« پایان نامه تعارضات زناشویی:راهبردهای ایجاد فاصلهپایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های صنعت مواد غذایی »

پایان نامه جایگاه یابی محصولات الکتریکال هیت تریسینگ

پایان نامه جایگاه یابی محصولات الکتریکال هیت تریسینگ

  یکشنبه 28 مهر 1398 02:07, توسط مدیر سایت   , 257 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

2-12. تکنیک نقشه ادراکی…………………………………………………………………………………………………………………… 42-38
2-13. نقشه های ادراکی به عنوان ابزارهای جایگاه یابی…………………………………………………………………………. 43-42
2-14. روش های اندازه گیری جایگاه یابی …………………………………………………………………………………………… 44-43
2-15. کاربردهای نقشه ادراکی در تحقیقات بازار…………………………………………………………………………………… 45-44
2-16. مدل پیشنهادی جایگاه یابی ……………………………………………………………………………………………………….. 56-45
2-17. نوشتن یک گزارش موقعیت یابی یا یک گزاره ارزش……………………………………………………………………. 58-56
2-18. پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 60-59


فصل سوم روش تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63-62
3-1 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 64
3-2. روش نمونه برداری……………………………………………………………………………………………………………………………. 64
3-3. حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
3-4. ابراز جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-5. روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….. 67-66
3-6 پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………. 68-67
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………….. 68
3-7-1. تجزیه و تحلیل توصیفی……………………………………………………………………………………………………………. 69-68
3-7-2. تجزیه و تحلیل استنباطی………………………………………………………………………………………………………………… 69
3-7-2-1. تحلیل عاملی اکتشافی………………………………………………………………………………………………………………… 69
3-7-

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-2. تحلیل عاملی تأییدی……………………………………………………………………………………………………………. 71-70


فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
4-1 ویژگی های جمعیت شناختی………………………………………………………………………………………………………… 75-74
4-2 تحلیل عاملی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
4-3 مفروضه های تحلیل عاملی……………………………………………………………………………………………………………. 78-77
4-4 استخراج عوامل……………………………………………………………………………………………………………………………. 89-83
4-5 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 89-84


فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
5-1 نتیجه آزمون بارتلت …………………………………………………………………………………………………………………………… 92
5-2 نتیجه آزمون کایرز ………………………………………………………………………………………………………………………. 93-92
5-3 نتایج واریانس…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
5-4 نتایج نمودار سنگریزه ………………………………………………………………………………………………………………………… 93
5-5. نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 97-94
5-6. محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 98
5-7. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………… 98
5-7-1 عوامل درونی- نقاط قوت…………………………………………………………………………………………………………. 99-98
5-7-2 عوامل درونی- نقاط بهبود………………………………………………………………………………………………………. 100-99
5-7-3 عوامل بیرونی- فرصتها…………………………………………………………………………………………………………………. 100
5-7-4 عوامل بیرونی- تهدیدها……………………………………………………………………………………………………….. 101-100
5-7-5 استراتژی های فرصت- قدرت………………………………………………………………………………………………………. 101
5-7-6 استراتژی های فرصت- ضعف………………………………………………………………………………………………. 102-101
5-7-7 استراتژی های تهدید- قدرت………………………………………………………………………………………………………… 102
5-7-8 استراتژی های تهدید- ضعف………………………………………………………………………………………………………… 102
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
1)جدول مربوط به متغیرها (جدول 1-الف)………………………………………………………………………………………………. 106
2)پرسشنامه مشتریان (جدول 2-الف)……………………………………………………………………………………………….. 110-107
3)پرسشنامه دور اول روش دلفی(جدول 2-ب)…………………………………………………………………………………. 112-111
4)بخش دوم پرسشنامه دور اول روش دلفی(جدول 2-ج)…………………………………………………………………… 114-113
5)پرسشنامه دور دوم روش دلفی(جدول 2-د)…………………………………………………………………………………… 116-114
6)رزومه شرکت دانش گستر بامداد…………………………………………………………………………………………………………… 117
7)معرفی محصولات الکتریکال هیت تریسینگ…………………………………………………………………………………………… 122
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 125-123
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 127-126
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 128
عنوان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 129

فهرست جداول و نقشه ها
جدول 4-1. آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………… 75
جدول 4-2. آزمون بارتلت ………………………………………………………………………………………………………………………… 80
جدول 4-3. تبیین واریانس کل ………………………………………………………………………………………………………………….. 82
جدول 4-4. ماتریس چرخش متغیرها…………………………………………………………………………………………………………. 83
جدول 4-5. هم بستگی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………….. 83
جدول 4-6. هم بستگی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………… 85-84
نقشه ادراکی 4-1 مشخصات فنی-مشخصات بازرگانی…………………………………………………………………………………. 86
نقشه ادراکی 4-2 خدمات پس از فروش-مشخصات بازرگانی………………………………………………………………………. 86
نقشه ادراکی 4-3 بازاریابی و تبلیغات-مشخصات بازرگانی…………………………………………………………………………… 87
نقشه ادراکی 4-4 خدمات پس از فروش-مشخصات فنی…………………………………………………………………………….. 87
نقشه ادراکی 4-5 بازاریابی و تبلیغات-مشخصات فنی………………………………………………………………………………….. 88


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو