« پایان نامه تاثیر هماهنگی استراتژی‌های بازاریابی بر عملکرد زنجیره تامینپایان نامه تاثیر هوش عاطفی بر رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ تامین اجتماعی کاشان »

پایان نامه تاثیر هوش رقابتی و مدیریت دانش بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط با تاثیر تعدیل کنندگی نوآوری و یادگیری سازمانی

پایان نامه تاثیر هوش رقابتی و مدیریت دانش بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط با تاثیر تعدیل کنندگی نوآوری و یادگیری سازمانی

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 15:52, توسط مدیر سایت   , 451 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

اهمیت این پژوهش می باشد. همچنین کاربردی بودن پژوهش نیز می توانند به شرکتهای کوچک و متوسط کمک بسزایی برساند.

۱-۴   اهداف پژوهش

۱-۴-۱                       هدف کلی

هدف کلی پژوهش بررسی تاثیر هوش رقابتی و مدیریت دانش بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط با نقش تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی و نوآوری می باشد. اهداف فرعی پژوهش نیز در زیر آورده شده است

۱-۴-۲                       اهداف فرعی

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط
بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط
بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد در شرکتهای کوچک و متوسط
بررسی تاثیر هوش رقابتی بر نوآوری سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط
بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط
بررسی تاثیر هوش رقابتی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری با نقش میانجی یادگیری سازمانی
بررسی تاثیر هوش رقابتی بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط
۱-۵   سؤالات پژوهش

۱-۵-۱                       سوال اصلی

تاثیر هوش رقابتی و مدیریت دانش بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط با نقش تعدیل کننده نوآوری و یادگیری سازمانی چگونه است؟

۱-۵-۲                       سوالات فرعی

تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط چگونه است؟
آیا یادگیری سازمانی بر نوآوری شرکتهای کوچک ومتوسط تاثیر دارد؟
آیا یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط تاثیر دارد؟
تاثیر هوش رقابتی بر نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط چگونه است؟
آیا نوآوری بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط تاثیر می گذارد؟
تاثیر هوش رقابتی بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط با نقش میانجی نوآوری چگونه است؟
تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط با میانجی گری یادگیری سازمانی چگونه است؟
تاثیر مدیریت دانش یر نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط چگونه است؟
تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری با نقش میانجی یادگیری سازمانی چگونه است؟
تاثیر هوش رقابتی بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط چگونه است؟
تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط چگونه است؟
۱-۶   فرضیات پژوهش

مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی تاثیر مثبتی دارد.
یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی دارد.
مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.
مدیریت دانش با میانجی گری یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و غیر مستقیمی دارد.
مدیریت دانش با میانجی گری یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
هوش رقابتی بر نوآوری سازمانی تاثیر مثبت ومعناداری دارد.
نوآوری سازمانی تاثیر مثبتی برعملکرد سازمانی دارد.
هوش رقابتی تاثیر مثبت و مستقیمی بر عملکرد سازمانی دارد.
هوش رقابتی با توجه به نقش میانجی نوآوری بطور غیر مستقیم بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی دارد.

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو