« پایان نامه بررسی تاثیر CRM بر عملکرد مالی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۳پایان نامه بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان »

پایان نامه بررسی تاثیر آموزش خارجی و تاثیر پویایی بازار بر نوآوری

پایان نامه بررسی تاثیر آموزش خارجی و تاثیر پویایی بازار بر نوآوری

  شنبه 20 اردیبهشت 1399 23:29, توسط مدیر سایت   , 402 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

اهداف فرعی پژوهشالف- بررسی تاثیر آموزش خارجی(یادگیری فنی و اداری) بر نوآوری در شرکت های آسانسور .

ب- بررسی تاثیر پویایی بازار(شدت رقابت و تغییرات فنی) بر نوآوری در شرکت های آسانسور .

هدف کاربردی
مدیران شرکت های خدمات فنی و تجهیزاتی، بخصوص مدیران شرکتهای آسانسوری با بهره گرفتن از نتایج حاصل از این پژوهش و بکارگیری صحیح آموزش سازمانی و در نظر گرفتن پویای های سازمانی می توانند باعث نوآوری در شرکت های مربوطه می شوند. نتایج این پژوهش برای سایر شرکت ها و سازمان ها نیز قابل استفاده و کاربرد است.

سوال اصلی پژوهش
آیا آموزش خارجی و پویایی بازار بر نوآوری در شرکت های آسانسور تاثیر دارد؟

سوالات فرعی پژوهش
الف- آیا آموزش خارجی(یادگیری فنی و اداری) بر نوآوری در شرکت های آسانسور تاثیر دارد؟

ب- آیا پویایی بازار(شدت رقابت و تغییرات فنی) بر نوآوری در شرکت های آسانسور تاثیر دارد؟

فرضیه اصلی پژوهش
آموزش خارجی و پویایی بازار بر نوآوری در شرکت های آسانسور تاثیر دارد.

فرضیه های فرعی پژوهش
یادگیری فنی اثر مثبت بر نوآوری در شرکت های آسانسور دارد.
یادگیری اداری اثر مثبت بر نوآوری در شرکت های آسانسور دارد.
شدت رقابت اثر مثبت بر نوآوری در شرکت های آسانسور دارد.
تغییرات فنی اثر مثبت بر نوآوری در شرکت های آسانسور دارد.
متغیرهای پژوهش
الف- متغیرهای مستقل

عبارتند از آموزش خارجی(یادگیری فنی و یادگیری اداری) و پویایی بازار.

ب- متغیر وابسته

عبارتست از میزان نوآوری در شرکت های خدماتی و تجهیزات آسانسور.

– تعریف مفهومی  واژه ها و اصطلاحات پژوهش

–  آموزش خارجی

در آموزش خارج سازمانی، شرکت ها به دنبال دانش که توسط سازمان های دیگر تولید شده هستند، و آن را با دانش خود ترکیب می کنند. تا به نوآوری برسند، که در مقایسه با آموزش درون سازمانی آموزش خارج سازمانی درهای بیشتری را به دانش جدید باز می کند. و به دنبال ایده های نو هستند.                 (Yongchuan Bao,Xiaoyun Chen,Kevin Zheng Zhou, 2012).

یادگیری
نظریه پردازان یادگیری (السون و هرگنهان، ۲۰۰۸). معتقدند، یادگیری چیزی است که در نتیجه تجارب معین صورت می پذیرد و بیش از ایجاد تغییر در رفتار رخ می دهد. در تعریفی دیگر، یادگیری به عنوان « فرایندی که به وسیله آن دانش از راه تغییر شکل تجربه ایجاد می شود » تعریف کرده اند » ( سیف ، ۱۳۸۹ :ص۲۶۵ ).

–  یادگیری فنی

شامل  یادگیری تکنولوژی مربوط به محصول ، تولیدات یا سیستم فنی سازمان است.

–  یادگیری اداری

شامل  یادگیری مدیریت شرکت ها مثل امور اداری، سیستم پاداش و مکانیسم رقابت داخل است.

–  نوآوری

 

ادامه مطلب

 

دیگر سایت ها :

 

دانلود پایان نامه ، پروژه ، سمینار درباره آب آبیاری
پایان نامه سنجش میزان قابلیت چابکی سازمانی در ادارات ستادی
 

جستجو