« پایان نامه تأثیر استراتژی مدیریت مسیر شغلی بر سلامت عمومی پرستارانپایان نامه مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان »

پایان نامه تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

پایان نامه تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 16:17, توسط مدیر سایت   , 327 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

۲-برررسی تاثیر استراتژی تحول از بعد ارتباط بر اثر بخشی سازمانی.

۳-بررسی تاثیر استراتژی تحول از بعدساختار بر اثر بخشی سازمانی.

۴-بررسی تاثیر استراتژی تحول از بعدرهبری بر اثر بخشی سازمانی.

۵-بررسی تاثیر  استرات‍ژی تحول از بعد پاداش بر اثر بخشی سازمانی .

۶-بررسی تاثیر  استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر اثر بخشی سازمانی .

۱-۶)سوالات پژوهش

در این تحقیق که در شهرداری  کاشان مورد بررسی قرار می گیرد ،به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که:

آیا استراتژی های تحول بر اثر بخشی سازمانی در شهرداری کاشان اثر معناداری  دارد؟

و دیگر سوالات به شرح ذیل می باشد:

۱-آیا استراتژی تحول از بعد اهداف  بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می باشد؟

۲-آیا استراتژی تحول از بعد ارتباط بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می باشد؟

۳-آیا استراتژی تحول از بعدساختار بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می باشد؟

۴-آیا استراتژی تحول از بعدرهبری بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می باشد؟

۵-آیا استرات‍ژی تحول از بعد پاداشی بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می باشد؟

۶-آیا استرات‍ژی تحول از بعد مکانیسم های مفید بر اثر بخشی سازمانی تاثیرگذار می باشد؟

۱-۷-فرضیات تحقیق

۱-۷-۱)فرضیه اصلی :

استراتژی های تحول براثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

۱-۷-۲)فرضیه های فرعی :

۱.استراتژی تحول از بعد اهداف بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

۲.استراتژی های تحول از بعد ارتباط بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

۳.استراتژی های تحول از بعد ساختار بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

۴.استراتژی های تحول از بعد رهبری  بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

۵.استراتژی تحول از بعد پاداش بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

۶.استراتژِ های تحول از بعد مکانیزم های مفید بر اثر بخشی سازمانی اثر معناداری دارد.

۱-۸)متغیر های پژوهش

۱-۸-۱)متغیر مستقل

در این پژوهش متغیر های مستقل عبارتنداز: اهداف ،ساختار،پاداش ،مکانیزم های سازمانی،روابط و رهبری .

۱-۸-۲-متغیر وابسته

در این پژوهش متغیر وابسته اثر بخشی سازمانی می باشد.

۱-۸-۳)متغیر تعدیل کننده

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

جستجو