« دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایرانپایان نامه با موضوع:بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت در زندان دستگرد اصفهان »

پایان نامه حق بر زبان مادری در حقوق بین الملل

پایان نامه حق بر زبان مادری در حقوق بین الملل

  یکشنبه 28 مهر 1398 17:56, توسط مدیر سایت   , 330 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

    بخش سوم: آموزش به زبان مادری…………………………………………………………………………….12

        گفتار اول: جنبه های آموزش به زبان مادری…………………………………………………………..13

        گفتار دوم: عوارض عدم فرا گیری آموزش به زبان مادری………………………………………..14

        گفتار سوم: آموزش جنبه نظری زبان مادری……………………………………………………………16

فصل دوم: زبان مادری و رابطه آن با حقوق بین الملل………………………………………………………17

    بخش اول: زبان مادری و رابطه آن با حقوق بشر…………………………………………………………18

        گفتار اول:جایگاه زبان مادری در نسل اول حقوق بشر…………………………………………….18

        گفتار دوم: جایگاه زبان مادری در نسل دوم حقوق بشر…………………………………………..19

        گفتار سوم: جایگاه زبان مادری در نسل سوم حقوق بشر………………………………………….21

             1– حق بر توسعه و زبان مادری……………………………………………………………………..22

    بخش دوم: زبان مادری و جایگاه آن در اسناد بین المللی………………………………………………24

        گفتار اول: زبان مادری و سازمان ملل…………………………………………………………………….24

        گفتار دوم: زبان مادری و اسناد بین المللی………………………………………………………………25

             1– اسناد جهانی……………………………………………………………………………………………25

                الف- منشور ملل متحد.. ……………………………………………………………………………25

                ب-  اعلامیه جهانی حقوق بشر………………………………………………………………….27

                ج – کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات……………………………………………29

                د – کنوانسیون بین المللی محو کلیه اشکال تبعیض نژادی……………………………….30

                هـ – میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی………………………………………………..34

                و- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی………………………………..36

                ز- اعلامیه تهران……………………………………………………………………………………… 39

                ح- کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایات آپارتاید………………………………41

                ت – کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………..43

                ی- بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی………………….44

                ک- اعلامیه جهانی حقوق زبانی………………………………………………………………….46

                ل-  سند کنوانسیون حمایت از میراث معنوی………………………………………………. 56

 

        گفتار سوم: اسناد منطقه ای…………………………………………………………………………………..59

            1-اروپا…………………………………………………………………………………………………………59

                الف- کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی………………59

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

                ب – پروتکل شماره 12 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین……60

                ج – منشور اروپایی زبان های منطقه ای و اقلیتها……………………………………………60

                د – کنوانسیون اوپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی…………………..62

            2-آمریکا……………………………………………………………………………………………………….64

                الف – کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مصوب 22 نوامبر 1969 ……………………..64

            3-آفریقا………………………………………………………………………………………………………..64

                الف- منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها………………………………………………….65

    بخش سوم: زبان مادری و حقوق بین الملل کیفری ……………………………………………………..66

        گفتار اول: زبان مادری و نسل زدایی……………………………………………………………………..66

        گفتار دوم: زبان مادری و جنایت علیه بشریت…………………………………………………………68

فصل سوم زبان مادری در نظام داخلی ایران…………………………………………………………………….72

    بخش اول: اقلیت های زبانی در ایران…………………………………………………………………………73

         1– اقلیت ترکی…………………………………………………………………………………………………74

         2– اقلیت کردی………………………………………………………………………………………………..74

         3– اقلیت عربی…………………………………………………………………………………………………75

    بخش دوم: زبان مادری در نظام داخلی حقوق ایران……………………………………………………..75

    بخش سوم: آموزش به زبان مادری و امنیت ملی………………………………………………………….80

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….85

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………..87

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..89

چکیده


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو