« پایان نامه تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی استخوان ران موش­های صحرایی نر مسنپایان نامه تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی در زمان‌های مختلف روز بر انعقاد خون و شاخص‌های پلاکتی مردان جوان غیر‌ورزشکار »

پایان نامه تاثیر هشت هفته تمرینات دایره ای بر مقادیرAGRP مردان جودوکار تمرین کرده

پایان نامه تاثیر هشت هفته تمرینات دایره ای بر مقادیرAGRP مردان جودوکار تمرین کرده

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 02:08, توسط مدیر سایت   , 413 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

دچار افزایش می گردد، ما را بر این داشت تا در جودوکاران به عنوان یک مدل انسانی که غالبا با کاهش وزن مکرر و تحلیل انرژی مواجه هستند ، این مطالعه را انجام دهیم و تغییرات مربوط به AGRP را در راستای سازگاری متابولیتی لنفوسیت ها مورد ارزیابی قرار دهیم واز آنجایی که AGRP ، پپتایید جدیدی است و به تازگی کشف شده و معرفی آن از یک دهه نیز کمتر است، تحقیقات زیادی در زمینه اثر ورزش بر این پپتایید صورت نگرفته است.هیچ تحقیقی در مورد بیان ژن AGRP در لنفوسیت انسان در ورزشکاران رشته جودو انجام نشده است ،بعلاوه در مطالعاتی که انجام شده این پپتایید طی یک دوره تمرینات طولانی مدت مقاومتی  مورد مطالعه قرار نگرفته است.

۱-۴  اهداف تحقیق:
۱-۴-۱ هدف اصلی:
تاثیر هشت هفته تمرین جودو و تمرین دایره ای مبتنی بر پایه فنون جودو بر مقادیرپروتئین وابسته به آگوتی (AGRP) پلاسمای جودوکاران مرد تمرین کرده
اهداف اختصاصی:
۱-مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات جودو و دایره ای بر مقادیر AGRP پلاسمای مردان جودوکار تمرین کرده
۲- مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات جودو و دایره ای بر درصد چربی مردان جودوکار تمرین کرده
۳- مقایسه تاثیرهشت هفته تمرینات جودو و دایره ای بر BMI مردان جودوکار تمرین کرده

۱-۴-۳ اهداف فرعی
۱-۵ فرضیه های تحقیق:
۱- بین تاثیر هشت هفته تمرینات جودو و دایره ای بر مقادیر AGRPپلاسمای مردان جودوکار تمرین کرده تفاوت وجود دارد
۲- بین تاثیر هشت هفته تمرینات جودو و دایره ای بر درصد چربی مردان جودوکار تمرین کرده تفاوت وجود دارد
۳- بین تاثیر هشت هفته تمرینات جودو و دایره ای برBMI مردان جودوکار تمرین کرده تفاوت وجود  دارد
۱-۵-۱ فرضیه های اصلی:
۱-۶ محدودیت های تحقیق:
۱-۶-۱ محدودیت های در کنترل محقق:
از آزمودنیهای تمرین کرده استفاده شد و نوع تمرینات و شدت آن در کنترل بود.

۱-۶-۲ محدودیت های خارج از کنترل محقق:
متغیر های مخل و مزاحم در حین تحقیق تحت کنترل قرار گرفتند ولی با این وجود مسایلی چون آسیب دیدگی آزمودنیها طی تمرین، مریض شدن آنها و تحت کنترل گرفتن رژیم غذایی(اندازه گیری تقریبا دقیق انرژی دریافتی و مصرفی) و فعالیتهای خارج از وقت تمرین(علی رغم توضیح و تاکید بر رعایت نکات خاص گفته شده برای آزمودنیها) را می توان به عنوان محدودیتهای غیر قابل کنترل ذکر کرد.

[۱] – Anorexia
[۲] – Weight loss
[۳] – Feeding & Satiety
[۴] – ُSensory input
۴- Neurotransmitter
[۶]- Anabolic effector system
[۷]-  Orexigenic
[۸] – Agouti – related protein
[۹]-  NeuropeptideY
[۱۰]-  Melanin – concertrating hormone
[۱۱]-  Orexin
[۱۲]-  Catabolic effector system
[۱۳]- Anorexigenic
[۱۴]-Pro – opiomelanocortine
[۱۵]–Cocaine – and. Amphetamine – regulated transcript
[۱۶]-Corticotrophine – releasing transcript
[۱۷]-Candidate Signalling molecules
[۱۸]-  Shutter
[۱۹]-  Relatively short gene
[۲۰].- Exon
[۲۱]-Encode

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

جستجو