« پایان نامه طراحی چارچوب مفهومی سیستم مدیریت ایده ها در بخش دولتیپایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل­ گر سرمایه­ های اجتماعی »

پایان نامه: تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی ازدیدگاه مصرف کنندگان (پژوهشی پیرامون فروشگاه پروما در شهر تهران)

پایان نامه: تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی ازدیدگاه مصرف کنندگان (پژوهشی پیرامون فروشگاه پروما در شهر تهران)

  یکشنبه 28 مهر 1398 00:58, توسط مدیر سایت   , 1780 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 22
1-4- اهداف تحقیق 24
1-5- سوالات تحقیق 24
1-6- فرضیات تحقیق 25
1-7- روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق 27
1-8- جامعه آماری پژوهش و ابزار سنجش 27
1-9- قلمرو تحقیق 27
1-10- تعریف روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها: 28
1-11- چهارچوب نظری تحقیق 28
1-12- متغیر های تحقیق 29
1-12-1- متغیر های مستقل 29
1-12-2- متغیرهای میانجی وابسته 29
1-12-3- متغیر های وابسته نهایی 30
1-13- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 30
فصل 2: ادبیات تحقیق 34
2-1- مقدمه 35
2-2- مفاهیم تحقیق 36
2-2-1- آمیخته ترفیع و ابعاد آن 36
2-2-2- ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده در مدل آکر 47
2-2-3- ارزش ویژه برند 51
2-3- تحلیل و نقد مبانی نظری 55
2-3-1- مدل کلر 55
2-3-2- مدل کاپفرر 57
2-3-3- مدل آکر 58
2-4- مروری بر صنعت خرده فروشی 59
2-4-1- انواع سازمان های خرده فروشی 60
2-4-2- فروشگاه های زنجیره ای 62
2-4-3- تاریخچه پیدایش فروشگاه های زنجیره ای در دنیا 64
2-4-4- تاریخچه پیدایش فروشگاه های زنجیره ای در ایران 66
2-4-5- فروشگاه زنجیره ای پروما 69
2-4-6- جمع بندی صنعت مورد مطالعه 70
2-5- پیشینه تحقیق 70
2-5-1- سوابق تحقیقات داخلی 70
2-5-2- سوابق تحقیقات خارجی 75
2-6- جمع بندی 80
فصل 3: روش تحقیق 82
3-1- مقدمه 82
3-2- روش تحقیق 83
3-3- جامعه آماری 85
3-4- نمونه آماری 86
3-4-1- حجم نمونه آماری 86
3-4-2- روش نمونه گیری 87
3-5- ابزار گردآوری داده ها 87
3-6- ویژگی های فنی ابزار گردآوری داده ها 91
3-6-1- روایی 91
3-6-2- پایایی 92
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 94
3-7-1- روش های آزمون آماری 94
3-7-2- آزمون های برازندگی مدل کلی 97
3-8- دلیل انتخاب روش لیزرل برای این مطالعه 99
3-9- جمع بندی 99
فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها 100
4-1- مقدمه 101
4-2- ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه 102
4-2-1- جنسیت 102
4-2-2- سن اعضای نمونه 103
4-2-3- وضعیت تاهل 105
4-2-4- سطح تحصیلات اعضای نمونه 106
4-2-5- مشاغل اعضای نمونه 107
4-2-6- حجم خرید ماهانه 109
4-3- توصیف متغیر های تحقیق 111
4-4- شاخص های توصیفی متغیر های تحقیق 112
4-5- تحلیل عاملی سازه های تحقیق 114
4-5-1- تحلیل عاملی تأییدی متغیر فروش حضوری 115
4-5-2- تحلیل عاملی تأییدی متغیر پیشبرد فروش 117
4-5-3- تحلیل عاملی تأییدی متغیر روابط عمومی 119
4-5-4- تحلیل عاملی تأییدی متغیر بازاریابی مستقیم 122
4-5-5- تحلیل عاملی تأییدی متغیر تبلیغات 124
4-5-6- تحلیل عاملی تأییدی متغیر کیفیت درک شده 127
4-5-7- تحلیل عاملی تأییدی متغیر وفاداری برند 129
4-5-8- تحلیل عاملی تأییدی متغیر آگاهی از برند 131
4-5-9- تحلیل عاملی تأییدی متغیر تداعی برند 133
4-5-10- تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش ویژه برند 135
4-6- مدل 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 22 1-4- اهداف تحقیق 24 1-5- سوالات تحقیق 24 1-6- فرضیات تحقیق 25 1-7- روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق 27 1-8- جامعه آماری پژوهش و ابزار سنجش 27 1-9- قلمرو تحقیق 27 1-10- تعریف روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها: 28 1-11- چهارچوب نظری تحقیق 28 1-12- متغیر های تحقیق 29 1-12-1- متغیر های مستقل 29 1-12-2- متغیرهای میانجی وابسته 29 1-12-3- متغیر های وابسته نهایی 30 1-13- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 30 فصل 2: ادبیات تحقیق 34 2-1- مقدمه 35 2-2- مفاهیم تحقیق 36 2-2-1- آمیخته ترفیع و ابعاد آن 36 2-2-2- ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده در مدل آکر 47 2-2-3- ارزش ویژه برند 51 2-3- تحلیل و نقد مبانی نظری 55 2-3-1- مدل کلر 55 2-3-2- مدل کاپفرر 57 2-3-3- مدل آکر 58 2-4- مروری بر صنعت خرده فروشی 59 2-4-1- انواع سازمان های خرده فروشی 60 2-4-2- فروشگاه های زنجیره ای 62 2-4-3- تاریخچه پیدایش فروشگاه های زنجیره ای در دنیا 64 2-4-4- تاریخچه پیدایش فروشگاه های زنجیره ای در ایران 66 2-4-5- فروشگاه زنجیره ای پروما 69 2-4-6- جمع بندی صنعت مورد مطالعه 70 2-5- پیشینه تحقیق 70 2-5-1- سوابق تحقیقات داخلی 70 2-5-2- سوابق تحقیقات خارجی 75 2-6- جمع بندی 80 فصل 3: روش تحقیق 82 3-1- مقدمه 82 3-2- روش تحقیق 83 3-3- جامعه آماری 85 3-4- نمونه آماری 86 3-4-1- حجم نمونه آماری 86 3-4-2- روش نمونه گیری 87 3-5- ابزار گردآوری داده ها 87 3-6- ویژگی های فنی ابزار گردآوری داده ها 91 3-6-1- روایی 91 3-6-2- پایایی 92 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 94 3-7-1- روش های آزمون آماری 94 3-7-2- آزمون های برازندگی مدل کلی 97 3-8- دلیل انتخاب روش لیزرل برای این مطالعه 99 3-9- جمع بندی 99 فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها 100 4-1- مقدمه 101 4-2- ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه 102 4-2-1- جنسیت 102 4-2-2- سن اعضای نمونه 103 4-2-3- وضعیت تاهل 105 4-2-4- سطح تحصیلات اعضای نمونه 106 4-2-5- مشاغل اعضای نمونه 107 4-2-6- حجم خرید ماهانه 109 4-3- توصیف متغیر های تحقیق 111 4-4- شاخص های توصیفی متغیر های تحقیق 112 4-5- تحلیل عاملی سازه های تحقیق 114 4-5-1- تحلیل عاملی تأییدی متغیر فروش حضوری 115 4-5-2- تحلیل عاملی تأییدی متغیر پیشبرد فروش 117 4-5-3- تحلیل عاملی تأییدی متغیر روابط عمومی 119 4-5-4- تحلیل عاملی تأییدی متغیر بازاریابی مستقیم 122 4-5-5- تحلیل عاملی تأییدی متغیر تبلیغات 124 4-5-6- تحلیل عاملی تأییدی متغیر کیفیت درک شده 127 4-5-7- تحلیل عاملی تأییدی متغیر وفاداری برند 129 4-5-8- تحلیل عاملی تأییدی متغیر آگاهی از برند 131 4-5-9- تحلیل عاملی تأییدی متغیر تداعی برند 133 4-5-10- تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش ویژه برند 135 4-6- مدل ساختاری تحقیق 137 4-7- آزمون های تکمیلی 143 4-7-1- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه 143 4-7-2- آزمون تحلیل واریانس یک عامله 145 4-8- جمع بندی 151 فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات 151 5-1- مقدمه 152 5-2- خلاصه ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه تحقیق 153 5-3- تبیین یافته های مربوط به فرضیات تحقیق بر اساس ادبیات پژوهش 154 5-3-1- فرضیه اول تحقیق و تبیین نتایج 154 5-3-2- فرضیه دوم تحقیق و تبیین نتایج 155 5-3-3- فرضیه سوم تحقیق و تبیین نتایج 155 5-3-4- فرضیه چهارم تحقیق و تبیین نتایج 155 5-3-5- فرضیه پنجم تحقیق و تبیین نتایج 156 5-3-6- فرضیه ششم تحقیق و تبیین نتایج 156 5-3-7- فرضیه هفتم تحقیق و تبیین نتایج 157 5-3-8- فرضیه هشتم تحقیق و تبیین نتایج 157 5-3-9- فرضیه نهم تحقیق و تبیین نتایج 157 5-3-10- فرضیه دهم تحقیق و تبیین نتایج 158 5-3-11- فرضیه یازدهم تحقیق و تبیین نتایج 158 5-3-12- فرضیه دوازدهم تحقیق و تبیین نتایج 159 5-3-13- فرضیه سیزدهم تحقیق و تبیین نتایج 159 5-3-14- فرضیه چهاردهم تحقیق و تبیین نتایج 159 5-3-15- فرضیه پانزدهم تحقیق و تبیین نتایج 160 5-3-16- فرضیه شانزدهم تحقیق و تبیین نتایج 160 5-3-17- فرضیه هفدهم تحقیق و تبیین نتایج 160 5-3-18- فرضیه هجدهم تحقیق و تبیین نتایج 161 5-3-19- فرضیه نوزدهم تحقیق و تبیین نتایج 161 5-3-20- فرضیه بیستم تحقیق و تبیین نتایج 161 5-3-21- فرضیه بیست و یکم تحقیق و تبیین نتایج 162 5-3-22- فرضیه بیست و دوم تحقیق و تبیین نتایج 162 5-3-23- فرضیه بیست و سوم تحقیق و تبیین نتایج 163 5-3-24- فرضیه بیست و چهارم تحقیق و تبیین نتایج 163 5-3-25- فرضیه اصلی تحقیق و تبیین نتایج 164 5-4- یافته های پژوهش 164 5-5- محدودیت های تحقیق 173 5-6- ارائه پیشنهادها به مدیران فروشگاه مبتنی بر یافته های پژوهش 174 5-7- توصیه به سایر پژوهشگران 175 منابع و ماخذ تحقیق 177 پیوست تحقیق 186 فهرست جداول جدول (2-1( انواع سازمان های خرده فروشی 61 جدول (2-2) خلاصه تحقیقات داخلی 71 جدول (2-3) خلاصه تحقیقات خارجی 75 جدول (3-1) جدول سوالات مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی 88 جدول (3-2) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه 89 جدول (3-3) منابع گویه های استفاده شده در پرسشنامه 89 جدول (3-4) ضریب الفای کرونباخ برای سازه های پژوهش 93 جدول (4-1( جنسیت اعضای نمونه 102 جدول (4-2) سن اعضای نمونه 103 جدول (4-3) وضعیت تاهل 105 جدول (4-4) سطح تحصیلات 106 جدول (4-5) شغل اعضای نمونه 108 جدول (4-6( حجم خرید ماهانه اعضای نمونه 110 جدول (4-7) توصیف آماری متغیر های تحقیق 111 جدول (4-8) آزمون میانگین متغیر های تحقیق 112 جدول (4-9) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری 117 جدول (4-10) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش 119 جدول (4-11) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی 122 جدول (4-12) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم 124 جدول (4-13) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات 127 جدول (4-14) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر کیفیت درک شده 129 جدول (4-15) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر وفاداری برند 131 جدول (4-16) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند 133 جدول (4-17) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند 135 جدول (4-18) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند 137 جدول (4-19) معادل متغیر های پژوهش در مدل های خروجی لیزرل 137 جدول (4-20) شاخص های برازش مدل اصلی تحقیق 139 جدول (4-21) خلاصه روابط ساختاری(نتایج آزمون فرضیات تحقیق) 141 جدول (4-22) نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق 144 جدول (4-23) نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر وضعیت تاهل بر متغیرهای تحقیق 145 جدول (4-24( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثرطبقات سنی مختلف بر متغیرهای تحقیق 147 جدول (4-25( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح تحصیلات بر متغیرهای تحقیق 148 جدول (4-26( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح مشاغل بر متغیرهای تحقیق 149 جدول (4-27( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح حجم خرید ماهانه بر متغیرهای تحقیق 150 جدول (5-1) میزان اثر غیر مستقیم متغیرها 167 جدول (5-2) رتبه بندی مسیرهای اثرگذار بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما 169 فهرست اشکال شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق 28 شکل (2-1) مدل کلر 57 شکل (2-2) مدل ارزش ویژه برند کاپفرر از دیدگاه مصرف کننده (کاپفرر ، 1992) 58 شکل (2-3) مدل ارزش ویژه برند آکر از دیدگاه مصرف کننده (آکر ، 1991) 59 شکل (4-1) مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری در حالت تخمین استاندارد 116ساختاری تحقیق 137
4-7- آزمون های تکمیلی 143
4-7-1- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه 143
4-7-2- آزمون تحلیل واریانس یک عامله 145
4-8- جمع بندی 151
فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات 151
5-1- مقدمه 152
5-2- خلاصه ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه تحقیق 153
5-3- تبیین یافته های مربوط به فرضیات تحقیق بر اساس ادبیات پژوهش 154
5-3-1- فرضیه اول تحقیق و تبیین نتایج 154
5-3-2- فرضیه دوم تحقیق و تبیین نتایج 155
5-3-3- فرضیه سوم تحقیق و تبیین نتایج 155
5-3-4- فرضیه چهارم تحقیق و تبیین نتایج 155
5-3-5- فرضیه پنجم تحقیق و تبیین نتایج 156
5-3-6- فرضیه ششم تحقیق و تبیین نتایج 156
5-3-7- فرضیه هفتم تحقیق و تبیین نتایج 157
5-3-8- فرضیه هشتم تحقیق و تبیین نتایج 157
5-3-9- فرضیه نهم تحقیق و تبیین نتایج 157
5-3-10- فرضیه دهم تحقیق و تبیین نتایج 158
5-3-11- فرضیه یازدهم تحقیق و تبیین نتایج 158
5-3-12- فرضیه دوازدهم تحقیق و تبیین نتایج 159
5-3-13- فرضیه سیزدهم تحقیق و تبیین نتایج 159
5-3-14- فرضیه چهاردهم تحقیق و تبیین نتایج 159
5-3-15- فرضیه پانزدهم تحقیق و تبیین نتایج 160
5-3-16- فرضیه شانزدهم تحقیق و تبیین نتایج 160
5-3-17- فرضیه هفدهم تحقیق و تبیین نتایج 160
5-3-18- فرضیه هجدهم تحقیق و تبیین نتایج 161
5-3-19- فرضیه نوزدهم تحقیق و تبیین نتایج 161
5-3-20- فرضیه بیستم تحقیق و تبیین نتایج 161
5-3-21- فرضیه بیست و یکم تحقیق و تبیین نتایج 162
5-3-22- فرضیه بیست و دوم تحقیق و تبیین نتایج 162
5-3-23- فرضیه بیست و سوم تحقیق و تبیین نتایج 163
5-3-24- فرضیه بیست و چهارم تحقیق و تبیین نتایج 163
5-3-25- فرضیه اصلی تحقیق و تبیین نتایج 164
5-4- یافته های پژوهش 164
5-5- محدودیت های تحقیق 173
5-6- ارائه پیشنهادها به مدیران فروشگاه مبتنی بر یافته های پژوهش 174
5-7- توصیه به سایر پژوهشگران 175
منابع و ماخذ تحقیق 177
پیوست تحقیق 186
فهرست جداول
جدول (2-1( انواع سازمان های خرده فروشی 61
جدول (2-2) خلاصه تحقیقات داخلی 71
جدول (2-3) خلاصه تحقیقات خارجی 75
جدول (3-1) جدول سوالات مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی 88
جدول (3-2) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه 89
جدول (3-3) منابع گویه های استفاده شده در پرسشنامه 89
جدول (3-4) ضریب الفای کرونباخ برای سازه های پژوهش 93
جدول (4-1( جنسیت اعضای نمونه 102
جدول (4-2) سن اعضای نمونه 103
جدول (4-3) وضعیت تاهل 105
جدول (4-4) سطح تحصیلات 106
جدول (4-5) شغل اعضای نمونه 108
جدول (4-6( حجم خرید ماهانه اعضای نمونه 110
جدول (4-7) توصیف آماری متغیر های تحقیق 111
جدول (4-8) آزمون میانگین متغیر های تحقیق 112
جدول (4-9) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری 117
جدول (4-10) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش 119
جدول (4-11) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی 122
جدول (4-12) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم 124
جدول (4-13) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات 127
جدول (4-14) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر کیفیت درک شده 129
جدول (4-15) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر وفاداری برند 131
جدول (4-16) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند 133
جدول (4-17) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند 135
جدول (4-18) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند 137
جدول (4-19) معادل متغیر های پژوهش در مدل های خروجی لیزرل 137
جدول (4-20) شاخص های برازش مدل اصلی تحقیق 139
جدول (4-21) خلاصه روابط ساختاری(نتایج آزمون فرضیات تحقیق) 141
جدول (4-22) نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق 144
جدول (4-23) نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر وضعیت تاهل بر متغیرهای تحقیق 145
جدول (4-24( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثرطبقات سنی مختلف بر متغیرهای تحقیق 147
جدول (4-25( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح تحصیلات بر متغیرهای تحقیق 148
جدول (4-26( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح مشاغل بر متغیرهای تحقیق 149
جدول (4-27( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح حجم خرید ماهانه بر متغیرهای تحقیق 150
جدول (5-1) میزان اثر غیر مستقیم متغیرها 167
جدول (5-2) رتبه بندی مسیرهای اثرگذار بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما 169
فهرست اشکال
شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق 28
شکل (2-1) مدل کلر 57
شکل (2-2) مدل ارزش ویژه برند کاپفرر از دیدگاه مصرف کننده (کاپفرر ، 1992) 58
شکل (2-3) مدل ارزش ویژه برند آکر از دیدگاه مصرف کننده (آکر ، 1991) 59
شکل (4-1) مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری در حالت تخمین استاندارد 116


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو