« پایان نامه درمورد جایگاه سند/:مصادیق سند عادیپایان نامه کنوانسیون زیست محیطی-میراث فرهنگی زیر آب »

پایان نامه بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی و توانمندسازی کارکنان

پایان نامه بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی و توانمندسازی کارکنان

  یکشنبه 28 مهر 1398 02:36, توسط مدیر سایت   , 99 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

2-7-توانمندسازی.. 34
2-7-1-ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزیﺑﻪﻋﻨﻮانﯾﮏﺳﺎزۀارﺗﺒﺎﻃﯽ.. 35
2-7-2-ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزیﺑﻪﻋﻨﻮانﯾﮏﺳﺎزۀاﻧﮕﯿﺰﺷﯽ.. 35
2-8-ﻋﻮاﻣﻞرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی.. 36
2-8-1- اﺣﺴﺎسشایستگی.. 36
2-8-2- اﺣﺴﺎسداﺷﺘﻦﺣﻖاﻧﺘﺨﺎب… 37
2-8-3- احساسموثرﺑﻮدن. 38
2-8-4- اﺣﺴﺎسﻣﻌﻨﯽدارﺑﻮدن. 39
2-8-5- احساساعتمادبهدیگرانداﺷﺘﻦ.. 40
2-9-ﺗﺎﺛﯿﺮﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزیﺑﺮﻧﮕﺮشﮐﺎرﮐﻨﺎن. 42
2-9-1- ﺗﻌﻬﺪدرﻧﻮآوریﺑﺮایروشﻫﺎیاﻧﺠﺎمﮐﺎر. 42
2-9-2- ﺗﻐﯿﯿﺮدرﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ 42
2-9-3- ﺗﻐﯿﯿﺮدرﯾﺎدﮔﯿﺮی.. 42
2-9-4- وﯾﮋﮔﯽﻫﺎیاﻓﺮادﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ. 43
2-10-ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎیﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ‌ﺳﺎزی.. 43
2-11-راﻫﮑﺎرﻫﺎیﻋﻤﻠﯽﺑﺮایﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی.. 44
2-12-دﻻﯾﻞﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی.. 45
2-13-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی.. 46
2-14-ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎیﻣﺆﺛﺮﺑﺮاﺣﺴﺎسﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیاﻓﺮاد. 49
2-15-ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎیﻣﺆﺛﺮﺑﺮاﺣﺴﺎسﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیاﻓﺮاد. 53
2-15-1- وﯾﮋﮔﯿﻬﺎیﻓﺮدیوﺷﺨﺼﯿﺘﯽ.. 53
2-15-2- وﯾﮋﮔﯿﻬﺎیﮔﺮوهﮐﺎری.. 54
2-15-3- وﯾﮋﮔﯿﻬﺎیﺳﺎﺧﺘﺎریاﺟﺘﻤﺎﻋﯽواﺣﺪﮐﺎر. 54
2-16-ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎیﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی.. 56
2-16-1- ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎیرﻓﺘﺎری.. 56
2-16-2- وﯾﮋﮔﯽﻫﺎیﺳﺎزﻣﺎنﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ. 57
2-17-روشﻫﺎیﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی..

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

60
2-18-ﻣﺪﻟﻬﺎیﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی.. 62
2-18-1- ﻣﺪلﺗﻮﻣﺎسووﻟﺘﻮس…. 63
2-18-2- ﻣﺪلﺑﺎونوﻻوﻟﺮ. 64
2-18-3- مدلاﺳﭙﺮﯾﺘﺰر. 64
2-18-4- ﻣﺪلﮐﻮﺋﯿﻦواﺳﭙﺮﯾﺘﺰر. 65
2-18-5- ﻣﺪلاﯾﺪهآلﻧﻮﻟﺮ. 66
2-18-6- ﻣﺪلﻓﻮردوﻓﻮﺗﻠﺮ. 66
2-18-7- ﻣﺪلﺑﻼﻧﭽﺎرد،زﯾﮕﺎرﻣﯽ.. 67
2-18-8- ﻣﺪلﮐﺎﻧﮕﺮوﮐﺎﻧﻨﮕﻮ. 68
2-18-9- ﻣﺪلﺳﯿﺴﺘﻤﯽﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی.. 69
2-19-پیشینهپژوهش…. 69
2-19-1- پیشینهخارجی.. 69
2-19-2- پیشینهداخلی.. 72
فصلسوم: روش‌شناسیپژوهش…. 74
3-1-مقدمه. 75
3-2-روشتحقیق.. 75
3-3-طبقهبندیبراساسماهیتوهدفتحقیق.. 76
3-4-طبقهبندیبراساسروشتحقیق.. 76
3-5-جامعهآماریتحقیق.. 77
3-6-منابعوابزارگرداوریداده‌ها 77
3-7-رواییپرسشنامهپژوهش…. 79
3-7-1- رواییمحتوا 80
3-7-2- رواییسازه 80
3-7-3- پایاییپرسشنامهپژوهش…. 81
3-8-روشتجزیهوتحلیلداده‌ها 82
3-8-1- مروریبرروشمدلسازیمعادلهساختاری.. 82
فصلچهارم: تجزیهوتحلیلداده‌ها 84
4-1-مقدمه. 85
4-2-آمارتوصیفی.. 85
4-2-1- جنسیتپاسخگویان. 86
4-2-2- میزانتحصیلاتپاسخگویان. 87
4-2-3- سنپاسخگویان. 88
4-2-4- سابقهکارپاسخگویان. 89
4-2-5- سمتشغلیپاسخگویان. 90
4-2-6- آمارتوصیفیمتغیرهایپژوهش…. 91
4-3-آزمونمدلمفهومیپژوهش…. 92
4-3-1- آزمونمدلمفهومیاصلیپژوهش…. 92
4-3-2- ارزیابیبرازشمدل. 94
4-3-3- آزمونمدلمفهومیفرعیپژوهش…. 95
4-4-آزمونفرضیه‌هایپژوهش…. 97
4-4-1- آزمونفرضیهاصلیپژوهش…. 97
4-4-2- آزمونفرضیهفرعینخست… 98
4-4-3- آزمونفرضیهفرعیدوم. 99
4-4-4-آزمونفرضیهفرعیسوم. 99
فصلپنجم: بحثونتیجه‌گیری… 100
5-1-مقدمه. 101
5-2-مروریافته‌هایپژوهش…. 101
5-3-پیشنهاداتمبتنیبرفرضیههایتحقیق.. 105
5-4-پیشنهاداتبرایپژوهشهایآینده 106
منابعومآخذ.. 107
منابعفارسی.. 107
منابعانگلیسی.. 108
پیوست… 112


فهرست جداول
جدولشماره‎2‑1- تحولنظریههایسرمایه (لین، 1999). 17
جدولشماره‎2‑2- تعاریف،اهداف،تحلیلومنافعحاصلازسرمایهاجتماعی.. 25
جدولشماره‎2‑3- مدلپاکسون. 29
جدولشماره‏3‑1- مشخصاتپرسشنامهپژوهش…. 78
جدولشماره‏3‑2- نتایجآزمونرواییپرسش‌نامهپژوهش…. 81
جدولشماره‏3‑3- نتایجآزمونپایاییپرسشنامهپژوهش…. 82
جدولشماره‏4‑1- توزیعفراوانیپاسخگویانباتوجهبهجنسیتآن‌ها 86


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو