« دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه موردی: محله قلعه کامکار در شهر قمدانلود پایان نامه : سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی­های مغناطیسی آن »

پایان نامه تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی

پایان نامه تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی

  سه شنبه 16 مهر 1398 21:23, توسط مدیر سایت   , 700 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

2-4- مدیریت بر مبنای فرایند_ 15
2-5- فعالیتهای مورد نیاز جهت فرایند گرایی_ 18
2-6- مفهوم مسئولیت در سازمانهای فرایند محور 19
2-7- تحول نقش مدیریت در سازمانهای فرایند محور 20
2-7-1-طراحی_ 22
2-7-2- مربیگری_ 22
 2-7-3- تامین منابع و همراستایی_ 23
2-8- ساختار سازمانی در سازمانهای فرآیند محور 24
2-9- چالشهای فراروی سازمانهای جدیدفرایند محور 25
2-10- عوامل موفقیت مدیریت فرآیند محور 27
2-11-  مهمترین روشهای مدیریت فرایند محور در سازمان_ 28
2-12-رویکرد 8 گانه در مدیریت فرایندمحور 29
2-12-1- تعاملات یک فرایند با فرآیندهای دیگر_ 30
2-12-2 تنظیم فرآیند_ 31
 2-12-3 مطابقت فرآیند با خواسته های مشتری_ 31
2-12-4  مطابقت فرآیند با برنامه های استراتژیک سازمان_ 32
2-12-5 بهره وری فرآیند_ 32
2-12-6 کنترل شکستهای ممکن در فرآیندها 33
 2-12-7 ممیزی فرآیند_ 33
2-12-8 مهندسی مجدد فرآیندها 34
2-13  مدل سازی_ 34
2-14 UML_ 36
2-15انواع تکنیک های  مدل سازی_ 38
2-15-1 مدل سازی اهداف_ 38
2-15-2 مدل سازی منابع_ 41
2-15-3 مدل سازی قواعد_ 43
2-15-4 مدل سازی نقش ها 43
2-15-5 مدل سازی فرایند_ 45
2-16روش BPMN_ 46
2-17مزیت های BPMN_ 66
2-18پیشینه پژوهش__ 66
فصل سوم_
روششناسی تحقیق_ 72
3–1 پیشگفتار 73
3–2 روش تحقیق_ 73
3-2-1- در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است : 74
3-3- جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق_ 74
3-4- بر آورد حجم نمونه 75
3-5-  معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات_ 75
3-5-1-مصاحبه 75
3-5-2- پرسشنامه 75
3-5-2-1- معرفی پرسشنامه 75
3-5-2-2- چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه 76
3-6-روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability ) 78
3-6-1- روایی / اعتبار 78
3-7-  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات_ 78
3-8- خلاصه فصل_ 79
فصل چهارم_
مدلسازی و تحلیل آماری_ 80
4-1- پیشگفتار 81
4-2-مدلسازی سازمان آموزش و پرورش__ 81
4-3- تحلیل آماری_ 100
4-3-1-آزمون سوال اول پژوهش__ 100
4-3-2-آزمون سوال دوم پژوهش__ 101
4-3-3-آزمون سوال سوم پژوهش__ 102
فصل پنجم_
نتیجه گیری و پیشنهادات آتی_ 103
5-1- پیشگفتار 104
5-2- نتیجه گیری_ 104
5-2-1-نتایج تحلیل آماری داده ها 105
5-3- پیشنهادات آتی_ 105
منابع_ 107
 منابع فارسی_ 107
منابع خارجی_ 109
Abstract_ 112
Title_ 113
 
چکیده:
طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای بهبود فرایند اداری کشور ما را فرا گرفته است و بسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند اما باید بررسی نمود که چنین سیستمهایی تا چه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در بهبود تصمیم گیری  کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید . هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

رویکرد تقسیم و غلبه بر بهبود تصمیم گیری مدیران می باشد وبه تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از مدل سازی فرایندهای اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مدل سازی فرایندها اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات مدل سازی فرایندها اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد جهت بهره برداری می باشد.روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان در تحقق یافتن اهداف سازمانی اثربخش است ازنظر مدیران سازمان،مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان می تواند واقع گرایانه باشدوبا منابع موجود قابل پیاده سازی بوده و موثر است همچنین ازنظر مدیران سازمان، مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان قابل فهم و بدون ابهام بوده و برای تحقق مقررات و خط مشی های مقرر کمک می کند و شواهدی بررد فرضیهای سه گانه  مذکور وجودنداشت.
کلید واژه ها : فرایندهای سازمانی، مدل سازی هدف گرا، تقسیم و غلبه، آموزش و پرورش
 

مقدمه :
در دنیای کنونی، سازمانی شانس بقا دارد که سازوکارهای لازم برای آگاهی سریع از تغییرات و توانایی پاسخگویی سریع به آنها را نیز دارا باشد. سازمانها به مرور زمان و در اثر تجربه دریافته اندکه رویکرد وظیفه ای در اداره امور، انعطاف و پویایی را از بین میبرد. سازمانهای وظیفه مدار به سختی می توانند در برابر تغییرات محیطی از خود انعطاف نشان داده و با محیط سازگار شوند. رویکردی که در مقابل رویکرد وظیفه ای به سازمانها پیشنهاد می شود، رویکرد فرآیندی است. لذا امروزه برای بقا و موفقیت باید رویکرد فرآیندی داشت و باید برعملکرد فرآیندها و مدیریت و بهبود آنان تمرکز نمود.
فرآیند عبارت است از مجموعهای از فعالیتهای مرتبط یا تأثیرگذار که ورودی را به خروجی تبدیل میکنند و مدل سازی فرآیند یک روش سیستماتیک برای سازماندهی، مدیریت و بهبود مستمر فرآیندهای سازمان است. مدل سازی فرآیند، مدیریت و دیدن سازمان به صورت سیستمی از فرآیندهای چند وظیفه ای به جای وظایف عمودی میباشد به منظور دستیابی به موفقیت در مدل سازی فرآیند، نه تنها ضروری است که توجه به فرآیند در راس تمام فعالیتها و برنامه های سازمان قرار گیرد و سازمان برنامه و طرحی منظم را دراین زمینه تدوین و تعقیب نماید، بلکه لازم میباشد که عوامل کلیدی موفقیت مدل سازی فرآیند شناسایی و با یک روش و برنامه مشخص مورد ارزیابی قرار گیرند
.
 
 

جستجو