تعیین میزان ICC[13] بین نتایج آزمون طراحی شده در اندازه گیری شاخص توان هوازی بعد از دو مرتبه اجرای آزمون توسط محقق دربازیکنان فوتسال(پایایی)
۴-۱. فرضیه های تحقیق
۱-۴-۱. فرض کلی تحقیق
آزمون طرح شده برای سنجش توان هوازی بازیکنان  فوتسال معتبر است.
۲-۴-۱. فرضیه های جزئی

بین نتایج آزمون طراحی شده و تجزیه تحلیل گازهای تنفسی در اندازه گیری شاخص توان هوازی (حداکثر اکسیژن مصرفی) بازیکنان فوتسال همبستگی وجود دارد.
۲) بین نتایج آزمون طراحی شده و تجزیه تحلیل گازهای تنفسی در اندازه گیری متغیر فیزیولوژیکی ضربان قلب بازیکنان فوتسال همبستگی وجود دارد.
۳) بین نتایج آزمون طراحی شده و تجزیه تحلیل گازهای تنفسی در اندازه گیری متغیر فیزیولوژیکی لاکتات بازیکنان فوتسال همبستگی  وجود دارد.
۴) بین نتایج آزمون طراحی شده و تجزیه تحلیل گازهای تنفسی دراندازه گیری متغیرفیزیولوژیکی ضربان قلب در بازیکنان فوتسال تفاوت وجود ندارد.
۵) بین نتایج آزمون طراحی شده و تجزیه تحلیل گازهای تنفسی دراندازه گیری متغیرفیزیولوژیکی لاکتات در بازیکنان فوتسال تفاوت وجود ندارد.
۶)بین نتایج آزمون طراحی شده در اندازه گیری شاخص توان هوازی بعد از دو مرتبه اجرای آزمون توسط محقق دربازیکنان فوتسالICC وجود دارد.
[۱] -Bruse
[۲] -kartus
[۳] -Balke-ware
[۴] -Ellestade
[۵] -Usafsam
[۶] -Mchenry
[۷] -Stanford
۵-Progressive Aerobic cardiovascular Endurance Run(PACER)

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو