« پایان نامه بررسی تاثیر محرک­های ارزش ویژه برند برطنین برندپایان نامه ررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰ – ۸۹ »

پایان نامه بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری شغلی در کارکنان شهرداری یزد

پایان نامه بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری شغلی در کارکنان شهرداری یزد

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 01:21, توسط مدیر سایت   , 359 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

احساساتشان و استفاده از ظرفیت بیشتر برای یکپارچه‌سازی تجربه احساسی‌شان بافکرها و عمل‌هایشان دارد (برون[۱۱] و همکاران،۲۰۰۳; امرلینگ[۱۲] وچرنیس[۱۳]، ۲۰۰۳).

به نظر می‌رسد اکثر سازمان‌ها جهت پیشبرد اهداف خود نیاز به همراهی کارکنان دارند و این مهم جزء با افزایش هوش هیجانی و هم‌چنین سازگاری آن‌ها با محیط شغلی امکان‌پذیر نیست. با توجه به مطالب عنوان‌شده، جهت بررسی موضوع مطرح‌شده، سازمان شهرداری که جزء ارکان مدیریت شهری کشور محسوب می‌شود و ازیک‌طرف به سازمان‌های دولتی (وزارت کشور، استانداری‌ها و .) و از طرف دیگر با شهروندان به‌طور مستقیم و شورای شهر به‌عنوان نمایندگان مردم در ارتباط است به‌عنوان سازمان موردپژوهش انتخاب گردیده است.

 

 

 

 

۱-۴ – اهداف تحقیق

هدف اصلی: تحلیل تأثیرگذاری هوش هیجانی[۱۴] بر سازگاری شغلی[۱۵] کارکنان شهرداری یزد

 اهداف فرعی:

تحلیل تأثیرگذاری مدیریت احساسات خود بر سازگاری شغلی کارکنان شهرداری یزد.
تحلیل تأثیرگذاری ادراک احساسات بر سازگاری شغلی کارکنان شهرداری یزد.
تحلیل تأثیرگذاری مدیریت احساسات دیگران بر سازگاری شغلی کارکنان شهرداری یزد.
تحلیل تأثیرگذاری استفاده از احساسات بر سازگاری شغلی کارکنان شهرداری یزد.
۱-۵- فرضیه ­های تحقیق

فرضیه اصلی: تحلیل تأثیرگذاری هوش هیجانی بر سازگاری شغلی کارکنان شهرداری یزد

فرضیه‌های فرعی:

مدیریت احساسات خود بر سازگاری شغلی کارکنان شهرداری یزد تأثیر مثبت و معنادار دارد.
ادراک احساسات بر سازگاری شغلی کارکنان شهرداری یزد تأثیر مثبت و معنادار دارد.
مدیریت احساسات دیگران بر سازگاری شغلی کارکنان شهرداری یزد تأثیر مثبت و معنادار دارد.
استفاده از احساسات بر سازگاری شغلی کارکنان شهرداری یزد تأثیر مثبت و معنادار دارد.
۱-۶- قلمرو تحقیق

زمانی: محدوده زمانی پژوهش از تابستان ۱۳۹۳ تا بهار ۱۳۹۴

مکانی: پژوهش حاضر در شهرداری یزد انجام‌شده است.

موضوعی: بررسی تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر ابعاد سازگاری شغلی بین کارکنان شهرداری یزد.

۱-۷- روش تحقیق

این تحقیق ازنظر روش انجام پژوهش از نوع پیمایش و ازنظر محیط انجام پژوهش از نوع میدانی است. همچنین تحقیق حاضر ازنظر استراتژی پژوهش از نوع کاربردی، ازنظر هدف، توصیفی و ازنظر نوع رویکرد تحقیق، قیاسی است. بعلاوه این تحقیق ازنظر نوع بررسی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان شهرداری یزد تشکیل می‌دهند. همچنین در این تحقیق برای انتخاب نمونه، از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس استفاده‌شده است.

[۱] Savickas

[۲] Golman

[۳] Jain

[۴] Puffer

[۵] Savickas

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو