« پایان نامه تاثیر ارزش درک شده بر پیشبرد فروش در نمایندگان فروش محصولات شرکت صبا باتری در شهر تهران با بهره گرفتن از مدل لاپیرپایان نامه تأثیر استراتژی مدیریت مسیر شغلی بر سلامت عمومی پرستاران »

پایان نامه تاثیر ارزش ویژه برند بر بازاریابی بیمارستانی

پایان نامه تاثیر ارزش ویژه برند بر بازاریابی بیمارستانی

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 16:18, توسط مدیر سایت   , 435 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند اثر معنی داری دارد .
آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند اثر معنی داری دارد .
ارزش ویژه برند بر تصویر ذهنی مشتریان از بیمارستان اثر معنی داری دارد .
۱-۵ قلمرو تحقیق

۱-۵-۱ قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق شامل بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران می باشد.

۱-۵-۲ قلمرو زمانی

بازه زمانی در این تحقیق از اردیبهشت ۱۳۹۳ لغایت دی ۱۳۹۳ می باشد.

۱-۵-۳ قلمرو موضوعی

از نظر موضوعی این پژوهش به بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر بازاریابی بیمارستانی در بیمارستان خصوصی پارسیان شهر تهران با تمرکز بر دو فاکتور اصلی یعنی ارزش ویژه برند و تصویر ذهنی مثبت از بیمارستان می پردازد.

۱-۶ تعاریف نظری

وفاداری به برند[۹]

وفاداری به برند بیانگر حفظ نوعی تعهد عمیق به خرید مجدد یا حمایت از یک محصول (خدمت)ترجیحی به طور مداوم در آینده بوده و موجب خرید یک برند،صرف نظر از تحریکات موقعیتی و اقدامات بازاریابی موقت می گردد(اولیور[۱۰] ،۱۹۹۹)

اعتماد به برند [۱۱]

اعتماد ،ادراک ازاطمینان در مبادله، قابلیت اتکا بودن و درستی شریک تعریف می کنند و معتقدند که اعتماد اساس تعهد رابطه ای است (مورگان و دیگران[۱۲]،۱۹۹۴).اعتماد به عنوان تمایل مصرف کنندگان به اتکا بر قابلیت برند جهت اجرای وظیفه بیان شده آن تعریف می شود (چادهاری[۱۳]،۲۰۰۱)

ارزش ویژه برند[۱۴]

ارزش ویژه نام و نشان تجاری افزایش مطلوبیت و رضایت درک شده ای است که یک نام و نشان تجاری به یک محصول منتقل میکند (لاسر و همکاران[۱۵]،۱۹۹۵).

آگاهی از برند[۱۶]

سطحی از آگاهی و شناخت است که مشتریان برند را شناسائی کرده ، به یاد می آورد و می تواند محصولات و خدمات مرتبط با برندرا شناسایی کنند(کلر،۲۰۰۸).

تصویر برند[۱۷]

تصویر، در واقع، ترکیب کلی از همه آن چیزهایی است که مصرف کنندگان فکر می کنند درباره شرکت، محصول و برند شما می دانند . مصرف کننده، با توجه به خواست ها و نیازهای منحصر به فرد خود، برای ویژگی های مختلف یک برند اهمیت های متفاوتی قائل است )کاتلر وآرمسترانگ، ۱۳۸۳).

رضایت مشتری[۱۸]

رضایت یک ارزیابی قضاوتی قبل از تصمیم در یک مبادله خاص است، که به طور مستقیم می توان آن را به صورت یک احساس کلی، کاملاً مشخص شده به عنوان عملکرد کیفیت ادراک شده دانست (کیم وچا[۱۹]

تعهد به رابطه[۲۰]

تعهد عاملی است که باعث می گردد تا هر دو طرف به روشی یکسان و متحد برای دستیابی به هدف مورد نظر حرکت کنند )کالاگاهان[۲۱] ،۱۹۹۵).در واقع ،طرز برخورد پزشکان با بیماران در طیف فرآیند درمان و توجه به انتظارات  آنان می تواند تعهد بیماران را تحت تاثیر قرار دهد.

۱-۷ نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های پژوهش بهره می گیرند

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

جستجو