« پایان نامه ارشد رشته برق مخابرات: تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جویدانلود پایان نامه ارشد : طراحی استراتژی کنترل سلسله مراتبی زمان واقعی در خودروهای هایبرید برقی »

پایان نامه برق قدرت ارائه ساختار جدید برای اینورترهای چند سطحی با تعداد منابع ولتاژ dc کمتر

پایان نامه برق قدرت ارائه ساختار جدید برای اینورترهای چند سطحی با تعداد منابع ولتاژ dc کمتر

  یکشنبه 28 مهر 1398 01:10, توسط مدیر سایت   , 1080 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

کلمات کلیدی: مدیریت سمت تقاضا- منحنی بار الکتریکی- راه­آهن برقی- الگوریتم ژنتیک- الگوریتم اجتماعبهینه ذرات- دره زدایی- PSO- GA- DSM
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1
1-1
دیدگاههای تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………..
2
1-2
بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3
1-3
عوامل موثر بار……………………………………………………………………………………………………………………………………….
11
1-3-1
تاثیر پارامترهای محیطی بر بار مصرفی……………………………………………………………………………………………….
12
1-3-2
تاثیر زمان بر بار مصرفی……………………………………………………………………………………………………………………….
15
1-4
منحنی تداوم بار……………………………………………………………………………………………………………………………………
16
1-5
ضرورتها و انگیزه­ها……………………………………………………………………………………………………………………………….
20
1-5-1
ضرورتها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20
1-5-1-1
ضرورت جلوگیری از رشد غیر منطقی بار و شاخصه های تولید………………………………………………………….
20
1-5-1-2
ضرورت استفاده از کنتورهای چند تعرفه…………………………………………………………………………………………….
29
1-5-1-3
ضرورت کاهش و کنترل میزان سرسام آور پرداخت یارانه…………………………………………………………………..
30
1-5-2
انگیزه­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30
1-5-2-1
مسائل زیست محیطی………………………………………………………………………………………………………………………….
30
1-5-2-1-1
مسائل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله ی ساخت………………………………………………………………………
31
1-5-2-1-2
مسائل زیست

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

محیطی نیروگاه ها در مرحله بهره برداری…………………………………………………………………..
32
1-5-2-2
افزایش سهم ناوگان ریلی در جابجایی بار و مسافر………………………………………………………………………………
34
1-5-2-3
برق هسته ای………………………………………………………………………………………………………………………………………..
35
1-5-2-4
کاهش خاموشیها …………………………………………………………………………………………………………………………………
36
1-5-2-5
گرایش به بهینه سازی به جای ظرفیت سازی…………………………………………………………………………………….
39
1-5-2-5-1
سهم بهینه سازی در برنامه ریزی بلندمدت چهار ایالت شمال غرب آمریکا……………………………………….
40
1-5-2-5-2
برنامه 20 ساله در بریتیش کلمبیا- کانادا……………………………………………………………………………………………
40
1-5-2-6
حمل و نقل برقی………………………………………………………………………………………………………………………………….
42
1-5-2-7
سود بهینه سازی در بازار برق………………………………………………………………………………………………………………
43
1-6
مدیریت سمت تقاضا……………………………………………………………………………………………………………………………..
44
1-6-1
پیک سائی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
46
1-6-2
دره زدایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
48
1-6-3
جابجایی بار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
48
1-6-4
انعطاف پذیر کردن بار…………………………………………………………………………………………………………………………..
50
1-6-5
صرفه جویی راهبردی……………………………………………………………………………………………………………………………
51
1-6-6
رشد بار راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………..
51
1-7
مدیریت مستقیم بار……………………………………………………………………………………………………………………………..
52
1-8
اصلاح منحنی بار با مبادله برق بین کشورها……………………………………………………………………………………….
53
1-9
اصلاح منحنی بار و بارهای با توان مصرفی بالا…………………………………………………………………………………….
54
1-10
اقدامات صورت گرفته جهت اصلاح، کنترل و مدیریت مصرف……………………………………………………………
56
1-10-1
سیاستهای تدوین قوانین و مقرارت …………………………………………………………………………………………………
56
1-10-2
سیاستهای کمکهای مالی و تسهیلاتی……………………………………………………………………………………………..
57
1-10-3
سیاستهای مدیریت بار………………………………………………………………………………………………………………………
57
1-10-3-1
سیاستهای تعرفه برق……………………………………………………………………………………………………………………….
57
1-10-3-2
سیاستهای نصب کنتورهای چند تعرفه…………………………………………………………………………………………….
58
1-10-3-3
سیاستهای تغییر ساعت کشور………………………………………………………………………………………………………….
58
1-10-3-4
سیاستهای تغییر ساعت کار اصناف…………………………………………………………………………………………………..
58
1-10-4
سیاستهای توسعه لامپهای کم مصرف……………………………………………………………………………………………..
59
1-10-5
سیاستهای تبادل برق با کشورهای همجوار……………………………………………………………………………………..
59
1-10-6
سیاستهای تدوین استاندارد تجهیزات برقی خانگی………………………………………………………………………….
59
1-10-7
سیاستهای مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در صنعت……………………………………………………………………
60
1-10-8
سیاستهای مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ساختمان………………………………………………………………
61
1-10-9
سیاستهای آموزش و آگاه سازی……………………………………………………………………………………………………….
61
1-10-10
سیاستهای تحقیق و توسعه………………………………………………………………………………………………………………
62
1-11
فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
62
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………
63
2-1
اقدامات پیشین صورت گرفته……………………………………………………………………………………………………………….
64
فصل سوم
مواد و روشها………………………………………………………………………………………………………………………………………..
102
3-1
الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………….
103
3-1-1
جمعیت اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………
103
3-1-2
مرتب سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………….
104
3-1-3
حذف افراد ضعیف و انتخاب افراد نخبه………………………………………………………………………………………………..
104
3-1-4
انتخاب جفت ها جهت جفت شدن………………………………………………………………………………………………………
105
3-1-4-1
جفت شدن از بالا به پائین……………………………………………………………………………………………………………………
105
3-1-4-2
انتخاب جفت ها بصورت تصادفی………………………………………………………………………………………………………….
105
3-1-4-3
انتخاب جفت های تصادفی وزن دهی شده…………………………………………………………………………………………
106
3-1-4-3-1
وزن رتبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
106
3-1-4-3-2
وزن هزینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
106
3-1-4-4
انتخاب جفت ها بصورت مسابقه ای (تورنمنتی)………………………………………………………………………………….
107
3-1-5
جفت گیری وترکیب جفت ها………………………………………………………………………………………………………………
108
3-1-6
جهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
108
3-2
الگوریتم اجتماع ذرات………………………………………………………………………………………………………………………….
110
3-2-1
توپولوژی ذرات……………………………………………………………………………………………………………………………………..
110
3-2-1-1
توپولوژی بهینه سراسری (ستاره)………………………………………………………………………………………………………..
110
3-2-1-2
توپولوژی بهینه ی محلی (توپولوژی حلقوی)………………………………………………………………………………………
111
3-2-1-3
توپولوژی مربعی (نیومن)……………………………………………………………………………………………………………………..
111
3-2-2
معادلات سرعت وجابجایی در حرکت ذرات…………………………………………………………………………………………
111
فصل چهارم
نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
114
4-1
تشریح مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………..
115
4-2
تسطیح منحنی بار با توان مصرفی پیشنهادی نیم­سینوسی……………………………………………………………….
117
4-2-1
روشهای برنامه­ریزی حرکت قطارهای برقی…………………………………………………………………………………………
118
4-2-1-1
بررسی تمام حالات ترتیب حرکت قطارها……………………………………………………………………………………………
119
4-2-1-2
استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت یافتن زمان حرکت هر قطار……………………………………………………………
129
4-2-1-3
استفاده از الگوریتم اجتماع بهینه ذرات جهت یافتن زمان حرکت هر قطار……………………………………….
130
4-4
مشخصات الگوریتمهای ژنتیک و اجتماع بهینه ذرات به کار رفته………………………………………………………
131
4-5
مقایسه زمانهای اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………….
131
فصل پنجم
بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….
133
5-1
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….
134
5-2
مقایسه با اقدامات پیشین……………………………………………………………………………………………………………………..
136
5-3
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
137
5-3-1
بهبود ضریب بار با گسترش بارهاگرمایشی………………………………………………………………………………………….
137
5-3-2
بهبود ضریب بار با استفاده از خودروهای الکتریکی……………………………………………………………………………..
138
مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
139


فهرست جدولها
1-1
مقایسه ی رشد مصرف در روز وقوع حداقل بار سالهای 78 و 84………………………………
8
1-2
مقایسه ی رشد مصرف در روز حداکثر بار سالهای 78 و 84………………………………………
8
1-3
مقادیر ضریب بار طی سالهای 73 تا 84………………………………………………………………………
17
1-4
حداکثر نیاز مصرف، انرژی روزانه و ضریب بار در سال 87………………………………………….
18
1-5
حداقل نیاز مصرف، انرژی روزانه و ضریب بار در سال 87…………………………………………..
19
1-6
حداکثر نیاز مصرف، انرژی روزانه و ضریب بار در سال 88………………………………………….
19
1-7
حداقل نیاز مصرف، انرژی روزانه و ضریب بار در سال 88…………………………………………..
19
1-8
پیک بار شبکه سراسری برق ایران طی سالهای ١٣٨۶ تا ١٣٩۵ به ازای سناریوی ادامه وضع موجود (مگاوات) ………………………………………………………………………………………..
21
1-9
پیک بار شبکه سراسری برق ایران طی سالهای ١٣٨۶ تا ١٣٩۵ به ازای سناریوی رشد معتدل (مگاوات)…………………………………………………………………………………………………..
21
1-10
پیک بار شبکه سراسری برق ایران طی سالهای ١٣٨۶ تا ١٣٩۵ به ازای سناریوی رشد سریع (مگاوات)……………………………………………………………………………………………………..
21
1-11
انرژی الکتریکی مورد نیاز در ایران طی سالهای ١٣٨۶ تا ١٣٩۵ به ازای سناریوی ادامه وضع موجود(گیگاوات ساعت)……………………………………………………………………………..
22
1-12
انرژی الکتریکی مورد نیاز در ایران طی سالهای ١٣٨۶ تا ١٣٩۵ به ازای سناریوی رشد معتدل (گیگاوات ساعت)………………………………………………………………………………………
23
1-13
انرژی الکتریکی مورد نیاز در ایران طی سالهای ١٣٨۶ تا ١٣٩۵ به ازای سناریوی رشد سریع (گیگاوات ساعت)………………………………………………………………………………………..
23
1-14
میانگین شاخص انتشار گازهای آلاینده و گلخانه­ای از بخش نیروگاهی کشور طی سالهای 80 تا 87 (گرم بر کیلووات ساعت)…………………………………………………………………
33
1-15
میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه­ای نیروگاههای وزارت نیرو بر اساس نوع نیروگاه در سال 87 (تن)………………………………………………………………………………………………
33
1-16
مقدار انتشار انواع آلاینده­ها در نیروگاههای کشور به تفکیک نوع سوخت مصرفی در سال 1387 (تن)…………………………………………………………………………………………………………..
34
1-17
علل گرایش به ظرفیت سازی به جای بهینه سازی……………………………………………………..
39
1-18
پیش بینی انرژی الکتریکی مورد نیاز بخش حمل و نقل در ایران (گیگاوات ساعت)…
43
1-19
انرژی الکتریکی مورد نیاز بخش حمل و نقل در ایران تا سال 1395 بر اساس اهداف سند چشم انداز (گیگاوات ساعت)………………………………………………………………………………..
43
4-1
معرفی حالات مختلف حرکت قطارها…………………………………………………………………………..
120
فهرست شکلها
1-1
تغییرات بار فصل بهار طی سالهای 84 تا 88 ……………………………………………………………..
4
1-2
تغییرات 24 ساعته نیاز مصرف شبکه سراسری در فصل بهار سال 84 ……………………..
4
1-3
تغییرات بار فصل تابستان طی سالهای 84 تا 88 ………………………………………………………
4
1-4
تغییرات 24 ساعته نیاز مصرف شبکه سراسری در فصل تابستان سال 84………………..
5
1-5
تغییرات بار فصل پاییز طی سالهای 84 تا 88……………………………………………………………..
5
1-6
تغییرات 24 ساعته نیاز مصرف شبکه سراسری در فصل پاییز سال 84……………………..
5
1-7
تغییرات بار فصل زمستان طی سالهای 84 تا 88………………………………………………………..
6
1-8
تغییرات 24 ساعته نیاز مصرف شبکه سراسری در فصل زمستان سال 84………………..
6
1-9
پیک بار سالیانه شبکه سراسری طی سالهای 70 تا 88………………………………………………
9
1-10
مقایسه رشد تولید برق در ایران با سایر کشورها…………………………………………………………
9
1-11
سهم بارهای مختلف در مصرف انرژی الکتریکی………………………………………………………….
10
1-12
پیک بار هفتگی شبکه سراسری در سالهای 84 تا 88………………………………………………..
11
1-13
متوسط دمای حداکثر شهرهای اهواز، تهران و تبریز در 84 تا 88…………………………….
11
1-14
منحنی انرژی مصرفی روزانه در هفته پیک کل سیستم……………………………………………..
13
1-15
منحنی انرژی مصرفی روزانه در هفته پیک منطقه معتدل(تهران)……………………………..
14
1-16
منحنی انرژی مصرفی روزانه در هفته پیک منطقه گرمسیر(خوزستان)……………………..
14
1-17
منحنی بار روزهای هفته تابستان و چند روز خاص به نسبت پیک بار سال 88………..
15
1-18
منحنی تداوم بار در سالهای 78 و 84………………………………………………………………………….
16
1-19
منحنی تداوم بار سال 88……………………………………………………………………………………………..
17
1-20
منحنی تداوم بار سالهای 78 و 84………………………………………………………………………………
18
1-21
پیک بار سالانه شبکه سراسری برق ایران طی سالهای ١٣٨۶ تا 1395……………………..
22
1-22
قدرت نامی نیروگاههای کشور از سال 78 تا 88…………………………………………………………
24
1-23
قدرت نامی نیروگاههای بخار کشور از سال 78 تا 88…………………………………………………
24
1-24
قدرت نامی نیروگاههای گازی کشور را به تفکیک سن……………………………………………….
25
1-25
قدرت نامی نیروگاههای برقآبی کشور را به تفکیک سن……………………………………………..
25
1-26
روند ضریب ذخیره تولید در روز حداکثر نیاز مصرف همزمان نسبت به قدرت عملی در همان روز………………………………………………………………………………………………………………….
26
1-27
روند ضریب ذخیره تولید در روز حداکثر نیاز مصرف همزمان نسبت به قدرت عملی در همان روز………………………………………………………………………………………………………………….
27
1-28
سهم عوامل مختلف را در بروز خاموشیها در سال 84…………………………………………………
27
1-29
سهم عوامل مختلف را در بروز خاموشیها در سال 88…………………………………………………
28
1-30
روند ضریب ذخیره تولید در روز حداکثر نیاز مصرف همزمان نسبت به قدرت عملی در همان روز، سال 84………………………………………………………………………………………………….
28
1-31
روند ضریب ذخیره تولید در روز حداکثر نیاز مصرف همزمان نسبت به قدرت عملی در همان روز، سال 88………………………………………………………………………………………………….
29
1-32
نیاز مصرف در برنامه 20 ساله آینده با فرض اجرا نکردن برنامه­های مدیریت مصرف..
41
1-33
کاهش حدود 20 درصدی کل نیاز مصرف در سال 2025 با فرض اجرای برنامه­های مدیریت مصرف……………………………………………………………………………………………………………..
41
1-34
مصرف نهایی برق در بخش مترو کشورهای پیشرفته دنیا و مقایسه آن با ایران در سال 2006…………………………………………………………………………………………………………………..
42
1-35
برنامه پیک سایی مدیریت سمت تقاضا………………………………………………………………………..
47
1-36
برنامه دره­زدایی مدیریت سمت تقاضا…………………………………………………………………………..
48
1-37
برنامه جابجایی بار مدیریت سمت تقاضا………………………………………………………………………
49
1-38
برنامه انعطاف پذیر کردن بار مدیریت سمت تقاضا……………………………………………………..
50
1-39
برنامه صرفه جویی مدیریت سمت تقاضا……………………………………………………………………..
51
1-40
برنامه رشد بار مدیریت سمت تقاضا……………………………………………………………………………..
52
1-41
منحنی بار کشور ترکیه…………………………………………………………………………………………………
54
1-42
میزان کاهش اوج بار شیکه سراسرسی با اجرای برنامه تعطیلات صنایع بزرگ………….
55
1-43
انرژی مصرفی فولاد مبارکه در تابستان 88…………………………………………………………………
55
1-44
انرژی مصرفی فولاد اهواز در تابستان 88…………………………………………………………………….
55
1-45
انرژی مصرفی کارخانه ایرالکو در تابستان 88………………………………………………………………
56
3-1
فلوچارت الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………………..
109
4-1
منحنی بار مصرفی ایران……………………………………………………………………………………………….
116
4-2
منحنی توان مصرف پیشنهادی گنبدی قطارها جهت تسطیح منحنی بار………………….
117
4-3
منحنی توان مصرفی قطار a در یک دوره تناوب سیر………………………………………………….
118
4-4
منحنی توان مصرفی قطار b در یک دوره تناوب سیر…………………………………………………
119
4-5
منحنی توان مصرفی قطار c در یک دوره تناوب سیر………………………………………………….
119
4-6
منحنی توان مصرفی قطار d در یک دوره تناوب سیر…………………………………………………
119
4-7
حالت 1 ترتیب حرکت قطارهای برقی…………………………………………………………………………
121
4-8
حالت 2 ترتیب حرکت قطارهای برقی…………………………………………………………………………
121
4-9
حالت 3 ترتیب حرکت قطارهای برقی…………………………………………………………………………
121
4-10
حالت 4 ترتیب حرکت قطارهای برقی…………………………………………………………………………
122
4-11
حالت 5 ترتیب حرکت قطارهای برقی…………………………………………………………………………
122
4-12
حالت 6 ترتیب حرکت قطارهای برقی…………………………………………………………………………
122
4-13
حالت 7 ترتیب حرکت قطارهای برقی…………………………………………………………………………
123
4-14
حالت 8 ترتیب حرکت قطارهای برقی…………………………………………………………………………


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو