« پایان نامه تدوین استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت سیمان خاشپایان نامه تدوین شایستگی­های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامۀ جانشین­پروری »

پایان نامه تدوین راهبرد بازاریابی مناسبتی برای گروه های منتخب مشتریان

پایان نامه تدوین راهبرد بازاریابی مناسبتی برای گروه های منتخب مشتریان

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 01:02, توسط مدیر سایت   , 93 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

شکل۲-۳ سه روش ترکیب داده­های کمی و کیفی در پژوهش­های آمیخته. ۷۷

شکل۳-۳- انواع پژوهش­های آمیخته ۷۷

شکل ۴-۳- فرایند بخش بندی بازار ۸۹

 

فهرست نمودار

نگاره۱-۴- دندروگرام خوشه­بندی سلسله مراتبی روش وارد- فاصله اقلدیسی. ۱۰۴

نگاره۲-۴- توالی هزینه. ۱۰۵

نگاره۳-۴ – وضعیت متغیرها در خوشه­ها ۱۰۶

نگاره۴-۴- توزیع مناسبت مذهبی در خوشه­ها ۱۰۸

نگاره۵-۴- توزیع مناسبت خاص در خوشه­ها ۱۰۸

نگاره۶-۴- توزیع مناسبت ملی- باستانی در خوشه­ها ۱۰۹

 

 

 

 

  

فصل اول

کلیات پژوهش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱- طرح مسئله (تعریف و اهمیت موضوع)

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو