« پایان نامه تأثیر‌هشت هفته تمرینات منتخب ومصرف چای سبز بر‌کاهش چربی زیر پوستی و نیمرخ‌لیپیدی‌خون‌در دانشجویان‌چاق غیر فعال‌ایلامپایان نامه تعیین ارتباط بین کیفیت خدمات وارزش ادراک شده با رضایتمندی و وفاداری مشتریان در استخرهای شهر تهران »

پایان نامه تحلیل طرح سباح با استفاده ازمدل SWOTدراستان آذربایجانغربی

پایان نامه تحلیل طرح سباح با استفاده ازمدل SWOTدراستان آذربایجانغربی

  شنبه 20 اردیبهشت 1399 23:57, توسط مدیر سایت   , 418 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

۱-۴سوالات تحقیق

۱-نقاط ضعف طرح سباح استان آذربایجانغربی کدامند؟

۲-نقاط قوت طرح سباح استان آذربایجانغربی کدامند؟

۳-فرصت­های طرح سباح استان آذربایجانغربی کدامند؟

۴-تهدیدات طرح سباح استان آذربایجانغربی کدامند؟

۱-۵تبیین متغیرهای تحقیق

درتحلیل SWOT چهار مولفه قوت,[۳]ضعف[۴]، فرصت [۵]و تهدید[۶]مورد مطالعه و بررسی قرار می­گیرد.

قوت: نقاط قوت موجوددرمحیط داخلی

ضعف :نقاط ضعف موجود در محیط داخلی

فرصت: فرصت­های موجود درمحیط خارجی

تهدید: تهدیدهای موجود درمحیط خارجی

۱-۶ اهداف تحقیق

۱-۶-۱هدف کلی

هدف کلی: تحلیل طرح سباح از دیدگاه کارشناسان و مربیان ورزشی بااستفاده ازمدلswot دراستان آذربایجانغربی

۱-۶-۲ اهداف جزئی

۱-شناسایی نقاط ضعف طرح سباح دراستان آذربایجانغربی

۲-شناسایی نقاط قوت طرح سباح دراستان آذربایجانغربی

۳– شناسایی فرصت­های طرح سباح دراستان آذربایجانغربی

۴- شناسایی تهدیدات طرح سباح دراستان آذربایجانغربی

۱-۷تعریف واژه­های اختصاصی تحقیق

۱-۷-۱تعاریف مفهومی

قوت : آن دسته عوامل داخلی سازمان که به عنوان مزیت به حساب می آیند و تحت کنترل درونی سازمان    می باشد .(الوانی,۱۳۸۸)

ضعف: آن دسته ازعوامل داخلی وتحت کنترل سازمان که نسبت به وضعیت سیستم ورقبا ضعیف و نامطلوب است. (همان)

فرصت: عواملی ازمحیط خارجی که برسیستم تاثیرگذاربوده و ازکنترل مستقیم سیستم خارج بوده و می­توان از آن جهت بهبود وضعیت سیستم استفاده نمود .(همان)

تهدید: آن دسته از عوامل محیط خارجی که تحت کنترل نبوده و برای سیستم ایجاد مشکل کرده و آن را دررسیدن به اهداف به چالش می­کشد.(همان)

شنا : عبارت است از حرکات منظم و معین دست­ها وپاها و به طور کلی, بدن که امکان پیشروی موجودات زنده را درآب فراهم می­آورد. (تندنویس,۱۳۹۲,ص۱)

طرح آموزشی شنا (سباح): طرحی است که توسط معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش وپرورش برای آموزش شنا (اشنایی بااب ,غوطه وری ,فراگیری مهارت­های مقدماتی شنا و مواردایمنی و بهداشتی مواجه با آب و نهایتا تعلیم شنای کرال سینه) به دانش آموزان سوم ابتدایی تهیه شده است .(معاونت تربیت بدنی وسلامت۱۳۹۰

۱-۷-۲تعاریف عملیاتی

قوت­ها : عواملی که با بهره گرفتن از سوالات ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۸, ۱۰, ۱۱, ۱۳, ۱۶ که در پرسش نامه محقق ساخته توسط مربیان و کارشناسان ذی ربط مورد ارزش گذاری قرار گرفت .

ضعف­ها: عواملی که با بهره گرفتن از سوالات  ۶, ۷, ۹, ۱۲, ۱۴, ۱۵ که در پرسش نامه محقق ساخته مورد ارزش گذاری قرار گرفت .

فرصت­ها : عواملی که با بهره گرفتن از سوالات  ۱, ۲, ۳, ۵, ۶, ۷, ۸, ۱۲, ۱۴, ۱۶ که در پرسش نامه محقق ساخته مورد ارزش گذاری قرار گرفت .

تهدیدات : عواملی که با بهره گرفتن از سوالات ۴, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۳, ۱۵ که در پرسش نامه محقق ساخته مورد ارزش گذاری قرار گرفت .

طرح سباح : منظوراز طرح سباح در این پژوهش ,بررسی عوامل درونی وبیرونی طرح ,که با بهره گرفتن از پرسش نامه محقق ساخته مطالعه وبررسی می­ش

 

ادامه مطلب

 

دیگر سایت ها :

پایان نامه بررسی میزان رضایت شهروندان از خدمات ارائه شده توسط سرای محله دکتر هوشیار :: پایان نامه

ود.


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو