« پایان نامه رابطه بین ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی در کارکنان بانک صادرات قمپایان نامه رابطه بین ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ با اخلاق حرفه ای در میان کارکنان بانک شهر »

پایان نامه رابطه بین سرمایه فکری و بازارگرایی در شرکت آلومینیوم پارس

پایان نامه رابطه بین سرمایه فکری و بازارگرایی در شرکت آلومینیوم پارس

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 04:35, توسط مدیر سایت   , 394 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

بین سرمایه فکری و بازارگرایی در شرکت آلومینیوم پارس رابطه ی معنا داری وجود دارد .

فرضیه های فرعی :

۱- بین سرمایه انسانی و بازارگرایی در شرکت مورد نظر رابطه معنا داری وجود دارد .

۲- بین سرمایه مشتری ( سرمایه رابطه ای ) و بازارگرایی در شرکت مورد نظر رابطه معنا داری وجود دارد .

۳- بین سرمایه ساختاری و بازارگرایی در شرکت مورد نظر رابطه معنا داری وجود دارد .

۱-۸ – متغیر های تحقیق :

برای انجام هر تحقیق علمی ابتدا بایستی متغیر های آن تحقیق را تعیین نمود . متغیر عبارت است از کمیتی که مقدار آن از واحد مشاهده به واحد مشاهده دیگر تغییر یابد

متغیر مستقل :

متغیر مستقل ما در این پژوهش سرمایه فکری می باشد که شامل ابعاد زیر خواهد بود :

۱- سرمایه انسانی : سرمایه انسانی شامل فاکتورهای انسانی مانند هوش ، مهارت ، تخصص ، تجربه و توانایی های یادگیری است .

۲- سرمایه ساختاری : به تمام مواردی که از کارکنان سازمان (سرمایه انسانی) پشتیبانی می کند اطلاق می گردد . در واقع سرمایه ساختاری ، زیر ساخت های پشتیبانی کننده ای است که سرمایه انسانی را به مرز عملیاتی[۱۸] شدن هدایت می کند و در مالکیت سازمان می باشد .

۳- سرمایه رابطه ای (سرمایه مشتری) : دانش موجود در رابطه با هر ذینفعی است که حیات سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد

متغیر وابسته:

متغیر وابسته ما در این پژوهش بازارگرایی خواهد بود .

۱-۹ – روش تحقیق :

به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری [۱۹]را می توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد :

الف) هدف تحقیق

ب) نحوه گرد آوری داده ها

بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. این تحقیق از این جهت یک تحقیق توصیفی است که به توصیف جز به جز یک موقعیت و تحلیل  متغیر ها به بررسی میزان رابطه میان متغیر ها می پردازد .

۱-۱۰ – قلمرو تحقیق :

قلمرو موضوعی :

تحقیق حاضر که مورد بررسی قرارخواهدگرفت از ابعاد سرمایه فکری که شامل سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای می باشد و همچنین خصوصیات خاص بازارگرایی را در شرکت مورد نظر ، مورد بررسی قرار خواهد داد .

قلمرو زمانی :

قلمرو زمانی تحقیق مورد نظر از ابتدای زمستان ۱۳۹۲ تا اواسط بهار سال ۱۳۹۳ می باشد .

قلمرو مکانی :

شرکت آلومینیوم پارس شهرستان ساوه می باشد که محصولات آن تولید انواع محصولات آلومینیومی است.

۱-۱۱- تعاریف اصطلاحات و عملیاتی متغیرها

بازارگرایی :

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

جستجو