« پایان نامه بررسی ارتباط علّی رفتار رهبری و انسجام گروهی در ورزشکاران نوجوانپایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس »

پایان نامه بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

پایان نامه بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 00:06, توسط مدیر سایت   , 546 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

۱-تعیین رابطه بین تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان با ابعاد مختلف رفتارهای شهروندی سازمانی.

۲- تعبین رابطه بین تعهد عاطفی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال وبختیاری  با ابعاد مختلف رفتار های شهروندی سازمانی .

۳- تعیین رابطه بین تعهد هنجاری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال وبختیاری  با ابعاد مختلف شهروندی سازمانی.

۴-  تعیین رابطه بین تعهد مستمر کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال وبختیاری  با ابعاد مختلف رفتار های شهروندی سازمانی.

۱-۵- سوالات و فرضیات تحقیق

۱-۵-۱-سوالات تحقیق

۱-مهم­ترین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کدامند؟

۲-میزان تعهد سازمانی و ابعاد آن در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چقدر است؟

۱-۵-۲-فرضیات تحقیق

الف: فرضیات اصلی

بین تعهد سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری رابطه وجود دارد

ب: فرضیات فرعی

۱-بین تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری با ابعاد مختلف رفتار های شهروندی سازمانی آنان رابطه وجود دارد.

۲-بین تعهد عاطفی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال وبختیاری  با ابعاد مختلف رفتار های شهروندی سازمانی آنان رابطه وجود دارد.

۳- بین تعهد هنجاری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال وبختیاری  با ابعاد مختلف رفتار های شهروندی سازمانی آنان رابطه وجود دارد.

۴- بین تعهد مستمر کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال وبختیاری  با ابعاد مختلف رفتار های شهروندی سازمانی آنان رابطه وجود دارد.

۱-۶- تعاریف واژه ها و اصطلاحات

الف: تعاریف مفهومی

۱-تعهد سازمانی: به طور کلی، تعهدسازمانی، سازه ای است که تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است. به عنوان نمونه مارو[۱۳](۱۹۹۹) بیش از ۲۵ مفهوم مرتبط با تعهد سازمانی را مشخص کرد. پورتر[۱۴] و همکاران (۱۹۷۴)، تعهد را بدین صورت تعریف کردند:  میزانی که یک فرد، خود را متعلق به سازمانی می­داند و خود را با آن تعیین هویت می کند آن ها از انگیزش، تشخیص ارزش های سازمان و میزان تمایل کارکنان به عضویت در سازمان، برای سنجش و اندازه گیری آن استفاده کردند (پورتر، ۱۹۷۴: ۶۰۴).

۲-رفتار شهروندی سازمانی: اورگان رفتار شهروندی سازمانی را به ­عنوان رفتار های فردی و اختیاری می­داند که به صورت مستقیم و آشکار به­وسیله سیستم رسمی پاداش سازمان تعریف نشده­اند و در مجموع کارآیی سازمان را افزایش می­ دهند. اختیاری بدین معنا که این رفتار جزء شرح وظایف شغلی و یا رفتارهای نقشی نیست و در تعهد استخدامی کارمندان قرار نگرفته است و کوتاهی در آن هیچ­گونه تنبیهی را به­دنبال ندارد (پادساکوف[۱۵] و همکاران، ۲۰۰۶: ۵۲۰).

ب: تعاریف عملیاتی

رفتار شهروندی سازمانی  با بهره گرفتن از پرسشنامه ۲۴ سئوالی پادساکف، مکنزی، مورمن و فتر که۱۹۹۰ درسال ساخته شده و پنج بعد نوع دوستی ۴سئوال(۲۱،۲۲،۲۳،۲۴). وظیفه شناسی ۵سئوال(۱،۲،۳،۴،۵).ادب ومهربانی۵سئوال (۱۵،۱۶،۱۷،۱۸،۱۹،).جوانمردی۵سئوال(۶،۷،۸،۹،۱۰) و فضیلت مدنی۴ سئوال(۱۱،۱۲،۱۳،۱۴)که با یک طیف لیکرت ۵ گزینه ای از کاملا مخلفم تا کاملا موافقم (از ۱ تا ۷ )نمره وجمعا ۱۶۸ نمره را به خود اختصاص می دهد سنجیده می شود.

تعهد سازمانی عبارت است از میانگین نمرات بدست آمده از پرسشنامه تعهد سازمانی مربوط به استیرز و پروتر.دارای ۲۲ سئوال  که سئوالات ۳ و ۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۵ به طور معکوس امتیازبندی می گردند. حداقل امتیاز ممکن برای این پرسشنامه ۱۵ و حداکثر امتیاز ۱۱۰ می باشد. امتیاز بالاتر بیانگر تعهد بالاتر  فرد نسبت به سازمان است. این پرسشنامه توسط موادی[۱۶]، استیرز[۱۷] و پورتر[۱۸]تهیه گردیده است (مقیمی ،۱۳۸۹).

۱-۷-  قلمرو تحقیق

 

ادامه مطلب

 

دیگر سایت ها :

عوامل افزایش جرم و بزهکاری – عوامل درونی و شخصی -علل و انگیزه ها و خصوصیات روحی و اخلاقی

 


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو