« دانلود پایان نامه مهریه و ازدواج صحیح و باطلمفهوم زیان معنوی:/پایان نامه ضررهای جمعی »

پایان نامه جرم شناسی جرایم تروریستی

پایان نامه جرم شناسی جرایم تروریستی

  یکشنبه 28 مهر 1398 17:27, توسط مدیر سایت   , 310 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

2-7-2- تروریسم مذهبی.. 30
2-7-3- تروریسم دولتی.. 31
2-7-4- تروریسم داخلی.. 32
2-7-5- تروریسم بین المللی.. 33
2-8- شیوه های ارتکاب جرایم تروریستی.. 33
2-9- رهیافت‌های موجود در تحلیل پدیده‌ی تروریسم. 34
2-9-1- رهیافت ایدئولوژیک و مذهبی.. 34
2-9-2- رهیافت روانشناختی- اجتماعی.. 36
2-9-3- رهیافت فلسفی.. 37
2-9-4- رهیافتهای منطقی- عقلانی.. 39
2-10- رویکرد حقوقی در برخورد با تروریسم. 41
2-10-1- جرم انگاری و تعقیب کیفری جرایم تروریستی.. 43
فصل سوم: مطالعه جغرافیایی و انسانی شهرستان سراوان
3-1- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی.. 45
3-2- موقعیت و مشخصات جغرافیایی.. 46
3-2-1- اصطلاحات مرزی.. 47
3-2-1-1–مرز. 47
3-2-1- 2-خط مرز. 48
3-2-1-3- رودخانه  مرزی.. 48
3-2-1-4-انواع مرزهای زمینی.. 48
3-2-1-5-عمق نوار مرز. 49
3-2-1-6-علایم مرزی.. 50
3-2-1-7-انواع میله مرزی.. 50
3-2-1-9- مرزنشین: 51
3-2-1-10- مرزدار: 51
3-2-1-11-حریم مرز: 51
3-2-1-12- متجاوزین مرزی : 51
3-2-1-13-عابرین غیر مجاز : 51
3-2-1-14- پاسگاه مرزی : 52
3-2-1-15- بازارچه مرزی: 52
3-3- جغرافیای

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

طبیعی.. 52
3-3-1- اقلیم. 52
3-3-2- رودخانه ها 52
3-4- جغرافیایی انسانی.. 53
3-5- جاذبه های تاریخی و تفریحی.. 55
3-5-1- اماکن تفریحی.. 55
3-5-2- آثارتاریخی.. 56
3-6- ویژگیهای فرهنگی.. 56
3-7-کشاورزی و دامداری.. 57
3-8- صنایع. 59
 
فصل چهارم: مطالعه علل جرایم تروریستی و راههای پیشگیری آن در شهرستان سراوان
4-1-علل و عوامل جرایم تروریستی.. 62
4-1-1-عامل: 63
4-1-1-1- عوامل جرم زا 63
4-1-1-1-1- عوامل فردی.. 63
4-1-1-1-2-عوامل اجتماعی: 64
4-1-2- بن مایه جرایم تروریستی در سراوان. 66
4-1-2-1-ایدئولوژی و مذهب… 66
4-1-2-2- مسائل قومی- ملی.. 67
4-1-2-3-عدم انسداد کامل مرز در شهرستان سراوان……………………………………………………….. 68
4-1-2-4- تنگدستی و محرومیت… 69
4-1-2-5-وجود گروهکهای تندرو در آن سوی مرز. 72
4-1-2-5-1-حملات گروهکهای تروریستی در شهرستان مرزی سراوان. 74
4-1-2-6- ظهور گروههای افراطی(سلفی) و تندروی مذهبی درپاکستان. 80
4-1-2-6-1- طالبان. 81
4-1-2-6-2 – وهابیت… 82
4-1-2-7- بی ثباتی سیاسی در کشور پاکستان. 85
4-1-2-8- تنش بین ایران و کشورهای متخاصم(آمریکا – عربستان) 86
4-2-پیشگیری از ارتکاب جرایم تروریستی در شهرستان سراوان. 90
4-2-1-مفهوم پیشگیری.. 90
4-2-2-پیشگیری وضعی.. 91
4-2-2-1-انسداد فیزیکی.. 92
4-2-2-2-مبارزه با قاچاق.. 95
4-2-2-2-1- مبارزه با قاچاق مواد مخدر: 95
4-2-2-2-2- مبارزه با قاچاق سوخت… 96
4-2-2-3-مبارزه وپیشگیری،ازتامین مالی تروریسم. 101
4-2-2-4-گردآوری اطلاعات (از داخل کشور و آن سوی مرز) 108
4-2-2-5- تخریب کپرهای حاشیه‌ی مرز…………………………………………………………………….. 109
4-2-2-6- رصد نیروهای بیگانه در آن سوی مرز. 109
4-2-3-پیشگیری اجتماعی.. 111
4-2-3-1-استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی در شهرستان مرزی سراوان. 111
4-2-3-2-ایجاد وحدت و پرهیز از تفرقه. 113
4-2-3-3- نقش رسانه های گروهی در پیشگیری از جرایم. 115
4-2-3-4-ارتقاء تحصیل  و ریشه کن نمودن بی سوادی.. 116
4-2-3-5- فعال نمودن ابزار دیپلماتیک… 117
4-2-4- پیشگیری کیفری.. 118
4-2-4-1- قوانین ماهوی.. 119
4-2-4-2- قوانین شکلی: 121
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری.. 122
پیشنهادات… 124
منابع و مآخذ. 133
الف: منابع فارسی.. 133
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 136
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………… 137
عنوان انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………… 138
 

چکیده


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو