« پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : حقوق و تکالیف دریافت کنندگان جنین و طفل حاصل از آنپایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی »

پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر رفتارهای سیاسی کارکنان

پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر رفتارهای سیاسی کارکنان

  شنبه 27 مهر 1398 22:54, توسط مدیر سایت   , 1093 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

 

فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 1.2. دیدگاه های تاریخی اندیشه های مدیریت در خصوص مسئولیت اجتماعی …………………………
31
جدول 2.2. خلاصه ی پیشینه تحقیق در سطح ملی ……………………………………………………………………………….
53
جدول 2.2. خلاصه ی پیشینه تحقیق در سطح بین المللی …………………………………………………………………….
55
جدول 1.3. متغیرها،نوع و نحوی محاسبه ی آنها …………………………………………………………………………………….
65
جدول 2.3. محاسبه پایایی سؤالات مربوط به پرسشنامه …………………………………………………………………………
68
جدول 1.4. مشخصات جمعیت دموگرافیک ……………………………………………………………………………………………..
74
جدول 2.4. آزمون T یک نمونه برای متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………….
75
جدول 3.4. بررسی ضرایب و مقدار T برای متغیر بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی ………………………………..
76
جدول 4.4. بررسی ضرایب و مقدار T برای بعد قانونی مسئولیت اجتماعی……………………………………………….
77
جدول 5.4. بررسی ضرایب و مقدار T برای بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی ………………………………………….
77
جدول 6.4. بررسی ضرایب و مقدار T برای متغیر رفتار مجاز سازمانی …………………………………………………….
77
جدول 7.4. بررسی ضرایب و مقدار T برای متغیر رفتار غیر مخرب قانونی ………………………………………………
78
جدول 8.4. بررسی ضرایب و مقدار T برای متغیر رفتار مخرب قانونی ……………………………………………………..
78
جدول 9.4. بررسی ضرایب و مقدار T برای متغیر رفتار مخرب غیر قانونی ……………………………………………..
79
جدول 10.4. بررسی شاخص های برازندگی …………………………………………………………………………………………….
81
جدول 4-11- اثر خطی مستقیم نقش متغیرهای پژوهش در مدل  ……………………………………………………….
84
جدول 12.4. آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………………
86
جدول 13.4. آزمون فرضیه دوم  ……………………………………………………………………………………………………………….
86
جدول 14.4. آزمون فرضیه سوم  ……………………………………………………………………………………………………………..
87
جدول 23.4. آزمون فرضیه چهارم  …………………………………………………………………………………………………………..
87
جدول 23.4. آزمون فرضیه پنجم  …………………………………………………………………………………………………………….
88
جدول 23.4. آزمون فرضیه ششم 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

…………………………………………………………………………………………………………….
88
جدول 23.4. آزمون فرضیه هفتم  …………………………………………………………………………………………………………….
89
جدول 23.4. آزمون فرضیه هشتم  …………………………………………………………………………………………………………..
89
جدول 23.4. آزمون فرضیه نهم  ……………………………………………………………………………………………………………….
90
جدول 23.4. آزمون فرضیه دهم  ……………………………………………………………………………………………………………..
90
جدول 23.4. آزمون فرضیه یازدهم  ………………………………………………………………………………………………………….
91
جدول 23.4. آزمون فرضیه دوازدهم  ……………………………………………………………………………………………………….
91
جدول 23.4. خلاصه نتایج فرضیات ………………………………………………………………………………………………………….
92
 

فهرست اشکال
عنوان
صفحه
شکل 1.1. مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………………………..
11
شکل 2.4.  مدل در حالت اعداد معناداری(T-Value) ………………………………………………………………………….
82
شکل 3.4.  مدل در حالت ضرایب مسیر  ……………………………………………………………………………………………….
83
 
چکیده
مسئولیت اجتماعی سازمان، موضوع حساسیت برانگیز و مورد توجه در سال های اخیر بوده و عامل مهمی در بقای هر سازمانی محسوب می شود. مسئولیت اجتماعی فواید و مزایای زیادی در زمینه­های مختلف برای یک سازمان یا شرکت در بر خواهد داشت. لذا هر سازمان و مدیر بازاریابی باید فلسفه ای را برپایه مسئولیت اجتماعی و پای بندی به رفتارهای مسئولانه بیابد. مدل تحقیق حاضر از متغیرهای ابعاد مسئولیت اجتماعی (اخلاقی، قانونی، اقتصادی) و رفتارهای سیاسی کارکنان ­(رفتارهای مجاز سازمانی، رفتار مخرب و غیر مخرب قانونی و رفتار مخرب غیر قانونی) شکل گرفته است. از نظر هدف، روش تحقیق کاربردی و برحسب روش تحقیق؛ همبستگی بوده که با استفاده از ابزار پرسشنامه داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. کارکنان بیمارستان های دولتی در شهرستان یزد جامعه آماری پژوهش بوده که از بین 280 کارمند ؛ تعداد 162 پرسشنامه به روش تصادفی ساده جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss18 تجزیه و تحلیل گردیده و تایید روابط بین متغیرها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل سازی PLS با استفاده از نرم افزار PLS2 Smart صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی بر رفتارهای مجاز سازمانی، رفتار مخرب غیرقانونی و رفتار غیرمخرب قانونی تأثیر معناداری دارد. بین بعد قانونی مسئولیت اجتماعی با رفتار مخرب غیرقانونی و رفتار غیرمخرب قانونی رابطه معنادار وجود داشته است. همچنین یافته ها نشان می‌دهد که رابطه بین بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی و رفتار غیرمخرب قانونی و رفتار مخرب قانونی و غیرقانونی نیز مورد تایید بوده است.
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 

مقدمه
سازمان­ها برای انجام وظایف با بیشترین کارایی و اثربخشی و در نتیجه تحقق اهداف و مأموریت­ها، علاوه بر رعایت استانداردها و قواعد سازمانی و قانونی، نیاز به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی دارند که آن­ها را در این امر یاری کرده، با ایجاد هماهنگی و ثبات رویه، حرکت آنها را به سمت وضعیت مطلوب تسهیل سازد. رعایت مسئولیت اجتماعی از راه افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد(رحمان سرشت و همکارانش،1388، 22).
مسئولیت اجتماعی[1] مهارتی است که باعث بروز رفتارهایی می شوند که مورد ارزش گذاری قرار می‌گیرند. این مهارت­ها می توانند در روابط با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزی بوجود آورند و منجر به احساس رضایت فردی و گروهی شوند و در صورت عدم رعایت آن می تواند اعتماد بین انسان­ها را کم­رنگ نموده و باعث از بین رفتن روحیه همکاری و تعاون در بین افراد شود (جلائیان بخشنده، 1388، 19).
نیروی انسانی به عنوان مهـم تـرین و بـا ارزش ترین سرمایه سازمان، عامل متفکر و توانمندی اسـت کـه  می‌تواند با استفاده بهینه از سایر منـابع، سـازمانی قدرتمنـد و پویا ایجاد نماید. بدیهی است کارمند با انگیزه می‌تواند به کمک قدرت اراده و تجربه های با ارزش خـود همـه چیـز را بـه نفـع جامعــه، محــیط کــاری و خــود تغییــر دهــد (قاسمیانی و همکارانش، 1393، 2). این پژوهش بر آن است تا تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها را بر مقوله رفتار­های سیاسی کارمندان مورد بررسی قرار دهد.
 

بیان مساله
مسئولیت اجتماعی سازمان موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال های اخیر بوده و عامل اساسی بقای هر سازمانی محسوب می شود. سازمان­های سرآمد به عنوان سازمان­هایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزش­های خویش ابراز دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری می شوند و به این ترتیب مسئولیت پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دو جانبه ای خواهد داشت بطوریکه هم سازمان از رویکرد اخلاقی­تر و منسجم­تر خود نفع می­برد و هم جامعه و طرف­های ذینفع نیز نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت (رویایی و مهردوست، 1388 ، 42).
بنابراین مسئولیت اجتماعی سازمان­ها عامل اساسی بقای هر سازمان است .با توجه به اینکه همه سازمان­ها ارتباط هایی با جامعه دارند، CSR صرف نظر از اندازه یا بخش سازمان، به درجات مختلف، به موضوع اجتناب ناپذیری تبدیل شده است، از آنجاکه این موضوع برای بسیاری از سازمان­ها قلمرو ناشناخته ای است، آن­ها لزوما برای مقابله با چالش­های پیش رو به خوبی تجهیز نیستند. مسئولیت اجتماعی سازمان کل طیف اصول بنیادی را، که از سازمان­ها انتظار می رود آن­ها را بپذیرند و در اقدامات خود منعکس کنند، در برمی گیرد. اصول مزبور، در میان بقیه موارد، شامل احترام به حقوق انسان، رفتار منصفانه با نیروی کار، مشتریان و تامین کنندگان، شهروندان خوبی برای جوامعی که در آن­ها فعالیت می کنند بودن و حفاظت از محیط زیست می شوند و این اصول نه تنها از لحاظ اخلاقی اهداف مطلوب و پسندیده ای هستند، بلکه عوامل کلیدی مهمی نیز در حصول اطمینان از این نکته اند که جامعه امکان بقای سازمان را در دراز مدت فراهم می آورد، زیرا از فعالیت­ها و رفتار سازمان بهره می برد (همان، 44). از طرفی یکی ازمهمترین مشکلات مسئولیت اجتماعی شرکت­ها و سازمان­ها تفاوت بین افراد و اجتماعات مختلف از  نظر فرهنگی ، جغرافیایی، اقتصادی و غیره می باشد که برای حل این مسئله اقداماتی نظیر تحقیق و جمع آوری اطلاعات از فرد، سازمان یا جامعه موردنظر، می باشد.
بنابراین امروزه مسئولیت اجتماعی سازمان­ها مفهومی وسیع­تر از فعالیت­های گذشته دارد. مسئولیت اجتماعی به طور اعم به مجموعه فعالیت­هایی گفته می شود که صاحبان سرمایه و بنگاه­های اقتصادی به صورت داوطلبانه به عنوان یک عضو موثر و مفید در جامعه انجام می­دهند. گریفن و بارنی مسئولیت اجتماعی راچنین تعریف می کنند:«مسئولیت اجتماعی­، مجموعه وظایف و تعهداتی است که

جستجو